Vyhláška č. 3/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984 do26.08.1991
Účinnosť od 01.04.1984 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k policajnému zboru a policajtom stráca vyhláška platnosť na základe zákona č. 204/1991 Zb. dňa 21. júna 1991.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 13. decembra 1983

o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 58 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti ustanovuje:


§ 1

Členom Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti sa občan stane zložením sľubu do rúk náčelníka odboru Verejnej bezpečnosti okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti.1) Tento sľub znie:

„Sľubujem, že ako člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti budem chrániť záujmy Československej socialistickej republiky, robotníckej triedy a všetkého ľudu a aktívne prispievať k ochrane verejného poriadku. Pri svojej činnosti budem zachovávať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a ustanovenú povinnosť mlčanlivosti.“

§ 2

(1) Po zložení sľubu odovzdá náčelník odboru Verejnej bezpečnosti okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti členovi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti preukaz a rukávovú pásku.

(2) Rukávová páska Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti je žltej farby, 105 mm široká s modrými písmenami „PS VB" výšky 35 mm a šírky 20 mm. Táto páska sa nosí na ľavom zálaktí a je vonkajším označením člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.2)

§ 3

Člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti je povinný:

a) vystupovať pri výkone služby rozvážne a zdvorile a dbať na náležitú vážnosť, česť a dôstojnosť občanov a svoju vlastnú;

b) aktívne a svedomito plniť úlohy vyplývajúce z členstva v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti, preukazovať pripravenosť na plnenie týchto úloh a zvyšovať svoje politické a odborné vedomosti.

§ 4

Člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti môže vykonávať službu samostatne,3) len ak preukázal pripravenosť na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti. O tom, či člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti preukázal pripravenosť na plnenie týchto úloh, rozhoduje náčelník útvaru Verejnej bezpečnosti, ktorý zodpovedá za činnosť jednotky Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, v ktorej je člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti zaradený.

§ 5

(1) Samostatne vykonáva člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti službu podľa

a) plánu služieb,

b) pokynov príslušníka Zboru národnej bezpečnosti alebo s jeho súhlasom,

c) vlastného uváženia, ak je nevyhnutné vykonať úkon alebo zákrok,4) hrozí nebezpečenstvo z omeškania, ak nemožno vopred dosiahnuť súhlas príslušníka Zboru národnej bezpečnosti, ak je predpoklad úspešného zakončenia úkonu alebo zákroku a ak bol týmto spôsobom výkonu služby poverený.

(2) Výkonom služby podľa odseku 1 písm. c) poveruje člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti náčelník útvaru Verejnej bezpečnosti uvedený v § 4.

(3) O výkone služby podľa odseku 1 písm. c) upovedomí člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti bez prieťahov územne príslušný útvar Zboru národnej bezpečnosti.

§ 6

(1) Za príkladný výkon služby alebo za záslužný čin môže sa členovi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti udeliť odmena.

(2) Odmenu možno udeliť aj jednotke Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti za úspešný výkon služby.

§ 7

(1) Náčelník odboru Verejnej bezpečnosti okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti

a) ukončí členstvo v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti

1. uvoľnením z členstva, ak o to člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti požiada,

2. pozbavením členstva, ak člen Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti náležite neplní svoje povinnosti alebo sa dopustí činu, ktorý je s členstvom v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti nezlučiteľný,

b) môže ukončiť členstvo v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti uvoľnením, ak nastanú okolnosti, ktoré členovi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti znemožňujú po dlhší čas náležite plniť jeho povinnosti.

(2) Členstvo v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti sa končí úmrtím člena Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 43/1974 Zb. o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.


Minister:

JUDr. Vajnar CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Za okresné správy Zboru národnej bezpečnosti sa považujú aj obvodné správy Zboru národnej bezpečnosti v Prahe a Bratislave a mestské správy Zboru národnej bezpečnosti v Plzni, Brne, Ostrave a Košiciach.

2) § 56 ods. 2 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.

3) § 56 ods. 1 zákona č. 40/1974 Zb.

4) V rámci oprávnení podľa § 57 ods. 1 zákona č. 40/1974 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené