28

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 24. marca 1965

o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 58 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 96 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


Nároky na starobný dôchodok popri zamestnaní (pracovnej činnosti v družstve)

§ 1

Nároky na starobný dôchodok popri zamestnaní

Pracovníkovi, ktorý je zamestnaný po vzniku nároku na starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov alebo družstevných roľníkov alebo z dôchodkového poistenia samostatne hospodáriacich osôb, sa poskytuje starobný dôchodok

a) po dosiahnutí veku 65 rokov,

b) po dosiahnutí veku 60 rokov, ak ide o starobný dôchodok zo zamestnania I. pracovnej kategórie alebo o plný starobný dôchodok ženy zo zamestnania alebo z pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve;

starobný dôchodok sa pracovníkom poskytuje vo všetkých týchto prípadoch až do výšky

1 000 Kčs mesačne, ak vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie,

800 Kčs mesačne, ak vykonávajú zamestnanie II. pracovnej kategórie,

600 Kčs mesačne, ak vykonávajú zamestnanie III. pracovnej kategórie,

c) aj keď nie sú splnené podmienky uvedené pod písm. a) a b), ak starobný dôchodok neprevyšuje sumu 400 Kčs mesačne a hrubý zárobok pracovníka nie je vyšší ako 800 Kčs mesačne.

§ 2

Nároky na starobný dôchodok popri pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve

Družstevníkovi,*) ktorý pracuje v jednotnom roľníckom družstve po vzniku nároku na starobný dôchodok, sa tento dôchodok poskytuje

a) až do výšky 1 000 Kčs mesačne, ak nárok na starobný dôchodok vznikol z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov alebo po 30. júni 1964 z dôchodkového zabezpečenia členov jednotných roľníckych družstiev s vyššou úrovňou hospodárenia,

b) až do výšky 600 Kčs mesačne, ak vznikol nárok na starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia družstevných roľníkov určený dôchodkovým pásmom,**)

c) v plnej výške, ak nárok na starobný dôchodok vznikol z dôchodkového poistenia osôb samostatne hospodáriacich.

Nároky na dôchodok pri kampaňových, sezónnych a iných krátkodobých prácach

§ 3

(1) Požívateľom starobného, vdovského a sirotského dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktorým by sa dôchodok nevyplácal alebo by sa krátil popri zamestnaní alebo pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve, sa poskytuje dôchodok v nezmenenej výške, ak je dôchodca prechodne zamestnaný (prechodne pracovne činný v družstve) po dobu dojednanú najviac na 120 pracovných dní a ak ide o administratívne práce, najviac na 60 pracovných dní, pokiaľ dôchodca skutočne neodpracoval v takom zamestnaní (pracovnej činnosti) v kalendárnom roku viac ako uvedený počet pracovných dní. Podmienkou pritom je, že dôchodca vykonáva kampaňové, sezónne, špičkové, nárazové alebo výpomocné práce, ktoré spravidla nemôžu vykonať pracovníci zamestnaní (pracovne činní) v závode (družstve) po celý rok. Do počtu odpracovaných dní sa započítavajú aj dni, za ktoré dôchodcovi patrilo nemocenské.

(2) Dôchodcom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa poskytuje dôchodok v nezmenenej výške aj vtedy, ak sú zamestnaní (pracovne činní) s pracovným úväzkom tak malého rozsahu, že v kalendárnom roku nepresiahne 400 pracovných hodín.

(3) Celková doba trvania všetkých prác uvedených v odseku 1 nesmie robiť v kalendárnom roku viac ako 120 pracovných dní. Ak dôchodca vykonával v tom istom kalendárnom roku tak práce uvedené v odseku 1, ako aj práce uvedené v odseku 2, hodnotí sa každý deň, v ktorom vykonával práce uvedené v odseku 2, ako jeden pracovný deň; celková doba trvania všetkých prác nesmie ani v tomto prípade robiť v kalendárnom roku viac ako 120 pracovných dní a ak ide len o administratívne práce viac ako 60 pracovných dní.

(4) Po dobu zamestnania podľa predchádzajúcich odsekov sa poskytuje dôchodcovi namiesto prídavkov na deti výchovné.

§ 4

Závod (jednotné roľnícke družstvo), ktorý prijal dôchodcu na výkon kampaňových, sezónnych alebo iných krátkodobých prác, je povinný uviesť v hlásení orgánu sociálneho zabezpečenia okolnosti, z ktorých je zrejmé, či ide o práce, pri ktorých je dôchodca zúčastnený na výhodách podľa § 3, a zodpovedá podľa platných predpisov za škodu vzniknutú neoprávnenou výplatou dôchodku, ak dôchodca nemá na tieto výhody nárok.***)

Nároky na dôchodok pri prácach vykonávaných občanmi podľa dohody o pracovnej činnosti uzavretej so socialistickou organizáciou alebo pri poskytovaní niektorých služieb a opráv na základe povolenia národného výboru

§ 5

Ak dôchodca vykonáva práce podľa dohody o pracovnej činnosti uzavretej so socialistickou organizáciou alebo ak poskytuje služby alebo opravy na základe povolenia národného výboru, jeho dôchodok sa z tohto dôvodu neodníma ani nekráti.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Za dobu zamestnania (pracovnej činnosti), po ktorú sa poskytuje starobný dôchodok, sa nárok na tento dôchodok nezvyšuje.

(2) Oprávnený si môže v prípadoch uvedených v § 1 až 3 zvoliť namiesto výplaty dôchodku zvyšovanie nároku na dôchodok. V prípadoch uvedených v § 1 a 2 nemôže sa vykonaná voľba zmeniť pred uplynutím troch mesiacov; v prípadoch uvedených v § 3 môže dôchodca kedykoľvek požiadať, aby sa mu namiesto výplaty dôchodku zvyšoval nárok na starobný dôchodok. Doba zamestnania (pracovnej činnosti) sa hodnotí pre zvýšenie nároku na dôchodok vo všetkých týchto prípadoch podľa všeobecných predpisov odo dňa nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré bola už vyplatená mesačná splátka dôchodku.

§ 7

Po dobu, po ktorú patrí podľa § 1 až 3 starobný dôchodok popri zamestnaní (pracovnej činnosti), vypláca sa dôchodok, aj keď v tejto dobe patrí dôchodcovi nemocenské.

§ 8

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na požívateľov dôchodkov vyplácaných orgánmi ministerstiev národnej obrany a vnútra.

§ 9

Doba, po ktorú dôchodca vykonával po 31. decembri 1964 kampaňové, sezónne alebo iné krátkodobé práce, pri ktorých bol zúčastnený na výhodách podľa doterajších predpisov o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom, započítava sa do doby zamestnania (pracovnej činnosti) podľa § 3 s prihliadnutím na povahu vykonanej práce.

§ 10

Zrušuje sa vládna vyhláška č. 106/1964 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Družstevníkom sa tu rozumie aj občan, ktorý trvale pracuje v družstve a nie je jeho členom ani nie je u neho v pracovnom pomere (§ 2 zákona č. 103/1964 Zb.).

**) Ak požívateľ takého dôchodku pracuje v družstve, ktoré nebolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia, patrí dôchodok až do výšky 600 Kčs už podľa § 49 zákona č. 103/1964 Zb.

***) Povinnosť závodov (jednotných roľníckych družstiev) viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia a povinnosť nahradiť neprávom vyplatené dávky ustanovuje § 89 a 139 zákona č. 101/1964 Zb., § 118 zákona č. 103/1964 Zb. a § 123 až 132 vyhlášky č. 102/1964 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.