Vyhláška č. 149/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov

Čiastka 37/1980
Platnosť od 18.11.1980 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1994
Zrušený 287/1994 Z. z.

149

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 29. októbra 1980,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na stromy (dreviny stromového a krovitého vzrastu) rastúce mimo lesa v krajine, sídelných útvaroch a v ich obytných, výrobných a rekreačných zónach (ďalej len „stromy“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje

a) na stromy chránené podľa predpisov o štátnej ochrane prírody,1) s výnimkou Národného parku Nízke Tatry, chránených krajinných oblastí a ochranných pásiem národných parkov a chránených krajinných oblastí,

b) na stromy chránené podľa osobitných predpisov.2)

§ 2

Kategorizácia stromov

(1) Stromy sa na účely tejto vyhlášky zaraďujú do dvoch kategórií.

(2) Do I. kategórie sa zaraďujú stromy:

a) v parkoch, verejných sadoch, verejných záhradách a stromoradiach,

b) s krajinotvornou alebo estetickou alebo historickou alebo prírodnou hodnotou,

c) v remízach a vetrolamoch v komplexoch poľnohospodárskej pôdy, ďalej v podhorských a horských oblastiach s typickým prechodom medzi poľnohospodárskou krajinou a lesom,

d) určené na ochranu pôdy, prameníšť a rašeliníšť,

e) s ochrannou funkciou v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov,

f) ostatné s obvodom kmeňa nad 125 cm (alebo s priemerom od 40 cm) meraného vo výške 130 cm nad zemou a dreviny krovitého vzrastu o plošnej výmere nad 60 m2,

g) v likvidovaných, prípadne opustených ťažobných priestoroch nerastov vrátane háld, výsypiek a odvalov.

(3) Do II. kategórie sa zaraďujú všetky ostatné stromy.

§ 3

Ochrana stromov

(1) Ochrana stromov spočíva v plánovitej starostlivosti o stromy a v ich zabezpečení pred poškodzovaním a ničením; ochranu stromov zabezpečujú správcovia, vlastníci alebo užívatelia (ďalej len „užívatelia“) stromov.

(2) Národné výbory v záujme vytvárania zdravého životného prostredia vo svojich územných obvodoch3) robia v odbore svojej pôsobnosti všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany stromov. Ostatné orgány, organizácie, spoločenské organizácie združené v Národnom fronte, jednotné roľnícke družstvá a občania pomáhajú národným výborom v tejto činnosti.

Povoľovanie výrubu stromov

§ 4

(1) Na výnimočný výrub stromov je potrebné povolenie.4)

(2) Na stromy zaradené do II. kategórie rastúce na pozemkoch v súkromnom vlastníctve občanov a nimi užívané alebo v osobnom užívaní občanov, ktoré sú súčasťou pozemkov v sídelných útvaroch, sa ustanovenie o povoľovaní výrubu nevzťahuje.

§ 5

(1) Žiadosť o povolenie výrubu stromu predkladá užívateľ miestnemu národnému výboru.

(2) Žiadosť musí obsahovať:

a) meno a adresu žiadateľa,

b) počet, druh, vek a stav stromov, ktoré sa majú vyrúbať,

c) podrobné zdôvodnenie žiadosti s uvedením údajov o zamýšľanom využití pozemkov.

§ 6

(1) Národný výbor, ktorý rozhoduje o povolení výrubu stromu, prihliada pri posudzovaní žiadosti na

a) kategóriu a druh stromu,

b) význam stromu pre prírodné a životné prostredie,

c) závažnosť dôvodov, pre ktoré sa výrub stromu požaduje.

(2) V povolení upozorní národný výbor užívateľ na povinnosť podľa § 8 vyhlášky a uvedie údaje o počte a druhu stromov, ktorých výrub povoľuje, a určí lehotu na výrub spravidla na zimné obdobie (od 1. októbra do 31. marca).

(3) Národný výbor, ktorý rozhoduje o povolení výrubu stromov, môže viazať svoje rozhodnutie na primeranú náhradnú výsadbu a zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti o ňu.

(4) Národný výbor doručí rozhodnutie o povolení na výrub stromu aj organizácii poverenej výkupom drevnej hmoty.5)

§ 7

(1) Povolenie na výrub stromu nie je potrebné, ak je stavom stromu bezprostredne ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo ak môže byť týmto ohrozená prevádzka všeobecne prospešného zariadenia (napr. telekomunikačného, nadzemného a podzemného vedenia) a tomuto ohrozeniu nemožno zabrániť inak ako výrubom stromu.

(2) Kto z dôvodov uvedených v odseku 1 strom vyrúbe, oznámi to bez zbytočného odkladu príslušnému miestnemu národnému výboru.

§ 8

Výkup drevnej hmoty z vyrúbaných stromov

(1) Užívateľ, ktorému vydal národný výbor povolenie na výrub stromu, je povinný ponúknuť vyťaženú drevnú hmotu do troch dní po výrube stromu organizácii poverenej výkupom drevnej hmoty.

(2) Organizácia poverená výkupom drevnej hmoty je povinná najneskôr do 14 dní od doručenia ponuky upovedomiť užívateľa, aký druh a množstvo drevnej hmoty vykúpi. Drevnú hmotu, ktorá sa nevykúpi, môže užívateľ voľne použiť.

(3) Priblíženie a odvoz vykúpenej drevnej hmoty zabezpečí organizácia poverená výkupom drevnej hmoty po dohode s užívateľom, a to spravidla do dvoch mesiacov od výrubu.

(4) Užívateľ je povinný ponúknuť vyťaženú drevnú hmotu z cenných listnáčov (orech, javor, jaseň, brest) organizácii poverenej výkupom aj v prípadoch, ktoré sú podľa § 4 ods. 2 a § 7 ods. 1 vyňaté z povoľovacieho konania.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Námestník ministra:

Dr. Koyš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 písm. c) až f), § 6 až 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany.

2) Napríklad č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).

3) § 18 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 27/1972 Zb.).

4) Podľa § 15 ods. 3 zákona SNR č.1/1955 Zb. SNR v znení § 35 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, o výrube stromov rastúcich mimo lesa, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy, rozhodujú miestne národné výbory; okresné národné výbory si môžu rozhodovanie vyhradiť.

5) V Západoslovenskom kraji Drevoindustria, n. p. v Žiline, v Stredoslovenskom kraji Bučina, n. p. vo Zvolene a vo Východoslovenskom kraji Bukóza, n. p. vo Vranove.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené