Vyhláška č. 124/1967 Zb.Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež

(v znení č. 149/1988 Zb.)

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967 do31.08.2008
Účinnosť od 01.10.1988 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou č. 221/1996 Zb. s účinnosťou od 1. septembra 1996. Na základe § 10 ods. 2 vyhlášky č. 110/1970 Zb. táto vyhláška neplatí pre učňov, na ktorých sa vzťahuje vyhláška č. 110/1970 Zb., ani pre ich rodičov, pripadne iné povinné osoby; s účinnosťou o...

124

VYHLÁŠKA

ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

zo 7. decembra 1967

o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež

Ministerstvá školstva a zdravotníctva a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom spravodlivosti, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovujú podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa § 11 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 143 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Táto vyhláška jednotne upravuje čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť (ubytovanie a zaopatrenie vrátane ošatenia), ktorá sa poskytuje deťom, prípadne mladistvým (ďalej len „deti“)

a) v týchto výchovných zariadeniach:
v detských domovoch pre deti predškolského a školského veku, v základných deväťročných internátnych školách, v detských triediacich domovoch, v základných deväťročných a osobitných školách s detským domovom, v domovoch mládeže s ochrannou výchovou vrátane triediacich domovov, v internátnych školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť I. a II. cyklu (vrátane materských škôl pre túto mládež) a v zariadeniach plniacich podobné úlohy;

b) v týchto zdravotníckych zariadeniach:
v dojčenských ústavoch, ak ide o deti umiestnené v nich z iných ako zdravotných dôvodov, v detských domovoch pre deti do troch rokov*) a v detských odborných liečebniach, ak ide o deti telesne, duševne alebo zmyslove chybné umiestnené v týchto liečebniach z iných ako liečebných dôvodov;

(2) Zariadenia uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa ďalej označujú ako „zariadenia“.

(3) Čiastočnou úhradou nákladov (ďalej len „úhrada nákladov“) sa rozumie úhrada vlastnými príjmami dieťaťa a ošetrovaným rodičom, prípadne iných povinných osôb (ďalej len „rodičia“)*).

§ 2

Výška úhrady nákladov

(1) Úhrada nákladov sa určí na základe čistých mesačných príjmov rodičov a ich vyživovacej povinnosti voči deťom podľa týchto stupníc:

a) u detí predškolského veku podľa stupnice I (príloha č. 1),

b) u detí školského veku do 12 rokov podľa stupnice II (príloha č. 2),

c) u detí starších ako 12 rokov podľa stupnice III (príloha č. 3),

d) u detí telesne, duševne alebo zmyslove chybných bez ohľadu na vek podľa stupnice IV (príloha č. 4).

(2) Ak sa niektorý z rodičov zámerne vzdal výhodnejšej pracovnej činnosti alebo nejakého majetkového prospechu alebo ak nevyužíva svoje zárobkové schopnosti a možnosti, vychádza sa pri zisťovaní výšky jeho čistých mesačných príjmov z jeho schopností a možností.

(3) Ak niektorý z rodičov má vyživovaciu povinnosť aj voči iným osobám než voči deťom, berie sa za základ pre určenie úhrady nákladov jeho čistý mesačný príjem po odpočítaní sumy zodpovedajúcej tejto vyživovacej povinnosti.

(4) Ak má dieťa oboch rodičov, výšku úhrady nákladov tvorí súčet súm na nich pripadajúcich, najviac však suma zodpovedajúca najvyššej sadzbe príslušnej stupnice.

(5) Úhrada nákladov je však najmenej:

a) u detí predškolského veku suma vo výške ich vlastných príjmov;

c) u ostatných detí starších ako 6 rokov 70 % ich vlastných príjmov; ak ide o deti staršie ako 15 rokov, aj 70 % ich pracovného príjmu.

(6) Ak sa úhrada nákladov určuje podľa pracovného príjmu dieťaťa, odpočíta sa zo sumy určenej podľa odseku 5 suma 120 Kčs.

§ 3

Úprava úhrady nákladov za osobitných okolností

(2) Ak rodičia alebo niekto iný dieťa šatí, zníži sa úhrada nákladov o dva stupne.

(3) Ak to vyžadujú dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä dôvody sociálne, môže sa úhrada nákladov primerane znížiť.

(4) Ak to odôvodňujú osobitné okolnosti prípadu, môže sa úhrada nákladov ustanovená podľa stupnice IV primerane zvýšiť, najviac však do sumy zodpovedajúcej najvyššej sadzbe tejto stupnice.

§ 4

Úhrada nákladov vlastnými príjmami dieťaťa

(1) Na úhradu nákladov prospieva predovšetkým dieťa vlastnými príjmami.

(2) Za vlastný príjem dieťaťa sa považuje dôchodok, pracovný príjem v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 5 a 6 a iné pravidelné príjmy. Za vlastný príjem dieťaťa sa nepovažuje časť výživného prevyšujúca ošetrovné určené súdom.

