Vyhláška č. 82/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988 do31.12.1989
Účinnosť od 01.06.1988 do31.12.1989
Zrušený 195/1989 Zb.

82

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 27. mája 1988,

ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Ústrednou radou odborov ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Na uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky1) a zmenami v organizácii ústredných orgánov sa vzťahuje vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení, v znení vyhlášky č. 4/1979 Zb., pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

§ 2

Organizácia je povinná najmenej tri mesiace predtým, než by sa pracovníkovi mala dať výpoveď, oboznámiť ho s dôvodmi uvoľnenia, ako aj s tým, aká pomoc sa mu poskytne pri získaní nového zamestnania. Ak pracovník prejaví záujem prejsť do nového zamestnania predo dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť na základe výpovede alebo už uzavretej dohody, je uvoľňujúca organizácia povinná jeho žiadosti vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. V dohode o rozviazaní pracovného pomeru sa uvedie dôvod rozviazania pracovného pomeru.

§ 3

(1) Uvoľnenému pracovníkovi, ktorý po skončení pracovného pomeru bez zbytočného prieťahu nastúpi do zamestnania v inej organizácii, patrí po dobu troch mesiacov od nástupu do nového zamestnania mzdové vyrovnanie vo výške rozdielu medzi priemerným hrubým zárobkom na pôvodnom pracovisku2) a hrubým zárobkom dosahovaným na novom pracovisku a po dobu ďalších troch mesiacov vo výške 80 % tohto rozdielu. Ak však u uvoľňovaného pracovníka dochádza k podstatnej zmene jeho pracovnej činnosti vyžadujúcej podstatnú zmenu alebo podstatné rozšírenie kvalifikácie, ktoré nemohol bez svojho zavinenia dosiahnuť v čase troch mesiacov od nástupu do nového zamestnania, patrí mu mzdové vyrovnanie v plnej výške po celú dobu nevyhnutnú na dosiahnutie tejto zmeny alebo rozšírenia kvalifikácie.

(2) Mzdové vyrovnanie po dobu a vo výške určenej v predchádzajúcom odseku patrí tiež pracovníkovi, ktorý nie je organizáciou uvoľnený z pracovného pomeru, ale z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce dochádza u neho k akejkoľvek zmene pracovnej činnosti; za týchto podmienok patrí aj pracovníkom, u ktorých dôjde bez rozviazania pracovného pomeru k prechodu práv a povinností z ich pracovných vzťahov na inú organizáciu podľa § 249 až 251 Zákonníka práce. Mzdové vyrovnanie patrí odo dňa, keď došlo k zmene pracovnej činnosti. Ak je pracovník v dobe, keď mu patrí mzdové vyrovnanie, uvoľnený z organizácie z dôvodov uvedených v prvej vete, patrí mu pri nástupe do zamestnania v inej organizácii mzdové vyrovnanie po zvyšujúcu dobu od tejto organizácie. Pri určení výšky mzdového vyrovnania sa vychádza z priemerného hrubého zárobku podľa odseku 1 pred zmenou pracovnej činnosti.

§ 4

(1) Pri prechodoch z dôvodov spoločensky najvýznamnejších štrukturálnych zmien a iných spoločensky najvýznamnejších racionalizačných opatrení patrí pracovníkovi uvoľňovanému z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce mzdové vyrovnanie od nástupu na novom pracovisku po dobu a vo výške ustanovenej v § 3 ods. 1 s tým, že za rovnakých podmienok ako pri podstatnej zmene pracovnej činnosti patrí pri každej zmene pracovnej činnosti vyžadujúcej zaškolenie alebo preškolenie pracovníka.

(2) Prechodom z dôvodu spoločensky najvýznamnejších štrukturálnych zmien je na účely tejto vyhlášky prechod pracovníka do pracovného pomeru k organizácii

a) na prácu pri dobývaní vyhradených nerastov,3) na vybrané stavby menovite určené štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva, do základných prevádzkových činností v železničnej doprave a v metre; tieto prevádzkové činnosti určí príslušný ústredný orgán,

b) na vymedzenom území pri západných hraniciach Československej socialistickej republiky s výnimkou stabilizovaných stredísk osídlenia podľa prílohy tejto vyhlášky,

c) určené krajským národným výborom v okresoch Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a Sokolov,

d) na iných prioritách určených vládou Československej socialistickej republiky.

(3) Prechodom z dôvodu iných spoločensky najvýznamnejších racionalizačných opatrení je na účely tejto vyhlášky prechod pracovníka z organizácie, v ktorej sa v dôsledku racionalizačných opatrení znižuje počet pracovníkov, do pracovného pomeru k inej výrobnej organizácii určenej príslušným ústredným orgánom, ak pracovník musí z dôvodu tohto prechodu zmeniť miesto pobytu alebo ak mu vzniknú alebo ďalej trvajú podstatne nepriaznivé podmienky, najmä v súvislosti s dopravou do zamestnania; za rovnakých podmienok sa posudzuje prechod v rámci organizácie bez rozviazania pracovného pomeru na iné jej pracovisko.

§ 5

(1) Príspevok pred nástupom do nového zamestnania (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje pracovníkovi vo výške jeho priemerného mesačného čistého zárobku dosiahnutého v organizácii, ktorá ho uvoľnila; jeho výška sa zistí z priemerného hrubého mesačného zárobku4) odpočítaním dane zo mzdy podľa sadzby príslušnej pre pracovníka v mzdovom období, keď sa jeho pracovný pomer skončil. Príspevok sa prizná, len ak je doba od skončenia doterajšieho pracovného pomeru pracovníka do nástupu do nového zamestnania dlhšia než jeden kalendárny týždeň. Ak príspevok patril len po časť mesiaca, poskytne sa za kalendárny deň 1/30 určeného príspevku.

(2) Príspevok sa poskytuje do dňa nástupu do nového zamestnania, najdlhšie po dobu troch mesiacov. Po tejto dobe sa pracovníkovi, ktorému nebolo zabezpečené vhodné zamestnanie5) zodpovedajúce aj jeho závažným rodinným pomerom, po dobu najdlhšie ďalších troch mesiacov poskytuje príspevok vo výške 60 % priemerného mesačného čistého zárobku zisteného podľa predchádzajúceho odseku, najviac však v sume 2400 Kčs mesačne.

(3) Príspevok sa neposkytuje, ak uvoľňovaný pracovník spĺňa podmienky pre nárok na starobný dôchodok. Pracovníkovi, ktorý poberá invalidný alebo vdovský dôchodok, sa poskytne príspevok znížený o sumu poskytovaného dôchodku.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1988.


Minister:

M. Boďa v. r.


Príloha vyhlášky č. 82/1988 Zb.

ČASŤ I

Vymedzené územia pri západných hraniciach Československej socialistickej republiky
(podľa správneho členenia k 1. januáru 1986)

Západočeský kraj

Okres:Cheb
obce:Cheb, Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, Hazlov, Hranice, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Mnichov, Nebanice, Nový Kostel, Plesná, Skalná, Trstěnice, Tři Sekery.
Okres:Tachov
obce:Tachov, Bezdružice, Bor, Cebiv, Černošín, Erpužice, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Lesná, Lestkov, Planá, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stříbro, Svojšín, Třemešné.
Okres:Domažlice
obce:Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Blížejov, Černíkov, Česká Kubice, Draženov, Horšovský Týn (okrem časti obce Křenovy, Semošice), Hostouň, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Kout na Šumavě, Luženičky, Meclov, Mezholezy u Domažlic, Mezholezy u Horšovského Týna, Milavče, Mrákov, Nemanice, Nevolice, Pec, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Semněvice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Újezd, Úsilov, Všeruby, Zahořany.
časti obce:Bukovec, Čečovice, Černovice a Nemněnice v obci Holýšov.
Okres:Klatovy
obce:Čachrov, Dešenice, Dlouhá Ves, Dobrá Voda, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Chudenín, Kašperské Hory, Nezdice, Nýrsko, Petrovice, Rejštejn, Srní, Strašín, Strážov, Sušice, Velhartice, Železná Ruda, Žihobce.

Juhočeský kraj

Okres:Prachatice
obce:Borová Lada, Horní Vltavice, Ktiš, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Strážný, Volary, Zbytiny.
Okres:Český Krumlov
obce:Benešov nad Černou, Boletice, Bujanov, Černá v Pošumaví, Dolní Dvořiště, Frymburk, Horní Dvořiště, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malonty, Omlenice, Přední Výtoň, Přídolí, Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Světlík, Větřní, Vyšší Brod.

ČASŤ II

Stabilizované strediská osídlenia

Okres a obce:Stabilizované časti obcí:
okres Cheb
ChebCheb, Dolní Dvory, Háje, Horní Dvory, Hradiště, Podhrad, Střížov
Františkovy LázněFrantiškovy Lázně, Dolní Lomany, Horní Lomany, Slatina
Mariánské LázněMariánské Lázně, Hamrníky, Klimentov, Ušovice, Velká Hleďsebe
okres Tachov
TachovTachov
PlanáPlaná
StříbroStříbro
okres Domažlice
DomažliceBezděkovské Předměstí, Dolejší Předměstí, Hořejší Předměstí, Město, Týnské Předměstí
KdyněBrnířov, Kdyně, Prapořiště
Horšovský TýnMalé Předměstí, Město, Nová Ves, Plzeňské Předměstí, Svatá Anna, Velké Předměstí
okres Klatovy
NýrskoBystřice nad Úhlavou, Nýrsko
SušiceSušice I., Sušice II., Sušice III.
okres Prachatice
VolaryVolary
okres Český Krumlov
VětřníVětřní

Poznámky pod čiarou

1) Zásady a postup prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky (č. 31/1988 Zb.).

2) § 275 Zákonníka práce.

3) § 3 odst. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

4) § 8 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 112/1975 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku.

5) § 37 ods. 4 Zákonníka práce.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené