Nariadenie vlády č. 58/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov

Čiastka 11/1982
Platnosť od 26.05.1982
Účinnosť od 01.07.1982

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené