Zákon č. 159/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1986 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

159

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1971,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov*) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 prvá veta znie: „Národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v krajoch, okresoch a obciach.“

2. § 4 ods. 1 znie:

(1) Národné výbory plnia svoje úlohy v súčinnosti s organizáciami združenými v Národnom fronte, najmä s Revolučným odborovým hnutím, Slovenským zväzom žien, Socialistickým zväzom mládeže a s ostatnými spoločenskými organizáciami.“

3. V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a paragraf tvorí ustanovenie doterajšieho odseku 1.

4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Národné výbory v mestách a obciach môžu zriaďovať na zabezpečovanie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekciu verejného poriadku národného výboru.

(2) Pracovníci inšpekcií dozerajú na dodržiavanie predpisov na ochranu verejného poriadku, upozorňujú občanov a organizácie na zistené nedostatky a robia opatrenia na ich odstránenie. Sú oprávnení požadovať od občanov potrebné vysvetlenia na objasnenie skutočností nevyhnutných na zistenie priestupku. Predviesť občana môžu len v prípade, ak občan nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť.

(3) Podmienky zriaďovania inšpekcií verejného poriadku národných výborov, ich úlohy, ako aj práva a povinnosti ich pracovníkov upraví vláda nariadením.“

5. V § 7 ods. 2 sa za slovo „rozvoja“ vkladá slovo „kraja“.

6. § 8 znie:

㤠8

V obciach a v mestách sú miestne a mestské národné výbory, v okresoch okresné národné výbory a v krajoch krajské národné výbory.“

7. § 11 znie:

㤠11

V hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave pôsobí Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a obvodné národné výbory, v niektorých častiach mestských obvodov aj miestne národné výbory. Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy je riadený priamo vládou. Osobitnú úpravu postavenia, pôsobnosti a organizačnej výstavby národných výborov pôsobiacich na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.“

8. § 12 znie:

㤠12

(1) Mestské národné výbory sú v mestách, ktoré sú sídlami okresov, ďalej v iných obciach mestského charakteru, ktoré na návrh krajského národného výboru určí vláda.

(2) V meste Košiciach pôsobí mestský národný výbor riadený krajským národným výborom. V obvodoch mesta pôsobia obvodné národné výbory.*) "

9. V § 13 ods. 1 ustanovenia písmen c) a d) znejú:

c) krajský národný výbor mal najmenej 80 poslancov;

d) mestský národný výbor v mestách, kde pôsobia obvodné národné výbory, mal najmenej 80 poslancov.“

10. § 19 znie:

㤠19

Národné výbory podľa osobitných predpisov vykonávajú štátnu správu najmä na úseku

- vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce,

- územného plánovania a stavebného poriadku,

- pracovných síl,

- ochrany prírody,

- využitia nerastného bohatstva,

- poľnohospodárstva,

- lesného a vodného hospodárstva,

- energetiky,

- hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi,

- financií a správy a ochrany národného majetku,

- zásobovania, obchodu a cestovného ruchu,

- služieb,

- dopravy,

- cestného hospodárstva,

- školstva a starostlivosti o deti,

- kultúry a informácií,

- ochrany kultúrnych pamiatok,

- zdravotníckych služieb,

- sociálneho zabezpečenia,

- obrany štátu,

- ochrany verejného poriadku,

- požiarnej ochrany,

- všeobecnej vnútornej správy.“

11. § 20 znie:

㤠20

(1) Národné výbory spravujú

- predškolské a mimoškolské výchovné zariadenia, školy poskytujúce základné, stredné a vyššie vzdelanie a im slúžiace zariadenia,

- kultúrne a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia,

- zdravotnícke zariadenia,

- zariadenia sociálneho zabezpečenia.

(2) V otázkach zriaďovania a zrušovania organizácií a zariadení uvedených v odseku 1 a v otázkach ich odborného vedenia sa národné výbory spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a smernicami ústredných orgánov štátnej správy a národného výboru vyššieho stupňa.“

12. V § 22 ods. 1 sa slová „revízie jej hospodárenia“ nahradzujú slovami „kontrolu jej činnosti“.

13. § 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak obstarávajú činnosť uvedenú v § 21 rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo zariadenia národných výborov, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 20 ods. 2.“

14. § 23 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Národné výbory kontrolujú, ako ústredne riadené štátne, družstevné a ostatné organizácie plnia svoje povinnosti uložené im osobitnými predpismi upravujúcimi vzťahy k rozpočtom národných výborov a ako používajú dotácie a subvencie poskytnuté im z rozpočtov národných výborov.“

15. Ustanovenie § 24 sa označuje ako odsek 1 a jeho písm. b) znie:

b) udeľovať čestné občianstvo obce (mesta) a iné verejné uznania.“

16. § 24 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak nie je predpísané používanie štátneho znaku, môžu mestské (obvodné) národné výbory a nimi riadené a spravované organizácie používať mestský znak. Iné orgány a organizácie môžu používať mestský znak len so súhlasom príslušného národného výboru.“

17. V § 26 odseky 3 až 5 znejú:

(3) Vzorový štatút mestských národných výborov, ktorý vydá Slovenská národná rada, ustanoví, v ktorých otázkach môže krajský národný výbor zveriť do pôsobnosti mestského národného výboru výkon štátnej správy, ktorý inak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov patrí okresnému národnému výboru.

(4) Mestský národný výbor v Košiciach a jeho obvodné národné výbory majú pôsobnosť mestského i okresného národného výboru. Vzorový štatút tiež ustanoví, v ktorých otázkach vláda zverí do pôsobnosti tohto mestského národného výboru výkon štátnej správy, ktorý inak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov patrí krajskému národnému výboru.

(5) Mestský národný výbor, vychádzajúc z rozhodnutia krajského národného výboru alebo vlády, podrobnejšie uvedie vo svojom štatúte svoju pôsobnosť, upraví usporiadanie svojich orgánov, vzájomnú deľbu ich práce a právomoci, ďalej uvedie okruh organizácií a zariadení, ktoré riadi alebo spravuje, i aktívy, ktoré mu pri plnení jeho úloh pomáhajú. Mestský národný výbor v Košiciach vo svojom štatúte vykoná aj rozdelenie pôsobnosti medzi mestským národným výborom a obvodnými národnými výbormi. Pri vydaní štatútu sa mestský národný výbor spravuje vzorovým štatútom a prihliada na povahu svojich úloh, ktoré vyplývajú z potrieb a podmienok rozvoja mesta.“

18. V § 27 ods. 1 druhá veta sa končí slovami „štátnej disciplíny“. Pripája sa ďalšia veta tohto znenia: „Vykonáva periodické revízie hospodárenia národných výborov nižších stupňov, ako aj organizácií a zariadení riadených a spravovaných týmito národnými výbormi.“

19. § 27 ods. 3 znie:

(3) Okresný národný výbor spolupracuje s krajským národným výborom pri riešení oblastných proporcií a pri vytváraní koncepcie rozvoja okresu.“

20. § 27 ods. 4 sa dopĺňa ďalšou vetou tohto znenia: „Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií a zariadení ním riadených a spravovaných.“

21. § 28 včítane nadpisu znie:

㤠28

Krajský národný výbor

(1) Krajský národný výbor zabezpečuje proporcionálny rozvoj hospodárstva a kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby v kraji; za tým účelom vypracúva návrhy hospodárskych plánov a návrhy oblastných plánov, v rámci ktorých usmerňuje správne proporcie v rozvoji kraja. Zúčastňuje sa na ďalších prácach na príprave štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a predkladá im iniciatívne návrhy na riešenie otázok dotýkajúcich sa rozvoja kraja.

(2) Krajský národný výbor riadi okresné národné výbory, pomáha im a radí sa s nimi, zaoberá sa ich podnetmi a upozorneniami, dozerá na plnenie zákonov a zachovávanie štátnej disciplíny a vykonáva periodické revízie ich hospodárenia.

(3) Pri výkone štátnej správy sa krajský národný výbor zameriava predovšetkým na určenie základných úloh, riešenie koncepčných otázok a na dozor nad plnením zákonov a smerníc ústredných orgánov.

(4) Krajský národný výbor môže riadiť hospodárske organizácie a spravovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré slúžia uspokojovaniu potrieb viacerých okresov alebo krajov, ak riadenie alebo správa je na tomto stupni účelnejšia; ďalej môže riadiť alebo spravovať organizácie poskytujúce zvlášť špecializované služby. Vykonáva periodické revízie hospodárenia organizácií ním riadených a spravovaných.“

22. § 29 znie:

㤠29

Národný výbor zostavuje a schvaľuje

a) strednodobý hospodársky plán,

b) vykonávací hospodársky plán,

c) rozpočet.“

23. § 30 znie:

㤠30

(1) Pri spracovaní svojho hospodárskeho plánu krajský národný výbor vychádza z úloh a prostriedkov určených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a v štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“), ako aj z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v strednodobom a vykonávacom štátnom pláne určené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu; v štátnom rozpočte sú určené finančné vzťahy k rozpočtom národných výborov (súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie), prípadne ďalšie záväzné limity.

(2) V rámci záväzných úloh a limitov určených štátnym plánom a na podklade finančných vzťahov k rozpočtom národných výborov určených štátnym rozpočtom určí krajský a okresný národný výbor národným výborom nižších stupňov záväzné úlohy a limity, prípadne rozširuje ich okruh, a upravuje finančné vzťahy k ich rozpočtom; na ich podklade vypracujú národné výbory všetkých stupňov svoje hospodárske plány a rozpočty.“

24. § 32 znie:

㤠32

(1) Príjmy národného výboru tvoria najmä

a) príjmy z hospodárstva národného výboru, predovšetkým príjmy od hospodárskych organizácií ním riadených;

b) výnosy daní a poplatkov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi;

c) dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa;

d) ostatné príjmy v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi;

e) dobrovoľné príspevky od iných národných výborov, štátnych, družstevných a spoločenských organizácií;

f) úvery.

(2) Príjmy národného výboru nie sú účelové, s výnimkou účelových subvencií zo štátneho rozpočtu a príjmov, ktorých účelovosť je ustanovená právnymi predpismi alebo orgánom, ktorý ich poskytuje."

25. V § 39 ods. 2

časť ustanovenia písmena b) pred bodkočiarkou znie:

b) určiť strednodobé a vykonávacie hospodárske plány a hodnotiť ich plnenie;",

ustanovenia písmen h) a j) sa vypúšťajú a na ich miesto sa začleňujú ustanovenia doteraz uvedené pod písmenami ch) a k),

vkladá sa nové ustanovenie písmena ch), ktoré znie:

„ch) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a ďalších členov výboru ľudovej kontroly národného výboru a schvaľovať plán jeho činnosti;",

ustanovenie písmena l) sa označuje ako ustanovenie písmena k); ustanovenia písmen m) a n) sa označujú ako ustanovenia písmen l) a m) a znejú:

l) ak ide o okresný národný výbor, voliť a odvolávať sudcov z ľudu okresného súdu;

m) ak ide o krajský národný výbor, voliť a odvolávať sudcov z ľudu krajského súdu."

26. V § 41 sa pred slová „národný výbor" vkladajú slová „a krajský".

27. § 42 ods. 1 znie:

(1) Krajské a okresné národné výbory sa schádzajú najmenej štyrikrát, mestské a miestne národné výbory najmenej šesťkrát do roka na riadne zasadanie."

28. V § 42 ods. 2 druhá veta znie: „Ak o to požiada aspoň štvrtina poslancov alebo národný výbor vyššieho stupňa alebo jeho rada, prípadne vláda, je predseda národného výboru povinný zvolať národný výbor na mimoriadne zasadanie, a to tak, aby sa zasadanie konalo najneskôr do 14 dní."

29. V § 42 ods. 3 sa slová „svojej komisie" nahradzujú slovami „svojho výboru".

30. V § 43 ods. 2 prvá veta znie: „Ak o slovo požiada poslanec národného výboru vyššieho stupňa, poslanec Slovenskej národnej rady alebo poslanec Federálneho zhromaždenia, prípadne zástupca vlády, musí sa mu udeliť."

31. V § 46 ods. 2 písm. b) sa za slovo „riadených" vkladajú slová „a spravovaných".

32. § 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Rada krajského národného výboru má pätnásť až osemnásť členov."

33. § 54 ods. 2 sa dopĺňa ďalšou vetou tohto znenia: „Komisie ďalej sledujú a kontrolujú, ako sa na jednotlivých úsekoch činnosti národného výboru uplatňuje jeho pôsobnosť a právomoc a ako sa vykonávajú uznesenia národného výboru a jeho rady."

34. § 57 ods. 2 znie:

(2) Správne komisie riadi rada a sú podriadené aj príslušnej správnej komisii národného výboru vyššieho stupňa; ak ide o správnu komisiu krajského národného výboru, je podriadená príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy."

35. Nadpis oddielu 5 štvrtej hlavy znie: “Výbory ľudovej kontroly národných výborov„.

36. § 61 ods. 1 znie:

(1) Krajské, okresné a mestské národné výbory zriaďujú pre jednotlivé odvetvia a úseky svojej pôsobnosti odbory."

37. § 63 ods. 1 znie:

(1) Odbor riadi rada národného výboru; odbor zodpovedá rade za všetku svoju činnosť. Vo veciach uvedených v § 62 č. 1 je odbor podriadený aj odboru národného výboru vyššieho stupňa, ak ide o odbor krajského národného výboru, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy. Vo veciach uvedených v § 62 č. 2 a 3 zodpovedá príslušnej komisii."

38. § 64 ods. 1 znie:

(1) Mestské národné výbory, obvodné národné výbory a miestne národné výbory v obciach, kde to rozľahlosť územia a zvláštne podmienky, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja vyžadujú, zriaďujú občianske výbory. Občania volia ich členov na verejných zhromaždeniach na dobu 5 rokov."

39. § 66 ods. 1 znie:

(1) Stupne a druhy národných výborov, ako aj ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu upravuje v medziach ústavných zákonov Slovenská národná rada zákonom."

40. V § 67 ods. 2 ustanovenie písmena c) znie:

c) rieši sporné otázky, ktoré sa pri rozpracúvaní a uskutočňovaní celoštátnej politiky vyskytnú medzi krajskými národnými výbormi a ministerstvami (ústrednými orgánmi štátnej správy) a medzi krajskými národnými výbormi navzájom,".

41. V § 68 ods. 2 ustanovenie písmena a) znie:

a) spracúvajú koncepciu rozvoja odvetvia (úseku) a pomáhajú ju aplikovať na podmienky jednotlivých krajov,".

42. § 68 ods. 4 znie:

(4) Ministerstvá (ústredné orgány štátnej správy) pôsobiace v ústredne riadených odvetviach

a) spracúvajú v spolupráci s krajskými národnými výbormi koncepciu rozvoja odvetvia (odboru) a návrhy strednodobých plánov; prerokúvajú s nimi prípravu dôležitých investícií a opatrenia týkajúce sa rozmiestnenia závodov a prevádzkární a zmeny v zamestnanosti obyvateľstva,

b) vedú ústredne riadené organizácie k úzkej súčinnosti s národnými výbormi, najmä s okresnými a mestskými národnými výbormi tak, aby s národnými výbormi prerokúvali všetky závažné opatrenia týkajúce sa rozvoja ich územia."

43. § 69 a 70 sa vypúšťajú.

44. § 73 znie:

㤠73

(1) Ak všeobecne záväzné nariadenie národného výboru odporuje zákonu alebo inému všeobecne záväznému právnemu predpisu alebo všeobecne záväznému nariadeniu národného výboru vyššieho stupňa, národný výbor vyššieho stupňa také nariadenie zruší. Ak ide o všeobecne záväzné nariadenie krajského národného výboru, zruší ho Slovenská národná rada.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 rada národného výboru vyššieho stupňa výkon takéhoto všeobecne záväzného nariadenia pozastaví a predloží vec svojmu národnému výboru na jeho najbližšom zasadaní. Ak ide o všeobecne záväzné nariadenie krajského národného výboru, pozastaví ho vláda a predloží vec Slovenskej národnej rade."

45. § 76 znie:

㤠76

Ak je niektoré opatrenie odboru (správnej komisie) vo veciach uvedených v § 62 č. 1 nesprávne a ak nápravu neurobí národný výbor alebo jeho rada, môže ho zrušiť odbor (správna komisia) národného výboru vyššieho stupňa, ak ide o opatrenie odboru (správnej komisie) krajského národného výboru, príslušný ústredný orgán štátnej správy."

46. V § 81 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 a paragraf tvorí ustanovenie doterajšieho odseku 1.

47. Namiesto slov „Národné zhromaždenie" sa v príslušných ustanoveniach zákona vkladajú, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, slová „Slovenská národná rada" v príslušnom páde.

Čl. II

(1) Pôsobnosť vo veciach uvedených v prílohe A tohto zákona prechádza z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky na krajské národné výbory a vo veciach uvedených v prílohe B na okresné národné výbory.

(2) Pôsobnosť vo veciach uvedených

a) v prílohe C prechádza z krajských národných výborov na okresné národné výbory;

b) v prílohe D prechádza z krajských národných výborov a okresných národných výborov na mestské národné výbory;

c) v prílohe E prechádza z okresných národných výborov na miestne národné výbory.

(3) Pôsobnosť vo veciach uvedených v prílohe F prechádza z okresných národných výborov na krajské národné výbory.

Čl. III

Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 1, 24, 29 až 59, 67, 73, 142, 146 až 161, 168 až 184, 186 a 190.

Čl. IV

Z prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 13, 20, 50 a z položky 32 pôsobnosť krajských národných výborov povoľovať zvýšenie hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu pre určité mesto alebo obec.


Čl. V

Zrušujú sa

a) čl. 1 zákona č. 29/1968 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy,

b) čl. 3 č. 1 až 10 a 12 až 15, čl. 4, 5 ods. 2 a 3, čl. 6, 8 a 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákonov Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb., č. 131/1970 Zb. a č. 34/1971 Zb.,

c) čl. 1 až 4, čl. 5 ods. 1 a 4, čl. 6 až 21, čl. 22 č. 1 až 5, čl. 24 a 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb.,

d) § 1 č. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb.

Čl. VI

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby vyhlásilo v Zbierke zákonov úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími predpismi.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha A zákona SNR č. 159/1971 Zb.

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na krajské národné výbory
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
12345
1vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a prácezák. č. 35/1967 Zb.§ 11 ods. 1rozhodovanie o rozdelení podielu poplatkov a výnosu pokút a penále za znečisťovanie ovzdušia medzi národnými výbormi, ak škodlivé následky vznikajú v obvodoch viacerých okresných národných výborov
2využitia nerastného bohatstvazák. č. 41/1957 Zb.§ 21 ods. 2 a 3 § 24určovanie, zmeny a zrušovanie dobývacieho priestoru v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plní krajský národný výbor
3poľnohospodárstvazák. SNR č. 81/1949 Zb. SNR§ 8udeľovanie súhlasu na prevod vlastníctva, na prenájom, zmluvné alebo iné zaťaženie majetku v zmysle zákona a na použitie majetku na účely odchyľujúce sa od zákonom ustanoveného určenia
4nariadenie ZP č. 92/1949 Zb. SNR§ 2vykonávanie rozdelenia majetku, ak nehnuteľnosti ležia v obvodoch viacerých okresov
5vl. nar. č. 50/1955 Zb.§ 21 ods. 2určovanie, z ktorého okresu možno zadovážiť zariadenie potrebné na vykonanie poľnohospodárskych prác
6zák. č. 102/1963 Zb.§ 12 ods. 1vyhlasovanie častí rybárskych revírov, prípadne aj celých revírov, za chránené rybné oblasti a určovanie potrebného obmedzenia všeobecného užívania
7vyhl. č. 103/1963 Zb.§ 22povoľovanie výnimiek z ustanovení § 17, 19 až 21 vyhlášky vo zvlášť odôvodnených prípadoch týkajúcich sa doby hájenia, všeobecného zákazu lovu rýb, iných vodných živočíchov, zákazu ich predaja, kúpy a pod.
8zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb.§ 32 ods. 3udeľovanie súhlasu na zriadenie melioračného družstva, ak jeho pôsobnosť presahuje obvod okresného národného výboru
9vyhl. č. 47/1968 Zb.§ 3 ods. 2schvaľovanie zmluvy o zriadení spoločného družstevného podniku, ak členmi tohto podniku sú organizácie z viacerých okresov
10-11zrušené od 1.10.1976
12-19lesného a vodného hodpodárstvazrušené od 1.1.1978
20vl. nar. č. 14/1959 Zb.§ 26 ods. 2rozhodovanie o príslušnosti okresných národných výborov na vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia v prípade pochybnosti
21§ 27 ods. 1vyjadrovanie sa podľa § 24 zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb., či plánovaná investícia je možná z hľadiska vodohospodárskeho, ak ide o investíciu nadokresného významu alebo dosahu
22vyhl. č. 78/1954 Ú. v. v znení vyhl. č. 74/1960 Zb. a smernice č. 112/1955 Ú. v.§ 5 ods. 4 čl. 10určovanie spotrebných čísiel množstva dodanej vody obdobne podľa smerných spotrebných čísiel celoštátnych v prípadoch, pre ktoré nemožno použiť celoštátne platné smerné spotrebné čísla
23smernice por. č. 31/1962 Zb. NVčasť A/3určovanie kategorizácie vodohospodárskych diel a zariadení na účely technicko-bezpečnostných prehliadok
24zásobovania, obchodu a cestovného ruchuzák. č. 122/1962 Zb. v znení zák. č. 31/1968 Zb.§ 5 ods. 3ukladanie úloh Štátnej obchodnej inšpekcii na uplatnenie ochrany záujmov spotrebiteľov
25kultúry a informáciívl. nar. č. 70/1968 Zb.§ 3 ods. 2rozhodovanie o rozdelení cirkevného majetku v prípadoch, v ktorých nedôjde k dohode
26zdravotníckych služiebzák. č. 20/1966 Zb.§ 46 ods. 1vydávanie kúpeľných štatútov a určenie ochranných pásiem pre tie kúpeľné miesta, pre ktoré ich nevydáva, prípadne neurčuje vláda
27§ 75 ods. 3 a 4plnenie doterajších úloh krajského hygienika vo veciach presahujúcich okresný význam alebo v prípadoch, posúdenie ktorých nemožno zabezpečiť v okrese, a riadenie a kontrola činnosti okresných hygienikov
28vyhl. č. 57/1967 Zb.§ 13 ods. 1 a § 15ustanovovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich s jedmi a omamnými látkami
29zák. č. 20/1966 Zb.§ 77 ods. 6výkon činnosti znaleckých komisií zriadených pri krajských národných výboroch pre posudzovanie postupu pri výkone zdravotníckych služieb
30vyhl. č. 77/1971 Zb.§ 19 ods. 2organizovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi
31§ 23 ods. 3 a § 37zaraďovanie lekárov a farmaceutov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi do špecializačnej prípravy
32§ 27 ods. 1organizovanie doplnkového školenia obvodných lekárov
33§ 27 ods. 2vydávanie osvedčení o absolvovaní doplnkového školenia obvodných lekárov
34§ 27 ods. 3vydávanie osvedčení o úspešne vykonanom odborno-politickom pohovore obvodných lekárov, ktorí vykonávajú najmenej 4 roky funkciu obvodného lekára
35§ 30 ods. 2 a § 37vydávanie odporúčaní na kvalifikačné atestácie pre lekárov a farmaceutov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi
36§ 34 ods. 1 a 2 a § 37zabezpečovanie doplnenia vedomostí lekárov a farmaceutov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi, ktorí nevykonávajú odbornú činnosť v odbore, v ktorom získali špecializáciu, dlhšie ako 5 rokov
37§ 39 ods. 2zaraďovanie stredných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi do pomaturitného špecializačného štúdia
38§ 44 ods. 2vydávanie odporúčaní pre stredných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v organizáciách štátnej zdravotníckej správy riadených národnými výbormi na špecializačné skúšky
39§ 56 ods. 7vyjadrovanie sa k žiadosti lekára o vydanie diplomu o špecializácii v odbore hygieny a epidemiológie
40smernice por. č. 33/1970 Vest. MZd reg. v čiastke 9/1971 Zb.čl. 3 ods. 5určovanie spádového územia nemocnice s poliklinikou II. typu
41čl. 3 ods. 6vyjadrovanie sa k zaradeniu nemocnice s poliklinikou a lekárne do I. a II. typu
42čl. 4 ods. 1vyjadrovanie sa k vymenúvaniu a odvolávaniu riaditeľov okresných ústavov národného zdravia
43čl. 4 ods. 7 písm. b)vydávanie súhlasu na použitie označenia okresný odborník aj pre ďalšie odbory
44zrušená od 1.9.1978
45čl. 5 ods. 17vyjadrovanie sa k vymenúvaniu riaditeľa, jeho zástupcu a primárov (vedúcich) oddelení v nemocnici s poliklinikou III. typu spravovanej okresným národným výborom
46-47zrušené od 1.9.1978
48-52zrušené od 1.7.1986
53všeobecnej vnútornej správyvl. nar. č. 12/1968 Zb.§ 3 ods. 1určovanie zásad pre poskytovanie paušálnych náhrad poslancom krajských a okresných národných výborov
54uzn. Preds. vl. SSR č. 78/1971Zásady - čl. 2 ods. 3určovanie úhrnu odmien funkcionárom okresných národných výborov za výkon funkcie
55uzn. vl. ČSSR č. 154/1970príloha II/E/42 písm. f)organizovanie a riadenie odborných municipiálnych stykov funkcionárov a pracovníkov národných výborov a pracovníkov organizácií nimi riadených so zahraničím
56zák. č. 68/1951 Zb. v znení vl. nar. č. 122/1951 Zb.§ 2 ods. 2schvaľovanie organizačných poriadkov dobrovoľných spoločenských organizácií, ak ich pôsobnosť presahuje územie okresu
57zák. č. 126/1968 Zb.§ 2 ods. 2 písm. b)zastavovanie činností, resp. rozpúšťanie dobrovoľných spoločenských organizácií, ak obvod ich činnosti presahuje územie okresu
58zák. č. 162/1949 Zb.§ 1 ods. 2povoľovanie výroby zbraní a streliva pre študijné alebo vyučovacie účely
59§ 6povoľovanie výnimky zo zákazu výroby, opravovania, predaja, držania a nosenia nedovolených zbraní a strelív

