Vyhláška č. 162/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.1985
Zrušený 76/1985 Zb. (nepriamo)

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 10. decembra 1979

o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 9 a 10 zákona č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve:


Čl. I

Vyhláška č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, mení a dopĺňa sa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa slovo „ovocia“.

2. V § 3 ods. 1 č. 2 sa vypúšťajú slová „chmeľu, tabaku“.

3. V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „tabaku“.

4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

5. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Poistenie úrody

(1) Poistenie úrody sa vzťahuje na zníženie poisteného výnosu úrody (odsek 3)

a) jabĺk, hrušiek, sliviek, slív, marhúľ, broskýň, čerešní, višní, egreša, ríbezlí, jahôd, malín, mandlí a orechov (ďalej len "ovocie") pestovaných poľnohospodárskou organizáciou, u ktorej výnos úrody ovocia uvedený vo výrobno-finančnom pláne na príslušný rok dosahuje aspoň 1 000 000 Kčs, a poľnohospodárskou organizáciou, ktorú príslušná poľnohospodárska správa pri schvaľovaní uvedeného plánu určí na ovocinársku špecializáciu,

b) chmeľu a jeho materského materiálu a tabaku pestovaných poľnohospodárskou organizáciou, ak k jeho zníženiu došlo následkom zničenia alebo zníženia množstva alebo zhoršenia akosti úrody ovocia, chmeľu a jeho materského materiálu alebo tabaku akoukoľvek udalosťou, ktorá postihla

1. úrodu ovocia od 1. januára do skončenia zberu príslušného roka,

2. úrodu chmeľu a jeho materského materiálu a tabaku od skončenia jedného zberu do skončenia ďalšieho zberu alebo od ich výsadby do skončenia zberu v bežnom roku.

Zberom chmeľu a tabaku sa na účely tejto vyhlášky rozumie zobratie úrody a jej odovzdanie odberateľovi alebo uloženie na vlastný sklad.

(2) Poistenie úrody sa nevzťahuje na zníženie poisteného výnosu, ku ktorému došlo

a) nesprávnym obrábaním, ošetrovaním alebo zberom,

b) činnosťou inej organizácie, ktorá, ak sa dá zistiť, zodpovedá za škody spôsobené touto činnosťou poľnohospodárskej organizácii podľa osobitných predpisov.

(3) Poisteným výnosom podľa odseku 1 je

a) hodnota plánovaného množstva úrody jednotlivých druhov ovocia vyjadrená v cene uvedenej vo výrobno-finančnom pláne poľnohospodárskej organizácie na príslušný rok (ďalej len plánovaná realizačná cena") a ak tento druh ovocia neplánovala v stálej zúčtovacej cene;9)

b) hodnota úrody chmeľu a tabaku zo skutočne vysadenej výmery vyjadrená v plánovanej realizačnej cene a určená podľa priemernej hektárovej úrody, ktorú poľnohospodárska organizácia dosiahla za posledných päť rokov, a ak chmeľ alebo tabak v tomto období nepestovala, podľa priemernej hektárovej úrody, ktorú dosiahla za kratší čas, najmenej však za tri roky v poslednom päťročí; v ostatných prípadoch je poisteným výnosom hodnota plánovaného množstva jeho úrody zo skutočne vysadenej výmery vyjadrená v plánovanej realizačnej cene na príslušný rok.

6. § 6 ods. 1 písm. f) znie:

f) pri ovocí, chmeli a tabaku ich poistený výnos (§ 5 ods. 3).".

7. V § 6 ods. 2 sa do prvej vety za slová druhov ovocia" vkladajú slová a hodnota plánovaného množstva úrody chmeľu a tabaku".

8. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Skutočne vysadená výmera a dosiahnuté hektárové úrody pri chmeli a tabaku sa zisťujú z výkazníctva poľnohospodárskej organizácie.".

9. V § 7 písm. b) sa vypúšťajú slová - chmeľ 8,-", - tabak 15,-".

10. § 7 sa dopĺňa o písmeno f) tohto znenia:

f) za chmeľ a tabak [§ 6 ods. 1 písm. f)]

- chmeľ 9,-

- materský materiál chmeľu 5,-

- tabak 10,-.".

11. § 9 ods. 4 znie:

(4) Podmienkou práva na plnenie z poistenia úrody je, že poľnohospodárska organizácia

a) ohlásila poisťovni okolnosti, ktoré nastali v čase od 1. januára do skončenia zberu ovocia, pokiaľ by mohli mať vplyv na zníženie poisteného výnosu,

b) pri uplatnení nároku predložila poisťovni potvrdenie príslušnej poľnohospodárskej správy, že na pozemkoch, kde pestuje ovocie, vykonala opatrenia uložené jej predpismi o ochrane rastlinnej výroby alebo na ich základe príslušným orgánom a že zber ovocia skončila v súlade s agrotechnickými zásadami,

c) oznámila poisťovni zaorávku tabaku najneskoršie 3 dni vopred a v prípade jeho zničenia vykonala novú výsadbu, keď to agrotechnické zásady a objektívne podmienky dovoľovali.„.

12. V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová a d)" a tabaku, chmeľu".

13. V § 16 sa vypúšťa slovo tabaku".

14. § 25 vrátane nadpisu znie:

6. Ovocie, chmeľ a tabak

§ 25

(1) Pri určení výšky plnenia poisťovne z poistenia úrody sa vychádza z rozdielu medzi poisteným výnosom a skutočne dosiahnutým výnosom.

(2) Poisťovňa je povinná za súčinnosti poľnohospodárskej organizácie podľa poznatkov získaných od orgánov poľnohospodárskej správy a podľa zistenia povahy príčin a rozsahu zničenia či zníženia množstva, prípadne zhoršenia akosti úrody vypočítať zníženie výnosu tak, aby plnenie nezahŕňalo dôsledky činnosti, na ktoré sa poistenie úrody nevzťahuje.

(3) Skutočne dosiahnutým výnosom je:

a) hodnota zobratého množstva rovnakého druhu ovocia vyjadrená v cene, za ktorú ho poľnohospodárska organizácia predala a pri nepredanom množstve tohto ovocia v cene, ktorou sa vyjadril jeho poistený výnos,

b) hodnota zobratého množstva chmeľu vrátane jeho materského materiálu a tabaku vyjadrená v cene, za ktorú ich poľnohospodárska organizácia predala a pri ich nepredanom množstve do konca kalendárneho roku v cene, ktorou sa vyjadril ich poistený výnos.

(4) Ak došlo k zníženiu výnosu ovocia, poisťovňa je povinná plniť sumu presahujúcu 20% poisteného výnosu ovocia, ktorého plnenie sa týka. Ak došlo k zníženiu výnosu ovocia v dôsledku zničenia úrody alebo jej časti, poisťovňa odpočíta z tejto sumy náklady potrebné na ošetrovanie a zber, ktoré nebude treba vynaložiť.

(5) Ak na súvisle vysadenom pozemku bolo zničených aspoň 10% trsov jahôd udalosťou, na následky ktorej sa vzťahuje poistenie úrody ovocia, poisťovňa je povinná okrem sumy podľa odseku 4 vyplatiť aj sumu zodpovedajúcu nákladom potrebným na ich nové vysadenie, ak sa to stalo v prvom alebo v druhom roku po ich vysadení.

(6) V prípade poškodenia alebo zničenia ovocia pri doprave z pozemku, na ktorom sa vypestovalo, k odberateľovi alebo na vlastný sklad poľnohospodárskej organizácie následkom udalosti uvedenej v § 3 ods. 1 určí sa výška plnenia podľa ustanovení platných pre plnenie pri zásobách plodín z vlastnej úrody poľnohospodárskej organizácie (§ 17 a 18).

(7) Zo sumy, o ktorú bol znížený poistený výnos chmeľu, jeho materského materiálu a tabaku, po odpočítaní nákladov na ošetrovanie a zber, ktoré pre zničenie úrody alebo jej časti už nebolo treba vynaložiť, je poisťovňa povinná plniť 80%.

(8) Ak sa za čiastočne zničený tabak vypestovala náhradná plodina, pripočítava sa jej výnos po odpočítaní nákladov na jej vypestovanie a zber k dosiahnutému výnosu čiastočne zničenej plodiny. Pre výpočet výnosu náhradnej plodiny platí ustanovenie § 12 ods. 3, a to pokiaľ ide o jej rovnocennosť.

(9) Ak bol chmeľ a tabak zničený alebo natoľko poškodený, že ich bolo potrebné zaorať, poisťovňa je povinná okrem sumy, o ktorú bol zmenšený poistený výnos, uhradiť poľnohospodárskej organizácii aj náklady spojené so zaoraním plodiny a s jej novým vysadením.".

15. V § 26 sa slovo plánovaného" nahrádza slovom poisteného".

16. V § 27 ods. 1 sa vypúšťa slovo ovocia".

17. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

§ 30a

(1) Za priaznivý priebeh poistenia úrody chmeľu a tabaku poskytne poisťovňa poľnohospodárskej organizácii zľavu z poistného

a) vo výške 35%, ak nevznikla poisťovni v kalendárnom roku povinnosť plniť z poistenia úrody chmeľu a tabaku,

b) vo výške 20%, ak neprevýšilo v kalendárnom roku plnenie poisťovne z poistenia úrody chmeľu a tabaku 10% poistného zaplateného za poistenie ich úrody za ten istý rok,

c) vo výške 10%, ak neprevýšilo plnenie poisťovne 20% poistného uvedeného pod písmenom b).

(2) Zľava podľa odseku 1 sa poskytuje z uhradeného poistného za chmeľ a tabak v bežnom roku a zúčtováva sa s poistným na nasledujúci rok; pri chmeli sa priebeh poistenia i výška zľavy posudzuje úhrnne s jeho materským materiálom.".

18. V § 33 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Rovnakým spôsobom je poľnohospodárska organizácia povinná postupovať, ak nastane okolnosť, ktorá by mohla mať vplyv na zníženie výnosu chmeľu a tabaku.".

19. Posledná veta § 33 ods. 2 znie:

To isté platí o zisťovaní okolností týkajúcich sa zníženia poisteného výnosu úrody ovocia, chmeľu a tabaku.".

20. Posledná veta § 37 znie:

Týmto majetkom sa rozumejú plodiny, ovocie, chmeľ a tabak pestované poľnohospodárskou organizáciou.".

21. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

§ 38a

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky povoliť z tejto vyhlášky výnimky a odchýlky potrebné pre experimentálne overovanie komplexného poistenia úrody vo vybraných poľnohospodárskych organizáciách.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 7114/79-EK zo 16. júla 1979 o stálych zúčtovacích cenách a skupinových stálych cenách na oceňovanie poľnohospodárskych produktov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.