Vyhláška č. 93/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 34/1967
Platnosť od 26.09.1967
Účinnosť od 01.01.1967

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 31. augusta 1967

o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií a s predsedom Ústrednej rady družstiev podľa § 2 ods. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

(1) Unicoop, družstevný podnik pre zahraničný obchod v Prahe, ktorý zriadila ako spoločný záujmový podnik československých družstiev Ústredná rada družstiev, Sväz výrobných družstiev a Sväz spotrebných družstiev (ďalej len „Unicoop“), sa určuje na výhradné vykonávanie vývozu a dovozu tohto tovaru:

výrobkov ľudovej umeleckej výroby a tvorivosti a výrobkov umeleckých remesiel dodávaných družstevnými organizáciami, podnikmi podriadenými Ministerstvu kultúry a informácií a podnikmi riadenými národnými výbormi;

čerstvých jedlých lesných plodov všetkých druhov (húb, brusníc, čučoriedok atď.), čerstvých šípok;

sušených a silážovaných jedlých lesných plodov a šípok a čerstvého ovocia a zeleniny, pokiaľ ide o tovar vyrobený, spracovaný alebo dodávaný družstevnými organizáciami, alebo pri ktorom ide o zahraničných družstevných partnerov alebo ktorý sa dováža pre tuzemskú družstevnú sieť;

medu; niektorých druhov živočíšnych lahôdok dohodnutých medzi Koospolom, podnikom zahraničného obchodu a Unicoopom.

(2) V rozsahu uvedenom v odseku 1 sa obmedzuje výhradné oprávnenie Koospolu, podniku zahraničného obchodu*) a Artie, podniku zahraničného obchodu.**)

(3) Dokončenie obchodných prípadov pri uvedených druhoch tovaru sa ponecháva na dohodu podnikov zahraničného obchodu Koospol a Artia s Unicoopom. Práva patriace tretím osobám tým nie sú dotknuté.

§ 2

Unicoop je ďalej oprávnený, aby popri podnikoch poverených vykonávaných zahraničného obchodu, ktorým je inak vyhradený vývoz a dovoz tovaru, vyvážal alebo dovážal tovar vyrobený, spracovaný alebo dodávaný družstevnými organizáciami alebo pri ktorom ide o zahraničných družstevných partnerov alebo ktorý sa dováža pre tuzemskú družstevnú sieť, a to za predpokladu, že

a) pôjde o druhy tovaru, na ktorých sa vopred Unicoop dohodol s Ministerstvom zahraničného obchodu pri ročnom rozpise záväzných úloh vývozu alebo v rámci ročných záväzných dovozných limitov a ktoré Ministerstvo zahraničného obchodu vyhlási vo svojom vestníku, alebo

b) preukázateľne pôjde o tovar nad rámec záväznej vývoznej úlohy dodávateľských podnikov alebo o dovoz za prostriedky získané týmto vývozom.

§ 3

Okrem prípadov uvedených v § 1 a 2 môže Ministerstvo zahraničného obchodu pre jednotlivé prípady obchodov dojednávaných ohľadne tovaru vyrobeného, spracovaného, alebo dodávaného družstevnými organizáciami alebo pri ktorom ide o zahraničných družstevných partnerov, alebo ktorý sa dováža pre tuzemskú družstevnú sieť, poveriť, ak je to spoločensky účelné, Unicoop, aby vykonal vývoz alebo dovoz tohto tovaru namiesto inak príslušného podniku povereného vykonávaním zahraničného obchodu, prípadne aby Unicoop uskutočnil taký obchod ako komisionár vo svojom mene a na účet príslušného podniku zahraničného obchodu na základe jeho poverenia. V takom prípade Ministerstvo zahraničného obchodu zabezpečí Unicoopu potrebný tovar pre vývoz.

§ 4

(1) Unicoop a príslušné podniky poverené vykonávaním zahraničného obchodu budú pri svojej obchodnej činnosti na úseku, ktorého sa týka táto vyhláška, spolupracovať, najmä v oblasti cenovej politiky.

(2) Jednotlivé prípady vývozu alebo dovozu tovaru, ktorého sa týka § 2, je Unicoop povinný zavčasu prerokovať a dohodnúť s príslušnými podnikmi poverenými vykonávaním zahraničného obchodu, ktoré sú povinné poskytovať Unicoopu potrebné informácie; v prípade rozporu rozhodne Ministerstvo zahraničného obchodu.

(3) Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Ústrednou radou družstiev bližšie ustanoví podmienky spolupráce medzi Unicoopom a podnikmi poverenými vykonávaním zahraničného obchodu.

§ 5

(1) Na činnosť Unicoopu podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú príslušné predpisy platné pre oblasť zahraničného obchodu.

(2) Devízové prostriedky získané vývozom tovaru podľa § 2 písm. b) Unicoop môže použiť len za podmienok dohodnutých s príslušnými orgánmi.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 5/1956 Ú. l. (Ú. v.) o oprávnení Ústrednej rady družstiev na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vzťahuje sa aj na vývozy a dovozy zodpovedajúce tejto vyhláške uskutočnené od 1. januára 1967.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č.303/1953 Ú.l. (č.348/1953 Ú.v.)v znení vyhlášky č.88/1955 Ú.l. (Ú.v.).

**) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č.300/1953 Ú.l.(č.345/195š Ú.v.) po úprave vo vyhlášky č.147/1965 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené