Zásady č. 138/1979 Zb.Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979 do24.05.1990
Účinnosť od 08.11.1979 do24.05.1990

138

ZÁSADY

na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301

I.

Zabezpečovanie funkčnej a prevádzkovej spoľahlivosti a úžitkových vlastností výrobkov

1. Za kvalitu výrobkov, ich funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť zodpovedá dodávateľ. Na ten účel dodávateľ predovšetkým vykonáva laboratórne a prevádzkové skúšky a zabezpečuje dôslednú technickú kontrolu.

2. Funkčná a prevádzková spoľahlivosť je overovaná štátnymi a ďalšími skúšobňami a v rámci činnosti výrobnej organizácie.

3. V prípadoch, keď charakter výrobkov výnimočne vyžaduje hlbšie overiť ich úžitkové vlastnosti, môže výrobca na základe hospodárskej zmluvy odovzdať tieto výrobky na skúšky iným socialistickým organizáciám, ktoré poskytujú záruku riadneho overenia a vyhodnotenia.

Ak ide o výrobok v hodnote do 1000 Kčs maloobchodnej ceny, musí si výrobca na také overenie vyžiadať vopred súhlas nadriadeného orgánu. Na overenie výrobku v hodnote nad 1000 Kčs maloobchodnej ceny si musí vyžiadať súhlas ústredného orgánu. Orgán, ktorý dáva súhlas na overenie úžitkových vlastností výrobkov v inej organizácii, určí súčasne čas potrebný na overovanie a počet kusov výrobkov, ktoré sa na overovanie odovzdajú.

4. Úžitkové vlastnosti možno overovať podľa bodu 3 len pri nových výrobkoch ešte pred tým, než sa uvedú na trh.

5. Pri zdokonaľovaní funkčnej a prevádzkovej spoľahlivosti a technickej úrovne výrobkov dodávaných na trh je výrobca povinný vychádzať z reklamačného konania, sťažností a upozornení i z poznatkov prieskumu trhu.

6. Výrobky zo zahraničia na overenie funkčných a ostatných vlastností sa môžu dovážať len pre potreby skúšobní a technického rozvoja.

7. Zakazuje sa odovzdávať výrobky vyrábané v tuzemsku alebo dovážané zo zahraničia na tzv. laické skúšky jednotlivcom tak výrobnou organizáciou, ako aj prostredníctvom iných organizácií a prenášať na jednotlivcov povinnosti, ktoré pre organizácie vyplývajú z bodu 9.

8. Výrobným, obchodným a iným organizáciám sa zakazuje odovzdávať výrobky do používania štátnym a spoločenským orgánom a organizáciám alebo občanom formou pôžičiek alebo iným spôsobom.

9. Pri overovaní úžitkových vlastností podľa bodu 3 sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a) organizácia, ktorej sa výrobky na overenie odovzdajú, musí byť riadne oboznámená s požiadavkami overovania. Odovzdávajúca organizácia s ňou uzavrie hospodársku zmluvu, v ktorej sa určia podmienky overovania včítane termínov na podávanie posudkov, a určia sa lehoty na overovanie;

b) overovaný výrobok zostáva po celý čas overovania v správe odovzdávajúcej organizácie;

c) aby sa úplne dosiahol cieľ overovania a aby sa umožnila kontrola jeho priebehu, uplynutia určeného času, výsledku a využitia overovaného výrobku, je odovzdávajúca organizácia povinná viesť presnú evidenciu zmlúv o overovaní výrobkov a operatívnu evidenciu; táto evidencia zahŕňa názov výrobku, dátum výroby, číslo výrobku, dátum začatia a skončenia overovania, označenie organizácie, ktorá overuje, dátum vrátenia výrobku po skončení overovania, výsledok overovania a spôsob ďalšieho použitia, prípadne likvidácie výrobku;

d) po skončení overovania sa musí výrobok vrátiť spolu s dokladmi dohodnutými v hospodárskej zmluve. Na základe výsledku overovania výrobku urobí odovzdávajúca organizácia celkové vyhodnotenie, ktoré využije na ďalšie skvalitňovanie výroby;

e) pokiaľ organizácia výrobok po skončení overovania nevyužije na ďalšie skvalitňovanie výroby, uzavrie podľa Hospodárskeho zákonníka hospodársku zmluvu o jeho dodávke príslušnej obchodnej organizácii;

f) zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom predurčovať tejto obchodnej organizácii, ktorému kupujúcemu sa má výrobok predať; táto prax sa nesmie uplatňovať ani vnútri obchodnej organizácie;

g) pri predaji takto použitých výrobkov sa ceny určia podľa cenových predpisov.

10. Podľa ustanovení bodu 9 písm. e), f), a g) sa postupuje aj pri výrobkoch, ktoré boli overované skúšobňami alebo v rámci činnosti výrobnej organizácie, použité na účely technického rozvoja, propagácie (včítane výstav, veľtrhov a pod.) a cenového konania, pokiaľ sa znížila ich hodnota, alebo ktoré sa vrátili výrobcovi z titulu zodpovednosti za vady (reklamácie).

11. Pokiaľ sa výrobky (ich vzorky) podľa osobitných predpisov použijú v iných organizáciách, napr. v skúšobniach, pri cenovom konaní a pod., musí sa zabezpečiť hospodárnosť, evidencia o pohybe týchto výrobkov a po splnení určeného účelu ich vrátenie výrobcovi.

II.

Zabezpečenie hospodárnosti pri propagačnej činnosti v tuzemsku

1. Pri plánovaní, príprave a realizácii propagácie treba postupovať dôsledne podľa zásad účelnosti a najvyššej hospodárnosti tak, aby prostriedky na ňu vynakladané priniesli potrebný úžitok v realizácii výrobkov a v žiadúcom ovplyvňovaní záujmov odberateľov.

2. Propagáciu výrobkov pre vnútorný trh a služieb treba robiť tak, aby ovplyvňovala široký okruh spotrebiteľov. Na to treba používať také formy, ako sú prospekty a ďalšie formy ponuky pomocou oznamovacích prostriedkov a pod.

3. Propagáciu výrobkov pre výrobnú spotrebu a investičnú výstavbu treba obmedziť na prísne účelnú a hospodárnu propagáciu výrobnej značky.

4. Na propagačné účely sa organizáciám ani jednotlivcom nesmú poskytovať alebo požičiavať vlastné výrobky ani iným spôsobom získané úžitkové predmety.

5. Propagáciu vlastnými výrobkami možno robiť

a) na veľtrhoch a výstavách slúžiacich výhradne na komerčné účely,

b) na akciách celoštátneho významu schválených ústrednými orgánmi,

c) vo výstavných a predvádzacích sieňach príslušných výrobných a obchodných organizácií.

Organizácie sa zúčastnia len na tých výstavách, ktorých tematika zodpovedá charakteru ich výroby.

6. Prostriedky na propagáciu sa neposkytujú a propagáciu zásadne nerobia organizácie, v ktorých nie je jej zabezpečovanie spoločensky odôvodnené v súvislosti s výrobou, predajom výrobkov, poskytovaním služieb alebo plnením iných úloh, napr. rozpočtové a príspevkové organizácie, pokiaľ propagácia nevyhnutne nepatrí do náplne ich činnosti, ďalej výskumné a obdobné organizácie a pod.

7. Prostriedky na propagáciu nesmú výrobné, obchodné a ostatné organizácie používať na nepriame financovanie činnosti iných organizácií.

III.

Zabezpečovanie hospodárnosti pri propagačnej činnosti v zahraničnom obchode

1. Pri propagácii v zahraničí treba vychádzať zo zásady hospodárnosti a prísnej účelnosti.

2. Ako propagačné a darčekové predmety pre zahraničných odberateľov a obchodných zástupcov treba používať československé výrobky.

3. Prostriedky a predmety určené na propagáciu a dary do zahraničia sa nesmú poskytovať tuzemským organizáciám a občanom.

IV.

Výška prostriedkov na propagáciu

Výška prostriedkov na propagáciu sa určuje záväzným limitom pre jednotlivé rezorty; ústredné orgány rozpisujú limit diferencovane na podriadené organizácie, ktoré ho ďalej rozpíšu na nižšie články riadenia.

V.

Odstránenie neodôvodnených výhod poskytovaných československým orgánom, organizáciám a ich pracovníkom

Na odstránenie neodôvodnených výhod poskytovaných československým orgánom, organizáciám a ich pracovníkom inými organizáciami ústredné orgány zabezpečia, aby

1. ČSA, ČSD, ČSAD a podniky mestskej hromadnej dopravy neposkytovali iným organizáciám a orgánom ani ich pracovníkom a ďalším osobám voľné cestovné lístky a iné výhody. Štátne hospodárske organizácie, rozpočtové a iné organizácie, ako aj jednotlivci uhrádzajú výdavky na prepravu zo svojich prostriedkov;

2. štátne a spoločenské orgány a organizácie neposkytovali pracovníkom československých organizácií a orgánov a ďalším osobám výhody bezplatné alebo so zľavou

- formou poukazov na turistické a rekreačné zájazdy, kúpeľný pobyt, s výnimkou poukazov poskytovaných ROH, ďalej rybárskych lístkov, umeleckých diel a pod.,

- formou voľných vstupeniek na kultúrne, športové a obdobné podniky, kníh, gramofónových platní a pod., s výnimkou prípadov, pri ktorých je to potrebné na plnenie poslania alebo funkcií spomenutých osôb,

- ďalšími spôsobmi, ktoré neodôvodnene zvýhodňujú orgány, organizácie alebo jednotlivcov.

Pri výklade zásad a pri ich realizácii treba dôsledne zabezpečovať ochrany záujmov spoločnosti.

VI.

Účinnosť

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 8. novembrom 1979.

Dr. Štrougal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.