Opatrenie č. 112/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964
Účinnosť od 18.06.1964
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 163/1964 Zb. zo dňa 24. júna 1964.

112

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 17. júna 1964,

ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Na pamäť 20. výročia bojov v Slovenskom národnom povstaní zriaďuje sa Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania. Podrobné ustanovenia o tejto medaile a o jej prepožičiavaní obsahujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto zákonného opatrenia.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.


Stanovy

Pamätnej medaily k 20. výročiu Slovenského národného povstania

Čl. 1

Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania je zriadená ako čestné uznanie na ocenenie účasti v bojoch proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní, v ktorých sa upevnili zväzky bratských národov Čechov a Slovákov, ďalej prehĺbilo československo-sovietske priateľstvo i solidarita všetkých síl bojujúcich proti hitlerovskému fašizmu.

Čl. 2

Pamätnú medailu k 20. výročiu Slovenského národného povstania možno prepožičať príslušníkom armády a partizánskych oddielov, ktorí sa zúčastnili bojov v Slovenskom národnom povstaní, a ostatným občanom, ktorí v bezprostrednej súvislosti so Slovenským národným povstaním organizovanou a sústavnou bojovou činnosťou, prípadne inak prispeli k citeľnému poškodeniu nepriateľa a k pomoci Slovenskému národnému povstaniu.

Čl. 3

Pamätnú medailu k 20. výročiu Slovenského národného povstania možno prepožičať vojenským útvarom, ktoré sú nositeľmi historických názvov a bojových tradícií Slovenského národného povstania, a obciam, ktoré sa ako celok zúčastnili Slovenského národného povstania alebo mu poskytli významnú pomoc.

Čl. 4

Pamätnú medailu k 20. výročiu Slovenského národného povstania možno prepožičať aj cudzím štátnym príslušníkom a vojenským útvarom.

Čl. 5

Pamätnú medailu k 20. výročiu Slovenského národného povstania prepožičiava prezident republiky na návrh vlády. Vláde predkladá návrhy Slovenská národná rada; ak ide o prepožičanie medaily vojakom alebo príslušníkom ozbrojených sborov, predkladá návrhy minister národnej obrany, príp. minister vnútra prezidentovi republiky priamo.

Čl. 6

Zároveň s Pamätnou medailou k 20. výročiu Slovenského národného povstania sa vydá diplom. Ak vyznamenaný zomrie, ponecháva sa medaila pozostalým, ktorí ju však nenosia. Medaila prepožičaná „in memoriam" padlým a zomretým sa nenosí, ale odovzdá sa do pietnej úschovy pozostalým, prípadne bude uložená v múzeu Slovenského národného povstania.

Čl. 7

Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania je bronzový (patinovaný) kruh o priemere 35 mm. V reliéfe lícnej strany medaily je postava ženy, ktorá symbolizuje ozbrojené ľudové povstanie. Pri okraji je nápis: „Slovenské národné povstanie 1944-1964". Na rube je štátny znak a nápis: „Československá socialistická republika". Stuha medaily je 40 mm široká. V strede stuhy je 1 mm široký biely prúžok s červeným priesvitom, po obidvoch jeho stranách je 1 mm široký modrý prúžok a 18,5 mm široký červený pruh.

Čl. 8

Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania sa nosí na ľavej strane pŕs za Dukelskou pamätnou medailou. Ak sa nosí len stužka, je napnutá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 40 mm dlhej.

Čl. 9

Veci Pamätnej medaily k 20. výročiu Slovenského národného povstania spravuje Kancelária prezidenta republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené