Zákon č. 97/1987 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1988

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1988

97

ZÁKON

z 15. decembra 1987

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1988

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 215 094 000 000 Kčs. Celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 215 094 000 000 Kčs. Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík – Českej socialistickej republike 40 619 870 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 27 485 350 000 Kčs z toho:

I. dotácie a subvencie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík – Českej socialistickej republike 9 375 100 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 6 979 700 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie – Českej socialistickej republike 31 244 770 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 20 505 650 000 Kčs v tom:

a) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu – Českej socialistickej republike 3 100 000 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 2 700 000 000 Kčs

b) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu – Českej socialistickej republike 810 000 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 500 000 000 Kčs

c) dotácie na modernizáciu bytového fondu – Českej socialistickej republike 898 000 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 63 000 000 Kčs

d) dotácie na štátne programy technického rozvoja – Českej socialistickej republike 429 600 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 258 300 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií – Českej socialistickej republike 12 052 600 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 9 556 700 000 Kčs

f) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode – Českej socialistickej republike 12 894 400 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 6 960 700 000 Kčs

g) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh – Českej socialistickej republike 875 170 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 431 950 000 Kčs

h) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách – Českej socialistickej republike 185 000 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 35 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie – Českej socialistickej republike 41 722 430 000 Kčs – Slovenskej socialistickej republike 30 376 350 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 97/1987 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené