110

ZÁKON

z 5. júna 1964

o telekomunikáciách

Preto Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Oddiel I

Telekomunikačné zariadenia, telekomunikačná sieť a telekomunikačné služby

§ 1

(1) Zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a poskytovať telekomunikačné služby možno iba na základe povolenia alebo poverenia vydaného orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona, pokiaľ zákon výslovne neustanovuje, že také povolenie alebo poverenie netreba.

(2) Štát rozhoduje o zriaďovaní a prevádzkovaní:

a) prenosových ciest na prepravu všetkých druhov informácií pomocou telekomunikačných zariadení, okrem zariadení pre jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych programov po vedení,

b) zariadení na poskytovanie telefónnej služby,

c) vysielacích rádiových rozhlasových a televíznych zariadení pre vysielanie prevádzkovateľov zo zákona.1)

(3) Zariadenia uvedené v odseku 2 zriaďujú a prevádzkujú právnické osoby, ktoré na to poveril príslušný orgán štátnej správy telekomunikácií podľa tohto zákona (ďalej len „organizácie spojov“).

(4) Na účely tohto zákona

a) telekomunikačnými zariadeniami sú zariadenia na vysielanie, prenos a príjem informácií akéhokoľvek druhu po vedení, rádiovými, optickými a inými prostriedkami využívajúcimi elektromagnetické vlny,

b) telekomunikačná sieť je súbor telekomunikačných zariadení, ktorý dovoľuje prepravu informácií medzi koncovými bodmi siete,

c) koncový bod siete je technicky špecifikované rozhranie medzi telekomunikačnou sieťou a pripájaným zariadením, príp. rozhraním medzi dvoma telekomunikačnými sieťami. Podrobnosti o koncovom bode siete ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,

d) telekomunikačné služby sú služby, ktorých poskytovanie spočíva úplne alebo prevážne v preprave informácií pomocou telekomunikačných zariadení,

e) telefónna služba je telekomunikačná služba pre verejnosť, ktorá spočíva v zabezpečovaní prepravy hovorenej reči v reálnom čase medzi koncovými bodmi telekomunikačnej siete,

f) telekomunikačné výkony sú telekomunikačné služby, zriaďovanie, zmena, obnova, údržba a prevádzka telekomunikačných zariadení.

Oddiel II

Jednotná telekomunikačná sieť a organizácia spojov

§ 2

(1) Jednotná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť určená pre potrebu fyzických a právnických osôb. Do jednotnej telekomunikačnej siete patria zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 a ďalej telekomunikačné zariadenia organizácií spojov na poskytovanie telegrafickej a ďalekopisnej služby; nepatria do nej zariadenia zriadené a prevádzkované podľa oddielu III tohto zákona.

(2) Jednotná sústava telekomunikácií je súbor všetkých telekomunikačných sietí na území Slovenskej republiky.

(3) Organizácie spojov zriaďujú a prevádzkujú časť jednotnej telekomunikačnej siete vymedzenú v poverení. V rámci poverenia sa určujú organizácii spojov podmienky, ktoré je povinná pri zriaďovaní a prevádzkovaní jednotnej telekomunikačnej siete plniť, a druh a rozsah služieb, ktoré je povinná poskytovať verejnosti.

(4) Telekomunikačné zariadenia, zriadené mimo jednotnej telekomunikačnej siete, môžu byť do jednotnej telekomunikačnej siete začlenené, pokiaľ sú na to spôsobilé najmä technicky a prevádzkovo. Podmienky a postup tohto začlenenia určuje dohoda medzi tým, kto tieto zariadenia odovzdáva, a preberajúcou organizáciou spojov. V dohode možno určiť, i odchylne od všeobecných cenových predpisov, úhrady, príp. poplatky za telekomunikačné výkony poskytované organizáciami spojov.

§ 3

(1) Organizácie spojov obstarávajú prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete vnútroštátny a medzinárodný telekomunikačný styk. Za poskytované výkony organizácie spojov vyberajú určené úhrady.

(2) Telefonický, telegrafický a ďalekopisný styk sa uskutočňuje tým, že organizácie spojov zariadeniami jednotnej telekomunikačnej siete sprostredkujú a dodávajú správy (obrazy a pod.) alebo záujemcom zverujú do užívania účastnícke telefónne a ďalekopisné zariadenia (účastnícke stanice), prípadne aj iné telekomunikačné prostriedky ako prístroje, okruhy a pod.

(3) Organizácie spojov sa v rámci svojho poverenia alebo povolenia starajú o dostupnosť, hospodárnosť, rýchlosť a spoľahlivosť telekomunikačného styku a o utajenie prenášaných správ.

(4) Organizácie spojov sú povinné udržiavať telekomunikačné zariadenia jednotnej telekomunikačnej siete v stave spôsobilom spoľahlivo uspokojovať potreby užívateľov.

(5) Ústredná správa spojov určí podmienky pre užívanie jednotnej telekomunikačnej siete na telekomunikačný styk, pre zriaďovanie a užívanie telefónnych a ďalekopisných účastníckych staníc a účastníckych staníc rozhlasu po drôte, podmienky pre zverovanie iných telekomunikačných zariadení (pobočkových ústrední, okruhov a pod.) do užívania účastníkom a podmienky iných výkonov poskytovaných organizáciami spojov prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete.

(6) Ak na zverenom (účastníckom) telekomunikačnom zariadení vzniknú závady, organizácia spojov je povinná s urýchlením ich odstrániť. Ak včas hlásená porucha, za ktorú užívateľ nezodpovedá a ktorá znemožňuje užívanie zariadenia, trvá dlhšie ako dobu vymedzenú vo vykonávacích predpisoch, užívateľ má nárok na vrátenie zaplatených úhrad.

(7) Organizácie spojov sú oprávnené odmietnuť poskytnutie výkonov (odpojiť zverené zariadenie, prípadne zrušiť účastnícky pomer) tomu, kto hrubo poruší ustanovené podmienky. Organizácie spojov sú oprávnené jednosmerne zrušiť možnosť poskytnutia výkonov do doby právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu účastníkovi, ktorý neplatí určené náhrady.

(8) Organizácie spojov sú povinné dbať o účelné rozširovanie možnosti príjmu rozhlasových a televíznych programov prevádzkovateľov zo zákona.

(9) Ústredná správa spojov môže obmedziť prevádzku jednotnej telekomunikačnej siete z dôležitého všeobecného záujmu.

(10) Zprávy, obsah ktorých môže ohroziť bezpečnosť štátu alebo jeho dôležité hospodárske záujmy alebo ktoré inak odporujú zákonom, sú z dopravy vylúčené.

Oddiel III

Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné služby mimo jednotnej telekomunikačnej siete

§ 4

(1) Na koncový bod jednotnej telekomunikačnej siete možno priamo alebo nepriamo pripájať iba schválené zariadenia. Spôsob, podmienky a postup pri overovaní, schvaľovaní a pripájaní týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

(2) Zriaďovanie, zmeny, obnovu a údržbu zariadení pripojených na jednotnú telekomunikačnú sieť môže vykonávať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorej na túto činnosť udelil povolenie orgán príslušný podľa tohto zákona (ďalej len „povoľujúci orgán“). Podmienky pre udeľovanie týchto povolení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

(3) Telekomunikačné služby, s výnimkou telefónnej služby, môže poskytovať fyzická alebo právnická osoba, ktorej túto činnosť povolil povoľujúci orgán. V povolení sa určia podmienky pre túto činnosť. Podmienkou udelenia povolenia je najmä preukázanie schopnosti poskytovať požadovanú telekomunikačnú službu v predpísanom rozsahu a kvalite. V povolení sa najmä určia podmienky pre prevádzkovanie služby na zabezpečenie jej všeobecnej dostupnosti, jej vzájomnej spolupráce medzi rôznymi prevádzkovateľmi na území štátu i medzinárodnej spolupráce a podmienky a spôsoby zabezpečenia i overenia technickej spôsobilosti použivaných telekomunikačných zariadení.

(4) Zariadenia pre jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych programov po vedení možno zriaďovať a prevádzkovať len na základe povolenia udeleného povoľujúcim orgánom.

(5) V odôvodnených prípadoch môže povoľujúci orgán výnimočne a za podmienok ním ustanovených povoliť zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) a b) aj mimo jednotnej telekomunikačnej siete.

(6) Ak povolenie zanikne z akéhokoľvek dôvodu a ak príslušné telekomunikačné zariadenie neprevezme organizácia spojov, doterajší prevádzateľ zariadenia je povinný uviesť toto zariadenie do stavu vylučujúceho ďalšie jeho používanie. Ak tak neurobí, môže potrebné opatrenia urobiť povoľujúci orgán na jeho náklad.

(7) Povolené telekomunikačné zariadenie môžu z naliehavých dôvodov bez odplaty použiť organizácie spojov, vojenská správa alebo orgány Ministerstva vnútra; ak prevádzateľ zariadenia poskytne pri tom osobné úkony, patrí mu za ne primeraná náhrada.

§ 5

(1) Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc udelí povoľujúci orgán, ak ide o:

a) uspokojenie odôvodnených potrieb pohyblivých služieb, ak nemožno dosiahnuť určený cieľ jednotnou telekomunikačnou sieťou a pokiaľ je pre požadované spojenie voľný kmitočet,

b) vysielacie rádiové stanice pevných služieb, ak nemožno dosiahnuť sledovaný cieľ jednotnou telekomunikačnou sieťou alebo drôtovými, príp. optickými prostriedkami,

c) amatérske vysielacie rádiové stanice slúžiace technickému sebavzdelaniu a štúdiu,

d) vysielacie rozhlasové a televízne zariadenia, pokiaľ bolo prevádzkovateľovi zariadenia vydané oprávnenie na šírenie rozhlasových alebo televíznych programov a zariadenie sa zriadi v súlade s plánom využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielania,2)

e) vysielacie rádiové stanice prevádzkované za účelom vývoja, výroby, údržby, opravy a predvádzania,

f) vysielacie rádiové stanice zastupiteľských úradov cudzích štátov na základe súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a za predpokladu vzájomnosti,

g) iné vysielacie rádiové zariadenia neslúžiace na účely oznamovania, pokiaľ osobitné okolnosti ich použitie odôvodňujú.

(2) Na základe medzinárodných dohôd a za predpokladu vzájomnosti možno vysielacie rádiové stanice prevádzkovať alebo prechovávať takisto na základe povolenia vydaného príslušnými zahraničnými orgánmi.

(3) Ústredná správa spojov určí, kedy je potrebná na obsluhu vysielacích rádiových staníc osobitná spôsobilosť a aká, ako aj akým spôsobom sa táto spôsobilosť nadobúda, preukazuje a osvedčuje.

(4) Vysielacie rádiové stanice, a to aj neúplné, pokiaľ na ich zriadenie a prevádzanie nebolo vydané platné povolenie alebo pokiaľ nie sú v držaní organizácií alebo osôb oprávnených podľa tohto zákona na ich zriaďovanie a prevádzanie bez povolenia, možno prechovávať len na základe povolenia vydaného povoľujúcim orgánom. Toto povolenie netreba pre vysielacie rádiové stanice, ktoré prechovávajú ich oprávnení výrobcovia.

(5) Pokiaľ nie je v predchádzajúcich odsekoch ustanovené inak, platí pre vysielacie rádiové stanice ustanovenie § 4.

(6) Podmienky pre udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 6

(1) Právo zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete bez povolenia mimo jednotnej telekomunikačnej siete podľa tohto zákona majú:

a) orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Armáda Slovenskej republiky na vojenské účely,

b) orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky a Civilnej ochrany na bezpečnostné účely,

c) Slovenská informačná služba,

d) orgány Železníc Slovenskej republiky prevádzkujúce železničnú dopravu na zabezpečenie riadenia a prevádzky železničnej dopravy,

e) organizácie energetiky na riadenie, zabezpečovanie a automatizáciu elektrizačnej sústavy.

(2) Telekomunikačnými zariadeniami a telekomunikačnými sieťami organizácií prevádzkujúcich železničnú dopravu a organizácií poverených zabezpečovacou a oznamovacou rádiokomunikačnou leteckou službou sa môžu, po dohode s organizáciami spojov, obstarávať aj výkony pre verejnosť v železničných staniciach, vo vlakoch a v lietadlách.

(3) Povolenie podľa tohto zákona nie je potrebné na zriadenie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení a sietí vnútri budov alebo na súvislých pozemkoch tohto istého užívateľa, prípadne na pozemkoch toho istého užívateľa rozdelených jednou alebo niekoľkými súbežnými verejnými komunikáciami, pokiaľ nejde o rádiové zariadenia. Také telekomunikačné zariadenia a siete možno podrobiť štátnej inšpekcii telekomunikácií (§ 19 ods. 2). Povolenie je však potrebné, ak také zariadenia a siete majú byť pripojené na jednotnú telekomunikačnú sieť alebo na telekomunikačné zariadenia a siete iného prevádzkovateľa alebo ak majú prekračovať štátne hranice.

(4) Povolenie nie je potrebné na zriadenie a prevádzkovanie

a) rádiových zariadení s veľmi nízkym výkonom pracujúcich na vyhradených kmitočtoch,

b) zariadení priemyselnej televízie s prenosom modulácie po kábli, aj keď sa pri tom dočasne použije verejná cesta alebo cudzí pozemok,

c) prijímacích rádiových zariadení s výhradou uvedenou v § 7.

(5) Podmienky na zriadenie a prevádzkovanie zariadení uvedených v odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Oddiel IV

Úhrady za používanie telekomunikačných zariadení

§ 8

(1) Každý, kto používa jednotnú telekomunikačnú sieť alebo telekomunikačné výkony alebo komu organizácie spojov zriaďujú, zverujú do užívania, prípadne udržujú telekomunikačné zariadenie, je povinný platiť určené úhrady, prípadne poplatky.

(2) Bez úhrady sa dopravujú iba správy na odvrátenie následkov živelných pohrôm a ekologických havárií, na záchranu ľudských životov, o ohrození bezpečnosti štátu, naliehavé hlásenia o infekčných chorobách alebo pri závažných dopravných poruchách, služobné správy štátnych orgánov spojov, príp. iné správy, ktorým túto výhodu priznal všeobecne záväzný právny predpis.

(3) Kto nedodržal podmienky ustanovené pre používanie jednotnej telekomunikačnej siete, najmä ten, kto používal telekomunikačné zariadenia neoprávnene, je povinný organizácii spojov zaplatiť náhradu, ktorá môže byť určená paušálnou sumou, ak trvanie alebo rozsah neoprávneného užívania nemožno presne zistiť.

(4) Za povolenie na zriadenie a prevádzanie telekomunikačných zariadení podľa § 4 a 5 a za rozhlasové a televízne prijímače podliehajúce evidencii podľa § 7 možno vyberať poplatky. Tieto poplatky určené s prihliadnutím na účel a rozsah zariadenia, vyhlasuje Ústredná správa spojov. Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí tu primerane.

(5) Zodpovednosť organizácií spojov voči užívateľom telekomunikačných výkonov a zariadení je obmedzená na povinnosť urýchlene odstrániť závadu a vrátiť zaplatené úhrady, prípadne poplatky podľa zásad ustanovených v podmienkach pre užívanie jednotnej telekomunikačnej siete.

(6) Právo na vrátenie úhrad, prípadne poplatkov podľa predchádzajúceho odseku musí sa uplatniť u organizácie spojov bez zbytočného odkladu; ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov odo dňa vzniku poruchy alebo závady pri výkone, právo zanikne.

Oddiel V

Ochrana telekomunikácií

§ 9

(1) Jednotná telekomunikačná sieť, jej zariadenia a prevádzka sú chránené proti ohrozovaniu, poškodzovaniu a škodlivému rušeniu inými zariadeniami alebo činnosťou.

(2) Všetky telekomunikačné zariadenia mimo jednotnej telekomunikačnej siete musia sa zriaďovať a prevádzať tak, aby škodlivo nerušili zariadenia tejto siete, najmä rádiokomunikačné zariadenia.

(3) Tak isto stroje, prístroje a zariadenia, používaním ktorých vzniká vysokofrekvenčná energia, je potrebné vyrábať, prípadne upraviť a prevádzať tak, aby nerušili prevádzku jednotnej telekomunikačnej siete. Výrobcovia, odberatelia z dovozu, prípadne vlastníci a užívatelia týchto strojov, prístrojov a zariadení sú povinní, pokiaľ je to vykonateľné, obstarať na svoj náklad potrebné odrušovacie zariadenie.

(4) Výrobcovia strojov, prístrojov a zariadení a odberatelia týchto zariadení z dovozu sú povinní pred ich uvedením do obehu preukázať orgánom povereným Federálnym ministerstvom spojov, že vysokofrekvenčná energia vznikajúca pri ich prevádzke nepresahuje úroveň, ktorá by spôsobila rušenie prevádzky zariadení jednotnej telekomunikačnej siete a iných telekomunikačných zariadení.

(5) Ak dôjde k ohrozeniu, rušeniu prevádzky alebo poškodzovaniu jednotnej telekomunikačnej siete, je vlastník (užívateľ) škodlivého zariadenia alebo prevádzateľ škodlivej činnosti povinný urobiť vhodné ochranné opatrenia. Ak to nie je vykonateľné alebo ak je hospodárnejšie alebo účelnejšie vykonať ochranné opatrenia na ohrozenom telekomunikačnom zariadení, vykoná ich jeho prevádzateľ. Ak vznikla závada nedodržaním podmienok určených pre zriadenie alebo prevádzku škodlivého zariadenia, náklady ochranných opatrení znáša prevádzateľ tohto zariadenia; inak náklady znáša vlastník (užívateľ) zariadenia zriadeného alebo zmeneného neskoršie, pokiaľ z predpisov o plánovaní nevyplýva iný postup.

(6) Ak sa v danej primeranej lehote neodstráni ohrozenie, rušenie alebo poškodzovanie, Ústredná správa spojov alebo ňou poverený orgán môže nariadiť, aby závadné zariadenie bolo vyradené z prevádzky, alebo zakázať škodlivú činnosť. Na vyradenie alebo zastavenie činnosti zariadenia dôležitého pre národné hospodárstvo alebo bezpečnosť štátu treba súhlas príslušného nadriadeného štátneho orgánu.

(7) Ak fyzická alebo právnická osoba pri podnikateľskej činnosti spôsobí poškodenie, ohrozenie alebo škodlivé rušenie zariadení jednotnej telekomunikačnej siete alebo zriaďuje či prevádzkuje telekomunikačné zariadenie alebo telekomunikačné služby bez povolenia alebo poverenia, je povinná zaplatiť pokutu až do výšky 500 000 Sk. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, dobu a následky protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Uložením pokuty podľa odseku 7 nie je dotknutá zodpovednosť podľa predpisov o náhrade škody.

(9) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(10) Orgány poverené Ústrednou správou spojov zisťujú zdroje ohrozovania, poškodzovania alebo rušenia prevádzky jednotnej telekomunikačnej siete, prípadne iných telekomunikačných zariadení (najmä rozhlasového a televízneho príjmu) a vydávajú záväzné príkazy na odstránenie závad. Za tým účelom sú ich pracovníci, ktorí sa riadne preukážu, oprávnení vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, do závodov a budov, požadovať zprávy a preskúšavať zariadenia, ktoré môžu spôsobiť závady; pritom musia zachovávať prevádzkové a bezpečnostné predpisy platné pre tieto zariadenia.

(11) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane pre telekomunikačné zariadenia prevádzané mimo jednotnej telekomunikačnej siete podľa § 6 ods. 1, pre telekomunikačné zariadenia povolené podľa § 4 a 5, pre rozhlasové a televízne prijímače a pre technické zariadenia potrebné na vytvorenie vysielaného signálu v rozhlasových a televíznych strediskách alebo na prenosových miestach.

§ 10

(1) Ustanovenia o ochrane telekomunikácií proti ohrozeniu, rušeniu a poškodzovaniu platia pre súbeh a križovanie telekomunikačných zariadení s vedeniami každého druhu, s komunikáciami, vodohospodárskymi dielami a ostatnými zariadeniami i pre vzájomný vzťah telekomunikačných zariadení (sietí) medzi sebou.

(2) Na obmedzenie nepriaznivého vplyvu silových vedení na telekomunikačné zariadenia musia sa plánované trasy silových vedení prejednať v rámci schvaľovacieho konania podľa predpisov o výstavbe s organizáciami spojov za účelom vykonania potrebných ochranných opatrení.

(3) Stavebníci (investori), prípadne generálni projektanti stavieb, vodohospodárskych diel alebo zariadení, uskutočnenie ktorých je spojené so zemnými prácami, sú povinní v rámci schvaľovacieho konania podľa predpisov o výstavbe doložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o vydanie stavebného povolenia alebo iného obdobného povolenia vyjadrením príslušnej organizácie spojov, energetiky, vojenskej správy a orgánov Ministerstva vnútra o existencii podzemných telekomunikačných vedení v stavenisku (trase). Generálni projektanti uvedených stavieb sú povinní zakresľovať do projektovej dokumentácie všetky telekomunikačné vedenia.

(4) Orgány príslušné vydávať územné rozhodnutia, stavebné povolenia alebo iné obdobné povolenia pri stavebnom konaní určia podmienky na ochranu telekomunikačných sietí, najmä tiež vedení umiestnených pod zemou alebo v korytách vodných tokov.

(5) Organizácie, prípadne osoby, ktoré budú vykonávať práce povolené podľa predchádzajúceho odseku, sú povinné urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu telekomunikačných vedení stavebnými prácami.

(6) Organizácie (orgány), v správe ktorých sú telekomunikačné siete, sú povinné viesť evidenciu týchto sietí, najmä podzemných káblov, a oznamovať príslušným orgánom a organizáciám údaje potrebné na plnenie úloh podľa predchádzajúcich odsekov.

§ 11

(1) Telekomunikačné zariadenia možno chrániť ochrannými pásmami, v ktorých sú v rozsahu ustanovenom vykonávacími predpismi zakázané alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu a porasty, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia a ich plynulú, bezpečnú a nerušenú prevádzku. Rovnakým spôsobom môžu byť zakázané alebo obmedzené niektoré činnosti v ochranných pásmach alebo v ich blízkosti.

(2) Ochranné pásma vymedzí na návrh organizácie spojov, vojenskej správy alebo orgánu Ministerstva vnútra národný výbor, ktorý vykonáva pôsobnosť orgánu územného plánovania; pritom dbá najmä na predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho a lesného fondu.

Oddiel VI

Používanie nehnuteľností pre telekomunikácie

§ 12

(1) Organizáciám spojov prislúchajú vo verejnom záujme oprávnenia:

a) zriaďovať a prevádzkovať na cudzích nehnuteľnostiach telekomunikačné nadzemné a podzemné vedenia včítane potrebných oporných a vytyčovacích bodov,

b) vstupovať a vchádzať v nevyhnutne potrebnom rozsahu pri projektovaní, zriaďovaní, prevádzke, opravách, zmenách alebo odstraňovaní telekomunikačného zariadenia na cudzie nehnuteľnosti,

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliešťovať stromy prekážajúce telekomunikačnému vedeniu.

(2) Organizácia spojov je povinná pred začatím výkonu oprávnenia podľa predchádzajúceho odseku bez meškania upovedomiť vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností. Ak medzi vlastníkmi alebo užívateľmi dotknutých nehnuteľností a organizáciou spojov dôjde k sporu o rozsahu oprávnenia, predloží organizácia spojov spor na rozhodnutie stavebnému úradu.

(3) Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach a nezapisujú sa do evidencie nehnuteľností.

(4) Pokiaľ je výkonom oprávnení podľa odseku 1 obmedzené užívanie nehnuteľnosti, poskytne sa jej vlastníkovi alebo nájomcovi primeraná náhrada.

(5) Ak medzi vlastníkom alebo nájomcom a organizáciou spojov nedôjde k dohode o náhrade podľa odseku 4, rozhodne na základe jeho žiadosti súd.

(6) Žiadosť podľa odseku 5 sa musí podať do 12 mesiacov odo dňa, keď k obmedzeniu užívania nehnuteľnosti došlo, inak nárok zaniká.

(7) Po vykonaní potrebných prác na telekomunikačných zariadeniach sú organizácie spojov povinné uviesť nehnuteľnosť, prípadne pozemnú komunikáciu s urýchlením na vlastné náklady do pôvodného, prípadne náležitého stavu.

(8) Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá sa použila pre telekomunikačné zariadenie, je povinný pri akomkoľvek užívaní alebo prácach na nehnuteľnosti dbať na potrebnú opatrnosť, aby nebolo ohrozené alebo poškodené telekomunikačné zariadenie.

(9) Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá sa použila pre telekomunikačné zariadenie, hodlá vykonať také práce alebo úpravu nehnuteľnosti, ktoré by mohli ohroziť plynulú alebo bezpečnú prevádzku telekomunikačných zariadení, je povinný najmenej šesť týždňov pred začatím zamýšľaných prác - ak nehrozí nebezpečenstvo z omeškania - upovedomiť príslušnú organizáciu spojov.

(10) V lehote ustanovenej v odseku 9 musí organizácia spojov vykonať potrebné opatrenia alebo oznámiť investorovi, že lehota šiestich týždňov nestačí a že potrebné opatrenia vykoná v dlhšej lehote, ktorú zároveň určí; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov, ak nejde o takú úpravu telekomunikačného zariadenia, ktorá sa musí vopred plánovať.

§ 13

(1) Pred výstavbou telekomunikačného zariadenia sú vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností povinní v nevyhnutnom rozsahu a v lehote určenej organizáciou spojov urobiť na náklady organizácie spojov na svojich pozemkoch potrebné opatrenia, najmä zobrať poľné kultúry a oklieštiť, prípadne vyrúbať a odstrániť stromy, ktoré by mohli brániť výstavbe alebo ohrozovať telekomunikačné zariadenie. Lehota určená organizáciou spojov však nesmie byť kratšia ako 15 dní.

(2) Ak táto lehota uplynie márne, organizácia spojov je oprávnená vykonať opatrenia podľa predchádzajúceho odseku na vlastný náklad na nebezpečenstvo vlastníka alebo užívateľa pozemku.

§ 14

(1) Za prevádzky telekomunikačného zariadenia obrubujú stromy na svoj náklad a v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre plynulú a bezpečnú prevádzku telekomunikačného zariadenia organizácie spojov, pokiaľ nedôjde s vlastníkom alebo užívateľom pozemku k inej dohode.

(2) Rúbanie stromov, ktoré je potrebné na zaistenie bezpečnosti prevádzky telekomunikačného zariadenia, vlastníci alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní vykonávať v lehote určenej organizáciou spojov, ktorá uhradzuje skutočné náklady. Ak táto lehota uplynie márne, obdobne platí ustanovenie § 13 ods. 2.

(3) Rúbanie a obrubovanie stromov, pri ktorom by mohli byť ohrozené telekomunikačné zariadenia alebo ich prevádzka, smie sa vykonávať len po dohode s organizáciou spojov a za dozoru osoby ňou ustanovenej.

§ 15

(1) Pri výkone oprávnení podľa § 12 až 14 organizácie spojov a nimi poverené osoby sú povinné čo najviac šetriť nehnuteľnosti, ich príslušenstvo a zariadenia na nich, ako i práva ich vlastníkov alebo užívateľov.

(2) Pri projektovaní, výstavbe a prevádzke telekomunikačných zariadení je potrebné dbať na to, aby sa čo najviac vylúčili škodlivé vplyvy na zdravie ľudí a na prírodné prostredie, aby sa šetrili chránené časti prírody, vegetácia potrebná pre hygienickú ochranu a kultúrne alebo historické pamiatky.

(3) Pri výkone oprávnení a činností uvedených v predchádzajúcich odsekoch zostávajú tak isto nedotknuté ustanovenia predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu, vodného hospodárstva a využití nerastného bohatstva.

§ 16

(1) Za škodu spôsobenú na nehnuteľnosti alebo na jej príslušenstve pri stavbe, prevádzke, opravách, zmene alebo odstraňovaní telekomunikačných zariadení patrí poškodenému vlastníkovi alebo užívateľovi nehnuteľnosti náhrada.

(2) Ak k dohode o náhrade škody nedôjde, možno nárok na náhradu škody uplatniť podľa všeobecných predpisov.3)

§ 17

(1) Stavby nadzemných i podzemných vedení jednotnej telekomunikačnej siete, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžadujú stavebné povolenie podľa zákona o stavebnom poriadku.

(2) Pri stavbách telekomunikačných vedení podľa odseku 1 organizácia spojov (investor) predloží stavebnému úradu na vyslovenie súhlasu plán určujúci polohu vedenia. Tento plán netreba stavebnému úradu predkladať v prípadoch ustanovených vykonávacími predpismi, najmä ak stavbou nie je dotknutý všeobecný záujem alebo oprávnené záujmy vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností.

(3) Stavby telekomunikačných vedení musia sa včas prejednať s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností; vlastníkov možno upovedomiť buď priamo alebo oznámením na príslušnom miestnom národnom výbore, prípadne jeho prostredníctvom.

(4) Námietky proti použitiu nehnuteľnosti vlastníci musia podať najneskoršie do 15 dní odo dňa upovedomenia u investora, ktorý ich predloží na rozhodnutie stavebnému úradu. Námietky majú odkladný účinok, ak ho z naliehavých dôvodov stavebný úrad nevylúčil.

(5) Pre stavbu vonkajších prijímacích rozhlasových a televíznych antén a ich zvodov, pokiaľ sa dodržia technické normy, prípadne iné všeobecné technické predpisy, pokiaľ toto zariadenie nekrižuje pozemné komunikácie alebo vedenie, nie je potrebné stavebné povolenie, ale je potrebný predcházajúci súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo predchádzajúce rozhodnutie súdu. Nie je dovolené zriaďovať individuálne vonkajšie prijímacie antény na objektoch, kde už bola zriadená spoločná anténa vhodná pre požadovaný príjem. Stavebný úrad pri štátnom stavebnom dohľade môže nariadiť preloženie alebo úpravu antén, ktoré ohrozujú stavebný stav nehnuteľnosti alebo bezpečnosť okolia alebo rušia jeho vzhľad.

§ 18

Oprávnenia a povinnosti patriace organizáciám spojov podľa tohto oddielu VI majú aj fyzické a právnické osoby oprávnené zriaďovať a prevádzať telekomunikačné zariadenia podľa § 4 a § 6 ods. 1.

Oddiel VII

Opatrenia na efektívne využívanie telekomunikácií

§ 19

(1) Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom pravidlá telekomunikačnej prevádzky pre prevádzkovateľov (§ 1 ods. 3) a užívateľov (§ 2 ods. 1) jednotnej telekomunikačnej siete, pravidlá na udeľovanie povolení podľa tohto zákona a postup a podmienky pri určovaní technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení [§ 21b ods. 4 písm. a)].

(2) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky a oblastné telekomunikačné úrady vykonávajú štátnu inšpekciu telekomunikácií, pričom kontrolujú, či sa dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe a plnia podmienky určené organizáciám spojov, fyzickým a právnickým osobám, ktorým sa povolilo zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a siete a poskytovať telekomunikačné služby.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete zriadené a prevádzkované podľa § 6 ods. 1.

(5) Federálne ministerstvo spojov sa stará o koordináciu prerokúvania medzinárodných telekomunikačných záležitostí a o vykonávanie medzinárodných dohôd a dojednaní.

(6) Ak organizácia spojov neplní podmienky, ktoré je povinná pri zriaďovaní a prevádzkovaní jednotnej telekomunikačnej siete a pri poskytovaní telekomunikačných služieb plniť, alebo ak fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa povolilo poskytovať telekomunikačné výkony, poruší ustanovené podmienky, možno jej uložiť pokutu až do výšky desaťnásobku sumy, ktorá je určená za neposkytnutú alebo za nekvalitne poskytnutú službu, prípadne do výšky desaťnásobku sumy vybranej za výkon poskytnutý v rozpore s podmienkami ustanovenými v predpisoch vydaných na základe tohto zákona a vo vydanom poverení.

(7) Pri opakovanom neplnení, prípadne porušovaní ustanovených podmienok počas 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 6 možno túto pokutu zvýšiť až päťnásobne.

(8) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia neplnenia alebo porušenia podmienok, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k neplneniu alebo porušeniu podmienok došlo.

(9) O uložení pokuty podľa odsekov 6 a 7 rozhoduje príslušný orgán štátnej správy telekomunikácií.

Oddiel VIII

Telekomunikačné tajomstvo

§ 20

(1) Právnické a fyzické osoby obstarávajúce telekomunikačné výkony a ich pracovníci i iné osoby poverené úlohami pri týchto výkonoch nesmú úmyselne na iné než pracovné účely získavať informácie o obsahu správ prenášaných telekomunikačnými zariadeniami a sieťami, ako aj o menách a adresách komunikujúcich strán a o číslach komunikujúcich staníc. Sú povinné zachovávať tajomstvo, nesmú oznamovať žiadne údaje týkajúce sa dopravovaných alebo sprostredkovaných správ.

(2) Údaje o dopravovaných alebo sprostredkovaných správach možno oznámiť len odosielateľovi a adresátovi alebo ich oprávneným zástupcom (právnym nástupcom). Súdom, orgánom prokuratúry a orgánom štátnej správy je umožnené získať informácie o obsahu dopravovaných alebo prenášaných správ; týmto orgánom možno oznámiť údaje o správach, prípadne ich možno oboznámiť s prevádzkovými dokladmi, nezverejnenými číslami účastníckych staníc alebo môžu využívať na daný účel telekomunikačné zariadenia v prípadoch ustanovených zákonom.

(3) Údaje predchádzajúcich odsekov platia aj pre ďalších prevádzkovateľov telekomunikačných zariadení a sietí a ich pracovníkov, ako aj pre užívateľov telekomunikačných zariadení a sietí, ktorí sa hoci len náhodou pri svojom telekomunikačnom styku oboznámia s obsahom informácií prenášaných telekomunikačnými zariadeniami a sieťami.

Oddiel IX

Orgány štátnej správy telekomunikácií a konanie pred nimi

§ 21

Orgánmi štátnej správy telekomunikácií sú:

a) ministerstvo,

b) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,

c) oblastné telekomunikačné úrady.

§ 21a

(1) Ministerstvo pri organizovaní a riadení spojov určuje základnú stratégiu rozvoja telekomunikácií.

(2) Ministerstvo najmä:

a) rozhoduje o udelení poverenia na zriaďovanie a prevádzkovanie vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete,

b) riadi a organizuje prípravu jednotnej telekomunikačnej sústavy pre prípad mimoriadnych udalostí,

c) riadi využívanie kmitočtového spektra zariadeniami všetkých odvetví národného hospodárstva,

d) riadi Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(3) Ministerstvo v odôvodnených prípadoch môže zveriť právomoc rozhodovať o udeľovaní poverení na zriaďovanie a prevádzkovanie vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky.

§ 21b

(1) Zriaďuje sa Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

(2) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia.

(3) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.

(4) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky najmä:

a) schvaľuje spôsobilosť telekomunikačných zariadení a podmienky ich uvádzania do obehu a prevádzky,

b) rozhoduje o udelení povolenia na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo jednotnej telekomunikačnej siete,

c) rozhoduje o udelení povolenia na zriadenie a prevádzkovanie prenosových ciest mimo jednotnej telekomunikačnej siete, zasahujúcich do miestnej príslušnosti dvoch alebo viacerých oblastných telekomunikačných úradov alebo prekračujúcich štátne hranice,

d) rozhoduje o udelení povolenia na zriadenie a prevádzkovanie zariadení pre telefónnu službu mimo jednotnej telekomunikačnej siete,

e) rozhoduje o udelení povolenia na prechovávanie, zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení,

f) rozhoduje o udelení povolenia na výstavbu, prevádzkovanie, ako aj na pripojenie telekomunikačných zariadení k zariadeniu iného prevádzkovateľa,

g) prideľuje kmitočty a kmitočtové pásma po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to i pre telekomunikačné zariadenia, ktorých zriadenie a prevádzkovanie nevyžaduje povolenie [§ 6 ods. 1 a ods. 4 písm. a)],

h) vypracúva v spolupráci s Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie plány využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielanie,

ch) riadi oblastné telekomunikačné úrady,

i) preskúmava rozhodnutia oblastných telekomunikačných úradov,4a)

j) riadi výkon štátnej inšpekcie telekomunikácií a štátneho dozoru nad dodržiavaním využívania kmitočtov a kmitočtových pásiem.

§ 21c

(1) Zriaďujú sa oblastné telekomunikačné úrady.

(2) Oblastné telekomunikačné úrady sú rozpočtové organizácie.

(3) Sídla oblastných telekomunikačných úradov a územné obvody ich pôsobnosti určí ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Oblastný telekomunikačný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

(5) Oblastné telekomunikačné úrady najmä:

a) vykonávajú štátnu inšpekciu telekomunikácií a štátny dozor nad dodržiavaním využívania kmitočtov a kmitočtových pásiem,

b) rozhodujú o ukladaní pokút podľa tohto zákona,

c) prejednávajú priestupky na úseku spojov týkajúce sa telekomunikácií,4b)

d) rozhodujú o udeľovaní povolení na zriaďovanie, zmenu, obnovu a údržbu zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti,

e) rozhodujú o udeľovaní povolení na zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych programov po vedení,

f) rozhodujú o udeľovaní osvedčení o spôsobilosti na obsluhu vysielacích rádiových staníc,

g) rozhodujú o udeľovaní povolení na výstavbu, prevádzkovanie, ako aj na pripojenie telekomunikačných zariadení k jednotnej telekomunikačnej sieti,

h) rozhodujú o udeľovaní povolení na zriaďovanie a prevádzkovanie prenosových ciest mimo jednotnej telekomunikačnej siete v rámci oblastného telekomunikačného úradu,

ch) rozhodujú o námietkach proti účtom telekomunikačných úhrad.

(6) Miestna príslušnosť oblastných telekomunikačných úradov sa riadi, pokiaľ tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, miestom činnosti účastníka konania, o ktorom má byť rozhodované. V ostatných prípadoch miestom trvalého pobytu alebo sídlom účastníka, o ktorého právach alebo povinnostiach sa má rozhodnúť.

§ 21d

(1) Pri vykonávaní štátnej inšpekcie telekomunikácií postupujú Federálne ministerstvo spojov a orgány ním poverené podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným zákonom5).

(2) Pracovníci orgánov štátnej správy telekomunikácií sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru. Tejto povinnosti môžu byť pracovníci zbavení za podmienok a spôsobom upraveným osobitným zákonom.6)

(3) Pracovníkom orgánov štátnej správy telekomunikácií je zakázané vykonávať za odplatu poradenskú alebo inú obdobnú odbornú činnosť pre organizácie spojov a pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné výkony na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona, prípadne ktoré o povolenie podľa tohto zákona žiadajú.

§ 21e

Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb podľa tohto zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.4)


Oddiel X

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 22

(1) Ústredná správa spojov vydá na vykonanie tohto zákona po dohose s príslušnými ústrednými orgánmi podrobnejšie predpisy.

(2) Oprávnenia a povolenia udelené podľa tohto zákona môže obmedziť alebo zrušiť orgán, ktorý ich vydal, alebo jeho nadriadený orgán pri neplnení ustanovených podmienok, alebo ak to vyžaduje bezpečnosť štátu.

§ 22a

(1) Pokiaľ sa v zákone č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. používa názov Federálne ministerstvo spojov, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pokiaľ sa v zákone č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. používa názov „národný výbor“, rozumie sa tým príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo okresný úrad životného prostredia.

§ 23

Zrušuje sa zákon č. 33/1922 Zb. o použití dopravných ciest a nehnuteľností pre telegrafy, vládne nariadenie č. 21/1923 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o použití dopravných ciest a nehnuteľností pre telegrafy, zákon č. 72/1950 Zb. o telekomunikáciách a vládne nariadenie č. 73/1950 Zb. o povoľovaní telekomunikačných zariadení.

§ 24

Oprávnenia na zriaďovanie a prevádzanie telekomunikačných zariadení nadobudnuté podľa zákona č. 72/1950 Zb. sa považujú za povolenia, prípadne pokiaľ ide o rozhlasové a televízne prijímače, za ohlásenia na evidenciu podľa tohto zákona.

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 a § 9 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.

2) § 12 ods. 2 a § 17 zákona č. 468/1991 Zb.

3) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4a) § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

4b) § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5) § 16 až § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

6) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené