Vyhláška č. 108/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989 do31.03.2002
Účinnosť od 18.10.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z. (nepriamo)

108

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 4. októbra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 83 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Ústrednou radou odborov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa legislatívna skratka „(ďalej len „skrátený pracovný čas“)“; doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Táto vyhláška upravuje aj zásady postupu pri zavádzaní skráteného pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov na 311/2 hodiny týždenne pracovníkom štátneho podniku Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity vo výrobe hliníka v nepretržitej štvorsmennej prevádzke, pokiaľ je z dôvodu výkonu týchto prác zaradené ich zamestnanie do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia pri

a) obsluhe alebo údržbe elektrolyzérov,

b) prácach pri riadení obsluhy alebo údržby elektrolyzérov.“.

2. V 3 prvej vete sa slová „Ministerstvu práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky“ a slová „(ďalej len „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí“)“ sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí“)“.

3. § 4 ods. 1 znie:

(1) Príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí po preverení náležitostí návrhu ústredného orgánu povoľuje po dohode s príslušným odborovým orgánom skrátený pracovný čas na určitú dobu, najdlhšie však na päť rokov. Skrátený pracovný čas podľa § 1 ods. 2 možno povoliť najdlhšie na dobu do 31. decembra 1995.“.

4. § 4 ods. 2 písm. b) znie:

b) dĺžku skráteného pracovného času na 36 hodín alebo 311 hodiny,“.

5. V § 4 ods. 3 sa slová „ministerstvo práce a sociálnych vecí“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí“.

6. § 6 ods. 1 znie:

(1) Na úhradu mzdy za odpadnutý pracovný čas pracovníkov odmieňaných hodinovými mzdovými tarifami zvýši organizácia tieto tarify podľa stupnice mzdových taríf, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 alebo č. 2 tejto vyhlášky.“.

7. V § 6 ods. 3 sa pripája písmeno d), ktoré znie:

d) 36 hodín na 311 hodiny týždenne 14,3 %.“.

8. § 10 ods. 1 znie:

(1) Pracovný čas rozvrhnutý vedúcim organizácie10) pri nerovnomernom rozvrhnutí u pracovníkov uvedených v

a) § 1 ods. 1 môže výnimočne dosiahnuť v jednotlivých dňoch v týždni 12 hodín; pri rozvrhnutí pracovného času môžu sa v týždni určiť najviac dve dvanásťhodinové smeny,

b) § 1 ods. 2 musí byť v jednotlivých týždňoch rozvrhnutý najmenej na päť dní.“.

9. V § 10 ods. 2 sa za slová „§ 90 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.

10. § 11 znie:

㤠11

(1) Pracovník, ktorému bol skrátený pracovný čas podľa tejto vyhlášky, nesmie vykonávať práce uvedené v § 1 v súbežných pracovných pomeroch presahujúcich v úhrne 36 hodín alebo 311 hodiny týždenne.

(2) Na prácach, ktoré pracovníci vykonávajú za podmienok uvedených v § 1, je zakázaná práca nadčas, s výnimkou mimoriadnych prípadov odstraňovania dôsledkov havárií, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo životu a zdraviu ostatných pracovníkov organizácie alebo obyvateľstva, keď výkon potrebných prác nemôžu vykonať iní pracovníci.“.

11. Doterajšia príloha vyhlášky č. 96/1987 Zb. sa označuje ako príloha č. 1.

12. K vyhláške č. 96/1987 Zb. sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá obsahuje stupnicu mzdových taríf pri 311 hodinovom týždennom pracovnom čase.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

M. Boďa v. r.


Příloha 01

Príloha č. 2

Stupnica mzdových taríf pri 311/2 hodinovom týždennom pracovnom čase

Stupnica mzdových taríf Mzdová tarifa v Kčs/hod.
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7,10 8,00 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40
2 7,60 8,50 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40
3 8,00 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70
4 8,50 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80
5 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20
6 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50
7 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10
8 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50 27,60
9 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10 29,40
10 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50 27,60 31,10
11 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10 29,40 33,10

Poznámky pod čiarou

10) § 85 a 87 Zákonníka práce.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.