Vyhláška č. 219/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného

(v znení č. 110/1991 Zb.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH

219

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 9. decembra 1988

o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 bodu 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Občan, ktorý je v obci nad 2000 obyvateľov vlastníkom, prípadne spoluvlastníkom (ďalej len „vlastník“) budovy, z ktorej sa vyrubuje domová daň podľa nájomného a ceny užívania,1) je povinný odvádzať nájomné na osobitný účet nájomného v peňažnom ústave2), ak základ domovej dane presahuje za podmienok určených zákonom2) sumu 3 000 Kčs ročne.

(2) Ak je budova v spoluvlastníctve viacerých občanov, oznámia spoluvlastníci peňažnému ústavu pri založení osobitného účtu nájomného spoločného splnomocnenca. Inak je peňažný ústav oprávnený považovať ktoréhokoľvek spoluvlastníka za splnomocnenca ostatných.

(3) Ak je budova v spoluvlastníctve občana a organizácie, pre vznik povinnosti podľa odseku 1 je rozhodujúca výška základu domovej dane občana vyrubovanej z tejto budovy.

(4) Nájomným sa rozumie úhrada za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu3) a úhrada za užívanie nebytových priestorov.4)

§ 2

Osobitný účet nájomného založený podľa § 1 má režim bežného účtu.5)


§ 8

Zrušujú sa:

1. Vyhláška ministra financií č. 2/1953 Ú. v. o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach v znení vyhlášky ministra financií č. 237/1953 Ú. v., ktorou sa menia predpisy o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach.

2. Pre územie Slovenskej socialistickej republiky úprava Ministerstva financií č. 153/104.470/1953 o platení nájomného mesačne pozadu, opatrení v odbore domovej dane a osobitných účtov nájomného z budov v štátnych sporiteľniach, publikovaná v čiastke 130/1953 Ú. v. v znení dodatku publikovaného v čiastke 136/1953 Ú. v.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona SNR č. 134/1974 Zb.

2) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

3) Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 120/1969 Zb. a vyhlášky č. 96/1976 Zb.

4) Vyhláška Ministerstva vnútra č. 98/1967 Zb. o úhrade za užívanie nebytových priestorov.

5) § 334 až 340 Občianského zákonníka.

6) § 13 zákona č. 143/1961 Zb.

7) § 14 zákona č. 143/1961 Zb.

8) § 18 ods. 3 zákona č. 143/1961 Zb.

9) § 4 až 6 vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani.

10) Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.