Vyhláška č. 107/1984 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb.

Čiastka 22/1984
Platnosť od 09.11.1984
Účinnosť od 09.11.1984

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 4. októbra 1984,

ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb.

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálny cenový úrad, Federálne ministerstvo financií a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 47 a § 53 ods. 1 písm. e) a g) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 3, § 391 a 394 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


§ 1

Články I, II, VII a VIII vyhlášky č. 166/1971 Zb. v znení neskorších predpisov sa zrušujú.


§ 2

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister poverený riadením FCÚ:

Doc. Sabolčík DrSc. v. r.

Hlavný arbiter ČSSR:

Doc. JUDr. Vaněk CSc. v. r.

Podpredseda vlády ČSSR

a predseda Štátnej komisie:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené