63

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 31. marca 1964

o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 21, 22 a 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby (ďalej len „zákon“):


§ 1

Úvodné ustanovenie

Škodcovia a choroby rastlín a burín (ďalej len „škodcovia“) sú nebezpeční činitelia, ktorí veľmi nepriaznivo ovplyvňujú poľnohospodársku výrobu. Boj proti nim treba viesť účinným spôsobom, a to nielen priamymi zásahmi, ale najmä vykonávaním účinných opatrení, ktoré majú zabrániť ich zavlečeniu a rozšíreniu. Jedným zo zdrojov, ktorý by bez dôsledného vykonávania sústavných účinných opatrení mohol spôsobiť zavliekanie alebo rozšírenie škodcov, je dovoz, prevoz a vývoz rastlín, rastlinných výrobkov a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodcov vonkajšej karantény (§ 4 ods. 2). Cieľom tejto vyhlášky je preto zaviesť a vykonávať účinné opatrenia, ktoré majú zavliekanie alebo rozširovanie týchto škodcov buď vôbec znemožňovať, alebo obmedziť toto nebezpečenstvo na najmenšiu mieru.

Prvá časť

Základné ustanovenia o ochrane proti zavliekaniu a rozširovaniu škodcov pri dovoze, prevoze a vývoze

§ 2

Vonkajšou karanténou sa rozumie súbor opatrení vykonávaných podľa zákona a podľa tejto vyhlášky proti zavliekaniu a rozširovaniu škodcov pri dovoze, prevoze a vývoze rastlín, rastlinných výrobkov a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodcov vonkajšej karantény.

§ 3

Výklad niektorých pojmov

(1) Za rastliny podľa tejto vyhlášky sa považujú rastliny a ich časti včítane plodov a semien.

(2) Za rastlinné výrobky sa považujú nielen samotné rastlinné výrobky, ale aj výrobky rastlinného pôvodu, a to v čerstvom alebo sušenom stave včítane tovaru mletého, šrotovaného, drveného, lúpaného, lisovaného alebo obdobným spôsobom upraveného. Rastlinnými výrobkami sa rozumie aj neodkôrnené drevo, nespracovaná kôra, nespracovaný korok a nespracovaná rašelina.

(3) Predmetmi podľa tejto vyhlášky sa rozumejú také, ktoré vzhľadom na svoju povahu, chemické zloženie a pod. môžu byť nositeľmi škodcov vonkajšej karantény.

§ 4

(1) Dovoz, prevoz a vývoz rastlín a rastlinných výrobkov (ďalej len „tovar“) a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodcov vonkajšej karantény, ako aj dovoz, prevoz a vývoz samotných škodcov akéhokoľvek druhu vyžaduje súhlas Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (ďalej len „Ministerstva“), pokiaľ v tejto vyhláške nie je ustanovené inak.

(2) Zoznam škodcov vonkajšej karantény uvádza príloha č. 1 tejto vyhlášky.*)

§ 5

Tovar a predmety, ktoré môžu byť nositeľmi škodcov vonkajšej karantény, podliehajú pri dovoze, prevoze a vývoze rastlinolekárskym prehliadkam. Rastlinolekárske prehliadky vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“), a to svojimi odbornými pracovníkmi - inšpektormi karantény a ochrany rastlín (ďalej len „inšpektor“), prípadne inými odbornými pracovníkmi, ktorých touto činnosťou poveril so súhlasom Ministerstva (§ 20).

Druhá časť

Opatrenia proti zavliekaniu škodcov vonkajšej karantény pri dovoze, prevoze a vývoze

Dovoz

§ 6

(1) Dovážaný tovar a predmety musia byť opatrené rastlinolekárskym (fytopatologickým) osvedčením krajiny pôvodu, v ktorom je príslušným orgánom vyvážajúceho štátu potvrdené, že tovar alebo predmet je bez škodcov vonkajšej karantény. Dovážaný tovar a predmety uvedené v prílohách č. 2 a 3 nemusia byť opatrené rastlinolekárskym osvedčením krajiny pôvodu, s výnimkou prípadu, keď osvedčenie vyžaduje štát, územím ktorého sa tento tovar a predmety prevážajú.

(2) Každú čiastkovú partiu dovážaného tovaru, ktorá vznikla rozdelením pôvodnej zásielky na cudzom štátnom území, musí sprevádzať fotokópia alebo overený odpis alebo rozpis pôvodného osvedčenia, ktorý sprevádza pôvodnú nerozdelenú zásielku.

(3) Zásielky tovaru, prípadne predmetov pochádzajúcich zo štátov, v ktorých nie je dosiaľ ustanovená rastlinolekárska služba, nemusia byť opatrené osvedčením, avšak musia sa podrobiť zostrenej rastlinolekárskej prehliadke kontrolným ústavom.

(4) Dovoz tovaru a predmetov uvedených v prílohe č. 4 sa zásadne nepovoľuje.

(5) Tovar uvedený v prílohe č. 5 povolí Ministerstvo dovážať len za osobitných podmienok, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

(6) Zásielky tovaru a predmetov uvedených v prílohách č. 5 a 6 (s výnimkou tovaru uvedeného v prílohách č. 2 a 3), ktoré nie sú opatrené osvedčením, môžu sa prepustiť do vnútrozemia len so súhlasom Ministerstva alebo ním povereného orgánu, a to po zostrenej prehliadke.

§ 7

Zásielky tovaru musia byť zabezpečené tak, aby sa plne zabezpečila bezstratová preprava. V nákladnej železničnej doprave smú sa na prepravu tovaru - s výnimkou dreva - použiť len kryté vozne. Uloženie zásielok nesmie znemožňovať vykonanie rastlinolekárskej prehliadky. Tovar sa môže nakladať len do vyčistených dopravných prostriedkov, prípadne účinne asanovaných tak, aby sa zabránilo zamoreniu zásielky škodcami z nevyčisteného dopravného prostriedku alebo zavlečeniu škodcov na územie nášho štátu.

§ 8

Povinnosti dovozcu

(1) Dovozca je povinný požiadať o udelenie súhlasu Ministerstva (§ 21 zákona) pred uzavretím zmluvy o dovoze tovaru; odpis žiadosti zašle kontrolnému ústavu. Ministerstvo pri udeľovaní súhlasu podľa potreby určí podmienky, za ktorých sa dovoz tovaru povoľuje a o svojom rozhodnutí upovedomí včas dovozcu.

(2) Dovozca je povinný určené podmienky dojednať v obchodnej zmluve, dbať na ich dodržiavanie a zabezpečiť u zahraničného prepravcu naloženie tovaru do dopravných prostriedkov pripravených spôsobom uvedeným v § 7.

§ 9

Povinnosti dopravcu pri dovoze

(1) Pri železničnej preprave je dopravca povinný:

a) neodkladne po tom, keď sa mu oznámi, že možno očakávať zásielku tovaru, upovedomiť najrýchlejším spôsobom príslušného inšpektora,

b) dodať včas inšpektorovi prepravné doklady včítane osvedčenia (§ 6 ods. 1),

c) poskytnúť na vlastný náklad inšpektorom pracovnú silu na otváranie vozňov a na manipuláciu s nákladom, zabezpečiť osvetlenie pri vykládke a vytvoriť aj inak podmienky pre riadne a včasné vykonanie rastlinolekárskej prehliadky. Prehliadka nesmie sa časove obmedzovať, ako to vyžaduje povaha prehliadky,

d) prenechať na užívanie za odplatu inšpektorom vo svojich objektoch pracovné priestory s tečúcou vodou a telefónom na vykonávanie predpísaných laboratórnych rozborov, uloženie dokladových vzoriek a spracovanie nevyhnutnej písomnej agendy. V staniciach s nepretržitým rastlinolekárskym prejednávaním pridelené miestnosti musia inšpektorom umožňovať odpočinok. Tieto povinnosti dopravcu sa nevzťahujú na miesta rastlinolekárskych prehliadok s nepatrným prechodom zásielok rastlinného tovaru a predmetov. Poskytnuté priestory musia byť pokiaľ možno situované tak, aby umožňovali inšpektorom úzky kontakt s colnými orgánmi, ktoré spolupracujú s orgánmi dopravcu a ďalšími organizáciami.

(2) Pri leteckej preprave je dopravca povinný:

a) zabezpečiť na čs. štátnom území hneď po pristátí lietadla letiaceho zo zahraničia jeho prehliadku svojim vyškoleným technickým personálom zameranú na zistenie prípadného výskytu škodcov ukrytých v akýchkoľvek priestoroch lietadla,

b) v prípade zistenia škodcov oznámiť to neodkladne príslušnému pracovisku kontrolného ústavu na určenie škodcu a na prejednanie účinnej asanácie za dozoru pracovníka kontrolného ústavu,

c) v prípade zistenia škodcov zabezpečiť na vlastný náklad vykonanie asanácie lietadla podľa pokynov kontrolného ústavu,

d) upovedomiť najrýchlejším spôsobom príslušného inšpektora o došlej zásielke, ktorá podlieha rastlinolekárskej prehliadke,

e) poskytnúť potrebný priestor umožňujúci vykonať riadne rastlinolekársku prehliadku.

(3) Pri vodnej preprave je dopravca povinný:

a) splniť obdobné podmienky ustanovené v § 7,

b) zabezpečiť vykonanie rastlinolekárskej prehliadky v mieste pohraničnej prístavnej colnice a nedovoliť pokračovať do vnútrozemia bez tejto prehliadky,

c) upovedomiť najrýchlejším spôsobom inšpektora o dovoze tovaru, ktorý podlieha rastlinolekárskej prehliadke a dať mu k dispozícii všetky potrebné prepravné doklady,

d) zabezpečiť riadne osvetlenie prehliadaných priestorov a na vlastný náklad dať k dispozícii pracovnú silu na manipuláciu s tovarom tak, aby sa umožnila riadna prehliadka nákladu,

e) vykonať alebo zabezpečiť vykonanie všetkých opatrení, ktoré uložil inšpektor.

(4) Dopravca je povinný po vyložení tovaru alebo predmetov dopravné prostriedky riadne vyčistiť, prípadne účinne asanovať tak, aby sa zabránilo zavliekaniu škodcov dopravnými prostriedkami, a to aj prázdnymi na územie nášho alebo cudzieho štátu.

§ 10

Povinnosti orgánu colnej služby pri dovoze

Colnica nesmie prepustiť tovar, prípadne predmety bez rastlinolekárskej prehliadky, s výnimkou prípadov, keď sa prehliadka vykonáva náhodne (príloha č. 2) alebo sa od prehliadky upúšťa (príloha č. 3). V cestnej doprave prepustí pohraničná colnica tovar a predmety bez rastlinolekárskej prehliadky v poukazovacom konaní iba na najbližšiu colnicu, ktorá je aj miestom rastlinolekárskych prehliadok pri tomto druhu dopravy (príloha č. 7).

§ 11

Povinnosti príjemcu

(1) Príjemca zásielky, u ktorého pri rastlinolekárskej prehliadke inšpektor uložil vykonať potrebné opatrenia v mieste určenia a vyznačil ich v prepravných dokladoch, je povinný neodkladne dôjdenie zásielky hlásiť miestne príslušnému inšpektorovi, ktorý kontroluje ich vykonanie. Príjemca zásielky je povinný na vlastný náklad vlastnými pracovníkmi, prípadne oprávnenou organizáciou vykonať uložené opatrenia.

(2) Príjemca zásielky dreva je povinný na svoj náklad sa presvedčiť, či zásielka nie je napadnutá drevokaznými škodcami. Drevo napadnuté drevokaznými škodcami je príjemca povinný prednostne spracovať alebo účinne asanovať. Príjemca je povinný umožniť inšpektorovi vykonať náhodnú kontrolu plnenia tejto povinnosti.

Vývoz

§ 12

Vyvážaný tovar musí byť bez škodcov, ktorí sú uvedení v zozname škodcov dovážajúceho štátu, a musí po stránke zdravotnej a karanténnej vyhovovať aj ďalším podmienkam požadovaným dovozcom. Ak sa vyžaduje osvedčenie čs. orgánov o tom, že tovar je bez škodcov, môže sa tento tovar vyviezť len s povolením Ministerstva. V tomto prípade nemožno zásielku vyviezť bez osvedčenia.

§ 13

Povinnosti tuzemského dodávateľa

(1) Tuzemský dodávateľ zodpovedá za splnenie podmienok určených podľa požiadaviek vývozcu a zahraničného odberateľa, ktoré sú uvedené v povolení vydanom Ministerstvom o vývoze tovaru.

(2) Tuzemský dodávateľ je povinný pri tovare, pri ktorom sa vykonáva rastlinolekárska prehliadka v mieste nakládky (§ 23 ods. 2), upovedomiť najmenej 48 hodín pred naložením zásielky príslušného inšpektora a požiadať o vykonanie rastlinolekárskej prehliadky. Za následky vzniknuté z oneskoreného vykonania rastlinolekárskej prehliadky, ku ktorým došlo nedodržaním lehoty 48 hodín, nezodpovedá kontrolný ústav. Cestovné náklady inšpektora na miesto rastlinolekárskej prehliadky v mieste nakládky znáša tuzemský dodávateľ, ak sa nemohla z akýchkoľvek dôvodov prehliadka vykonať alebo ak sa pri jej vykonaní zistilo, že zásielka nezodpovedá podmienkam povolenia.

(3) Tuzemský dodávateľ nesmie po skončení rastlinolekárskej prehliadky prehliadnutý tovar nahradiť iným tovarom, a to ani sčasti; nakládku tovaru je povinný vykonať do riadne vyčisteného dopravného prostriedku.

§ 14

Povinnosti vývozcu

(1) Pri tovare, ktorý musí byť sprevádzaný osvedčením, že je bez škodcov, vývozca musí včas požiadať Ministerstvo o povolenie jeho vývozu a odpis žiadosti zašle kontrolnému ústavu. Pri tovare, pri ktorom sa má vykonať rastlinolekárska prehliadka v mieste nakládky, uvedie aj toto miesto.

(2) Súčasne so žiadosťou o povolenie vývozu je vývozca povinný predložiť Ministerstvu a kontrolnému ústavu úplné podmienky zahraničného odberateľa; s týmito podmienkami je povinný včas oboznámiť aj tuzemského dodávateľa.

(3) Povinnosti, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, musí vývozca splniť včas, a to tak, aby sa umožnilo bez mimoriadnych opatrení a neodôvodneného zvýšenia nákladov Ministerstvu riadne rozhodnutie, tuzemskému dodávateľovi riadna príprava zásielky a kontrolnému ústavu včasné upovedomenie inšpektora a riadne vykonanie rastlinolekárskej prehliadky.

§ 15

Povinnosti dopravcu pri vývoze

Dopravca je povinný:

a) včas pripraviť dopravný prostriedok a zabezpečiť bezstratovú dopravu tovaru,

b) upovedomiť najrýchlejším spôsobom inšpektora o príchode zásielky určenej na rastlinolekársku prehliadku na miesto rastlinolekárskej prehliadky (§ 25) a odovzdať mu včas potrebné prepravné doklady,

c) zabezpečiť pri vývoze dopravu tovaru miestami, na ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske prehliadky, podľa jednotlivých druhov dopravy (príloha č. 7).

§ 16

Povinnosti orgánov colnej služby pri vývoze

Colný orgán neprepustí na vývoz zásielku tovaru bez rastlinolekárskej prehliadky, ak je prehliadka predpísaná (§ 22 ods. 1).

Prevoz

§ 17

Zásielky tovaru je dovolené prevážať čs. územím výhradne v uzavretých a krytých dopravných prostriedkoch (okrem dreva a reziva), prípadne v obaloch, ktoré dokonale zabezpečujú bezstratovú prepravu. Pri splnení týchto podmienok netreba súhlas Ministerstva.

Tretia časť

Rastlinolekárske prehliadky pri dovoze, prevoze a vývoze

§ 18

Cieľom rastlinolekárskych prehliadok (§ 5) je zabrániť v najväčšej miere zavliekaniu škodcov pri dovoze a prevoze tovaru na územie nášho štátu a pri vývoze a prevoze tovaru z územia nášho štátu na územie cudzieho štátu, a to najmä tiež podľa predpisov tohto štátu a medzinárodných zmlúv.

Rastlinolekárske prehliadky pri dovoze

§ 19

(1) Zoznam tovaru, pri ktorom sa musí pri jeho dovoze vykonať rastlinolekárska prehliadka, je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Tovar napadnutý škodcami, ktorí sú uvedení v prílohe č. 1 skupina A, nesmie sa prepustiť do voľného obehu v tuzemsku.

(3) Pri tovare napadnutom škodcami, ktorí sú uvedení v prílohe č. 1 skupina B, uloží inšpektor súčasne, aké z opatrení uvedených v prílohe musí príjemca tovaru vykonať.

(4) Pri dovoze tovaru uvedeného v prílohe č. 2 sa vykonáva rastlinolekárska prehliadka len náhodne a dovezený tovar môže byť colne prejednaný aj bez rastlinolekárskej prehliadky. Dovoz tohto tovaru nevyžaduje súhlas Ministerstva.

§ 20

Rastlinolekárske prehliadky tovaru, ktorý sa dováža v bezodplatných darčekových zásielkach a v cestovnom styku vykonávajú kontrolným ústavom poverení a vyškolení pracovníci colnej služby s výnimkou rastlín a ich častí, ktoré sa môžu použiť pre ďalšie pestovanie, pri ktorých môže vykonávať prehliadku len inšpektor.

§ 21

Výsledok rastlinolekárskych prehliadok pri dovoze

(1) Inšpektor urobí o výsledku rastlinolekárskej prehliadky zápisnicu. Podľa výsledku prehliadky uvedie na prepravnom doklade, že

a) tovar môže byť prepustený do voľného obehu v tuzemsku,

b) tovar sa môže prepustiť do voľného obehu v tuzemsku po splnení podmienok určených inšpektorom,

c) tovar nesmie byť vôbec prepustený do voľného obehu v tuzemsku.

(2) Ak inšpektor zakáže uvádzať tovar do obehu [odsek 1 písm. c)], zariadi dopravca po dohode s dovozcom vrátane tovaru. Ak nariadi inšpektor zničiť alebo zneškodniť tovar, zariadi to príjemca po dohode s dovozcom.

Rastlinolekárske prehliadky pri vývoze

§ 22

(1) Rastlinolekárske prehliadky sa vykonávajú len pri tých druhoch tovaru, pri ktorých štát, na územie ktorého sa tovar vyváža, vyžaduje osvedčenie inšpekcie karantény a ochrany rastlín, že tovar je bez škodcov.

(2) Osvedčenie vystavuje inšpektor na predpísanom tlačive. Podstatná náležitosť osvedčenia je zistenie, že vyvážaný, prípadne na územie iného štátu prevážaný tovar je bez škodcov, ktorí sú uvedení v zozname karanténnych škodcov toho štátu, do ktorého sa tovar vyváža, prípadne preváža.

§ 23

(1) Rastlinolekárske prehliadky vykonávajú inšpektori, prípadne odborne vyškolení pracovníci colnej služby.

(2) Rastlinolekárska prehliadka osiva, sadiva včítane chmeľových sadeníc a korenáčov, škôlkárskych výpestkov, tovaru vyvážaného v chladiarenských alebo mraziarenských vozoch, chmeľu, sladu a všetkého tovaru prepravovaného prostriedkami cestnej dopravy, ktorý podlieha rastlinolekárskej prehliadke, sa vykonáva spravidla na mieste ich nakládky. Ak to vyžaduje štát, kam sa osivo, sadivo včítane chmeľových sadeníc a korenáčov a škôlkárske výpestky vyvážajú, vykonáva sa rastlinolekárska prehliadka v porastoch. Inšpektor, ak ho tuzemský dodávateľ včas upovedomil, je povinný tieto prehliadky vykonať v čase určenom dodávateľom.

(3) Rastlinolekárske prehliadky tovaru vyváženého v bezodplatných darčekových zásielkach a v cestovnom styku vykonávajú kontrolným ústavom poverení a vyškolení pracovníci colnej služby s výnimkou zásielok rastlín a ich častí, ktoré musia byť sprevádzané osvedčením a pri ktorých vykonáva rastlinolekársku prehliadku inšpektor.

§ 24

Rastlinolekárske prehliadky pri prevoze

(1) Rastlinolekárska prehliadka sa vykonáva v mieste rastlinolekárskej prehliadky v prípade, že

a) je porušený uzáver dopravného prostriedku,

b) dopravný prostriedok alebo obal nedáva záruku bezstratovej prepravy,

c) z akéhokoľvek dôvodu treba vykonať prehliadku na území nášho štátu.

V týchto prípadoch sa vykonáva rastlinolekárska prehliadka ako pri dovoze, s výnimkou prevážaných poštových zásielok rastlinného tovaru. Ak je obal poškodený, nahradí pošta poškodený obal novým obalom a rastlinolekárska prehliadka sa nevykonáva.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 inšpektor

a) vystaví osvedčenie pre štát, do ktorého je zásielka určená, s uvedením dôvodu pre vystavenie nového osvedčenia, ktoré pripojí k sprievodnému osvedčeniu,

b) alebo v prípade zistenia škodcov uvedených v prílohe č. 1 skupina A neprepustí zásielku na prepravu na územie nášho štátu a poznamená dôvod tohto opatrenia na prepravnom doklade.


Štvrtá časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 25

Rastlinolekárske prehliadky dovážaného, vyvážaného a prevážaného tovaru a predmetov, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v § 23 ods. 2, sa vykonávajú podľa jednotlivých druhov dopravy na miestach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 7. V cestovnom styku sa rastlinolekárska prehliadka pri dovoze a prevoze vykonáva na pohraničnej colnici.

§ 26

Práva a povinnosti inšpektorov

(1) Pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok (včítane odberu vzoriek a vykonávania rozborov) a pri rozhodovaní a ukladaní opatrení na základe výsledkov prehliadok spolupracuje inšpektor podľa potreby so zúčastnenými organizáciami (colnou službou, dopravcom, prepravcom a pod.) a spravuje sa pokynmi kontrolného ústavu a Ministerstva o karanténnych opatreniach pre ochranu rastlinnej výroby pri dovoze, prevoze a vývoze.

(2) Inšpektori sú pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok oprávnení vyžiadať si potrebnú pomoc zúčastnených organizácií (odsek 1) v rozsahu určenom pokynmi Ministerstva, vydanými po dohode s orgánmi nadriadenými týmto organizáciám.

§ 27

Prevádzkový poriadok

Prevádzka na jednotlivých miestach rastlinolekárskych prehliadok a spolupráca všetkých organizácií zúčastnených na dovoze, prevoze a vývoze sa zabezpečujú podľa prevádzkového poriadku, ktorý vypracoval kontrolný ústav po dohode so všetkými zúčastnenými organizáciami. Prevádzkový poriadok schvaľuje Ministerstvo.

§ 28

Ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch povoliť výnimky alebo odchýlky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

inž. Burian v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

ZOZNAM ŠKODCOV VONKAJŠEJ KARANTÉNY

Skupina A

Mykoplazmy, ricktesie, vírusy
Zlaté žltnutie viniča1)Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Drobnoplodosť jablone1)Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba viniča1)Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Vírus skorého hnednutia hrachu (osivo)Pea early browning virus
Vírus krúžkovitosti maliny1)Raspberry ring spot virus
Vírus krúžkovitosti rajčiakov (osivo)Tomato ring spot virus
Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiakov (osivo rajčiakov a sadenice maliny)Tomato black ring virus
Vírus drobnoplodosti čerešne1)Cherry little cherry virus
Vírus „moptop" zemiakov Potato mop top virus
Vírus mozaiky broskyne (americký)1)Peach mosaic virus (american)
Vírus prúžkovej mozaiky slivky (americký)1)Plum line pattern virus (american)
Vírus zlatožilkovej mozaiky broskyne1)Peach golden net
Vírus prúžkovitosti jačmeňa (osivo)Barley stripe mosaic virus
Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne1)Cherry necrotic rusty mottle virus
Vírus zvinutky čerešne1)Cherry leaf roll virus
Vírus plytkej vráskavosti kmeňa slivky1)Prunus stem pitting virus
Vretenovitosť zemiakov (hľuzy)Potato spindle tuber „virus"
Vírus zakrpatenosti chryzantém (rastliny) Chrysanthemum stunt virus
Vírus žltej zakrpatenosti zemiakov (hľuzy) Potato yellow dwarf virus
Vírus žltačky broskyne1)Peach yellows virus
Vírus žltnutia žiliek zemiakov (hľuzy)Potato vein yellowing virus
Infekčné vädnutie ruže1)Rose wilt disease
Baktérie
Baktériová krúžkovitosť zemiakov (hľuzy) Corynebacterium sepedonicum Spieck. et Kotth
Baktériová rakovina kôstkovíc Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Bakterióza pelargónie Xanthomonas pelargonii (Brown) - Starr at Burkholder
Baktériová rakovina topoľov Aplanobacterium populi Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Baktériová škvrnitosť rajčiakov (semená)Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Baktériová spála jadrovín Erwinia amylovora (Bur.) Win et al
Baktériové vädnutie kukurice (osivo)Bacterium stewarti E. F. Smith
Baktériové vädnutie rajčiakov (osivo a rastliny)Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen
Mykózy
Askochytóza chryzantém Ascochyta chrysanthemi Stev.
Biela hrdza chryzantém Puccinia horriana Henn.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu Polyspora lini Laff.
Odumieranie dubov Endoconidiophora fagacearum Br.
Odumieranie borovice Scleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina zemiakov Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého gaštana Endothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topoľa (odrezky)Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Škvrnitosť listov topoľaMarssonina brunnea Magn.
Sneť zakrpatená na pšenici (osivo)Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukurice (osivo) Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švajčiarska sypavka douglasky Phaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Vysychanie borovice Scirrhia pini Funk et Parker
Verticíliové vädnutie chryzantém Verticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora fragariae Hickmann
Háďatká*)
Háďatko jahodové (sadenice)Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďatko na sadeniciach jahody Aphelenchoides besseyi Christie
Háďatko na sadive zemiakov Ditylenchus destructor Th.
Háďatko zemiakové Heterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďatká koreňové (okrasné rastliny)Meloidogyne spp.
Hmyz
Črvotoč tabakový Lasioderma sericorne F.
Pakôrnik obilný Rhizopertha dominica F.
Chrústovec japonský Popilia japonica Newm.
Psota zemiaková Phthorimaea operculella Zell.
Obaľovač klinčekový Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaľovač východný Laspeyresia molesta Busk.
Štítnička japonská Leucaspis japonica Cockll.*)
Štítnička nebezpečná (vegetatívne časti rastlín) Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
Rušníci (antrénus)Trogoderma spp.
Vrtivka jabloňová Rhagoletis pomonella Walsch.
Zrniarky Acanthoscelides spp.
Calosobruchus spp.
Byľomor chryzantémový Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Buriny (v osive)
Ambrózia palinolistá Ambrosia artemisifolia L.
Ambrózia trojklaná Ambrosia trifida L.
Bar Fáberov Setaria faberi Herr.
Ostrokvet Cenchrus tribuloides L.
Cirok halebský Sorgum halepense (L.) Pers.
Huľavník povolžský Sisymbrium volgense MB.
Aktroptilón plazivý Actroptilon repens (L.) DC.
Kukučina Cuscuta spp.
Láskavce (okrem ohnutého)Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Locikovník tatárskyLagedium tataricum C. M. A.
Abutilón Theophrastov Abutilon theophrastii Med.
Ivy Iva axillaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Psiarka roľná Alopecurus myosuroides Huds.
Zárazy Orobanche spp.

1) Pri škodcoch označených v texte 1) sa posudzuje výskyt na škôlkárskom materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká).
a) Posudzujú sa živí škodcovia vo všetkých vývojových štádiách. U škodcov označených v texte *) sa posudzujú živí i mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiách.
b) Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
c) Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.

Skupina B

Mykoplazmy, ricketsie, vírusy
Proliferácia jablone1)Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumieranie hrušky1)Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat čiernej ríbezle1)Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza viniča1)Grapevine necrosis (Rickettsia)
Vírus lemovania žiliek viniča1)Grapevine veinbanding virus
Vírus zelenoškvrnitej mozaiky uhorky (osivo)Cucumber green mottle mosaic virus
Vírusová mozaika topoľa na odrezkochPoplar mosaic virus
Vírus zvinutky viniča1)Grapevine leaf roll virus
Vírus šarky na slivke1)Plum pox virus
Vírus roncetu viniča1)Grapevine fan-leaf virus
Vírus vráskavosti dreva viniča1)Grapevine rugose wood virus
Vírus zakrpatenosti maliny1)Raspberry bushy stunt virus
Vírus kučeravosti listov maliny Raspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvetosť jahody (sadenice)Strawberry green petal
Vírus lemovania žiliek jahody (sadenice)Strawberry veinbanding virus
Baktérie
Baktériová spála sóje (osivo) Pseudomonas glycinae Coerper
Žltá hniloba hyacintov Xanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)
Mykózy
Uškatosť azaliek Exobasidium japonicum Shir.
Septorióza ľanu (osivo)Mycosphaerella linorum (Wr.)
Háďatká*)
Háďatká na koreňoch sadeníc jahody Longidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďatko zhubné (osivo, sadivo) Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďatká na sadeniciach viniča Xyphinema index Thorne ot Allen
Roztoče
Roztočík jahodový (sadenice, sadivový materiál) Steneotarsonemus pallidus (Banks)
RoztočeAcarus spp., Tyroglyphus spp.,
Tyrophagus spp.,
Glyciphagus spp.
Hmyz
Kožiarovité Dermestidae
Plocháčovité Cryptolectes spp.
Blyskáčiky Oryzaephilus spp.
Mravec farao Carpophilus spp.
Fyloxéra viničová Monomorium pharaonis L.
Potemníky Viteus vitifolii Fitsch
Spriadač americký Tribolium spp.
(lesné a ovocné stromy)Hyphantria cunea Drury
Štítnička nebezpečná (plody)Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtivka ovocná Ceratitis capitata Wiedmann
Vijačka papriková Plodia interpunctella Hbn.
Vijačky Ephestia spp.

a) Posudzujú sa živí škodcovia vo všetkých vývojových štádiách. U škodcov označených v texte *) sa posudzujú živí i mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiách.
b) Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
c) Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz nie je podmienený súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, ktoré nemusia byť opatrené rastlinolekárskym osvedčením a pri ktorých sa rastlinolekárska prehliadka vykonáva náhodne

1. Africká tráva, egreš - plody, artičok, čučoriedky - plody, zemiaková múčka, brusnice - plody, čakankové puky, fazuľa - struky, sušené chmeľové hlávky, borievka - plody, korok a korkový odpad, mŕtvi živočíšni škodcovia vo všetkých vývojových štádiách okrem škodcov uvedených v prílohe 1, surová koža, strihané kvety (okrem chryzantém, ruží a klinčekov) dovážané v cestovnom styku, lufa, lyko, maliny - plody, uhorky - plody, pálka, odkôrnené drevo a rezivo, ostružiny - plody, pažítka - rezaná, piasava, trsť, rebarbora - stopky listov, fermentovaný rastlinný tovar okrem tabaku, ríbezle - plody, ryžové korienky, repné rezky, seno, slama, stelivo a krmivo pri doprave zvierat, šípky - sušené plody, trieslo, trstina, rastlinné vlákna (bavlna, fíber, juta, kenaf, kokos, konopa, ľan, sisal a i.), jedlé huby. Ďalej úžitkové časti kelu, kalerábu, špargle, karfióla, šalátu, špenátu, kapusty.

2. Zásoby potravín rastlinného pôvodu cestujúcich a posádok dopravných prostriedkov v cestovnom styku v množstve povolenom pre dovoz bez cla okrem rastlín a ich častí určených na ďalšie pestovanie. Náhodným prehliadkam podliehajú aj dopravné prostriedky všetkých druhov a obalový materiál rastlinného pôvodu.

Príloha č. 3 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz nie je podmienený súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, ktoré nemusia byť opatrené rastlinolekárskym osvedčením a pri ktorých sa od rastlinolekárskej prehliadky upúšťa

Prekvasený rastlinný tovar, kandizované ovocie, ovocie a zelenina v konzervovanom a v zmrazenom stave a výrobky z rašeliny. Ďalej slama, drevo, korene, prútený tovar, pokiaľ sú konzervované farbou, lakom alebo iným podobným spôsobom.

Príloha č. 4 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz sa do ČSSR zásadne nepovoľuje

1. živé rastliny dubov okrem žaluďov;

2. živé rastliny jedlého gaštana okrem semien;

3. živé rastliny tabaku všetkých druhov (Nicotiana spp.) okrem semien;

4. živé chmeľové rastliny a ich živé časti včítane semien;

5. zemina a kompost okrem

a) hliny prilepenej na zemiakoch, a to do

1 % váhy pri sadivových zemiakoch,

2 % váhy pri ostatných zemiakoch;

b) hliny na črepníkovaných okrasných rastlinách;

6. živé rastliny topoľov (okrem odrezkov) a konifer (okrem okrasných);

7. sadivo maliny a broskyne z Ameriky;

8. hostiteľské rastliny Ervinia amylovora a Grapevine flavescence dorée zo štátov, kde sa zistil výskyt týchto chorôb.

Príloha č. 5 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz je viazaný na osobitné podmienky

I. Rastliny s koreňmi, hľuzy a cibule rastlín (okrem konzumnej zeleniny a drog)

1. musia pochádzať od pestovateľov, ktorých pozemky sú bez baktériovej krúžkovitosti zemiakov (Corynebacterium sepedonicum), háďatka (Ditylenchus destructor), háďatiek rodu Meloidogyne a rakoviny zemiakov (Synchytrium endobioticum);

2. musia pochádzať od pestovateľov, ktorých pozemky sú bez háďatiek druhov Heterodera rostochiensis a Heterodera pallida, čo sa musí preveriť rozborom vzoriek zeminy odobraných najskôr 30 dní pred hromadným zberom porastu, najneskoršie počas zberu;

3. musia pochádzať od pestovateľov, na pozemkoch ktorých sa nezistil výskyt rakoviny zemiakov a pozemky nie sú v areáli výskytu agresívnych biotopov.

II. Škôlkárske výpestky (sadenice, podpníky, vrúble, očká, odrezky)

1. musia pochádzať zo škôlok pravidelne kontrolovaných rastlinolekárskou službou, v ktorých sa nezistil po dve vegetačné obdobia v bezprostrednej blízkosti výskyt štítničky japonskej (Leucapsis japonica) a štítničky nebezpečnej (Quadraspidiotus perniciosus);

2. musia pochádzať z kultúr, v ktorých v posledných dvoch rokoch rastlinolekárska služba nezistila výskyt vírusových chorôb, mykoplazmóz a ricketsií uvedených v prílohe č. 1;

3. musia pochádzať z areálu, kde sa nezistil výskyt listokazu japonského (Popilia japonica).

III. Sadenice jahôd sa musia získať z meristémových kultúr alebo sa musia otestovať podľa schválenej metodiky a musí sa zistiť, že sú bez choroby Phytopthora fragariae.

IV. Reprodukčný materiál rastlín rodu Dianthus, Chrysantemum, Pelargonium, Rosa musí pochádzať od pestovateľov, u ktorých rastlinolekárska služba nezistila v priebehu vegetácie výskyt škodcov uvedených v prílohe č. 1 skupine A.

V. Osivo a sadivo musí pochádzať z porastov kontrolovaných v priebehu vegetácie rastlinolekárskou službou a bez škodcov prenosných osivom a sadivom uvedených v prílohe č. 1.

VI. Zemiaky (hľuzy Solanum tuberosum) a osivá tráv možno dovážať len na miesta, s ktorými vyslovilo súhlas Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR.

VII. Dovážať živých škodcov a mŕtvych škodcov uvedených v prílohe č. 1 skupine A (vo všetkých vývojových štádiách) môže iba organizácia určená Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, a to iba na vedecké ciele a so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.

VIII. Ovocie a zeleninu napadnutú

1. vrtivkou ovocnou (Ceratitis capitata) možno zužitkovať len konzervárenským spracovaním v závodoch na to určených Generálnym riaditeľstvom konzervárenského priemyslu so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR;

2. baktériovou škvrnitosťou rajčiakov (Xanthomonas vesicatoria), baktériovým vädnutím rajčiakov (Corynebacterium michiganense) možno zužitkovať len na miestach, s ktorými vyslovilo súhlas Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR;

3. štítničkou nebezpečnou (Quadraspidiotus perniciosus) možno dovážať bez obmedzenia len v období od 15. novembra do 1. marca. Mimo tohto obdobia ho možno zužitkovať len na miestach, s ktorými vyslovilo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR súhlas.

IX. V prípade, že osobitné podmienky uvedené pod bodom I-V nebudú uvedené v rastlinolekárskom osvedčení, nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

Príloha č. 6 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

Zoznam tovaru a predmetov podliehajúcich pravidelným rastlinolekárskym prehliadkam pri dovoze

1. všetky živé rastliny a ich časti včítane plodov a semien, hľúz a cibulí okrem tovaru uvedeného v prílohe č. 2;

2. všetok sušený tovar;

3. neodkôrnené drevo, kôra a rašelina;

4. výrobky a suroviny rastlinného pôvodu určené na potravinárske alebo kŕmne ciele alebo na iné použitie okrem tovaru uvedeného v prílohe č. 3.

Príloha č. 7 vyhlášky č. 63/1964 Zb.

Zoznam miest, na ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske prehliadky

KrajMiesto rastlinolekárskej prehliadkyDruh dopravyPracovný časPoznámka
1.PRAHA
Ruzyně-letisko letecká 6,30-15,00 v prac. dňoch
pošta 121 poštová 5,30-15,00 v prac. dňoch
2.HORNÍ DVOŘIŠTĚ
stanica ČSD železničná 6,00-18,00 denne
ČESKÉ BUDĚJOVICE
stredisko ČSAD
na ceste cestná 7,00-15,30 v prac. dňoch
pošta 2poštová 7,00-15,30 v prac. dňoch
3.DOMAŽLICE
stanica ČSD železničná 7,30-16,00 v prac. dňoch, inak len na vyzvanie orgánu ČSD
cestná 7,30-16,00 v prac. dňoch inak len na vyzvanie orgánu ČSD
CHEB
stanica ČSDželezničná nepretržitá denne
cestná nepretržitá denne
pošta 2poštová nepretržitá denne
KARLOVY VARY
pošta poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
PLZEŇv prac. dňoch
pošta 2poštová 6,30-15,00 v prac. dňoch
stredisko ČSAD
na ceste cestná 6,30-15,00 v prac. dňoch
4.DĚČÍN
hlavná stanica ČSD železničná nepretržitá denne
cestná nepretržitá denne
pošta 2poštová 6,30-15,00 v prac. dňoch
RUMBURK
stredisko ČSAD na ceste2)cestná 7,30-16,00 v prac. dňoch
HŘENSKO
prístav riečna 7,30-16,00 denne
TEPLICE-Dubí
stredisko ČSAD na ceste cestná 8,00-16,30 v prac. dňoch
ÚSTÍ NAD LABEM
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
LIBEREC
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
5.MIEDZYLESIE (PĽR)
stanica železničná na vyzvanie orgánu ČSD
MEZIMĚSTÍ
stanica ČSD železničná na vyzvanie orgánu ČSD
HRADEC KRÁLOVÉ
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
NÁCHOD
stredisko ČSAD na ceste cestná 7,00-8,00 v prac. dňoch
6.BRNO
letisko-Tuřany letecká 7,00-15,30 v prac. dňoch
pošta 200 poštová 7,00-15,30 v prac. dňoch
BŘECLAV
stanica ČSD železničná 7,00-19,00 denne
cestná 7,00-19,00 denne
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
ZNOJMO
stredisko ČSAD na ceste cestná 6,00-20,00 v prac. dňoch
7.PETROVICE U KARVINÉ3)
stanica ČSD železničná 7,00-15,00 denne
cestná 7,00-15,00 denne
OSTRAVA
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
OLOMOUC
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
8.BRATISLAVA
stredisko ČSAD na ceste cestná 6,00-22,00 v prac. dňoch
letisko-Ivanka letecká 9,00-17,00 v prac. dňoch
prístav riečna 9,00-17,00 v prac. dňoch
pošta 2poštová 9,00-14,00 v prac. dňoch
DEVÍNSKA NOVÁ VES
stanica ČSD železničná 9,00-17,00 denne
RAJKA (MĽR)
stanica železničná nepretržitá denne
KOMÁROM (MĽR)
stanica železničná nepretržitá denne
KOMÁRNO
prístavriečna 8,00-16,00 denne
ŠTÚROVO
stanica ČSD železničná nepretržitá denne
9.SOMOSKÖÜJFALU (MĽR)
stanica železničná 6,00-18,00 denne
VEĽKÝ KRTÍŠ
stredisko ČSAD na ceste cestná 8,00-16,00 len na vyzvanie orgánu ČSAD
ŽILINA
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
10.HIDASNÉMETHI (MĽR)
stanica železničná 8,00-16,00 denne
ČIERNA NAD TISOU
stanica ČSD železničná nepretržitá denne
KOŠICE
pošta 2poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
stredisko ČSAD na ceste cestná 8,00-16,00 v prac. dňoch

2) Po otvorení.
3) V prípade dodávok viac ako 5 vagónových jednotiek zemiakov sa tieto zemiaky odbavujú na stanici v Czernolesí (PĽR).

Poznámky pod čiarou

*) Zoznam škodcov vonkajšej karantény zostavuje Ministerstvo s prihliadnutím na medzinárodné dohody o vonkajšej karanténe.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené