Zákon č. 149/1979 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.1988
Zrušený 194/1988 Zb.

149

ZÁKON

z 12. decembra 1979,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 66d sa vkladajú § 66e až 66h, ktoré včítane nadpisu znejú:

„Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu

§ 66e

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť elektrotechnického priemyslu.

§ 66f

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie odborov ním riadených tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) riadi zapojenie odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

e) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky pre zabezpečenie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

f) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

g) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

h) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 66g

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projektovej základne elektrotechnického priemyslu.

§ 66h

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.“.


Čl. 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.