Ústavný zákon č. 125/1970 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 38/1970
Platnosť od 22.12.1970
Účinnosť od 22.12.1970

125

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 20. decembra 1970,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 4 znie:

(1) Hospodárstvo Československej socialistickej republiky je jednotné a rozvíja sa na základe socialistickej hospodárskej sústavy.

(2) Český a slovenský národ spájajú v československej federácii svoje úsilie v záujme intenzívneho rozvoja socialistického hospodárstva. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika hospodária s vytvoreným spoločenským produktom v súlade s národohospodárskymi plánmi Československej socialistickej republiky. Hospodárstvo v Československej socialistickej republike sa rozvíja vo vzájomnej spolupráci a za pomoci oboch národov a všetkých národností Československej socialistickej republiky.

(3) V jednotnom plánovanom hospodárstve Československej socialistickej republiky sa uplatňujú jednotná úprava socialistického spoločenského vlastníctva, jedna mena, jednotná hospodárska politika, jednotná sústava riadenia a jednotná politika zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl.

(4) Orgány Československej socialistickej republiky zabezpečujú spoločné potreby a záujmy českého a slovenského národa i všetkých národností; riadia orgány a organizácie v odvetviach spravovaných v jej pôsobnosti. Orgány Československej socialistickej republiky vykonávajú pôsobnosť vo veciach správy národného majetku v odvetviach, ktoré riadia. Úlohou orgánov Československej socialistickej republiky je predovšetkým plánovite zabezpečovať optimálne zameranie hospodárskeho rozvoja, rozvíjať hospodárske styky so zahraničím a vytvárať jednotné podmienky pre pôsobenie sústavy plánovitého riadenia; na ten účel ovplyvňovať vzťahy vznikajúce pri rozdeľovaní spoločenského produktu a národného dôchodku a podporovať pokrokové formy integrácie socialistických organizácií. Významnou úlohou Československej socialistickej republiky je vyrovnávanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou, najmä vytváraním rovnakých podmienok a možností pre tvorbu a užitie národného dôchodku.

(5) Orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky riadia orgány a organizácie, ktoré pracujú v odvetviach spravovaných v pôsobnosti týchto republík; pokiaľ činnosť týchto orgánov a organizácií zasahuje do druhej republiky, robia tak koordinovane s jej orgánmi. Orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú pôsobnosť vo veciach správy národného majetku v odvetviach, ktoré riadia."

2. Čl. 5 znie:

(1) Československé štátne občianstvo je jednotné.

(2) Každý československý štátny občan má na celom území Československej socialistickej republiky rovnaké práva a rovnaké povinnosti.

(3) Každý československý štátny občan je zároveň občanom Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Nadobúdanie a stratu československého štátneho občianstva upravuje zákon Federálneho zhromaždenia."

3. Čl. 7 ods. 1 písm. b) znie:

b) obrana Československej socialistickej republiky,"

a ďalej sa čl. 7 ods. 1 dopĺňa ustanovením písm. c), ktoré znie:

c) mena,";

doterajšie ustanovenia písm. c) až e) sa označujú ako ustanovenia písm. d) až f).

4. V čl. 8 ods. 1 sa

v ustanovení písm. c) nahrádzajú slová „emisná činnosť" slovom „bankovníctvo",

ustanovenie písm. i) sa dopĺňa v závere slovami „a investičná činnosť",

ustanovenie písm. l) sa dopĺňa v závere slovami „a hospodárska arbitráž",

ustanovenie písm. m) sa dopĺňa v závere slovami „a štátne skúšobníctvo" a

odsek 1 sa dopĺňa ustanovením písm. p), ktoré znie:

p) kontrola".

5. Čl. 10 ods. 2 až 6 znie:

(2) Zásady národohospodárskeho plánovania ako jednotne organizovaného procesu tvorby a zabezpečovania národohospodárskych plánov a kontroly ich plnenia, ako aj vymedzenie ich sústavy, funkcií a vzťahov upravujú zákony Federálneho zhromaždenia; zákony Federálneho zhromaždenia upravujú aj vzťahy orgánov a organizácií pri tejto činnosti a sankcie pri neplnení povinností.

(3) Štátne plány rozvoja národného hospodárstva a ostatné národohospodárske plány sú záväzným základom riadiacej a hospodárskej činnosti.

(4) Štátne plány rozvoja národného hospodárstva sú

a) štátny plán rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky;

b) štátne plány rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

(5) Strednodobé štátne plány rozvoja národného hospodárstva sa vyhlasujú zákonom. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky prijíma Federálne zhromaždenie; v súlade s ním potom prijímajú zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky národné rady.

(6) Návrhy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky zostavujú súbežne a vo vzájomnej spolupráci federálne plánovacie orgány a plánovacie orgány republík podľa smerníc svojich vlád."

6. Čl. 11 ods. 3 znie:

(3) Príjmy štátneho rozpočtu federácie tvoria taxatívne určené dane a odvody, podiely na nich a ďalšie príjmy ustanovené zákonom Federálneho zhromaždenia, ďalej príjmy z činnosti federálnych orgánov a im podriadených organizácií.",

v odseku 4 písm. a) sa slová „na národnú obranu" nahrádzajú slovami „na obranu Československej socialistickej republiky" a

v odseku 7 sa za slovo „dotačné" vkladajú slová „a odpisové".

7. Čl. 12 ods. 2 znie:

(2) Zákony Federálneho zhromaždenia upravujú podnikové dane a odvody, daň z obratu, dôchodkovú daň, poľnohospodársku daň, daň zo mzdy, daň z umeleckej a literárnej činnosti, daň z motorových vozidiel (cestnú daň), daň z príjmov obyvateľstva, zdanenie (odvody) peňažných ústavov a poisťovní. Zákony Federálneho zhromaždenia upravujú aj poplatky, ktoré majú podľa svojej povahy výlučne alebo prevažne vzťah k zahraničiu alebo súvisia s výkonom pôsobnosti orgánov federácie."

8. V čl. 12 sa vypúšťa odsek 3; doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4; odsek 4 sa v závere dopĺňa touto vetou:

„Zákon Federálneho zhromaždenia môže zveriť rozhodovanie o výnimkách a úľavách orgánom federácie, ak ide o dane a poplatky podľa odseku 2 platené organizáciami priamo riadenými orgánmi federácie alebo ak ide o poplatky podľa odseku 2 vyberané orgánmi federácie."

9. V čl. 13 ods. 2 sa vypúšťa slovo „úprava".

10. Čl. 14 znie:

(1) V oblasti bankovníctva do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:

a) ustanoviť koncepciu devízovej a úverovej politiky a určovať nástroje na jej uskutočňovanie,

b) určovať rozsah devízových rezerv a ustanoviť spôsob ich správy.

(2) Postavenie, povinnosti a zodpovednosť Štátnej banky československej, ako aj spôsob jej správy a jej vzťah k orgánom republík ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia. Zákonom Federálneho zhromaždenia sa ustanovuje aj postavenie a právne pomery ostatných bánk."

11. V čl. 15 sa v ustanovení písm. b) vypúšťajú slová „ktoré majú základný význam pre jednotný trh"; ďalej sa vypúšťa ustanovenie písm. c).

12. V čl. 16

sa ustanovenie písm. a) dopĺňa v závere slovami „a riadiť jej realizovanie",

ustanovenie písm. d) znie:

d) organizovať a riadiť zahraničnoobchodnú činnosť",

v ustanovení písm. e) sa vypúšťajú slová „s výnimkou dodatkových nástrojov".

13. V čl. 17

sa vypúšťajú v ustanovení písm. a) slová „najmä na základe technicko-ekonomických koncepcií republík v odvetviach a odboroch s vysokou integračnou funkciou v československej ekonomike" a

ustanovenie písm. b) znie:

b) vytvárať podmienky pre zapojenie priemyslu riadeného federáciou i republikami do medzinárodnej priemyselnej kooperácie, špecializácie a výskumu,".

14. Čl. 17 sa dopĺňa ustanovením písm. d), ktoré znie:

d) zriaďovať a riadiť organizácie palív, energetiky, hutníctva a strojárstva a organizácie zaoberajúce sa ťažbou a spracovaním rúd, magnezitu a rádioaktívnych surovín a vykonávať v rozsahu ustanovenom zákonmi Federálneho zhromaždenia v týchto odvetviach štátnu správu."

15. Čl. 18 písm. c) znie:

c) jednotná právna úprava vo veciach veterinárnej a rastlinolekárskej starostlivosti, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, poľnohospodárskeho družstevníctva, nákupu a akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyžadujúcich jednotný postup v Československej socialistickej republike, ako aj jednotná právna úprava zásad organizácie riadenia poľnohospodárstva."

16. Čl. 19 znie:

„V oblasti dopravy do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:

a) jednotná právna úprava vo veciach dopravy a dopravných ciest,

b) určenie štátnych noriem pre technickú spôsobilosť dopravných prostriedkov, zariadení a dopravných ciest,

c) určenie zásad dopravnej politiky a vypracovanie koncepcie rozvoja dopravnej sústavy,

d) zriaďovanie a riadenie organizácií odborov železničnej dopravy a civilného letectva, organizácií pre správu diaľnic, organizácií námornej dopravy, a pokiaľ vykonávajú zahraničnú prepravu, aj organizácií riečnej dopravy,

e) výkon štátnej správy vo veciach železničnej dopravy, civilného letectva, námornej a riečnej plavby a diaľnic."

17. V čl. 20 ustanovenie písm. b) znie:

b) organizovanie a riadenie jednotnej sústavy pôšt a telekomunikácií,";

ustanovenie písm. c) sa vypúšťa.

18. Čl. 21 ods. 2 znie:

(2) V oblasti vedeckej, technickej a investičnej politiky do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí:

a) vypracovanie koncepcie a plánov rozvoja vedy a techniky a ustanovenie spôsobu riadenia vedy a technického rozvoja,

b) rozvíjanie medzinárodnej spolupráce včítane licenčnej politiky,

c) ustanovenie jednotnej štátnej investičnej politiky a zásad štátnej bytovej politiky,

d) jednotná právna úprava vo veciach výskumnej a vývojovej základne, prípravy a realizácie investícií, územného plánovania a stavebného poriadku,

e) rozhodovanie o investíciách federálneho významu a zabezpečovanie realizácie investícií v odvetviach federálne riadených."

19. V čl. 23 sa ustanovenie písm. a) dopĺňa v závere slovami „a organizovať celkový proces tvorby a poskytovania týchto informácií" a

ustanovenie písm. c) sa v závere dopĺňa slovami „a vykonávať štatistické zisťovania podľa osobitných potrieb federálnych orgánov".

20. V čl. 24 ods. 2 sa ustanovenie písm. a) na začiatku dopĺňa slovami „jednotná úprava socialistického spoločenského vlastníctva, správy národného majetku, ako aj . . ." a

ustanovenie písm. d) sa v závere dopĺňa slovami: „mierové služby a výkon štátnej správy na uvedených úsekoch vo veciach, pri ktorých to ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia".

21. Čl. 24 ods. 2 sa dopĺňa ustanovením písm. f), ktoré znie:

f) úprava organizácie a pôsobnosti orgánov hospodárskej arbitráže, úprava konania pred nimi a v rozsahu ustanovenom zákonom Federálneho zhromaždenia rozhodovanie sporov orgánmi hospodárskej arbitráže."

22. Čl. 26 znie:

„Do pôsobnosti Československej socialistickej republiky patrí jednotná právna úprava matrík, občianskych preukazov, cestovných dokladov, evidencie obyvateľstva a povoľovania pobytu cudzincov."

23. Za čl. 28 sa vkladá čl. 28a, ktorý znie:

„Čl. 28a

(1) Československej socialistickej republike prislúcha kontrolovať všetky odvetvia i činnosti štátnej a hospodárskej správy spadajúce do jej pôsobnosti.

(2) Československej socialistickej republike ďalej prislúcha v rozsahu ustanovenom zákonom Federálneho zhromaždenia

a) v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík kontrolovať u orgánov a organizácií riadených orgánmi republík, ako sa vykonávajú opatrenia federálnych orgánov,

b) s vedomím príslušných orgánov republík organizovať spoločné kontrolné akcie federálnych a republikových orgánov a poverovať kontrolné orgány republík vykonávaním kontrol tých odvetví a činností, ktoré inak spadajú do pôsobnosti federácie.

(3) Československej socialistickej republike ďalej prislúcha

a) metodicky usmerňovať činnosť orgánov pôsobiacich na úseku kontroly,

b) ustanovovať plány kontrolnej činnosti v rozsahu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia,

c) určovať jednotné zásady organizácie a výkonu kontrolnej činnosti.“

24. V čl. 36 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písm. ch).

25. V čl. 36 ods. 1 písm. d) a v čl. 107 ods. 1 písm. d) sa slová „národohospodársky plán“ nahrádzajú slovami „štátny plán rozvoja národného hospodárstva“ a v čl. 77 písm. e) a čl. 137 písm. e) sa slová „národohospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva“.

26. V čl. 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zákon o cestovných dokladoch“.

27. Čl. 37 ods. 2 sa dopĺňa vetou, ktorá znie:

„Vykonávanie úkonov podľa Trestného poriadku Zborom národnej bezpečnosti v činoch proti bezpečnosti štátu prislúcha orgánom federácie.“

28. V čl. 37 ods. 3 sa za slová „starostlivosti o zdravie ľudu“ vkladajú slová „bývania a tvorby životného prostredia“ a za slová „vo veciach lesného a vodného hospodárstva“ vkladajú slová „vybavovania sťažností a podnetov pracujúcich, ako aj vo veciach sporiteľní a poisťovní“.

29. V čl. 42 ods. 2 ustanovenie

písm. a) znie:

a) návrhu zákona o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva,“

písm. b) znie:

b) strednodobých štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky,“

písm. c) znie:

c) návrhov zákonov upravujúcich otázky uvedené v čl. 10 ods. 2,“

písm. h) znie:

h) návrhov zákonov, ktorými sa ustanovujú podľa čl. 12 ods. 2 dane, odvody alebo poplatky,“

písm. i) znie:

i) návrhov zákonov, ktorými sa upravuje československá mena, a zákonov uvedených v čl. 14 ods. 2,“

písm. l) znie:

l) návrhov zákonov vo veciach uvedených v čl. 21 ods. 2 a v čl. 22,“

písm. n) znie:

n) návrhov zákonov vydávaných podľa čl. 27 ods. 2, čl. 28, ako aj čl. 28a,“.

30. V čl. 61 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová: „a štátnym tajomníkom určuje, na ktorom federálnom ministerstve pôsobia“.

31. V čl. 67 sa v ods. 1 vypúšťajú slová „a štátnych tajomníkov“, vypúšťa sa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

32. Doterajšie ustanovenie čl. 76 sa označuje ako odsek 1, v prvej vete ktorého sa slová „národnej obrany“ nahrádzajú slovami „obrany Československej socialistickej republiky“, a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Vláda Československej socialistickej republiky pri zabezpečovaní plnenia úloh federácie sa zaoberá aj zásadnými a koncepčnými otázkami celospoločenského významu aj v tých oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti republík, a koordinuje riešenia otázok vyplývajúcich z potreby jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie na celom území Československej socialistickej republiky; po dohode s vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môže na tento cieľ zriaďovať potrebné koordinačné orgány vlády Československej socialistickej republiky.“

33. Doterajšie ustanovenie čl. 77 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Vláda Československej socialistickej republiky môže na výkon svojej bežnej rozhodovacej činnosti zriadiť ako svoj orgán Predsedníctvo vlády Československej socialistickej republiky a vymedziť mu pôsobnosť a ustanoviť zásady jeho konania.“

34. Čl. 82 sa vypúšťa a zmienka o federálnych výboroch sa vypúšťa v čl. 36 ods. 1 písm. h) a ods. 4, v čl. 42 ods. 2 písm. o), v čl. 76 a v čl. 80, 83 a 87.

35. Za čl. 85 sa vkladá čl. 85a, ktorý znie:

„Čl. 85a

Vláda Československej socialistickej republiky je oprávnená zastaviť výkon opatrenia vlády republiky, prípadne ho zrušiť, ak odporuje opatreniam vlády Československej socialistickej republiky, ktoré boli vydané v rámci pôsobnosti federácie."

36. V čl. 107 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písm. ch).

37. Čl. 137 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa o odsek 2, ktorý znie:

(2) Vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky môže na výkon svojej bežnej rozhodovacej činnosti zriadiť ako svoj orgán Predsedníctvo vlády a vymedziť mu pôsobnosť a ustanoviť zásady jeho konania."


Čl. II

Zrušuje sa zákon č. 172/1968 Zb. o federálnych výboroch.

Čl. III

Pokiaľ nenadobudnú účinnosť zákony Federálneho zhromaždenia, ktorých vydanie predvídajú ustanovenia článkov 5 a 12 ústavného zákona o československej federácii v znení tohto ústavného zákona, zostáva v platnosti doterajšia právna úprava.

Čl. IV

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.