§ 5

Úhrada nákladov ošetrovným

(1) Ak dieťa nemá vlastné príjmy alebo ak tieto príjmy na úhradu nákladov nestačia, prispievajú na úhradu nákladov rodičia ošetrovným.**)

(2) Ošetrovné určí orgán splnomocnený na to príslušnými predpismi každému z rodičov samostatne.

(3) Ak dieťa nemá vlastné príjmy a súčet ošetrovného oboch rodičov by prevyšoval najvyššiu sadzbu podľa príslušnej stupnice, určí sa ošetrovné každému z rodičov zo sumy zodpovedajúcej najvyššej sadzbe, a to dielom, ktorý sa určí pomerom sadzieb na nich pripadajúcich.

(4) Ošetrovné sa zaokrúhli na desaťkoruny.

§ 6

Zabezpečenie podkladov pre určenie úhrady nákladov

Rodičia sú povinní:

a) predložiť okresnému národnému výboru príslušnému podľa miesta bydliska pred nástupom dieťaťa do zariadenia vyhlásenie o majetkových a rodinných pomeroch a uviesť v ňom výšku všetkých príjmov a ďalej mená, údaje narodenia a príbuzenský stupeň nezaopatrených osôb, ako aj vyhlásenie, či a v akej výške im súd uložil platiť výživné a komu ho platia; výšku príjmov treba doložiť potvrdením príslušnej organizácie, pošty alebo orgánu národného výboru, prípadne čestným vyhlásením o iných príjmoch; výšku určenej vyživovacej povinnosti treba doložiť rozhodnutím súdu;

b) oznámiť príslušnému orgánu najneskôr do 15 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie výšky úhrady nákladov za účelom jej úpravy.

§ 7

Platenie úhrady nákladov

(1) Ak dieťa poberá sirotský alebo iný dôchodok, vypláca ho Štátny úrad sociálneho zabezpečenia, prípadne iný platiteľ priamo zariadeniu na základe jeho oznámenia, že dieťa je v zaopatrení zariadenia.

(2) Ošetrovné sa platí, ak o ňom nerozhodol súd, v deň nástupu dieťaťa do zariadenia za dobu do konca bežného kalendárneho mesiaca a za ďalšie mesiace vždy 15. dňa každého mesiaca.

(3) Úhrada nákladov sa neplatí:

a) za dobu, keď dieťa je so súhlasom zariadenia u rodičov alebo u iných osôb počas mesiaca aspoň 2 dni idúce po sebe;

b) za dobu pobytu dieťaťa v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti z dôvodu liečenia.

(4) Za obdobie kratšie ako 1 mesiac sa úhrada nákladov určí podľa dní. Denná úhrada nákladov je jedna tridsatina mesačnej úhrady nákladov. Vypočítaná celková suma sa zaokrúhli na desaťkoruny.

(5) Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov zariadenie vykoná do 15. dňa budúceho mesiaca a výsledok oznámi rodičom, prípadne deťom, pokiaľ ide o úhradu nákladov z ich vlastných príjmov.

(6) Na úhradu nedoplatkov ošetrovného nemožno použiť vlastné príjmy dieťaťa.

(7) Pri premiestnení dieťaťa do iného zariadenia sa nedoplatky úhrady nákladov neprevádzajú na zariadenie, do ktorého dieťa prechádza.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 115/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú sadzby ošetrovného v detských domovoch, v domovoch pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a vo výchovniach dorastu;

2. článok 1 a článok 2 ods. 2 smerníc Ministerstva školstva a kultúry z 11. januára 1962 č. 58 870/1961-E II/2 o príplatkoch za ubytovanie a stravovanie žiakov a o finančných normách na nákup potravín v internátnych školách*) v znení smerníc Ministerstva školstva a kultúry zo 17. februára 1964 č. 5621/1964-E II/3;**)

3. smernice Ministerstva zdravotníctva por. č. 149/1953 Zb. NV o jednotnej úprave ošetrovného v detských domovoch pre deti od 1 do 3 rokov;

4. § 112 a 114 ods. 1 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení;

5. článok 24 oddiel A smerníc Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 25/1964, čiastka 19 Zb. oznámení ŠÚSZ o ústavnej sociálnej starostlivosti;

6. smernice Ministerstva školstva a kultúry por. č. 10/1964 Zb. NV o vymeriavaní ošetrovného v detských domovoch, domovoch pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v domovoch mládeže s ochrannou výchovou a o určení príspevku na zaopatrenie v ústavoch sociálnej starostlivosti pre defektnú mládež osobám, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Minister školstva:

Dr. Hájek v. r.

Prvý námestník

ministra zdravotníctva:

Dr. Macúch v. r.

Predseda Štátneho úradu

sociálneho zabezpečenia:

Štanceľ v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 124/1967 Zb.

Stupnica úhrady nákladov I o detí predškolského veku

Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov), je aspoň Kčs StupeňPočet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
123456789 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600180503020202020---
8002110908070605040403030
1000314012010090807060504040
120041701501301101009080706060
14005210180160140120110100908070
160062402001801601401201101009080
1800727023020018016014012011010090
20008300250220190170150130120110100
22009330270240210190170150130120110
240010360290250220200180160140130120
260011380310270240210190170150140130
280012410330290250220200180160150140
300013430350300260230210190170160150
320014450360310270240220200180170160
340015470380320280250230210190180170
360016490390330290260240220200190180
380017510410340300270250230210200190
400018530420350310280260240220210200
Zvyšovacie sumy na každých200 Kčs do najvyššejsadzby 700 Kčs202010101010101010 10

Príloha č.2 výhlášky č. 124/1967 Zb.

Stupnica úhrady nákladov II u detí školského veku do 12 rokov

Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov),je aspoň KčsStupeňPočet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
123456789 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600190503020202020---
8002130908070605040403030
1000317013011090807060504040
120042101701401201009080706060
14005250210180150120110100908070
160062902402101801501301101009080
18007320270230200170150130120110100
20008360300260230200170140130120110
22009390320280250220190160140130120
240010430350300270240210180160140130
260011460370320280250220190170150140
280012490400340300260230200180160150
300013520420360320280250220200180170
320014550440370330290260230210190180
340015570460380340300270240220200190
360016590480400360320290260230210200
380017600500410370330300270240220210
400018620520430390 350320290260240220
Zvyšovacie sumy na každých ďalších200 Kčs do najvyššej sadzby 700 Kčs202020202010101010 10

Príloha č. 3 vyhlášky č. 124/1967 Zb.

Stupnica úhrady nákladov III u detí starších ako 12 rokov

Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov), je aspoň KčsStupeňPočet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
123456789 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
6001100503020202020---
80021501008070605040403030
1000320015012090807060504040
120042502001601301109080706060
14005300250200160130110100908070
160063402902402001601401201009080
18007380320270230190160140120110100
20008420350300260220190160140120110
22009460380330290250210180150130120
240010500410350310270230200170150140
260011540440380330290250220190170150
280012580470400350310270230200180160
300013610500420370330290250220200180
320014650530440390350310270240210190
340015680550450400360320280250220200
360016700580470420380340300270240220
380017700600490430390350310280250230
400018700620510450410370330300270240
Zvyšovacie sumy nakaždých ďalších200 Kčs do najvyššejsadzby 700 Kčs-2020202020202010 10

Príloha č. 4 vyhlášky č. 124/1967 Zb.

Stupnica úhrady nákladov IV u detí telesne, duševne alebo zmyslove chybných bez ohľadu na vek

Čistý mesačný príjemosoby, ktorá mávyživovaciu povinnosť(jedného z rodičov)je aspoň KčsStupeňPočet detí, voči ktorým je daná vyživovacia povinnosť
123456789 10 a viac
Úhrada na jedno dieťa za mesiac je Kčs
600120202020202020202020
800240302020202020202020
1000360402020202020202020
1200480604030202020202020
14005120806040302020202020
160061601208060403020202020
1800720016012080604030202020
20008240200160120806040302020
220092802201801401008060603020
2400102802401901501109070504030
26001128026020016012010080605040
28001228026021017013011090706050
3000133503002402101901601401108060
3200143503002402101901601501209070
34001535030024021019017016013010080
36001635030024021020017016014011090
380017350350250230210180170150120100
400018350350250230210180180160130110
Zvyšovacie sumy nakaždých ďalších200 Kčs do najvyššej sadzby 350 Kčs-----10101010 10

Poznámky pod čiarou

*) § 61 vyhlášky č.42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

*) Do úhrady nákladov ustanovenej podľa tejto vyhlášky sa nezapočítavajú prídavky na deti a výchovné, ktoré pripadajú na deti umiestnené v zariadeniach a ktoré sa vyplácajú priamo zariadeniam (§ 38 ods.3 zákona č.54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, prípadne § 35 zákona č.103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov; § 38 ods.7 zákona č.101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, prípadne § 73 ods.6 zákona č.103/1964 Zb. a výchovné podľa predpisov o peňažných náležitostiach vojakov v činnej službe, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy). V sadzbách úhrady nákladov ustanovených podľa tejto vyhlášky sa na uvedené dávky prihliada.

**) Pri dojčenských a detských domovoch pre deti od 1 do 3 rokov sa ošetrovným rozumejú príplatky podľa § 61 vyhlášky č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

*) Vestník MŠK, roč.1962, strana 62. ) Vestník MŠK, roč.1964, strana 69.

**) Vestník MŠK, roč. 1964, strana 69.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené