Zákon č. 139/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

(v znení č. 369/1990 Zb., 272/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982
Účinnosť od 01.01.1995
Redakčná poznámka

s výnimkou článku V, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983

139

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. novembra 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. V

(1) Funkciu opatrovníka občana, ktorý bol rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, vykonáva na základe rozhodnutia súdu miestny národný výbor v strediskovej obci alebo mestský národný výbor a v ostatných prípadoch okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého má občan bydlisko.

(2) Ak je občan uvedený v odseku 1 umiestnený v ústave sociálnej starostlivosti, vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu opatrovníka tento ústav (zariadenie).

Čl. VI

Zrušujú sa:

1. uznesenie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky z 1. decembra 1967 uverejnené pod č. 109/1967 Zb., ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských národných výborov;

2. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 104/1968 Zb. o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa;

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 29/1970 Zb. o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach;

4. zákon Slovenskej národnej rady č. 62/1971 Zb., ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.

Čl. VII

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku zo zmien a doplnení vykonaných neskoršími zákonmi.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983, s výnimkou článku V, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 až 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené