Vyhláška č. 197/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel

(v znení č. 83/1970 Zb.)

Čiastka 84/1964
Platnosť od 11.12.1964 do31.12.1974
Účinnosť od 19.08.1970 do31.12.1974
Zrušený 124/1974 Zb.
Redakčná poznámka

S výnimkou ustanovenia § 25 oddiel A č. 9., ktoré nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 7. decembra 1964,

ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel

Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 16 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách:


Prvá časť

§ 1

(1) Zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na území Československej socialistickej republiky prevádzkou motorových vozidiel sa vzťahuje, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,

a) na prevádzateľov a vodičov tuzemských motorových vozidiel,

b) na prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel.

Ako prevádzateľ motorového vozidla sa pre účely tejto vyhlášky posudzuje aj ten, kto použije motorové vozidlo bez vedomia alebo proti vôli prevádzateľa, ako aj prevádzateľ podniku, v ktorom je motorové vozidlo v oprave.

(2) Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa netýkajú tých prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel, ktorí pri vstupe na územie Československej socialistickej republiky preukážu,*) že ich zodpovednosť je poistená v cudzozemskej poisťovni a že v zmysle osobitných dohôd, na ktorých sa zúčastňujú aj poisťovne Československej socialistickej republiky, je Slovenská štátna poisťovňa splnomocnená, aby na účet cudzozemskej poisťovne a v rozsahu ustanovenom československými predpismi o zákonnom poistení nahradila škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla počas ich pobytu v Československej socialistickej republike rovnako ako za prevádzateľa alebo vodiča tuzemských motorových vozidiel. Pri predĺžení pobytu nad čas uvedený v splnomocnení však platia od prvého dňa tohto predĺženého času ustanovenia odseku 1.

(3) Motorovým vozidlom sa pre účely tejto vyhlášky rozumie - s výnimkou vozidiel koľajových a trolejových - každé vozidlo, ktoré sa môže pohybovať vlastnou motorickou silou bez ohľadu na to, či sa preň vydáva technický preukaz motorového vozidla alebo obdobný preukaz vyžadovaný pre motorové vozidlá v cudzine, alebo nie; za motorové vozidlá sa považujú aj prívesy a návesy k týmto vozidlám.

(4) Motorové vozidlo, ktoré má znaky uvedené v odseku 3, je tuzemským alebo cudzozemským podľa toho, či má trvalé stanovište v Československej socialistickej republike alebo v cudzine.

(5) Zákonné poistenie prevádzateľov a vodičov tuzemských motorových vozidiel sa týka aj poistných udalostí, ku ktorým dôjde na ostatnom území Európy a na mimoeurópskom území Zväzu sovietskych socialistických republík a Turecka. To však platí len po dobu uvedenú v osobitnom potvrdení o poistení vydanom Slovenskou štátnou poisťovňou (medzinárodná karta automobilového poistenia alebo iný doklad).

§ 2

(1) Prevádzateľ a vodič motorového vozidla (ďalej len „poistený“) má právo, aby Štátna poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) za neho nahradila škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla inému na zdraví alebo usmrtením, ako aj poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením vecí, avšak len pokiaľ poistený za tieto škody zo zákona zodpovedá a pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Skutočnosť, ktorou bola škoda spôsobená, je poistnou udalosťou.

§ 3

Za škodu spôsobenú občanovi na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej ceny je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie najviac 5 000 Kčs za jednu vec (zbierku) a za škodu na peniazoch najviac 2 000 Kčs.

§ 4

(1) Poisťovňa je povinná nahradiť za poisteného trovy obhajoby pred súdom I. stupňa v trestnom konaní vedenom proti poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou; trovy obhajoby pred odvolacím súdom je povinná nahradiť len vtedy, ak sa zaviazala ich uhradiť.

(2) Poisťovňa je povinná nahradiť za poisteného trovy občianskoprávneho konania o náhrade škody, ak sa zaviazala ich uhradiť alebo ak toto konanie bolo nevyhnutné pre zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poisťovne. Náklady mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného je poisťovňa povinná nahradiť za poisteného len vtedy, ak sa zaviazala ich uhradiť.

§ 5

Poisťovňa nie je povinná nahradiť škodu:

a) pokiaľ za ňu poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti;

b) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom; ak však bola škoda spôsobená na veciach, ktoré mali dopravované osoby - s výnimkou osôb uvedených pod písmenom a) - v čase poistnej udalosti na sebe alebo pri sebe, je poisťovňa povinná ju nahradiť;

c) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja.

§ 6

(1) Poistenie sa nevzťahuje

1. na nároky osôb, ktoré majú trvalé bydlisko (sídlo) v cudzine, ak im bola spôsobená škoda prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, ktorým boli dopravované,

2. na nároky československého štátu, prípadne československých orgánov a organizácií na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody

a) uvedenej pod č. 1,

b) spôsobenej prevádzkou nezisteného motorového vozidla (§ 8),

c) spôsobenej poistenému.

(2) Ustanovenia odseku 1 č. 2 platia aj o nárokoch iných štátov alebo cudzozemských právnických osôb, ktoré uhradili uvedené náklady alebo poskytli uvedené alebo obdobné dávky.

§ 7

Náhradu platí poisťovňa poškodenému; poškodený však nemá, s výnimkou prípadu uvedeného v § 8, právo na plnenie proti poisťovni. Ak poistený nesúhlasí, aby sa plnilo poškodenému, zloží poisťovňa plnenie do notárskej úschovy.

§ 8

(1) Ten, komu bola na území Československej socialistickej republiky spôsobená škoda prevádzkou nezisteného motorového vozidla, má priamo proti poisťovni právo, aby mu túto škodu nahradila, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, v tom istom rozsahu, v akom by mu ju nahradila, keby bola známa osoba, ktorá za škodu zodpovedá. Zo škody na veciach je však poisťovňa povinná uhradiť len tú jej časť, ktorá presahuje 500 Kčs.

(2) Podmienkou vzniku práva podľa odseku 1 je, že orgány Verejnej bezpečnosti nehodu bezprostredne po jej vzniku zistili alebo bez zbytočného odkladu bola im nehoda oznámená; právo však zaniká, ak ho poškodený neuplatní u poisťovne do jedného roku od poistnej udalosti.

§ 9

Poisťovňa je povinná plniť do 15 dní po skončení vyšetrovania nevyhnutného pre zistenie jej povinnosti plniť, najneskoršie však do 15 dní po tom, keď s jej súhlasom alebo s jej dodatočným schválením bola dohodnutá s poškodeným výška náhrady škody alebo keď výška náhrady škody bola určená vykonateľným rozhodnutím.

§ 10

(1) Poisťovňa má právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, proti tomu poistenému, ktorý

a) spôsobil škodu úmyselne alebo v stave, keď jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholického nápoja,

b) viedol motorové vozidlo v čase poistnej udalosti bez predpísaného vodičského oprávnenia,*)

c) zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nemala predpísané vodičské oprávnenie,*) alebo osobe, o ktorej vedel, že jej schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholického nápoja,

d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, ktoré sa nesmie podľa platných predpisov používať na premávku na cestách,

e) spôsobil škodu motorovým vozidlom, ktoré podľa právoplatného rozhodnutia v trestnom súdnom konaní mal protiprávne vo svojej moci.

(2) Ak nastala skutočnosť uvedená v odseku 1 písm. a) až d) pri plnení úloh organizácie, patrí poisťovni právo na náhradu proti organizácii; organizácia sa vyporiada so zodpovedným pracovníkom (občanom) podľa príslušných predpisov.

(3) Proti tomu, kto je v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného, má poisťovňa právo na náhradu 10% súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, najviac však na náhradu sumy 3 000 Kčs. To však neplatí, ak má poisťovňa voči nemu právo podľa odseku 1.

§ 11

Poistený je povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť, ktorá je potrebná pre zistenie dôvodu a výšky jej plnenia, najmä je povinný bez odkladu písomne oznámiť poisťovni,

a) že došlo k poistnej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a predložiť doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada;

b) že poškodený uplatnil nárok na náhradu škody a vyjadriť sa poisťovni k požadovanej náhrade;

c) že v súvislosti s poistnou udalosťou sa začalo trestné konanie, prípadne že poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody u orgánu príslušného o ňom rozhodnúť.

§ 12

Pokiaľ poisťovňa nahradila za poisteného škodu, prechádza na ňu právo poisteného na náhradu škody, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu vzniklo proti inému. Ak prešlo na poisťovňu právo na náhradu škody proti občanovi, platí pri jeho uplatňovaní ustanovenie § 382 vety druhej Občianskeho zákonníka.

§ 13

(1) Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatila alebo za neho vypláca dôchodok.

(2) Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovňa za poisteného zaplatila.

Poistné pri tuzemských motorových vozidlách

§ 14

(1) Ak ide o tuzemské motorové vozidlá, vzniká povinnosť platiť poistné pridelením štátnej poznávacej značky a trvá, dokiaľ ju má vozidlo pridelenú. Pri motorových vozidlách, pre ktoré sa štátna poznávacia značka neprideľuje (ďalej len „motorové vozidlo bez poznávacej značky“), vzniká povinnosť platiť poistné dňom, keď vozidlo bolo prvý raz uvedené do prevádzky, a trvá do zániku vozidla; pritom platí, že nadobudnutím vozidla je vozidlo uvedené do prevádzky.

(2) Vydaním cestovného dokladu oprávňujúceho na cestu na ostatné územia Európy alebo na mimoeurópske územie Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá má byť uskutočnená motorovým vozidlom, vzniká povinnosť zaplatiť príplatok k poistnému.

§ 15

(1) Povinnosť platiť poistné má ten, kto je k 1. januáru, prípadne 1. júlu zapísaný v technickom preukaze motorového vozidla ako držiteľ tohto vozidla. Ak ide o motorové vozidlo, pre ktoré sa technický preukaz motorového vozidla nevydáva, má povinnosť platiť poistné ten, kto má toto vozidlo k 1. januáru, prípadne 1. júlu vo vlastníctve (v správe).

(2) Pri motorových vozidlách prvý raz uvádzaných do prevádzky má povinnosť platiť poistné ten, kto je zapísaný pri prvom pridelení štátnej poznávacej značky a ak ide o motorové vozidlo bez poznávacej značky ten, kto toto vozidlo nadobudol.

§ 16

(1) Pri motocykloch a iných motorových vozidlách s motocyklovým motorom (vrátane motorových trojkoliek)*) je poistné splatné naraz najneskoršie do 1. marca, pri ostatných motorových vozidlách v dvoch rovnakých polročných splátkach do 1. marca a do 1. septembra.

(2) Ak vznikla povinnosť platiť poistné v bežnom roku, platí sa poistné za dobu od prvého dňa mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť platiť poistné. V takom prípade je pri pridelení štátnej poznávacej značky a pri motorových vozidlách bez poznávacej značky v deň, keď vozidlo bolo prvý raz uvedené do prevádzky, splatná:

a) pri motocykloch a iných motorových vozidlách s motocyklovým motorom (vrátane motorových trojkoliek) pomerná časť poistného do konca kalendárneho roka,

b) pri ostatných motorových vozidlách pomerná časť polročnej splátky poistného.

(3) Ak sa platí poistné pomernou sumou (odsek 2), zaokrúhľuje sa toto poistné na celé koruny nadol.

(4) Príplatok k poistnému (§ 14 ods. 2) je pri všetkých druhoch motorových vozidiel splatný najneskoršie pri odchode vozidla z územia Československej socialistickej republiky.

§ 17

(1) Ak dôjde po 31. decembri, avšak pred 1. marcom nasledujúceho roka k zmene v osobe zapísaného držiteľa motorového vozidla alebo k zmene v osobe toho, kto má motorové vozidlo bez poznávacej značky vo vlastníctve (v správe), je najneskoršie pri zápise zmeny držiteľa motorového vozidla alebo pri prevzatí motorového vozidla bez poznávacej značky splatné:

a) pri motocykloch a iných motorových vozidlách s motocyklovým motorom (vrátane motorových trojkoliek) poistné na celý rok,

b) pri ostatných motorových vozidlách prvá splátka poistného (polovica ročnej sadzby).

(2) Ak dôjde k zmene v osobe zapísaného držiteľa motorového vozidla uvedeného v odseku 1 písm. b) po 30. júni, avšak pred 1. septembrom, je najneskoršie pri zápise tejto zmeny splatná druhá splátka poistného (polovica ročnej sadzby); ak dôjde v tomto čase k zmene pri motorovom vozidle bez poznávacej značky, je táto splátka splatná pri prevzatí vozidla.

(3) Za dlžné poistné ručia všetky ďalšie osoby, na ktoré bolo prevedené motorové vozidlo po splatnosti poistného.

§ 18

(1) Zaplatené poistné sa s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 2 nevracia. Pri zmene zapísaného držiteľa motorového vozidla nie je nový držiteľ povinný platiť poistné za zvyšok obdobia, za ktoré sa poistné platí, ak preukáže, že poistné je zaplatené predchádzajúcim držiteľom; to isté platí, ak dôjde k zmene v osobe toho, kto má motorové vozidlo bez poznávacej značky vo vlastníctve (v správe).

(2) Ak dôjde počas obdobia, za ktoré sa platí poistné (splátka poistného), k zániku motorového vozidla, vráti sa na žiadosť toho, kto poistné zaplatil, suma zodpovedajúca pomernej časti poistného (splátky poistného) za celé mesiace chýbajúce do ukončenia obdobia.

(3) Ak je občan rozhodnutím urobeným podľa § 14 č. 2 písm. b) a c) zákona č. 98/1964 Zb. o dani z motorových vozidiel oslobodený od dane z motorových vozidiel, je na rovnakú dobu a v rovnakom rozsahu oslobodený od platenia poistného.

§ 19

(1) Ak nebude poistné alebo splátka zaplatená včas (§ 16 a 17), je ten, kto je povinný platiť poistné, povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 10 % ročnej sadzby poistného za každý i začatý mesiac omeškania, najmenej však vo výške 10 Kčs.

(2) Poplatok z omeškania sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol; je splatný najneskoršie do 15 dní po upovedomení toho, kto je povinný platiť poistné.

§ 20

(1) Kto je povinný platiť poistné, je povinný sám si ho vypočítať a bez vyzvania ho včas zaplatiť. Pri motorových vozidlách, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel, platí sa poistné spolu s daňou.

(2) Poistné sa platí poštovými poukážkami na účet inšpektorátu Štátnej poisťovne, v obvode ktorého je motorové vozidlo prihlásené v evidencii dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti, prípadne v obvode ktorého je bydlisko (sídlo) vlastníka, ak ide o motorové vozidlo bez poznávacej značky. Socialistické organizácie môžu platiť poistné pri motorových vozidlách nepodliehajúcich dani z motorových vozidiel súhrnnou sumou s uvedením jej špecifikácie, a to i prevodným príkazom.

§ 21

(1) Socialistické organizácie sa môžu s poisťovňou dohodnúť, že pri všetkých druhoch motorových vozidiel nepodliehajúcich dani z motorových vozidiel alebo od dane oslobodených budú platiť poistné naraz za celý rok najneskoršie do 1. marca, a to podľa stavu vozidiel (§ 15 ods. 1) k 1. januáru. Poisťovňa i organizácia môžu dohodu kedykoľvek vypovedať; účinky výpovede týkajú sa platenia poistného v roku nasledujúcom po výpovedi.

(2) Československé rozpočtové organizácie nie sú povinné platiť poistné podľa § 14-20 tejto vyhlášky. Ministerstvo financií odvedie na účet poisťovne sumu, ktorú určí ako poistné za poistenie týchto organizácií.

(3) Ak sa prevedie motorové vozidlo z organizácie uvedenej v odseku 2 na iného, vzniká povinnosť zaplatiť poistné podľa § 16 ods. 2.

Poistné pri cudzozemských motorových vozidlách

§ 22

(1) Ak ide o cudzozemské motorové vozidlo, na prevádzateľa a vodiča ktorého sa vzťahuje zákonné poistenie podľa § 1 odseku 1, vzniká povinnosť platiť poistné dňom vstupu tohto vozidla na územie Československej socialistickej republiky a trvá po dobu jeho pobytu na tomto území.

(2) Povinnosť uvedenú v odseku 1 má každý, kto pri vstupe na územie Československej socialistickej republiky má cudzozemské motorové vozidlo v skutočnej moci.

(3) Poistné je splatné pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Československej socialistickej republiky. Pri predĺžení doby pobytu na území Československej socialistickej republiky je prvého dňa predĺženia doby pobytu splatné poistné za túto dobu. Ak nebolo poistné zaplatené, vyberie ho orgán prejednávajúci vozidlo pri odchode z územia Československej socialistickej republiky a odvedie ho na účet územne príslušného inšpektorátu Štátnej poisťovne.

§ 23

Ak ide o cudzozemské motorové vozidlo, prevádzateľa alebo vodiča ktorého sa týka ustanovenie § 1 odseku 2, vzniká povinnosť platiť poistné až vtedy, ak sa pobyt tohto vozidla na území Československej socialistickej republiky predĺži nad čas, po ktorý trvá splnomocnenie uvedené v § 1 odseku 2. Táto povinnosť vzniká prvým dňom tohto predĺženého času osobám uvedeným v § 22 odseku 2 a trvá po dobu predĺženého pobytu vozidla na území Československej socialistickej republiky. Ak poistné nebolo zaplatené, vyberie ho orgán odbavujúci vozidlo pri odchode z Československej socialistickej republiky a odvedie ho na účet územne príslušnej pobočky poisťovne.

Poistné pri motorových vozidlách so zvláštnou štátnou poznávacou značkou

§ 24

Povinnosť platiť poistné má aj ten, komu bola pridelená zvláštna štátna poznávacia značka, okrem ak táto značka bola pridelená len pre prevoz dosiaľ neevidovaného motorového vozidla k držiteľovi. Poistné sa platí podľa počtu pridelených zvláštnych štátnych poznávacích značiek a doby, na ktorú boli pridelené, a je splatné prvého dňa tejto doby. Ak sa prideľujú zvláštne štátne poznávacie značky na neurčitú dobu, platí sa poistné podľa počtu značiek pridelených k 1. januáru kalendárneho roka a je splatné v ten istý deň. Pri omeškaní s platením poistného platí ustanovenie § 19 obdobne.

Druhá časť

§ 25

Sadzba poistného

A. Tuzemské motorové vozidlá

Ročné poistné Kčs
1. Motocykel a iné motorové vozidlo s motocyklovým motorom (vrátane trojkolky) s obsahom valcov
do 50 ccm včítane 36,-
nad 50 ccm do 100 ccm včítane24,-
nad 100 ccm 48,-
2. osobný automobil s obsahom valcov do 500 ccm včítane60,-
3. osobný automobil s obsahom valcov nad 500 ccm, dodávkový, sanitný a pohrebný automobil 144,-
4. osobné autotaxi alebo osobný automobil požičovne motorových vozidiel určený na požičiavanie 216,-
5. nákladný automobil
- o nosnosti do 1000 kg včítane216,-
- o nosnosti nad 1000 kg300,-
6. ťažný automobil, motorový pojazdný pracovný stroj so štátnou poznávacou značkou, špeciálne motorové vozidlo 300,-
7. traktor, motorový pojazdný pracovný stroj bez štátnej poznávacej značky54,-
8. motorový dopravný vozík24,-
9. autobus, autokar alebo iné motorové vozidlo určené pre dopravu viac ako 8 osôb okrem vodiča
(Poznámka redakcie: Ustanovenie § 25 oddiel A č. 9 nadobúda účinnosť 1. januárom 1966; do tej doby platí pre platenie poistného pri vozidlách uvedených v tomto ustanovení (autobus, autokar alebo iné motorové vozidlo určené pre dopravu viac ako 8 osôb okrem vodiča) doterajšia ročná sadzba poistného vo výške 324 Kčs.)
- do 24 osôb okrem vodiča360,-
- nad 24 osôb okrem vodiča600,-
10. motorové vozidlo so zvláštnou štátnou poznávacou značkou Sadzba uvedená v bodoch 1 až 9 podľa druhu motorového vozidla, pre ktorý bola zvláštna štátna poznávacia značka vydaná.

B. Príplatok k poistnému

Kčs
podľa § 14 ods. 220,-
(bez ohľadu na dĺžku doby pobytu v cudzine v jednom kalendárnom roku)

C. Cudzozemské motorové vozidlá za pobytu na území Československej socialistickej republiky

Poistné za každý (i začatý) mesiac doby pobytu
1. motocykel, motorový bicykel20,-
2. osobný automobil, traktor 50,-
3. autobus, nákladný automobil 180,-

D. Prívesy a návesy k motorovým vozidlám

Poistné je zahrnuté v poistnom pri motorových vozidlách uvedených pod písm. A-C a osobitne sa neplatí.

Tretia časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 26

(1) Vodič motorového vozidla je povinný mať so sebou pri jazde doklad o zaplatení posledného splatného poistného alebo doklad o oslobodení od platenia poistného a predložiť ho na výzvu kontrolnému orgánu; to neplatí pre vodičov motorových vozidiel socialistických organizácií.

(2) Dokladom o zaplatení poistného je najmä podací lístok poštovej poukážky alebo písomné potvrdenie vystavené na požiadanie inšpektorátom Štátnej poisťovne.

§ 27

Orgány Verejnej bezpečnosti sú povinné pri kontrole cestnej premávky, pri prihlasovaní vozidiel do evidencie, ako aj pri všetkých ostatných príležitostiach zisťovať, či poistné bolo riadne a včas zaplatené alebo nie, a zistené závady oznamovať bez meškania príslušnému inšpektorátu Štátnej poisťovne.

§ 28

Od uplatnenia svojho práva uvedeného v § 10 a v § 19 poisťovňa upustí sčasti alebo úplne, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 29

Poistné za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ktoré majú trvalé stanovište v Československej socialistickej republike a boli v prevádzke už v roku 1964, sa zaplatí na rok 1965, ak nejde o motorové vozidlá socialistických organizácií, v tejto výške:

a) pri motocykloch a iných motorových vozidlách s motocyklovým motorom (včítane motorových trojkoliek) desať dvanástin ročného poistného,

b) pri ostatných motorových vozidlách štyri dvanástiny ročného poistného na prvú polročnú splátku a celá druhá splátka.

§ 30

Pokiaľ nie je v tejto vyhláške poistenie upravené inak, platia preň primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluvnom poistení; ak ide o poistenie socialistických organizácií, platia preň tieto ustanovenia v rozsahu ustanovenom Hospodárskym zákonníkom.


§ 31

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 38/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní poistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorových vozidiel.

§ 32

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965 s výnimkou ustanovenia § 25 oddiel A č. 9.

(2) Ustanovenie § 25 oddiel A č. 9 nadobúda účinnosť 1. januárom 1966; do tej doby platí pre platenie poistného pri vozidlách uvedených v tomto ustanovení (autobus, autokar alebo iné motorové vozidlo určené pre dopravu viac ako 8 osôb okrem vodiča) doterajšia ročná sadzba poistného vo výške 324 Kčs.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Preukazom je v zmysle osobitných dohôd medzinárodná karta automobilového poistenia alebo iný doklad.

*) Vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

*) Motocyklovým motorom sa rozumie motor opísaný v § 4 ods. 1 vyhlášky č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.