Vyhláška č. 30/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád

Čiastka 7/1987
Platnosť od 23.04.1987
Účinnosť od 08.05.1987
Uzavretie zmluvy 28.01.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom podpisu.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené