86

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. októbra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave

Dňa 29. júna 1987 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIX dňom podpisu. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými z 28. februára 1969, vyhlásená pod č. 60/1969 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojených štátov amerických vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom rozvíjania vzťahov v leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými k ich vzájomnému prospechu, vedené prianím zaistiť najvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany v medzinárodnej leteckej doprave a znovu potvrdzujúc svoje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o činy alebo hrozby proti bezpečnosti lietadiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb alebo majetku, nepriaznivo ovplyvňujú prevádzku leteckej dopravy a podrývajú verejnú dôveru v bezpečnosť civilného letectva, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7.decembra 1944, dohodli sa takto:

Článok I

Definície

(1) „Dohoda“ znamená túto Dohodu včítane pripojeného Zoznamu liniek a Prílohy a akékoľvek zmeny k nim.

(2) „Letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, odbor civilného letectva a pokiaľ ide o Spojené štáty americké, Ministerstvo dopravy alebo v oboch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnej dobe vykonávajú tieto úrady.

(3) „Určený letecký podnik“ - znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomne druhej zmluvnej strane ako letecký podnik, ktorý bude prevádzkovať služby ustanovené touto Dohodou.

(4) „Dohovor“ - znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7.decembra 1944.

(5) Výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú významy určené Dohovorom.

(6) „Cena“ znamená:

a) akékoľvek cestovné, sadzbu alebo cenu určenú, alebo ktorú určia letecké podniky alebo ich zástupcovia predaja, a podmienky upravujúce použiteľnosť takého cestovného, sadzby a ceny;

b) poplatky a podmienky pre doplnkové služby pri vykonávaní prepravy, ktoré ponúkajú letecké podniky; a

c) sumy určené leteckými podnikmi sprostredkovateľom leteckej dopravy; za prepravu cestujúcich (a ich batožiny) a/alebo nákladu (s výnimkou pošty) v leteckej doprave.

Článok II

Udelenie práv

(1) Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane tieto práva na vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany:

a) právo lietať bez pristátia cez jej územie;

b) právo pristávať na jej území na neobchodné účely;

c) práva inak ustanovené v tejto Dohode.

(2) Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nebude považovať za poskytnutie práva leteckým podnikom jednej zmluvnej strany zúčastniť sa na leteckej doprave medzi bodmi na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok III

Určenie leteckých podnikov

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť písomne druhej zmluvnej strane letecký podnik alebo letecké podniky na prevádzkovanie služieb ustanovených touto Dohodou.

(2) Po tom, čo dostane písomné určenie, udelí druhá zmluvná strana s minimálnym administratívnym zdržaním určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

Článok IV

Odvolanie

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo zrušiť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo technické povolenie alebo pozastaviť výkon práv ustanovených v článku II tejto Dohody leteckým podnikom alebo leteckými podnikmi určenými druhou zmluvnou stranou alebo uložiť pre využívanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné:

a) v prípade, že letecký podnik nepreukáže leteckým úradom druhej zmluvnej strany svoju spôsobilosť podľa zákonov a predpisov, ktoré tieto úrady obvykle uplatňujú na prevádzku medzinárodných leteckých služieb;

b) v prípade, že letecký podnik nedodržiava zákony a predpisy uvedené v článku V tejto Dohody;

c) v prípade, keď nie je presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto leteckého podniku patrí zmluvnej strane určujúcej letecký podnik alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany; alebo

d) v prípade, keď letecký podnik alebo druhá zmluvná strana nedodrží akékoľvek ustanovenie článku VII alebo VIII tejto Dohody.

(2) Pokiaľ okamžité zrušenie alebo odvolanie prevádzkového oprávnenia alebo technického povolenia, pozastavenie využívania práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nebude nevyhnutné, aby sa zabránilo ďalším priestupkom, taký postup sa uplatní až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok V

Používanie zákonov

(1) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup lietadiel prevádzkujúcich medzinárodné lietanie na jej územie a výstup z neho alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lietanie lietadiel na jej území, sa budú vzťahovať aj na lietadlá leteckého podniku alebo leteckých podnikov určených druhou zmluvnou stranou a tieto lietadlá ich budú dodržiavať pri vstupe alebo výstupe a pri prevádzke na území prvej zmluvnej strany.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup na jej územie, pobyt v ňom, tranzit a výstup z neho pre cestujúcich, členov leteckých posádok, tovar alebo poštu v lietadle, včítane predpisov týkajúcich sa vstupu, odbavenia, prisťahovania, pasov, cla a karantény, bude letecký podnik alebo letecké podniky druhej zmluvnej strany dodržiavať po dobu vstupu alebo výstupu a pokiaľ sa nachádzajú na území prvej zmluvnej strany.

Článok VI

Colné povinnosti a poplatky

Za účelom zabezpečenia rovnosti v zaobchádzaní a uľahčení prevádzky medzinárodných leteckých služieb dohodnutých zmluvnými stranami obe zmluvné strany súhlasia s oslobodeniami uvedenými v tomto článku:

(1) Vzájomné oslobodenia od ekonomických dovozných obmedzení a limitov, ako aj vzájomné oslobodenia od všetkých štátnych colných poplatkov a iných daní, dávok a poplatkov uložených štátnymi úradmi nezodpovedajúcich nákladom poskytovaných služieb, tieto oslobodenia sa budú vzťahovať na:

a) lietadlá leteckých podnikov druhej zmluvnej strany prevádzkované v medzinárodnej leteckej doprave; a

b) obvyklé vybavenie, pozemné vybavenie, náhradné dielce (včítane motorov), palivo, mastiace oleje, technické zásoby pre spotrebu, zásoby lietadla (položky spotrebnej povahy zahŕňajúce, ale nie obmedzené na potraviny, nápoje, likéry, tabak a iné výrobky pripravené na predaj alebo použitie cestujúcimi počas letu) určené a používané iba v súvislosti s prevádzkou takého lietadla, pokiaľ tieto položky sú:

(i) prevzaté alebo dodané na územie druhej zmluvnej strany pre prevádzku alebo obsluhu lietadla, nehľadiac na to, či tieto položky sú celkom spotrebované na území zmluvnej strany udeľujúcej oslobodenie; alebo

(ii) ponechané na palube lietadla leteckých podnikov jednej zmluvnej strany od príletu do odletu z územia druhej zmluvnej strany.

(2) Môže sa požadovať, aby vybavenie a zásoby uvedené v odseku 1 tohto článku boli pod dohľadom a kontrolou príslušných úradov.

(3) Oslobodenia poskytované v odseku 1 tohto článku budú tiež použiteľné v prípade, že sa letecké podniky jednej zmluvnej strany dohodli s iným leteckým podnikom na území druhej zmluvnej strany, ktorý požíva toto oslobodenie od druhej zmluvnej strany, o požičaní alebo prevedení položiek uvedených v odseku 1 tohto článku.

(4) Pre položky uvedené v odseku 1 tohto článku a používané leteckými podnikmi zmluvných strán iba v súvislosti s ich vlastnými službami budú tieto letecké podniky oslobodené od ekonomických vývozných a tranzitných obmedzení na recipročnom základe.

(5) Cestujúci v priamom tranzite cez územie zmluvnej strany, neopúšťajúci časť letiska vyhradenú na také účely, budú podrobení zjednodušenému spôsobu kontroly. Batožina a náklad budú oslobodené od colných povinností a iných poplatkov, pokiaľ sú v priamom tranzite.

Článok VII

Bezpečnosť

(1) Každá zmluvná strana uzná za platné na účely prevádzkovania leteckej dopravy podľa tejto Dohody osvedčenia o letovej spôsobilosti, diplomy a preukazy vydané alebo potvrdené druhou zmluvnou stranou ako platné a majúce ešte platnosť za predpokladu, že požiadavky na tieto osvedčenia alebo preukazy sa rovnajú aspoň minimálnym normám, ktoré sa môžu ustanoviť podľa Dohovoru. Každá zmluvná strana môže však odmietnuť uznať za platné na účely letu nad svojim vlastným územím diplomy a preukazy vydané alebo potvrdené ako platné jej vlastným príslušníkom druhou zmluvnou stranou.

(2) Každá zmluvná strana môže požiadať o konzultácie týkajúce sa bezpečnostných štandardov zachovávaných druhou zmluvnou stranou, ktoré sa vzťahujú na letecké zariadenia, leteckú posádku, lietadlá a prevádzku určených leteckých podnikov. Pokiaľ po takých konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana neúčinne zachováva a poskytuje vo vymenovaných oblastiach bezpečnostné štandardy a požiadavky, ktoré sa rovnajú aspoň minimálnym štandardom, ktoré sa môžu ustanoviť podľa Dohovoru, oznámia sa druhej zmluvnej strane tieto zistenia a kroky považované za nevyhnutné, aby sa dosiahol súlad s týmito minimálnymi štandardami, a táto druhá zmluvná strana podnikne príslušné opravné opatrenie. Nevykonanie takého príslušného opravného opatrenia bude podkladom pre použitie článku IV tejto Dohody.

Článok VIII

Ochrana civilného letectva

(1) V súlade so svojimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva zmluvné strany znovu potvrdzujú svoju vzájomnú povinnosť chrániť bezpečnosť civilného letectva proti činom nezákonného vmiešavania sa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť ich práv a povinností podľa medzinárodného práva, zmluvné strany budú predovšetkým konať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14.septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16.decembra 1970 a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov, ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreali 23.septembra 1971.

(2) Zmluvné strany si na požiadanie vzájomne poskytnú všetku potrebnú pomoc na zabránenie činom nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, ako aj iným hrozbám proti bezpečnosti civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch postupovať v súlade s ustanoveniami o ochrane civilného letectva ustanovenými Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a označovanými ako Prílohy Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v rozsahu, v akom také bezpečnostné ustanovenia sú použiteľné voči zmluvným stranám; budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel registrovaných alebo majúcich hlavné sídlo obchodnej činnosti alebo stále sídlo na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane civilného letectva. Každá zmluvná strana poskytne vopred informáciu druhej strane o svojom úmysle oznámiť akúkoľvek odchýlku od štandardov o ochrane civilného letectva ustanovených Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

(4) Každá zmluvná strana súhlasí, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať, aby dodržiavali ustanovenia o ochrane civilného letectva požadované druhou zmluvnou stranou pre vstup na územie druhej zmluvnej strany a prijali primerané opatrenia na ochranu lietadiel a na kontrolu cestujúcich, posádok, ich príručných batožín, ako aj nákladu a zásob lietadla pred a počas nástupu alebo nakladania.

(5) Každá zmluvná strana bude s účasťou posudzovať akúkoľvek požiadavku druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa čelilo jednotlivej určitej hrozbe.

(6) Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo k iným nezákonným činom proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si vzájomne pomôžu uľahčovaním odovzdávania správ a inými príslušnými opatreniami smerujúcimi k urýchlenému a bezpečnému ukončeniu takých incidentov alebo hrozieb.

(7) Keď zmluvná strana má opodstatnené dôvody sa domnievať, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení o ochrane civilného letectva podľa tohto článku, táto zmluvná strana môže požiadať o okamžité konzultácie s druhou zmluvnou stranou. Nedosiahnutie uspokojivej dohody do pätnástich (15) dní od dátumu žiadosti o konzultácie alebo v prípade naliehavého ohrozenia ochrany civilného letectva bude podkladom pre uplatnenie článku IV tejto Dohody.

Článok IX

Užívateľské poplatky

Každá zmluvná strana môže ukladať alebo dovoliť ukladať správne a primerané poplatky za použitie letísk a iných zariadení, ktoré sú pod jej kontrolou. Tieto poplatky nebudú vyššie než tie, ktoré sa platia za používanie zahraničnými lietadlami alebo národnými lietadlami vykonávajúcimi medzinárodné služby.

Článok 10

Obchodné príležitosti

Podľa ustanovení Prílohy:

(1) Predaj leteckej dopravy určenými leteckými podnikmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa bude uskutočňovať podľa predpisov platných na území druhej zmluvnej strany s tým, že:

a) Každá zmluvná strana oslobodí na základe reciprocity určené letecké podniky druhej zmluvnej strany od štátnych daní zo ziskov a príjmov odvodených z vykonávania služieb podľa tejto Dohody;

b) Každý určený letecký podnik má právo previesť bez prieťahov zárobky dosiahnuté na území druhej zmluvnej strany na svoje územie v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene v súlade s ustanoveniami Prílohy.

(2) Určené letecké podniky jednej zmluvnej strany môžu podľa vopred daného súhlasu leteckých úradov zriadiť kancelárie na území druhej zmluvnej strany. Tieto letecké podniky môžu v súlade so zákonmi a predpismi druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa vstupu, pobytu a zamestnania priviesť a ponechať na naletávanom mieste na území druhej zmluvnej strany svoj riadiaci, marketingový, prevádzkový a iný odborný personál potrebný na zabezpečenie leteckej dopravy.

Článok XI

Kapacita

Podľa ustanovení Prílohy:

(1) Letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať primeranú a rovnakú možnosť prevádzkovať ktorúkoľvek trať zahrnutú do tejto Dohody.

(2) Pri prevádzkovaní leteckých služieb ustanovených v tejto Dohode budú letecké podniky každej zmluvnej strany prihliadať na záujem leteckých podnikov druhej zmluvnej strany tak, aby nezasiahli nevhodným spôsobom do služieb, ktoré tieto letecké podniky zabezpečujú na tých istých tratiach alebo častiach tej istej trati.

(3) Letecké služby, ktoré určené letecké podniky zmluvných strán poskytujú verejnosti pri prevádzke podľa tejto Dohody, budú v úzkom vzťahu k dopytu verejnosti po takých službách.

(4) Prednostným cieľom služieb určeného leteckého podniku podľa tejto Dohody bude poskytovať kapacitu primeranú prepravnému dopytu medzi krajinou, kam letecký podnik patrí, a krajinami konečného určenia prepravy. Právo nakladať alebo vykladať na týchto linkách a v mieste alebo miestach tratí ustanovených v tejto Dohode medzinárodnú dopravu určenú do tretích krajín alebo z týchto krajín prichádzajúcu sa bude vykonávať v súlade so všeobecnými zásadami usporiadaného rozvoja, s ktorými obe zmluvné strany súhlasia, a bude podliehať všeobecnej zásade, podľa ktorej má kapacita zodpovedať:

a) prepravnému dopytu medzi krajinou pôvodu a krajinami konečného určenia prepravy;

b) požiadavkám prevádzky diaľkových liniek; a

c) prepravnému dopytu v oblasti, ktorou letecká linka prechádza, s prihliadnutím na miestne a oblastné služby.

(5) Žiadna zmluvná strana nebude letecký podnik druhej zmluvnej strany obmedzovať, pokiaľ ide o kapacitu, frekvenciu, letové poriadky alebo typ používaného lietadla pri prevádzke služieb na ktorejkoľvek linke ustanovenej v Zozname liniek tejto Dohody. V prípade, že sa jedna zmluvná strana domnieva, že prevádzka leteckého podniku druhej zmluvnej strany neprebieha v súlade so štandardami a zásadami uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 alebo 4 tohto článku, môže požiadať podľa článku XIV tejto Dohody o konzultácie za účelom posúdenia danej prevádzky, aby sa určilo, či je v súlade so spomenutými štandardami a zásadami.

Článok XII

Určenie cien

(1) Každá zmluvná strana umožní, aby ceny za medzinárodnú leteckú dopravu určil každý určený letecký podnik na základe obchodného posúdenia trhu. Zásah zmluvných strán bude obmedzený na zábranu pred neprimerane diskriminujúcimi cenami, ochranu užívateľov pred cenami neprimerane vysokými alebo obmedzujúcimi prepravu na základe zneužitia dominantného postavenia, a ochranu leteckých podnikov pre cenami umelo nízkymi vzhľadom na priamu alebo nepriamu štátnu dotáciu alebo podporu. Ak je zmluvná strana presvedčená, že cena oprávňuje na zásah podľa opísaných špecifických kritérií, potom to oznámi druhej zmluvnej strane podľa ustanovení odseku 4. Ak zmluvná strana vyhovie ustanoveniu o oznámení podľa odseku 4, môže potom začať činnosť, aby zabránila zavedeniu takej ceny, ale iba vzhľadom na prepravu, kde prvé miesto cestovného plánu (ako je uvedené v doklade oprávňujúcom na leteckú dopravu) sa nachádza na jej vlastnom území.

(2) Pokiaľ obe zmluvné strany dovolia určeným leteckým podnikom, aby sa zúčastnili na koordinačnej činnosti v rámci Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) alebo na inom tarifno-koordinačnom fóre leteckých podnikov, a tam, kde obe zmluvné strany schválili pre akýkoľvek trh IATA alebo inú tarifnú dohodu leteckých podnikov, ceny vyhlásené určenými leteckými podnikmi podľa takto schválenej dohody pre trhy, ktoré sú predmetom dohody, schvália obe zmluvné strany. V prípade, že akýkoľvek určený letecký podnik sa však rozhodne nepristúpiť na takú dohodu, ceny používané alebo navrhnuté na používanie týmto leteckým podnikom sa posúdia v súlade s cieľmi a postupmi obsiahnutými v tomto článku; ak nedôjde v ktoromkoľvek leteckom podniku k účasti na cenovo-koordinačnej činnosti alebo ak sa nepodriadi akejkoľvek cene podľa podmienok IATA alebo inej tarifnej dohody leteckého podniku, samo o sebe to nezakladá platný dôvod pre akúkoľvek zmluvnú stranu, aby neschválila cenu.

(3) Každá zmluvná strana môže žiadať, aby v jej leteckom úrade boli prihlásené používané ceny alebo ceny navrhnuté na používanie za dopravu na jej území alebo z jej územia leteckým podnikom druhej zmluvnej strany. Prihlášky leteckých podnikov oboch zmluvných strán sa môžu požadovať nie viac ako tridsať (30) dní pred navrhnutým dátumom nadobudnutia platnosti. V jednotlivých prípadoch môže zmluvná strana dovoliť prihlásenie v kratšej lehote než sa obvykle požaduje. Ak zmluvná strana umožní leteckému podniku prihlásiť cenu v skrátenej lehote, táto cena sa stane účinnou pre dopravu začínajúcu na území tejto zmluvnej strany k navrhnutému dátumu.

(4) Ak je zmluvná strana presvedčená, že cena navrhnutá určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pre medzinárodnú leteckú dopravu medzi územiami zmluvných strán alebo leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pre medzinárodnú leteckú dopravu medzi územím prvej zmluvnej strany a treťou krajinou, zahŕňajúca v oboch prípadoch dopravu na rôznych sieťach liniek alebo na vlastnej sieti liniek, je nezlučiteľná s okolnosťami uvedenými v odseku 1 tohto článku, oznámi druhej zmluvnej strane čo najskôr dôvody svojho nesúhlasu, ale v každom prípade najneskôr pätnásť (15) dní pred navrhnutým nadobudnutím platnosti. Potom každá zmluvná strana môže požiadať o konzultácie, ktoré sa budú konať čo najskôr, ale v žiadnom prípade nie skôr než do tridsiatich (30) dní od dátumu prijatia oznámenia o nesúhlase. Zmluvné strany budú trvale spolupracovať pri zabezpečovaní informácií nevyhnutných pre odôvodnené rozhodnutie o danej otázke. Ak oznámenie o nesúhlase nie je predložené tak, ako je uvedené v tomto odseku, cena sa bude považovať za schválenú a stane sa platnou k navrhnutému dátumu.

(5) Ak zmluvné strany dosiahnu dohodu o cene, ku ktorej sa podalo oznámenie o nesúhlase, každá zmluvná strana sa vynasnaží uviesť túto dohodu do platnosti.

(6) Nehľadiac na odseky 1 a 4 tohto článku, každá zmluvná strana umožní

a) akémukoľvek leteckému podniku každej zmluvnej strany vyhovieť úrovni akejkoľvek ceny za pravidelnú alebo charterovú dopravu, včítane cenových kombinácií, používanej na trhu pre medzinárodnú leteckú dopravu medzi územiami zmluvných strán a

b) akémukoľvek leteckému podniku jednej zmluvnej strany používať cenu za pravidelnú alebo charterovú dopravu, včítane cenových kombinácií, používanú na trhu pre medzinárodnú leteckú dopravu medzi územím druhej zmluvnej krajiny a treťou krajinou. Výraz „vyhovieť“, v tomto texte používaný, znamená právo pokračovať alebo zaviesť s prihliadnutím na okamžitú situáciu, a podľa potreby pri použití postupov na urýchlené vybavenie, rovnakú alebo podobnú cenu alebo cenu dosiahnutú kombináciou cien na priamej linke alebo kombináciou cien používaných na rôznych sieťach liniek alebo na vlastnej sieti liniek, a to nehľadiac na rozdiely v podmienkach týkajúcich sa smerovania, vzdialenosti, časov, prípojov, typu lietadla, usporiadania lietadla alebo zmeny lietadla, ale bez obmedzenia len na tieto okolnosti.

Článok XIII

Registrácia v ICAO

Táto Dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok XIV

Konzultácie

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie s príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany o otázkach týkajúcich sa výkladu, vykonávania alebo zmeny tejto Dohody. Tieto konzultácie sa začnú v období šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhej zmluvnej strany, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Článok XV

Urovnanie sporov

(1) Akýkoľvek spor, týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, ktorý nebude urovnaný konzultáciami podľa článku XIV, bude na žiadosť jednej zmluvnej strany predložený na rozhodnutie tribunálu troch rozhodcov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a tretí sa ustanoví dvoma takto vymenovanými rozhodcami. Každá zo zmluvných strán vymenuje rozhodcov v období šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana dostala diplomatickou cestou od druhej zmluvnej strany oznámenie požadujúce riešenie sporu rozhodcovským tribunálom, a tretí rozhodca sa vymenuje v ďalšom období šesťdesiatich (60) dní.

(2) Každá zmluvná strana sa vynasnaží v súlade so svojím vnútroštátnym právom uviesť do platnosti akékoľvek rozhodnutie alebo výrok rozhodcovského tribunálu.

(3) Výdavky rozhodcovského tribunálu, včítane poplatkov a výdavkov rozhodcov, budú rozdelené rovnomerne medzi zmluvné strany.

Článok XVI

Zmeny

(1) Akákoľvek zmena tejto Dohody (iná ako zmena Zoznamu liniek alebo Prílohy) nadobudne platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

(2) Akákoľvek zmena Zoznamu liniek alebo Prílohy tejto Dohody môže sa vykonať dočasne od dátumu dojednaného leteckými úradmi a nadobudne platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

(3) Ak obidve strany pristúpia k všeobecnému mnohostrannému dohovoru o pravidelných medzinárodných leteckých službách, bude táto Dohoda zmenená tak, aby zodpovedala ustanoveniam takého mnohostranného dohovoru.

Článok XVII

Výpoveď

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane, že zamýšľa ukončiť platnosť tejto Dohody. Toto oznámenie bude súčasne zaslané Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Platnosť Dohody sa skončí dvanásť (12) mesiacov po dátume prijatia oznámenia o výpovedi, ak sa po dohode zmluvných strán výpoveď nevezme späť pred uplynutím tejto doby.

Článok XVIII

Zrušenie platnosti

Táto Dohoda nahradí Dohodu o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými, podpísanú v Prahe 28. februára 1969, v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Článok XIX

Nadobudnutie platnosti

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Na dôkaz toho, podpísaní súc náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 29.júna 1987 vo dvoch vyhotoveniach v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

JUDr. Jaromír Johanes v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Julian M. Niemczyk v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené