Zákon č. 131/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich

Čiastka 39/1970
Platnosť od 28.12.1970 do23.11.1990
Účinnosť od 01.09.1978 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

131

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1970

o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Postavenie a pôsobnosť krajských národných výborov

Článok 5

(2) Veci uvedené v prílohe tohto zákona prechádzajú z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky do pôsobnosti krajských národných výborov.

(3) Pôsobnosť, ktorá prešla podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na okresné národné výbory, zostáva nedotknutá.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné ustanovenia

Článok 22

Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 85/1968 Zb. a zákonov SNR č. 72/1969 Zb. a č. 115/1970 Zb. sa mení takto:

6. Ustanovenia § 30 ods. 1, § 67 ods. 2 písm. c), § 68 ods. 2 písm. a) a druhých viet § 73 ods. 1 a 2 sa zrušujú.

Článok 23

Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. sa mení takto:

1. Ustanovenia čl. 1, čl. 5 ods. 1 a čl. 7 sa zrušujú.

2. Článok 4 znie:

„Čl.2

O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov rozhoduje v správnom konaní príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky okrem vecí na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, pracovných síl, financií a správy a ochrany národného majetku, školstva, kultúry a informácií, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti a ochrany verejného poriadku."

3. Článok 5 ods. 3 znie:

(3) Zloženie komisií uvedených v odseku 2 určí a ich členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky."

4. Z prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 2 až 19, 25, 60 až 65, 69 až 72, 92 až 111, 113, 115 až 117, 120, 122 až 141, 143 až 145, 162 až 167, 185, 187, 192 a 193, ktoré prechádzajú do pôsobnosti krajských národných výborov.


PIATA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 26

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

§ 23

(1) Kde sa v zákone č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a ďalej v zákone Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, v zákone Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich, prípadne v iných predpisoch uvádzajú komisie ľudovej kontroly národných výborov alebo kde sa tým rozumejú pod všeobecným označením „komisie“, ide o výbory ľudovej kontroly.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.


