Vyhláška č. 158/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979
Účinnosť od 11.01.1980
Uzavretie zmluvy 11.07.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979

158

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. novembra 1979

o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou


Dňa 11. júla 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky, vedené prianím rozvíjať, upevniť a uľahčiť obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

S cieľom podporiť a uľahčiť obchodnú výmenu medzi oboma krajinami si obe zmluvné strany poskytnú vzájomné zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod vo všetkom, čo sa dotýka obchodu medzi oboma krajinami.

Toto zaobchádzanie sa nevzťahuje:

a) na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytuje alebo v budúcnosti poskytne susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku;

b) na výhody vyplývajúce z colnej únie alebo z mnohostranného zoskupenia obchodného a hospodárskeho charakteru, ku ktorým patrí alebo ku ktorým by mohla pristúpiť jedna zo zmluvných strán.

Článok 2

Na uľahčenie rozvoja vzájomnej výmeny tovaru sú tieto druhy tovaru, o ktoré majú mimoriadny záujem zmluvné strany, uvedené v listinách „A“ a „B“ pripojených k tejto Dohode. Tieto listiny majú indikatívnu povahu.

Článok 3

Príslušné miesta oboch zmluvných strán budú v prípade potreby vydávať bez prekážok potrebné opatrenia na dovoz a vývoz tovaru, ktorý sa má vymeniť v rámci tejto Dohody.

Článok 4

Kontrakty na dodávky tovaru a poskytovanie služieb v rámci tejto Dohody sa budú uzavierať medzi organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami a inými nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československého práva vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť na jednej strane a právnickými a fyzickými osobami oprávnenými vykonávať zahraničný obchod Laoskej ľudovodemokratickej republiky na strane druhej.

Článok 5

Zmluvné strany oslobodia od povinnosti zaplatiť clo a iné poplatky vzorky tovaru každého druhu pochádzajúce z územia druhej zmluvnej strany pod podmienkou, že vzorky slúžia len na získanie objednávok na tovar reprezentovaný týmito vzorkami a samy nie sú predmetom obchodu a ďalej, že tieto vzorky zodpovedajú normám ustanoveným vnútornými colnými predpismi.

Tak isto budú od povinnosti platiť clo a iné dane a poplatky pri dovoze a vývoze oslobodené katalógy, cenníky a náborové, obchodné a turistické materiály.

Článok 6

Každá zmluvná strana umožní druhej zmluvnej strane dočasný dovoz:

a) predmetov určených na skúšky a pokusy;

b) predmetov určených na výstavy, súťaže, veľtrhy atď.;

c) nástrojov určených na montážne práce;

d) predmetov dovážaných v rámci dojednaní týkajúcich sa vedecko-technickej spolupráce;

e) propagačných, obchodných a turistických filmov;

f) vyvážaných alebo dovážaných kontejnerov na tovar.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán poskytne vo svojej krajine druhej zmluvnej strane potrebnú pomoc pri účasti na veľtrhoch a pri organizácii obchodných výstav s cieľom podporiť rozvoj obchodných stykov medzi oboma krajinami.

Článok 8

Obe zmluvné strany si pri prevoze tovaru druhej zmluvnej strany cez svoje územie navzájom poskytnú všemožné úľavy.

Článok 9

Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán bude dozerať na vykonávanie tejto Dohody a bude oprávnená na prípadné zmeny a doplnenia priložených tovarových listín. Komisia bude môcť navrhovať všetky vhodné opatrenia na uľahčenie rozvoja vzájomnej výmeny tovaru. Komisia sa bude schádzať na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany v najkratšom možnom čase striedavo v Prahe a vo Vientiane.

Článok 10

Ustanovenia tejto Dohody zostanú záväzné aj po skončení jej platnosti, pokiaľ ide o kontrakty uzavreté v čase jej platnosti, ktoré sa však plne nerealizovali do dňa, keď sa jej platnosť skončí.

Článok 11

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že ju schválili príslušné orgány oboch krajín.

Dohoda zostane v platnosti 3 roky a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane tri mesiace pred uplynutím platnosti Dohody svoj úmysel ju vypovedať.

Na dôkaz toho zástupcovia oboch vlád, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Dojednané v Prahe 11. júla 1979 v českom, laoskom a francúzskom jazyku, vždy vo dvoch vyhotoveniach, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť.

V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci francúzsky text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Sanan Southichak v. r.

minister verejných prác a dopravy

LISTINA A

Tovar Laoskej ľudovodemokratickej republiky určený na vývoz do Československej socialistickej republiky

1. Káva

2. Drevo a výrobky z dreva

- rezivo

- parkety

- dyhy

3. Ópium

4. Tŕstie a výrobky z tŕstia

5. Drahé kamene

LISTINA B

Tovar Československej socialistickej republiky určený na vývoz do Laoskej ľudovodemokratickej republiky

1. Suroviny na výrobu piva (chmeľ, slad, pivné kvasnice a náhradné dielce pre pivovar)

2. Malé nákladné automobily

3. Rôzne poľnohospodárske stroje

4. Lieky a zariadenia pre nemocnice

5. Látky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.