Vyhláška č. 33/1979 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny

Čiastka 4/1979
Platnosť od 06.03.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 06.03.1979 do31.12.1980

OBSAH

33

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 27. februára 1979

o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a na základe uznesenia Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky z 22. februára 1979 č. 56 o usmerňovaní spotreby elektrickej energie u veľkoodberateľov nevýrobného charakteru, stredných odberateľov a maloodberateľov - socialistických organizácií:


§ 1

(1) Ak prekročí veľkoodberateľ1) nevýrobného charakteru a stredný odberateľ s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším2) dohodnuté množstvo elektriny vo štvrťroku a stredný odberateľ s dojednaným technickým maximom menším ako 150 kW3) dohodnuté množstvo elektriny za rok, je povinný zaplatiť penále vo výške 4 Kčs za každú prekročenú kWh.

(2) Ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) a ods. 7 vyhlášky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb. sa v prípadoch uvedených v odseku 1 nepoužijú.

§ 2

(1) Ak maloodberateľ4) prekročí určený limit spotreby elektriny za odpočtové obdobie,5) je povinný do 30 dní od doručenia faktúry za dodávku elektriny sám vypočítať a zaplatiť penále vo výške 4 Kčs za každú prekročenú kWh. Limit spotreby elektriny za odpočtové obdobie5) sa zisťuje zo spotreby vykázanej v najbližšom predchádzajúcom porovnateľnom odpočtovom období pred 1. marcom 1979.

(2) Ak maloodberateľ4) nezaplatí včas penále podľa odseku 1, zvyšuje sa toto penále o 0,1 % za každý deň omeškania s jeho zaplatením.

(3) Lehota na uplatnenie práva na zaplatenie penále podľa odsekov 1 a 2 je 2 roky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prípady, keď ide o odber elektriny v tých priestoroch a zariadeniach obytných domov, ktoré slúžia spoločnému užívaniu ich obyvateľov, a v ďalších objektoch a zariadeniach, pokiaľ sa v nich náklady na odber elektriny následne rozpočítavajú na obyvateľstvo.


§ 3

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1980.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 vyhlášky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení bodu 5 vyhlášky č. 107/1977 Zb.

2) § 3 ods. 3 vyhlášky č. 175/1973 Zb. v znení bodu 5 a 10 vyhlášky č. 107/1977 Zb.

3) § 3 ods. 3 vyhlášky č. 175/1973 Zb. v znení bodu 5 a 11 vyhlášky č. 107/1977 Zb.

4) § 3 ods. 4 vyhlášky č. 175/1973 Zb. v znení bodu 5 vyhlášky č. 107/1977 Zb.

5) Limit spotreby elektriny u maloodberateľov sa podľa uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR z 22. februára 1979 č. 56 bodu I/3 určuje pri dvoch po sebe nasledujúcich odpočtoch začínajúc 1. marcom 1979 vo výške 90 % spotreby predchádzajúceho porovnateľného odpočtového obdobia.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.