Zákon č. 152/1979 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.1980

152

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1979

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 71 356 664 000 Kčs
celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 71 356 664 000 Kčs
(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 8 400 300 000 Kčs
a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 10 261 200 000 Kčs
(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.

§ 3

(1) Výnos odplát za odbery podzemnej vody a výnos penále súvisiaceho s týmito odplatami1) je príjmom štátneho rozpočtu republiky.

(2) Výnos odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a výnos penále súvisiaceho s týmito odplatami2) je príjmom Štátneho fondu vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 152/1979 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva15 428 940
Dane od obyvateľstva a poplatky11 419 000
Ostatné príjmy 718 724
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie43 790 000
Spolu71 356 664
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo26 216 698
Kultúrne a sociálne opatrenia24 289 745
Obrana a bezpečnosť 1 469 100
Správa 491 695
Súdy, prokuratúry a arbitráž 227 926
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom18 661 500
Spolu71 356 664

Príloha č. 2 zákona SNR č. 152/1979 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy602 8002 197 000
Západoslovenský krajský národný výbor1 724 2002 703 800
Stredoslovenský krajský národný výbor3 004 5002 749 600
Východoslovenský krajský národný výbor3 068 8002 610 800
Spolu8 400 30010 261 200

Poznámky pod čiarou

1) Druhá časť nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve.

2) Tretia časť nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.