Vyhláška č. 110/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989
Účinnosť od 02.11.1989
Uzavretie zmluvy 06.03.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 17. februára 1989.

110

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. septembra 1989

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci


Dňa 6. marca 1987 bola v Bujumbure podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 17. februára 1989.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Burundi o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Burundi

vedené prianím upevňovať vzájomné styky a rozvíjať vedeckú a kultúrnu spoluprácu medzi oboma štátmi,

presvedčené, že táto spolupráca spočívajúca na zásadách vzájomného dodržiavania zvrchovanosti a územnej celistvosti, rovnosti, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí a vzájomnej výhodnosti prispeje k posilneniu priateľských vzťahov medzi národmi oboch štátov,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, vedy, umenia, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu a telesnej výchovy, ako aj zdravotníctva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi vzdelávacími, kultúrnymi, zdravotníckymi, vedeckými a umeleckými organizáciami oboch štátov, a to najmä:

a) umožňovaním vzájomných návštev vysokoškolských profesorov, učiteľov a odborníkov z oblasti vedy a výskumu,

b) usporadúvaním výstav kultúrneho, umeleckého, politického a informačného charakteru,

c) usporadúvaním koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých akcií predstavujúcich ľudovú kultúru oboch štátov,

d) prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

e) výmenou kníh a ďalších publikácií z oblasti školstva, kultúry, vedy a umenia, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,

f) výmenou informácií o živote národov oboch štátov za účelom vzájomného poznávania skúseností,

g) výmenou pracovníkov z oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva a vedy,

h) výmenou a uvádzaním filmov na neobchodnom i obchodnom základe.

Článok 3

Zmluvné strany budú dbať o to, aby v učebniciach a školských osnovách boli šírené objektívne informácie o živote a pokroku, ktorý dosiahli národy oboch štátov.

Článok 4

Každá zmluvná strana poskytne v súlade so svojimi možnosťami štipendiá študentom a postgraduantom druhej zmluvnej strany na štúdium na svojich vysokých školách alebo v iných školských alebo vedeckých zariadeniach.

Článok 5

Zmluvné strany budú skúmať podmienky uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodnostiach získaných na vysokých školách alebo v iných školských alebo vedeckých zariadeniach oboch štátov. Tieto podmienky sa upravia osobitnou dohodou.

Článok 6

Každá zmluvná strana umožní v súlade so svojimi právnymi predpismi občanom druhej zmluvnej strany prístup do historických archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok 7

Každá zmluvná strana uľahčí občanom druhej zmluvnej strany účasť na kongresoch, konferenciách, festivaloch, seminároch a na ďalších odborných stretnutiach s medzinárodnou účasťou usporadúvaných na jej území v oblastiach uvedených v článku 1.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi tlačovými agentúrami, filmovými, rozhlasovými a televíznymi organizáciami oboch štátov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami mládeže, žien a organizáciami v oblasti športu a telovýchovy oboch štátov.

Článok 10

Každá zmluvná strana vytvorí v súlade so svojimi právnymi predpismi občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sú vyslaní podľa tejto Dohody, potrebné podmienky pre plnenie ich úloh.

Občania vysielajúcej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať právne predpisy prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 11

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány, ktoré budú obsahovať dohodnuté akcie a ich finančné podmienky.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na 5 rokov a potom sa bude vždy mlčky predlžovať o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Bujumbure 6. marca 1987 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Anatolij Demucký v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Československej socialistickej republiky

Za vládu

Republiky Burundi:

Egide Nkuriyingoma v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.