Vyhláška č. 75/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte

Čiastka 17/1987
Platnosť od 10.09.1987 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1987 do31.12.2003
Zrušený 610/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 12. augusta 1987,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte

Federálne ministerstvo spojov podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


Čl.I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, sa mení takto:

1. V § 8 ods. 2 písm. a) suma „11 520 Kčs“ sa nahrádza sumou „12 000 Kčs“.

2. V § 8 ods. 2 písm. c) suma „11 400 Kčs“ sa nahrádza sumou „12 000 Kčs“.

3. V § 8 ods. 2 písm. d) suma „19 200 Kčs“ sa nahrádza sumou „20 400 Kčs“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987.


Minister:

Ing. Jíra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené