Zákon č. 133/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Čiastka 27/1982
Platnosť od 22.11.1982
Účinnosť od 01.04.1983 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z. (nepriamo)

133

ZÁKON

z 10. novembra 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb. a zákona č. 20/1975 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 35

sa na konci odseku 1 pripája táto veta:

„Návrh na začatie konania môže podať aj v prípade, v ktorom by inak muselo predchádzať rozhodcovské alebo zmierovacie konanie.“,

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2,

odsek 3 znie:

(3) Prokurátor vystupuje ako strážca socialistickej zákonnosti v občianskom súdnom konaní, ktoré sa začalo na jeho návrh alebo do ktorého vstúpil podľa odseku 1, alebo ktoré sa začalo na jeho návrh podľa iného zákonného ustanovenia,1) hoci nie je účastníkom právneho vzťahu, ktorý je predmetom konania.".

2. V § 36

odsek 2 znie:

(2) Senát koná a rozhoduje

a) vo veciach pracovných,

b) vo veciach rodinných,

c) vo veciach ochrany osobnosti podľa ustanovení § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a o návrhoch na opravu nepravdivých údajov podľa ustanovení § 20 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch,

d) o návrhoch prokurátora, aby plnenie z neplatného právneho úkonu pripadlo štátu podľa ustanovení § 457 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka,

e) o návrhoch na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym postupom,

f) v iných veciach, v ktorých to ustanovuje zákon.",

za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predseda senátu koná a rozhoduje ako jediný sudca (samosudca) v ostatných veciach vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov a z družstevných vzťahov a v ďalších veciach, ktoré prejednávajú súdy. Ak zákon tak ustanoví, koná a rozhoduje ako samosudca aj vo veciach uvedených v odseku 2.",

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4 a na jeho konci sa pripája táto veta:

“Predsedovi senátu (inému sudcovi z povolania) patria vo všetkých týchto prípadoch práva, ktoré sú vyhradené senátu.",

doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3. V § 57 ods. 2 druhá veta znie:

„Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.".

4. V § 82

odsek 2 znie:

(2) Ak konaniu na súde predchádzalo konanie v rozhodcovskej komisii, zmierovacej komisii alebo u zmierovacieho orgánu, konanie na súde sa začína tiež dňom, keď postúpená vec došla súdu.",

za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania sa zachovajú aj vtedy, ak sa návrh podal na hospodárskej arbitráži a tá ho postúpila súdu.".

5. § 88 písm. g) znie:

g) v obvode ktorého má sídlo rozhodcovská komisia, zmierovacia komisia alebo zmierovací orgán, ak malo pred konaním na súde predchádzať konanie u tohto orgánu;".

6. V § 142 sa na konci odseku 1 pripája táto veta:

„V konaní začatom na návrh prokurátora na zapretie otcovstva podľa § 62 Zákona o rodine a na návrh prokurátora, aby plnenie z neplatného právneho úkonu pripadlo štátu podľa ustanovení § 457 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, prizná súd odporcovi náhradu týchto trov proti štátu.".

7. V § 165 ods. 3, § 266 ods. 1 a § 290 ods. 2 v prvej vete sa slovo „senát" nahrádza slovami „predseda senátu".

8. V § 172

odsek 1 znie:

(1) Predseda senátu môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu na začatie konania uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy neprevyšujúcej 5 000 Kčs alebo právo na zaplatenie peňažnej sumy, ktorá sa opiera o výpis z kníh tuzemského peňažného ústavu, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze odporcovi uloží, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal.",

v odseku 2 sa ustanovenie písm. c) vypúšťa.

9. V § 228

sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 môže napadnúť právoplatný rozsudok návrhom na obnovu konania aj prokurátor, ak tento rozsudok bol vydaný v konaní, ktoré sa začalo alebo mohlo začať na návrh prokurátora (§ 35 ods.1).",

doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

10. V § 251 sa na konci pripája táto veta: „Návrh na súdny výkon rozhodnutia môže podať aj prokurátor, ak vykonateľné rozhodnutie bolo vydané v konaní, ktoré sa začalo alebo mohlo začať na návrh prokurátora (§ 35 ods.1).".

11. V § 253 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

12. § 268 ods. 1 písm. c) znie:

c) zastavenie výkonu rozhodnutia navrhol ten, kto navrhol jeho
nariadenie,".

13. V § 269

odsek 1 znie:

(1) Nariadený výkon rozhodnutia zastaví predseda senátu na návrh alebo aj bez návrhu.",

odsek 2 sa vypúšťa,

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

14. § 278 znie:

㤠278

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Československej socialistickej republiky.".

15. V § 279

v odseku 1 druhá veta znie:

„Pre prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny.", doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a jeho ustanovenie písm. d) znie:

d) pohľadávky daní a poplatkov, pohľadávky náhrady preplatkov na dávkach nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ako aj pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na náhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti.",

doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a znie:

(3) Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví nariadením sumu, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej podľa odseku 1 prvej vety bez obmedzenia.".

16. § 374 znie:

㤠374

(1) Ministerstvá spravodlivosti republík sa splnomocňujú vydať všeobecne záväzným právnym predpisom správny poriadok pre okresné a krajské súdy, ktorý podrobnejšie upraví pre vybavovanie občianskoprávnych vecí organizáciu práce a úlohy pracovníkov pri výkone súdnictva, postup súdov pri výkone rozhodnutí, kancelárske práce na súdoch včítane správnej agendy.

Najmä v ňom môžu ustanoviť,

a) ktoré jednoduché úkony zverené predsedovi senátu môžu vykonávať justiční čakatelia alebo administratívni pracovníci,

b) v ktorých prípadoch sú pracovníci súdov oprávnení overiť pravosť podpisu na listinách a správnosť odpisov listín,

c) kedy možno upustiť od prítomnosti zapisovateľa pri pojednávaní pred súdom a akým spôsobom treba v takých prípadoch zaznamenať obsah pojednávania,

d) aké nevyhnutné trovy sa uhrádzajú osobám zúčastneným na konaní.

(2) Predseda senátu, ktorému je inak vec podľa rozvrhu práce prikázaná, si môže vyhradiť vybavovanie určitých vecí zverených justičným čakateľom alebo administratívnym pracovníkom, a to buď vôbec, alebo v jednotlivých prípadoch.

(3) Ak sa podá odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vydal justičný čakateľ alebo poverený administratívny pracovník, môže mu úplne vyhovieť predseda senátu. Jeho rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa a možno ho napadnúť odvolaním.".

17. § 374a sa vypúšťa.


Čl. II

1. Trovy konania, na náhradu ktorých má účastník právo podľa § 142 ods. 1 druhej vety, nahradí štát aj v prípade, že vznikli predo dňom účinnosti tohto zákona, pokiaľ je rozhodnutie vo veci vydané v čase účinnosti tohto zákona.

2. Predseda senátu môže vydať platobný rozkaz podľa § 172 ods. 1 aj v prípade, že návrh na začatie konania došiel pred účinnosťou tohto zákona.

3. Ak uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy bolo vydané predo dňom účinnosti nariadenia vlády Československej socialistickej republiky vydaného podľa § 278 a § 279 ods. 3, vykonáva platiteľ mzdy zrážky podľa doterajších predpisov ešte počas šiestich mesiacov po účinnosti novej úpravy; po uplynutí tohto času vykonáva zrážky podľa novej úpravy.

4. Inak platí tento zákon aj na konania začaté pred jeho účinnosťou. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 457 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
§ 62 Zákona o rodine.
§ 213 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 129 ods. 2 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
§ 87 ods. 2 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.".


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.