Zákon č. 150/1969 Zb.Zákon o prečinoch.

Čiastka 46/1969
Platnosť od 23.12.1969 do30.06.1990
Účinnosť od 22.12.1989 do30.06.1990
Zrušený 175/1990 Zb.
Rozhodnutia súdov 20

150

ZÁKON

z 18. decembra 1969

o prečinoch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Prečin

(1) Prečinom je zavinený, pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone a ktorý nedosahuje stupeň spoločenskej nebezpečnosti trestného činu.

(2) Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je prečinom, aj keď inak vykazuje jeho znaky.

Druhá časť

Osobitné ustanovenia

§ 2

Pre čin proti záujmom socialistického hospodárstva potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom do výšky 10 000 Kčs alebo prepadnutím veci, kto

a) poškodzuje spotrebiteľa najmä tým, že predražuje tovar alebo služby alebo ho klame na akosti, množstve alebo váhe alebo tovar pred spotrebiteľmi zatajuje alebo viaže jeho predaj na odber iného tovaru,

b) ako pracovník socialistickej organizácie v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služby zvýhodňuje spotrebiteľov, od ktorých príjme alebo si dá sľúbiť úplatok alebo inú neoprávnenú výhodu,

c) sústavne vykonáva v menšom rozsahu neoprávnenú súkromnú výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť za tým účelom, aby získal trvalejší zdroj príjmov,

d) obstaráva si alebo hromadí predmety potreby v úmysle so ziskom ich predať alebo získať iný neoprávnený prospech,

e) skupuje bez potreby väčšie množstvo tovaru, ktorého je na trhu nedostatok,

f) konaním proti predpisom o devízovom hospodárstve získa majetkový prospech nie nepatrný alebo ním spôsobí devízovému hospodárstvu škodu nie nepatrnú,

g) v úmysle neoprávnene sa obohatiť požaduje alebo si dá sľúbiť za prevod bytu, za prevod alebo predaj nehnuteľnosti alebo inej veci väčšej hodnoty prehnanú cenu, prípadne inú neoprávnenú výhodu.

§ 3

(1) Pre prečin proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom do výšky 10 000 Kčs alebo prepadnutím veci,

kto spôsobí na cudzom majetku škodu neprevyšujúcu 1 500 Kčs najmä tým, že

a) privlastní si vec - tým, že sa jej zmocní,

b) privlastní si vec, ktorá mu bola zverená,

c) na škodu takého majetku sa obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo niečí omyl využije,

d) zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec.

(2) Pre prečin proti majetku v socialistickom vlastníctve potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 2 000 Kčs,

kto z nedbanlivosti spôsobom svedčiacim o nezodpovednom postoji k socialistickému vlastníctvu spôsobí na takom majetku škodu neprevyšujúcu sumu 5 000 Kčs.

§ 4

Pre prečin pytliactva potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom do výšky 10 000 Kčs alebo prepadnutím veci,

kto neoprávnene zasiahne do práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva alebo kto loví zver alebo ryby v čase ochrany, pokiaľ vzhľadom na výšku spôsobenej škody nejde o trestný čin.

§ 5

Pre prečin proti záujmom socialistickej spoločnosti v oblasti styku s cudzinou potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs alebo prepadnutím vecí, kto

a) poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru alebo neprihlási tovar na colnú prehliadku alebo nakladá nedovoleným spôsobom s tovarom podliehajúcim obmedzeniu podľa colných predpisov a získa tým majetkový prospech nie nepatrný,

b) dovezie zahraničnú tlač vo väčšom množstve, film alebo fonografický záznam, dovoz ktorých je zakázaný, alebo tieto veci rozširuje,

c) do cudziny vyvezie tlač, film, fonografický záznam alebo iné veci, ktorými sa môže ohroziť alebo poškodiť dobré meno alebo záujem republiky v zahraničí,

d) závažnejším spôsobom poruší predpisy o cestovných dokladoch alebo o podmienkach pobytu v cudzine, najmä tým, že vyláka cestovný doklad alebo vycestovaciu doložku na základe nepravdivých alebo neúplných údajov alebo nedodrží bez závažných dôvodov časovú alebo územnú platnosť cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky,

e) neoprávnene vyvezie do cudziny osobné alebo iné doklady, vývoz ktorých je zakázaný alebo na vývoz ktorých je potrebné povolenie.

§ 6

Pre prečin proti verejnému poriadku potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs alebo v prípadoch uvedených v ustanovení písmena b) i prepadnutím veci, kto

a) sa zúčastní akcie narúšajúcej verejný poriadok, na takú akciu vyzýva alebo ju podporuje alebo pri nej neuposlúchne výzvu verejného činiteľa na zachovanie verejného poriadku alebo na také neuposlúchnutie iného nabáda,

b) bez povolenia vyrobí alebo obstará sebe alebo inému strelnú zbraň alebo ju prechováva.

§ 7

Pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs,

kto marí alebo sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že

a) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa zdržiava v mieste alebo obvode, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu, ktorý mu uložil súd, alebo nedodržiava obmedzenia, ktoré mu súd uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu,

b) vykonáva činnosť, ktorá mu bola zakázaná, alebo

c) odmieta sa podrobiť ochrannému dohľadu, ochrannému liečeniu alebo ochrannej výchove, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje alebo

d) v úmysle vyhnúť sa plneniu pracovných úloh vo výkone trestu odňatia slobody predstiera ochorenie, svojvoľne odmieta stravu, poškodí sa na zdraví alebo sústavne a bez závažného dôvodu odmieta vykonávať pridelenú prácu.

§ 8

Pre prečin proti pracovnej disciplíne potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs alebo zákazom činnosti, kto

a) odopiera plniť povinnosti vyplývajúce z jeho služobného postavenia alebo pracovného zaradenia v úmysle narušiť verejný poriadok alebo podporiť akcie poškodzujúce záujmy socialistickej spoločnosti alebo v tom istom úmysle iného na také neplnenie povinností nabáda,

b) porušovaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ohrozuje niekoho na zdraví alebo ich porušením niekomu privodí ublíženie na zdraví majúce za následok kratšiu práceneschopnosť,

c) ohrozí plynulú hospodársku prevádzku alebo hospodársku činnosť socialistickej organizácie alebo spôsobí škodu tým, že sústavne bez závažného dôvodu vynecháva pracovné smeny alebo predstiera práceneschopnosť alebo sústavne alebo závažným spôsobom porušuje technologickú disciplínu alebo inak porušuje dôležité povinnosti z pracovného alebo iného obdobného pomeru,

d) v úmysle obstarať sebe alebo inej osobe či organizácii neoprávnený prospech porušuje alebo obchádza predpisy o vzniku či zániku pracovného alebo iného obdobného pomeru alebo o odmeňovaní za prácu, alebo v rovnakom úmysle sprostredkuje alebo organizuje nájom pracovnej sily.

§ 9

(1) Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs alebo zákazom činnosti, kto

a) neprístojným správaním, najmä vyhrážkami, urážlivými výrokmi alebo skutkami, ohováraním, ruvačkou, schválnosťami alebo iným hrubým konaním naruší socialistické spolužitie občanov alebo sa dotkne ich dôstojnosti a cti alebo

b) použije alkoholický nápoj, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť zdravie spoluobčanov alebo bezpečnosť majetku, alebo niekomu za takých okolností alkoholický nápoj poskytne,

napriek tomu, že bol v poslednom roku pre niektorý čin obdobnej povahy postihnutý alebo v posledných troch rokoch pre niektorý z trestných činov obdobnej povahy odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu za taký trestný čin prepustený.

(2) Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 2 000 Kčs alebo zákazom činnosti, kto maloletým osobám umožňuje požívať alkoholické nápoje a tým ohrozuje ich telesný alebo mravný vývoj.

(3) Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo nápravným opatrením, alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom do výšky 5000 Kčs, kto

a) falšuje lekársky predpis alebo pozmení jeho obsah s úmyslom, aby sa použil ako pravý, alebo kto použije taký predpis ako pravý alebo

b) poskytne inému tlačivo lekárskeho predpisu s úmyslom, aby sa použilo na falšovanie, alebo kto v rovnakom úmysle také tlačivo odcudzí alebo inak neoprávnene získa.

§ 10

Pre prečin príživníctva potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs alebo prepadnutím veci, kto si obstaráva, hoci aj čiastočne, prostriedky pre život nekalým spôsobom.

§ 11

Pre prečin podielníctva potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom do výšky 5 000 Kčs alebo prepadnutím veci, kto na seba alebo iného prevedie vec hodnoty nie nepatrnej, ktorá sa získala prečinom podľa § 2 až 5 alebo § 10, alebo to, čo sa za takú vec obstaralo.

§ 12

(1) Pre prečin nadržovania potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením, kto páchateľovi prečinu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu; ak však takto pomáha páchateľovi prečinu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potresce sa týmto miernejším trestom.

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech blízkej osoby (§ 89 ods. 8 Tr. zák.), nie je trestný, okrem ak by tak urobil v úmysle obstarať sebe alebo inému majetkový prospech.

Tretia časť

Spoločné ustanovenia

§ 13

(1) Pri prečinoch uvedených v tomto zákone obdobne platia ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona s týmito odchýlkami:

a) nepoužije sa ustanovenie § 7 o príprave na trestný čin,

b) premlčacia doba trestnosti prečinu je jeden rok.

(2) Pri prečinoch uvedených v tomto zákone obdobne platí ustanovenie § 294 ods. 2 Trestného zákona.

(3) Pri výkone trestov a ochranných opatrení uložených v konaní o prečinoch sa postupuje podľa predpisov, podľa ktorých sa vykonávajú tresty a ochranné opatrenia uložené v konaní o trestných činoch.

§ 14

Prečiny podľa tohto zákona možno prejednať pred súdom aj spolu s trestným činom toho istého obvineného.


Štvrtá časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

Previnenia podľa zákona č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch, ako aj previnenia podľa § 33 až 41 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výboroch pri zabezpečovaní socialistického poriadku spáchané pred účinnosťou tohto zákona prejednajú národné výbory podľa doterajších predpisov.

§ 16

(1) V § 6 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku sa slovo „previnenie“ nahrádza slovom „prečin“.

(2) Zrušujú sa:

a) zákon č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch,

b) § 5 a § 33 až 41zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku,

c) zákon č. 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih previnenia priestupkov osôb dopúšťajúcich sa opätovne výtržníctva, násilností a príživníctva.

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.