Vyhláška č. 44/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982
Účinnosť od 14.05.1982
Uzavretie zmluvy 13.05.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 19. decembrom 1981.

44

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. marca 1982

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky


Dňa 13. mája 1981 bola v Dháke podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky. Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 19. decembrom 1981.

Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bangladéšskej ľudovej republiky, ďalej uvedené ako zmluvné strany,

vedené želaním rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti umenia a kultúry, školstva, športu a vedy,

presvedčené, že takáto spolupráca pomôže ďalšiemu rozvoju vzájomného porozumenia a priateľstva medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, umenia, literatúry, vedy a hromadných oznamovacích prostriedkov a za týmto účelom budú umožňovať:

a) usporiadanie umeleckých a kultúrnych výstav,

b) výmeny kníh a publikácií kultúrnej a vedeckej povahy,

c) výmeny tlačových, rozhlasových a televíznych materiálov,

d) výmeny umeleckých, výchovných a vedeckých dokumentárnych filmov.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmeny návštev vedcov, pedagógov, literárnych pracovníkov, umelcov, novinárov a pracovníkov filmu, rozhlasu a televízie. Zmluvné strany budú tiež podporovať výmeny kultúrnych delegácií a skupín, športových mužstiev alebo športovcov.

Článok 3

Každá zmluvná strana môže poskytnúť v rámci svojich existujúcich možností a prostriedkov štipendiá občanom druhej zmluvnej strany a umožní ich štúdium na školských, vedeckých a kultúrnych inštitúciach.

Každá zmluvná strana umožní prístup do vedeckých a kultúrnych inštitúcií a zariadení, archívov a knižníc zástupcom druhej strany v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Článok 4

Obe vlády budú skúmať do akej miery a za akých podmienok možno uznať v každej krajine na akademické účely alebo kde je to vhodné, na odborné účely, rovnakú platnosť hodností, diplomov a osvedčení získaných v priebehu alebo na konci štúdia na univerzitách alebo iných školských inštitúciách, ako aj iných diplomov získaných v druhej krajine.

Článok 5

Za účelom vykonávania tejto dohody budú obe zmluvné strany uzatvárať programy kultúrnych výmen na určité obdobia, ktoré budú zahrňovať dohodnuté akcie vrátane finančných podmienok.

Článok 6

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom posledného oznámenia jednou zmluvnou stranou druhej strane, že boli splnené potrebné predpoklady pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 7

Táto dohoda bude v platnosti do uplynutia 180 dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámi písomne diplomatickou cestou druhej strane svoje želanie dohodu vypovedať.

Dané v Dháke 13. mája 1981 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku anglickom.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

A. Venglář v. r.

Za vládu Bangladéšskej ľudovej republiky:

M. Siddiguer Rahman v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.