Vyhláška č. 109/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989
Účinnosť od 02.11.1989
Uzavretie zmluvy 26.03.1989
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom podpisu.

109

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. septembra 1989

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy


Dňa 26. marca 1989 bola v Male podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom podpisu.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Maledivy

vedené prianím uľahčiť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, umenia a zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca účinne napomôže posilnenie priateľských vzťahov medzi národmi oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, oznamovacích prostriedkov a športu na zásadách porozumenia a priateľstva a pri rešpektovaní zákonov druhého štátu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, umeleckými a spoločenskými organizáciami oboch štátov včítane výmeny vedcov, umelcov, pracovníkov v oblasti školstva, kultúry a spoločenských organizácií.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných, divadelných, filmových diel a výstav a vydávanie vedeckých a umeleckých diel druhého štátu.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú podporovať výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov a filmov medzi knižnicami a inými inštitúciami oboch štátov.

Článok 5

Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá na štúdium na svojich školách, vedeckých a kultúrnych inštitúciách.

Článok 6

Zmluvné strany preskúmajú otázku uznávania dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností, a pokiaľ to budú považovať za potrebné, uzavrú za týmto účelom osobitnú dohodu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu, rozhlasu, televízie a tlače.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovými organizáciami a športovcami oboch štátov a usporadúvanie športových stretnutí.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti medicíny, lekárskej vedy a zdravotníctva.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody sa zmluvné strany diplomatickou cestou dohodnú o akciách, ktoré majú v úmysle usporadúvať v budúcom období, alebo pokiaľ to budú považovať za potrebné, budú dojednávať na určité časové obdobia vykonávacie plány.

Článok 11

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie s ročnou výpovednou lehotou.

Dané v Male 26. marca 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeno Litavský v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Československej socialistickej republiky

Za vládu

Republiky Maledivy:

Fathula Jameel v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.