Príloha B zákona SNR č. 159/1971 Zb.

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na okresné národné výbory
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
12345
1poľnohospodárstvazák. opatr. č. 61/1956 Zb.§ 2 ods. 2 a 3schvaľovanie projektov a plánov ťažby rašeliny a rekultivácie rašelinísk a povoľovanie ťažby; vykonávanie bezprostredného dohľadu nad správnym výkonom ťažby v rekultivácii rašelinísk; nariaďovanie zastavenia ťažby, ak sa opätovne porušujú podmienky určené pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk alebo ak to vyžadujú hospodárske dôvody alebo iný všeobecný záujem
2zák. č. 102/1963 Zb.§ 5ukladanie povinnosti investorovi uskutočniť výstavbu náhradného rybníka
3vyhl. č. 103/1963 Zb.§ 16 ods. 2povoľovanie lovu na umelý výter alebo lovu takých rýb a iných vodných živočíchov, ktoré sú na ujmu riadneho hospodárenia v chránenej rybnej oblasti, na návrh užívateľa rybárskeho revíru
4§ 24 ods. 1obmedzovanie alebo zakazovanie lovu rýb
5§ 24 ods. 2povoľovanie výnimiek zo zákazu lovu rýb v pstruhových vodách všetkými druhmi sietí
6§ 26 ods. 3povoľovanie lovu rýb sieťou i v miestach uvedených v ods. 1 písm. a), b) a c) a povoľovanie skrátenia vzdialenosti uvedenej v ods. 1 písm. c) pre lov udicou
7§ 37 ods. 5povoľovanie výnimiek z počtu a množstva úlovku rýb a obmedzovanie denných úlovkov
8§ 39 ods. 2udeľovanie súhlasu na povoľovanie výnimiek z používania nástrah
9§ 44 ods. 9povoľovanie výnimiek z počtu a množstva úlovku rýb v údolných nádržiach
10§ 46povoľovanie výnimiek z lovu rýb v hraničných vodách

Príloha C zákona SNR č. 159/1971 Zb.

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z krajských národných výborov na okresné národné výbory
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
12345
1územného plánovania a stavebného poriadkusmernice por. č. 9/1966 Zb. NVčl. 20 ods. 2vymedzovanie oblastí, kde stavby uskutočňované podľa cit. smerníc musia spĺňať osobitné podmienky (na ich prispôsobenie krajinnému prostrediu, tradíciám architektúry, ochrane pamiatok a prírody, exponovanosti miesta a pod.)
2využitia nerastného bohatstvazák. č. 41/1957 Zb.§ 34 ods. 2 a 3schvaľovanie dohôd v prípade stretov záujmov medzi ťažobným podnikom a organizáciou, ktorá spravuje ohrozený objekt alebo zariadenie, prípadne s orgánom štátnej správy, ktorému patrí ochrana týchto záujmov; podávanie stanoviska, ak nedôjde k dohode, prípadne ak dohoda nebude schválená
3financií a správy a ochrany národného majetkuvyhl. č. 66/1966 Zb.§ 5 ods. 3povoľovanie zvýšenia hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu, a to pre určité mesto alebo obec

Príloha D zákona SNR č. 159/1971 Zb.

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z krajských národných výborov a z okresných národných výborov na mestské národné výbory*)
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
12345
1vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a prácezák. č. 35/1967 Zb.§ 2 ods. 4vymedzovanie jednotlivých oblastí, v ktorých je ovzdušie znečisťované
2§ 7rozhodovanie o uložení pokút a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
3§ 8 ods. 3ukladanie penále za nedodržanie lehoty na podanie oznámenia údajov potrebných na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
4vyhl. č. 45/1966 Zb.§ 5 ods. 2určovanie území, v ktorých treba zriadiť pásma hygienickej ochrany, druh a rozsah týchto pásiem a spôsob ich využitia
5územného plánovania a stavebného poriadkuzrušená od 1.10.1976
6zrušená od 1.10.1976
7vyhl. č. 97/1966 Zb.§ 4 ods. 4rozhodovanie o tom, či poľnohospodársky pozemok je súčasťou intravilánu, ak si to v jednotlivých prípadoch nevyhradil okresný národný výbor
8vyhl. č. 110/1964 Zb.§ 16 ods. 2rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej na nehnuteľnosti na území mesta stavbou, prevádzkou a zmenou telekomunikačných zariadení, ak nedôjde k dohode
9zák. č. 79/1957 Zb.§ 26 ods. 2rozhodovanie o zmene (preložení) vecného bremena a o úhrade nákladov s tým spojených
10§ 28 ods. 2rozhodovanie o žiadostiach vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti na náhradu škody spôsobenej zriadením elektrického vedenia
11zák. č. 71/1959 Zb.§ 3 ods. 2rozhodovanie o vykonaní stavebných úprav na súkromnom domovom majetku bez súhlasu vlastníka
12vyhl. č. 154/1959 Ú. v.§ 2povoľovanie vypísania súťaže na koncepčné a projektové riešenie stavieb
13poľnohospodárstvavl. nar. č. 50/1955 Zb.§ 15určovanie výšky ročnej náhrady za užívanie poľnohospodárskej pôdy prikázanej do užívania na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby
14lesného a vodného hospodárstvazák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. vl. nar. č. 14/1959 Zb.§ 8 ods. 1 písm. a) a c) § 8 ods. 3 písm. e)povoľovanie jednoduchých stavieb na ochranu nehnuteľností pred škodlivými účinkami povrchových vôd, ak ide o ochranu proti vodám miestneho významu
15zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb. vl. nar. č. 14/1959 Zb.§ 8 ods. 1 a 3 § 8povoľovanie rozširovania siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich rekonštrukcie, pokiaľ takéto rozšírenie nevyžaduje zmenu povolenia v odbere vody, prípadne zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd
16zák. č. 11/1955 Zb. v znení zák. č. 12/1959 Zb.§ 26rozhodovanie o výške náhrady škody, ktorú spôsobili na cudzích pozemkoch osoby oprávnené na vstup za účelom vykonania prieskumu a prác slúžiacich na účely vodného hospodárstva
17vl. nar. č. 14/1959 Zb.§ 15 ods. 2rozhodovanie o tom, či vlastník pozemku je povinný trpieť za náhradu, aby voda bola vedená cez jeho pozemok do miesta zneškodnenia alebo využitia
18zrušená od 1.1.1978
19hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormizák. č. 41/1964 Zb.§ 57rozhodovanie o rozdelení bytu na dva alebo viaceré samostatné byty a o možnosti užívať byt alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
20§ 67 ods. 3rozhodovanie o tom, či určitý byt má povahu služobného bytu
21financií a správy a ochrany národného majetkuvyhl. č. 104/1966 Zb.§ 10 ods. 1, 2 a 4bezodplatné odovzdanie nehnuteľného národného majetku do trvalého užívania hospodárskou zmluvou
22vyhl. č. 137/1968 Zb. v znení vyhl. č. 26/1969 Zb.§ 12 ods. 10rozhodovanie o príspevku na individuálnu bytovú výstavbu
23dopravyvyhl. č. 80/1966 Zb. § 32 ods. 1vydávanie povolení na prepravu viac ako šesť osôb na ložnej ploche nákladného automobilu na území mesta
24cestného hospodárstva§ 12určovanie stavebnej uzávery a povoľovanie výnimky z nej na cestách v územnom obvode mesta
25zrušená od 1.9.1984
26zrušená od 1.7.1978
27všeobecnej vnútornej správyzák. č. 55/1950 Zb.§ 2povoľovanie zmeny mena alebo priezviska
28zák. č. 60/1961 Zb. vyhl. č. 61/1961 Zb.§ 29 ods. 1 § 2poverovanie iných orgánov na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní v územnom obvode mesta
29zák. SNR č. 206/1968 Zb.§ 16vydávanie osvedčenia o československom štátnom občianstve

Príloha E zákona SNR č. 159/1971 Zb.

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z okresných národných výborov na miestne národné výbory
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
12345
1poľnohospodárstvazák. č. 61/1964 Zb vyhl. č. 62/1964 Zb.§ 25 ods. 2 § 36 ods. 3nariaďovanie vykonania hromadných opatrení proti škodcom rastlín
2zák. č. 61/1964 Zb. vyhl. č. 62/1964 Zb.§ 28 ods. 1 § 43 ods. 4udeľovanie súhlasu na zrušenie chmeľnice na návrh kontrolného ústavu
3zák. č. 61/1964 Zb. vyhl. č. 62/1964 Zb.§ 30 ods. 1 § 47 ods. 2vydávanie povolení na vyrúbanie zdravých ovocných stromov na súvislej ploche sadov menšej než 0,25 ha a na vyklčovanie zdravých viníc menších než 0,10 ha
4vyhl. č. 37/1963 Zb.§ 12 ods. 1povoľovanie výnimky zo zákazu ničenia škodcov jedovatými alebo škodlivými prostriedkami na kvitnúcich porastoch v čase lietania včiel
5zák. č. 23/1962 Zb.§ 22 ods. 2obmedzovanie vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, najmä v čase hniezdenia a kladenia mláďat, na žiadosť užívateľa poľovného revíru
6§ 23 ods. 1 a 3povoľovanie zakladania remíz a políčok pre zver na žiadosť užívateľov lesných poľovných revírov a podľa potreby vydávanie príkazov na kŕmenie zveri
7zrušená od 1.11.1983
8zák. č. 102/1963 Zb. vyhl. č. 103/1963 Zb.§ 11 § 12vydávanie rybárskych lístkov
9vyhl. č. 103/1963 Zb.§ 48 ods. 2vykonávanie opatrení na ochranu prírody, kultúrnych pamiatok a iných vedeckých záujmov pri výkone rybárskeho práva a pri hospodárení na rybníkoch na návrh orgánov štátnej ochrany prírody, štátnej pamiatkovej starostlivosti alebo orgánov povolaných na uplatnenie iných vedekých záujmov
10zrušená od 1.1.1978
11hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormivyhl. č. 60/1964 Zb.§ 8 ods. 2určovanie ročnej sadzby za iné zariadenie a vybavenie bytu
12§ 9 ods. 5udeľovanie súhlasu na výnimočné zvýšenie úhrady za užívanie mimoriadne kvalitných bytov
13vyhl. č. 78/1954 Ú. v. smernice býv. ÚSVH č. 112/1955 Ú. v.§ 2 ods. 3 I č. 5rozhodovanie o rozvrhu úhrady vodného a stočného
14financií a správy a ochrany národného majetkusmernice por. č. 82/1959 Zb. NVčasť I. č. 3 písm. a)povoľovanie vecných lotérií a tombol do 10 000 Kčs hernej istiny
15kultúry a informáciízák. č. 81/1957 Zb.§ 12povoľovanie usporiadania verejných produkcií koncertných a verejných produkcií hudobníkov z povolania a vykonávanie dozoru nad nimi
16zrušená od 1.7.1978
17vyhl. č. 149/1961 Zb.§ 16 ods. 2povoľovanie výstav prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
18zrušené od 1.1.1976
19
20
21všeobecnej vnútornej správyvl. nar. č. 21/1958 Zb.§ 54 ods. 1určovanie osôb na osobné úkony pre potreby ozbrojených síl na žiadosť vojenskej správy

Príloha F zákona SNR č. 159/1971 Zb.

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z okresných národných výborov*) na krajské národné výbory
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
12345
1lesného a vodného hospodárstvavl. nar. č. 14/1959 Zb.§ 8 ods. 6povoľovanie zvláštneho užívania vody na hraničných tokoch
2energetikyzák. č. 65/1965 Zb.§ 93vydávanie pokynov na zabezpečenie zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou
3dopravyzák. č. 51/1964 Zb.§ 19vykonávanie pôsobnosti dráhového správneho orgánu pre mestské dráhy a dráhy osobitného určenia
4zák. č. 65/1965 Zb.§ 93vydávanie pokynov na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich
5zdravotníckych služiebvyhl. č. 34/1963 Zb.§ 8 ods. 1ustanovovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a vydávanie osvedčení o skúške
6zák. č. 20/1966 Zb.§ 24 ods. 1 a 2preskúmavanie rozhodnutí o prevzatí chorého do ústavnej starostlivosti bez jeho súhlasu, ak ide o zariadenia riadené krajským národným výborom, alebo ktoré nepodliehajú národným výborom
7vyhl. č. 34/1965 Zb.§ 24 ods. 6udeľovanie súhlasu na väčšie zníženie pevnej sumy regresnej náhrady
8vyhl. č. 34/1965 Zb. v znení vyhl. č. 86/1966 Zb.§ 33určovanie účelu použitia podielu vo výške 30 % z výnosu regresných náhrad okresným národným výborom

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 29/1968 Zb. o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy; zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky; zákon SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácií a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike; zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach; zákon SNR č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky; zákon SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich; zákon SNR č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich; zákon SNR č. 62/1971 Zb., ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch; zákon SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike.

*) Zákon SNR č. 29/1970 Zb. o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach.

*) Okrem vecí uvedených v tejto prílohe prechádza na mestské národné výbory aj pôsobnosť ve veciach uvedených v prílohe E.

*) Pôsobnosť prešla na okresné národné výbory zo zákona SNR č. 72/1969 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.