Príloha

zákona SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na krajské národné výbory
podľapredmet pôsobnosti
predpisu§ (čl.)
12345
územného plánovania a stavebného poriadku
1zák. č. 84/1958 Zb. a vyhl. č. 153/1959 Ú. v.§ 8 ods. 2obstrávanie územných plánov rajonóv, pokiaľ presahujú obvod okresu
2zák. č. 84/1958 Zb.§ 8 ods. 5určovanie hlavných úloh, zásad a požiadaviek na vypracovanie jednotlivých územných plánov rajónov presahujúcich obvod okresu
3§ 9 ods. 1schvaľovanie územných plánov rajónov a predkladanie územných plánov, ktorých schválenie si vyhradila vláda
4§ 9 ods. 3vyhradzovanie si schvaľovania územných plánov sídlisk poľnohospodárskeho charakteru
5§ 9 ods. 4vedenie konanie o územných plánoch rajónov, ktorých schválenie si vyhradila vláda; poverenie národných výborov prerokovaním jednotlivých otázok
6§ 11 ods. 3vyhradzovanie si vydania územného rozhodnutia
7vyhl. č. 144/1959 Ú. v.§ 21 písm. e)vykonávanie funkcie stavebného úradu, ak sa stavba uskutočňuje v obvode niekoľkých stavebných úradov na území viacerých okresov
8vyhl. č. 153/1959 Ú. v.§ 10ukladanie a evidencia územných plánov rajónov presahujúcich obvod okresu
9§ 14 ods. 2účasť na preverovaní zastavovacích plánov vo vyhradených prípadoch
10§ 15 ods. 6vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby vo vyhradených prípadoch
11§ 16 ods. 2vydávanie rozhodnutí o chránených územiach alebo objektoch a ochranných pásmach vo vyhradených prípadoch
12vyhl. č. 108/1966 Zb.§ 2 ods. 1udeľovanie oprávnení na projektovú činnosť organizáciám
13Zrušená od 1. 1. 1972.
14vl. nariadenie č. 9/1968 Zb.§ 3 ods. 2udeľovanie súhlasu okresným národným výborom na zriadovanie útvarov územného plánovania a architektúry
pracovných síl
15zák. č. 70/1958 Zb. a§ 8 ods. 1určenie plánov zvyšovania zamestnanosti žien
vl. nar. č. 92/1958 Zb.§ 20 ods. 3
16vl. nar. č. 92/1958 Zb.§ 4 ods. 4vykonávanie sústavnej kontroly opatrení okresných národných výborov na zabezpečenie zamestnania uchádzačov o prácu
17§ 26poskytovanie pomoci okresným národným výborom pri výkone dozoru nad zamestnávaním pracovníkov
18vyhl. č. 57/1959 Ú. v. v znení vyhl. č. 49/1970 Zb.§ 4 ods. 2udeľovanie súhlasu na poskytovanie náborového príspevku pracovníkom
19pokyny Min. poľ. a výživy por. č. 41/1967 Vestník Min. poľn. a výživyčl. I až IVurčovanie podmienok náboru poľn. a výživy pre organizovanie brigád por. na zber chmeľu a ich č. 41/1967 hmotného zabezpečenia
využitie nerastného bohatstva
20Zrušená od 1. 1. 1972.
energetiky
21zák. č. 79/1957 Zb. a§ 12 ods. 1udeľovanie súhlasu na zrušenie, dlhodobé zastavenie alebo premiestnenie závodného energetického diela alebo jeho časti
vyhl. č. 9/1958 Ú. v. § 12 ods. 1 a 2
22zák. č. 79/1957 Zb.§ 13nariaďovanie, aby závodné energetické dielo, ktorého prevádzka bola zastavená, bolo opäť uvedené do prevádzky
23zák. č. 67/1960 Zb.§ 21 písm. a)určovanie poradia gazifikácie miest a schvaľovanie príslušných vykonávacích plánov, a to v súlade s plánom gazifikácie miest, a rozhodovanie o určení miest spotreby plynu dodávaného v tlakových nádobách
24vyhl. č. 38/1963 Zb.§ 7rozhodovanie o určení investora, prípadne prevádzateľa zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, ak medzi orgánmi a organizáciami nedôjde k dohode na úrovni okresného národného výboru
25§ 17organizovanie združenej investičnej výstavby zariadení na výrobu a rozvod tepla slúžiacich viacerým spotrebiteľom; rozhodovanie o investorstve a o podiele zúčastnených organizácií na investičných nákladoch, ak nedôjde medzi nimi na úrovni okresného národného výboru k dohode
26vl. uzn. č. 321/1963čl. V písm. a) až h)vykonávanie príslušných úloh, najmä organizačnej a koordinačnej povahy, na úseku zásobovania teplom
financií a správy ochrany národného majetku
27vyhl. č. 104/1966 Zb. § 14 písm. c)určovanie obmedzení právomoci okresných národných výborov pri uzavieraní hospodárskych zmlúv o prevode správy národného majetku
28§ 16. ods. 2udeľovanie súhlasu národným výborom a organizáciám nimi riadeným na uzavretie zmlúv o prevode vlastníctva k veciam v národnom majetku a určovanie, v ktorých prípadoch takýto súhlas nie je potrebný
29§ 21 ods. 3určovanie obmedzení národných výborov pri odpúšťaní pohľadávok štátu a pri upúšťaní od ich vymáhania
30§ 30 ods. 2 písm. c)určovanie obmedzení právomoci okresných národných výborov pri bezodplatnom nadobúdaní vecí od občanov
31vyhl. č. 66/1966 Zb. § 5 ods. 2určovanie ďalších miest, v ktorých k cene bytu môže národný výbor určiť prirážku do 15 %
32§ 5 ods. 3povoľovanie zvýšenia hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu, a to pre určitý okres
školstva
33-49Zrušené od 1. 9. 1978.
kultúry a informácií
50Zrušená od 1. 1. 1972.
51zák. SNR č. 109/1961 Zb.§ 6 ods. 1vypracúvanie plánu siete múzeí a galérií a určovanie, ktoré z nich plnia aj vedeckovýskumné úlohy a poskytujú odbornú metodickú pomoc ostatným múzeám a galériám
52§ 6 ods. 2určovanie obvodu pôsobnosti jednotlivých múzeí a galérií, ako aj zbernej oblasti múzeí po dohode s príslušnými národnými výbormi
53§ 9 ods. 5udeľovanie súhlasu na vydanie organizačného poriadku múzeí a galérií v správe národných výborov
54zák. c. 52/1959 zb.§ 11 ods. 2zriaďovanie špecializovaných osvetových zariadení a udeľovanie súhlasu na zriaďovanie takýchto zariadení orgánom spoločenských organizácií združených v Národnom fronte a jednotným roľníckym družstvám
55vl. nar. č. 219/1949 Zb. v spojitosti s vl. nar. č. 70/1968 Zb.§ 11 ods. 3priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice rím. kat. a gr. vl. nar. kat. cirkvi
56§ 16 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
57§ 17 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
58§ 19 ods. 3skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
59vl. nar. č. 220/1949 Zb.§ 11 ods. 3priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice československej cirkvi
60§ 16 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice československej cirkvi
61§ 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice československej cirkvi
62§ 19 ods. 3skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice československej cirkvi
63vl. nar. č. 221/1949 Zb. § 11 ods. 3pridávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice evanjelických cirkví
64§ 16 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice evanjelických cirkví
65§ 17 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice evanjelických cirkví
66§ 19 ods. 3skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice evanjelických cirkví
67vl. nar. č. 222/1949 Zb.§ 11 ods. 3priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice pravoslávnej cirkvi
68§ 16 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice pravoslávnej cirkvi
69§ 17 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice pravoslávnej cirkvi
70§ 19 ods. 3skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice pravoslávnej cirkvi
71vl. nar. č. 223/1949 Zb.§ 14 ods. 3priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice náboženských spoločností
72§ 16 ods. 1udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice náboženských spoločností
73§ 17 ods. 2udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice náboženských spoločností
74§ 19 ods. 3skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice náboženských spoločností
75zák. č. 94/1949 Zb. § 5vydávanie oprávnení na rozširovanie neperiodických publikácií
76vyhl. č. 192/1958 Ú. v.§ 11vedenie evidencie okresných tlačiarní
77zák. č. 81/1966 Zb. § 5 ods. 2registrácia ostatnej periodickej tlače
sociálneho zabezpečenia a starostlivosti
78-81Zrušené od 1. 1. 1976.
obrany štátu
82zák. č. 169/1949 Zb.§ 18 ods. 1vymenúvanie a odvolávanie správcu vojenského újazdného úradu po dohode s vojenskou správou
83vl. nar. č. 21/1958 Zb.§ 9 ods. 1 písm. b)vymenúvania člena do krajskej odvodnej komisie
84zák. č. 169/1949 Zb.§ 1 ods. 2vyjadrovanie sa k zriaďovaniu vojenských újazdov
85§ 1 ods. 3vytyčovanie hraníc vojenského újazdu po dohode s krajskou vojenskou správou a po vyjadrení sa príslušného krajského súdu
všeobecnej vnútornej správy
86zák. č. 114/1967 Zb.plnenie úloh pri príprave všeobecných volieb do národných výborov dopravy
dopravy
87vl. nar. č. 36/1951 Zb.§ 10 ods. 4ukladanie úprav cestovného poriadku pri jednotlivom spoji dopravnému podniku, ak to vyžaduje všeobecný záujem
88§ 11 ods. 2udeľovanie súhlasu na otvorenie, prípadne na trvalé zastavenie dopravy alebo na podstatné zmeny prevádzky, pokiaľ sa tieto skutočnosti odchyľujú od vykonávacích plánov
89vyhl. č. 202/1952 Ú. v.§ 18 ods. 1udeľovanie povolenia na dopravu podľa § 16 vyhl. v znení čl. I bod 1 ods. 2 písm. b) vyhl. č. 146/1968 Zb.
90vyhl. č. 119/1962 Zb.§ 11 ods. 1kontrola dodržiavania vyhlášky č. 119/1962 Zb. u všetkých držiteľov cestných vozidiel pre motorovú dopravu
91vyhl. č. 83/1961 Zb.§ 29 písm. h)prerokúvanie každého smrteľného pracovného úrazu, ku ktorému došlo v podriadených závodoch, a to bezprostredne po zistení zdroja a príčiny úrazu, a ukladanie potrebných opatrení na základe výsledkov rokovania
cestného hospodárstva
92vyhl. č. 136/1961 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963§ 4 ods. 2 písm. a)povoľovanie prepráv zvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov po cestách, pokiaľ presahujú územný obvod okresu
93§ 4 ods. 2 písm. b)povoľovanie uzávierok a nariaďovanie obchádzok na cestách I. triedy
94§ 4 ods. 2 písm. c)súčinnosť pri rozhodovaní o úpravách ciest I. triedy podľa § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
95smernice Min. dopravy V 1/1962III/2 str. 34vykonávanie ročnej kontroly údržby cestnej siete za účelom usmerňovania finančných prídelov, prípadne i materiálnych prostriedkov pre údržbu
96odborová norma ON 73 6220čl. 17 a 22zakladanie, vedenie a doplňovanie pasportu mostov na cestách
97čl. 158 a 160vykonávanie hlavných prehliadok cestných mostov v pravidelných obdobiach a vykonávanie mimoriadnych prehliadok odborným mostným technikom

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.