17

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

zo 14. januára 1982

o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvami výstavby a techniky republík podľa § 53 písm. a) zákona č.133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 143 ods. 1 písm. k) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


§ 1

Účel vyhlášky a rozsah jej platnosti

Vyhláška upravuje technické požiadavky na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve, pri ktorých sa uplatňuje zvýhodnená finančná a úverová pomoc individuálnej bytovej výstavbe.1) Vyhláška platí pre skupinové rodinné domčeky v rozptýlenej zástavbe, v sústredenej zástavbe a v sústredenej zástavbe tvoriacej súčasť obytných súborov komplexnej bytovej výstavby, ktoré boli povolené po účinnosti tejto vyhlášky.

§ 2

Členenie skupinových rodinných domčekov

Skupinovými rodinnými domčekmi sú:

a) skupinové radové domčeky,

b) skupinové terasové domčeky,

c) skupinové átriové domčeky.

§ 3

Skupinové radové domčeky

(1) Skupinu tvoria najmenej štyri radové domčeky. Ak osobitné územno-technické podmienky územia alebo jeho časti, v ktorom sa umiestňujú skupinové radové domčeky, neumožňujú výstavbu požadovanej najmenšej veľkostnej skupiny, možno umiestniť v skupine aspoň dva domčeky so štyrmi bytmi, pokiaľ je také riešenie zahrnuté v zozname pozemkov na výstavbu rodinných domčekov alebo pokiaľ ho schváli stavebný úrad v územnom konaní.

(2) Najvyššia výmera pozemku určeného pre skupinový radový domček je 300 m2 pri domčeku s jedným bytom a 400 m2 pri domčeku s dvoma bytmi.

(3) Pokiaľ pri určení výmer pozemkov podľa odseku 2 ostanú časti pozemkov, ktoré na účely ďalšej stavby alebo inak nemožno hospodárne využiť, môžu sa zvyšné plochy zlúčiť s priľahlými pozemkami určenými na výstavbu radových domčekov za podmienky, že pozemok zväčšením nepresiahne 400 m2 pri domčeku s jedným bytom a 500 m2 pri domčeku s dvoma bytmi a že také riešenie schváli stavebný úrad v územnom konaní.

(4) Domček musí mať najmenej dva nadzemné obytné podlažia alebo pri využití šikmých striech najmenej jedno nadzemné obytné podlažie a obytné podkrovie.

(5) Jednotlivé radové domčeky v skupine musia na seba nadväzovať aspoň tretinou šírky štítového múru. Radové domčeky s jedným nadzemným obytným podlažím a s obytným podkrovím musia na seba nadväzovať najmenej polovicou šírky štítového múru.

(6) Skupinové radové domčeky musia mať zabezpečený prístup z verejnej pozemnej komunikácie.2) Pokiaľ to podmienky územia umožňujú, musí sa uplatniť zásada zástavby po oboch stranách komunikácie; nepripúšťa sa zriaďovanie komunikácie k zadným častiam pozemkov.

(7) Šírka skupinového radového domčeka priľahlá ku komunikácii nesmie presiahnuť 9 m (merané v dĺžke priľahlej komunikácie). Ak to vyžadujú osobitné územno-technické podmienky, môže stavebný úrad povoliť väčšiu šírku.

(8) Umiestnenie skupinových radových domčekov, ich pripojenie na rozvodné siete a kanalizáciu a riešenie bytov musí zodpovedať všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.2)

(9) Ak výstavba jednotlivých radových domčekov dopĺňa existujúcu radovú zástavbu, považuje sa taká dostavba za skupinovú radovú zástavbu a spravuje sa zodpovedajúcimi požiadavkami tejto vyhlášky. Odchylné riešenia dostavby vyplývajúce z územno-technických podmienok schváli stavebný úrad v územnom konaní.

(10) Hustota zástavby skupinových radových domčekov musí dosiahnuť aspoň 110 obyv./ha (pri 4 obyvateľoch na jeden domček a pri započítaní plochy komunikácií).

§ 4

Skupinové terasové domčeky

(1) Skupinu tvoria najmenej štyri terasové domčeky zoradené najmenej do dvoch nadzemných podlaží v smere svahu.

(2) Plocha terasy môže dosiahnuť najviac 150 m2, nesmie však presiahnuť zastavanú plochu nižšie umiestneného bytu alebo vlastného bytu.

(3) Skupinové terasové domčeky musia mať zabezpečený prístup z verejnej pozemnej komunikácie.2) Pokiaľ to podmienky územia umožňujú, musí sa uplatniť zásada zástavby po oboch stranách komunikácie.

(4) Pre umiestnenie skupinových terasových domčekov, pre ich pripojenie na rozvodné siete a kanalizáciu a pre riešenie bytov platí ustanovenie § 3 ods. 8.

(5) Hustota zástavby skupinových terasových domčekov musí dosiahnuť aspoň 120 obyv./ha (pri 4 obyvateľoch na jeden domček a pri započítaní plochy komunikácií).

§ 5

Skupinové átriové domčeky

(1) Skupinu tvorí najmenej osem átriových domčekov s jedným nadzemným obytným podlažím radených formou kobercovej zástavby. Ak podmienky územia určeného na umiestnenie skupinových átriových domčekov neumožňujú požadovanú najmenšiu veľkosť skupiny, možno skupinu zmenšiť až na štyri átriové domčeky, pokiaľ je také riešenie zahrnuté v zozname pozemkov na výstavbu rodinných domčekov alebo pokiaľ ho schváli stavebný úrad v územnom konaní.

(2) Plocha pozemku pre átriový domček nesmie presiahnuť 300 m2.

(3) Skupinové átriové domčeky musia spolu stavebne súvisieť buď obvodovým múrom, alebo ohradením átria.

(4) Skupinové átriové domčeky musia mať zabezpečený prístup z verejnej pozemnej komunikácie.2) Pokiaľ to podmienky územia umožňujú, musí sa uplatniť zásada zástavby po oboch stranách komunikácie. Dĺžka verejnej pozemnej komunikácie pre motorové vozidlá, na ktorú sú skupinové átriové domčeky pripojené, nesmie v priemere presiahnuť 10 m na jeden átriový domček.

(5) Hustota zástavby skupinových átriových domčekov musí dosiahnuť aspoň 100 obyv. /ha na rovinných pozemkoch, 120 obyv. /ha na zvažujúcich sa pozemkoch obrátených na juh, západ a východ, 85 obyv. /ha na zvažujúcich sa pozemkoch obrátených na sever, severovýchod a severozápad (pri 4 obyvateľoch na jeden domček).


§ 6

Záverečné ustanovenia

(1) Odo dňa začiatku účinnosti tejto vyhlášky nemožno postupovať podľa technických podmienok Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky z 2. januára 1973 a podľa technických podmienok Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 2. januára 1973 na prípravu, výstavbu a financovanie skupinových rodinných domov v osobnom vlastníctve.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1982.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Štátnej banky československej č.1/1982 Zb. finančnej , úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č.45/1979 Zb. Vyhláška Národného výboru hlavného mesta Prahy č.5/1979 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v hlavnom meste Prahe. Nariadenie Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy z 28.11. 1980 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.