58

ZÁKON

z 25. marca 1964

o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky

Aby sa ženy mohli v súlade s ústavou i pri zodpovednom plnení svojho materského poslania súčasne rovnoprávne uplatňovať v rodine, v práci i vo verejnom živote, venuje im socialistická spoločnosť zvýšenú starostlivosť a poskytuje im v rámci tejto starostlivosti aj hospodárske zabezpečenie v tehotnosti a materstve. V súlade s líniou danou uznesením XII. zjazdu Komunistickej strany Československa sa pre ďalšie zlepšenie tejto starostlivosti najmä predlžuje materská dovolenka, pri ktorej sú ženy zabezpečené peňažnými dávkami v materstve, a priznáva sa im právo na ďalšiu materskú dovolenku.

Preto sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo na tomto zákone:


Prvý oddiel

Základné ustanovenia

Druhý oddiel

Peňažná pomoc v materstve

§ 2

(1) Peňažná pomoc v materstve patrí namiesto mzdy, prípadne namiesto nemocenského pracovníčke poistenej podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov (ďalej len „nemocenské poistenie“), ak bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom účastná aspoň 270 dní na tomto poistení, prípadne na nemocenskom poistení členov výrobných družstiev, nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, zabezpečení dôchodcov v chorobe alebo sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov; započítateľnou dobou je pre tento účel i doba, po ktorú pracovníčka po skončení poistenia (starostlivosti, zabezpečenia) poberala v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve.

(2) Do doby 270 dní sa započítavajú aj doby štúdia po skončení povinnej školskej dochádzky na školách poskytujúcich stredné, vyššie alebo vysokoškolské vzdelanie bez zreteľa na to, či pracovníčka bola po túto dobu účastná na nemocenskom poistení.

(3) Pokiaľ sa doby uvedené v predchádzajúcich odsekoch navzájom časove kryjú, započítajú sa len raz.

(4) Peňažná pomoc v materstve podľa ďalších ustanovení tohoto zákona patrí aj žene, ktorá získala v posledných dvoch rokoch pred pôrodom 270 dní poistenia (starostlivosti, zabezpečenia) podľa predchádzajúcich odsekov a ktorej trvá ochranná lehota z jej predchádzajúceho nemocenského poistenia*) ešte začiatkom štvrtého týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo ktorá až do tejto doby poberá nemocenské z predchádzajúceho nemocenského poistenia.

§ 3

(1) Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, po dobu 22 týždňov materskej dovolenky; spravidla sa poskytuje od začiatku štvrtého týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nie však skôr než od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

(2) Pracovníčke, ktorá vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako štyri týždne, pretože pôrod nastal skôr, než lekár určil, alebo pretože jej lekár povolil so zreteľom na jej zdravotný stav a pracovné podmienky ďalej pracovať, poskytne sa peňažná pomoc v materstve až do uplynutia 22 týždňov od nástupu materskej dovolenky. Ak však pracovníčka vyčerpá z materskej dovolenky menej ako štyri týždne pred pôrodom z iných dôvodov, poskytne sa jej peňažná pomoc v materstve len do uplynutia 18 týždňov odo dňa pôrodu.

(3) V prípade uvedenom v § 2 ods. 4 sa peňažná pomoc v materstve poskytuje vždy od začiatku štvrtého týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

§ 4

(1) Zrušený od 1. 1. 1966.

(2) Zrušený od 1. 1. 1966.

(3) Výška peňažnej pomoci v materstve za prvých 18 týždňov od nástupu materskej dovolenky je: pri neprerušenom zamestnaní z čistej dennej mzdy: v tom istom podniku:

do 2 rokov 75 %
nad 2 roky do 5 rokov 80 %
nad 5 rokov 90 %.

Ak by peňažná pomoc v materstve podľa týchto sadzieb bola menej ako 16,- Kčs denne, poskytuje sa v sume 16,- Kčs denne; ak však táto suma prevyšuje 90 % čistej dennej mzdy pracovníčky, poskytuje sa peňažná pomoc v materstve vo výške 90 % tejto mzdy.

(4) Výška peňažnej pomoci v materstve od 19. týždňa je:

v súvislosti s pôrodom:z čistej dennej mzdy:
prvého dieťaťa 40 %
druhého dieťaťa 50 %
tretieho a ďalšieho dieťaťa 60 %.

Ak by peňažná pomoc v materstve podľa týchto sadzieb bola menej ako 11,- Kčs denne, poskytuje sa v sume 11,- Kčs denne; ak však táto suma prevyšuje 60 % čistej dennej mzdy pracovníčky, poskytuje sa peňažná pomoc v materstve vo výške 60 % tejto mzdy.

(5) Pre počítanie neprerušeného zamestnania v tom istom podniku podľa odseku 3 platia ustanovenia predpisov o nemocenskom poistení.***) Poradie dieťaťa, podľa ktorého sa určujú sadzby peňažnej pomoci v materstve podľa odseku 4, sa určuje podľa počtu všetkých detí, ktoré pracovníčka porodila; osvojenie dieťaťa, prípadne jeho prevzatie do trvalej starostlivosti podľa § 7 sa pre určenie poradia kladie na roveň narodeniu.

§ 5

Ak pracovníčka porodí súčasne dve alebo viac detí, poskytuje sa jej peňažná pomoc v materstve i po vyčerpaní doby ustanovenej v § 3, pokiaľ sa v ďalšej materskej dovolenke stará aspoň o dve z týchto detí, najdlhšie však do dňa, keď uplynie 35 týždňov od pôvodného nástupu materskej dovolenky. Za túto ďalšiu dobu sa výška peňažnej pomoci v materstve určí podľa sadzieb uvedených v § 4 ods. 4.

§ 6

(1) Pracovníčke, ktorá je nevydatá, ovdovelá, rozvedená alebo z iných vážnych dôvodov osamelá, okrem pracovných príjmov nemá inak zabezpečenú obživu a ani nežije s druhom, sa poskytuje peňažná pomoc v materstve i po vyčerpaní doby ustanovenej v § 3, pokiaľ sa v ďalšej materskej dovolenke stará o narodené dieťa, najdlhšie však do dňa, keď uplynie 26 týždňov od pôvodného nástupu materskej dovolenky.

(2) V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sa poskytuje peňažná pomoc v materstve od 19. týždňa vo výške 70 % čistej dennej mzdy. Ustanovenie § 4 ods. 3 o najnižšej výmere peňažnej pomoci v materstve platí v tomto prípade pre celú dobu jej poskytovania.

§ 7

(1) Peňažná pomoc v materstve patrí aj pracovníčke, ktorá do svojej trvalej starostlivosti nahradzujúcej materskú starostlivosť prevzala dieťa, ktoré jej bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie, alebo dieťa, matka ktorého zomrela; podmienky pre nárok na peňažnú pomoc v materstve musia sa v tomto prípade splniť ku dňu prevzatia dieťaťa.

(2) V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sa peňažná pomoc v materstve poskytuje namiesto mzdy, prípadne namiesto nemocenského po dobu, po ktorú sa pracovníčka o dieťa po jeho prevzatí stará, najdlhšie však po dobu 18 týždňov a nie však dlhšie ako do dňa, keď uplynie 26 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. Výška peňažnej pomoci v materstve sa určí podľa sadzieb uvedených v § 4 ods. 3, a to z čistej dennej mzdy pracovníčky za posledné tri kalendárne mesiace pred prevzatím dieťaťa.

§ 8

(1) Ak dieťa bolo prevzaté zo zdravotných dôvodov do starostlivosti dojčenského alebo iného liečebného ústavu a pracovníčka zatiaľ nastúpila do zamestnania, preruší sa po dobu zamestnania poskytovanie peňažnej pomoci v materstve podľa predchádzajúcich ustanovení. Odo dňa, keď pracovníčka prevzala dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestala preto pracovať, pokračuje sa v poskytovaní peňažnej pomoci v materstve až do vyčerpania celkového nároku, nie však dlhšie ako do dňa, keď dieťa dovŕši jeden rok.

(2) Pracovníčke, ktorá sa prestala starať o narodené dieťa a toto dieťa bolo preto zverené do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, ako aj pracovníčke, ktorej dieťa je v dočasnej starostlivosti dojčenského, prípadne obdobného ústavu z iných dôvodov než zdravotných, nepatrí peňažná pomoc v materstve za dobu, po ktorú sa o dieťa nestará; táto doba sa však započítava do celkovej doby, po ktorú by jej peňažná pomoc v materstve inak patrila. Poskytovanie peňažnej pomoci v materstve pracovníčke, ktorá dieťa porodila, sa nemôže skončiť pred uplynutím 12 týždňov od nástupu materskej dovolenky ani pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

(3) Ak sa dieťa narodilo mŕtve, poskytuje sa pracovníčke peňažná pomoc v materstve po dobu 12 týždňov od nástupu materskej dovolenky; jej poskytovanie sa však nemôže skončiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

(4) Ak dieťa zomrelo v dobe, keď pracovníčke patrí peňažná pomoc v materstve, poskytuje sa jej táto pomoc ešte po dobu dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, nie však dlhšie ako do vyčerpania celkového nároku; poskytovanie peňažnej pomoci v materstve pracovníčke, ktorá dieťa porodila, sa však nemôže skončiť pred uplynutím 12 týždňov od nástupu materskej dovolenky, ani pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Tretí oddiel

Úprava niektorých pracovných vzťahov a podmienok pre tehotné ženy a matky

Štvrtý oddiel

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

Peňažná pomoc v materstve podľa tohto zákona je peňažnou dávkou nemocenského poistenia. Pokiaľ z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzťahujú sa na ňu ustanovenia, ktoré v predpisoch o nemocenskom poistení platia pre peňažnú pomoc v materstve.*)

§ 15

(1) Peňažná pomoc v materstve podľa tohto zákona patrí aj pracovníčke, ktorá 31. marca 1964 je na materskej dovolenke podľa doterajších predpisov o nemocenskom poistení.

(2) Ak pracovníčka má 31. marca 1964 už vyčerpanú celú materskú dovolenku podľa doterajších predpisov o nemocenskom poistení, patrí jej peňažná pomoc v materstve podľa tohto zákona, len ak ide o prípad uvedený v § 5 alebo v § 6 ods. 1 a ak od pôvodného nástupu materskej dovolenky neuplynula už doba, do ktorej možno podľa týchto ustanovení peňažnú pomoc v materstve najdlhšie poskytovať.

(3) Do celkovej doby poskytovania peňažnej pomoci v materstve podľa predchádzajúcich odsekov sa započítava doba, ktorú pracovníčka pred 1. aprílom 1964 vyčerpala podľa doterajších predpisov.

§ 16

(1) Nárok na materskú dovolenku, prípadne na ďalšiu materskú dovolenku podľa § 9 majú aj pracovníčky, ktoré 1. apríla 1964 majú vo svojej trvalej starostlivosti dieťa vo veku do jedného roku, ktoré porodili alebo prevzali do svojej trvalej starostlivosti nahradzujúcej materskú starostlivosť.

(2) Zákaz rozviazania pracovného pomeru (§ 11) platí, aj keď výpoveď bola daná pred 1. aprílom 1964, ak tento deň neuplynula ešte výpovedná lehota.

§ 17

(1) Pokiaľ osobitné úpravy nemocenského poistenia zaručujú domáckym robotníčkam, funkcionárkam národných výborov a ženám činným v iných pomeroch zakladajúcich poistenie podľa zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov peňažnú pomoc v materstve, vzťahujú sa na ne ustanovenia tohto zákona o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky; pri ich použití sa však prihliadne i na odchýlky určené v týchto osobitných úpravách.

(2) Na študentky a žiačky poistené z dôvodu štúdia,**) ktoré poberajú štipendium z dôvodu sociálnej potrebnosti, sa vzťahujú iba ustanovenia tohto zákona o dobách poskytovania peňažnej pomoci v materstve a materskej dovolenky, prípadne ďalšej materskej dovolenky; inak zostáva nedotknutá úprava peňažnej pomoci v materstve obsiahnutá v predpisoch o ich nemocenskom poistení.

(3) Zrušený od 1. 7. 1964.

(4) Na ženy poistené podľa osobitnej úpravy nemocenského poistenia odsúdených**) sa vzťahujú iba ustanovenia tohto zákona o peňažnej pomoci v materstve; pri tom zostáva nedotknutá sadzba peňažnej pomoci v materstve pre prvých 18 týždňov ustanovená v tejto osobitnej úprave; podrobnosti o určení a poskytovaní peňažnej pomoci v materstve upraví Ministerstvo vnútra.

§ 18

Na členky výrobných družstiev sa vzťahujú ustanovenia tohoto zákona s tým, že peňažná pomoc v materstve sa poskytuje z prostriedkov nemocenského poistenia členov výrobných družstiev.***) Pokiaľ ide o zamestnávanie po návrate z materskej dovolenky alebo ďalšej materskej dovolenky a o skončenie členského pomeru, postupujú výrobné družstvá v súlade s obsahom ustanovenia § 11.

§ 19

Ustanovenia tohto zákona platia obdobne pre vojačky z povolania a príslušníčky bezpečnostných zborov zabezpečené nemocenskou starostlivosťou v ozbrojených silách.†) Podrobnosti určí minister národnej obrany a minister vnútra; upraví aj poskytovanie peňažnej pomoci v materstve pre vojačky, ktoré nie sú vojačkami z povolania, a žiačky vojenských škôl.

§ 20

Poskytovanie peňažnej pomoci v materstve členkám jednotných roľníckych družstiev upravujú predpisy o ich sociálnom zabezpečení.††)


§ 21

Zrušujú sa:

1. § 26 a 27 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov,

2. § 22 až 24 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách.

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 42 ods. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

*) § 17 a § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 16/1959 Zb.

**) § 51 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 16/1959 Zb.

***) § 18 ods. 4 až 6 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 16/1959 Zb.

*) Najmä § 11 č. 2 písm. c) a piata časť zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 16/1959 Zb.

**) Vyhláška č. 102/1957 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení študentov a vedeckých ašpirantov.

*) Vyhláška č. 50/1960 Zb. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov.

**) Vyhláška č. 141/1958 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení odsúdených.

***) Vládne nariadenie č. 57/1956 Zb. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev.

) Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách.

††) Zákon č. 32/1962 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 56/1964 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.