Ústavný zákon č. 177/1980 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1981

OBSAH

177

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 15. decembra 1980

o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Volebné obdobie Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady a národných výborov zvolených v roku 1976 sa končí v júni 1981.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Husák v. r.

Štrougal v. r.

Indra v .r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené