Zákon č. 10/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"

Čiastka 7/1964
Platnosť od 05.02.1964 do14.10.1990
Účinnosť od 05.02.1964 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

10

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. januára 1964

o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Pre ocenenie vynikajúcich umelcov Slovenského národného divadla, ktorí sa zaslúžili o jeho vysokú umeleckú úroveň a tak mimoriadne prispeli k plneniu jeho národného a kultúrneho postavenia slúžiť pracujúcemu ľudu, socialistickej spoločnosti a jej umeniu, zavádza sa čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla“.

(2) Čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla“ sa udeľuje vynikajúcim umelcom Slovenského národného divadla, ktorí pracujú v tomto divadle najmenej 10 rokov a ktorí dosahujú sústavne také výsledky, že sa stávajú vzorom ostatným umelcom Slovenského národného divadla a iných divadiel.

§ 2

(1) Pre ocenenie vynikajúcich prevádzkových a organizačných pracovníkov Slovenského národného divadla sa zavádza čestný titul „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla“.

(2) Čestný titul „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla“ sa udeľuje vynikajúcim prevádzkovým a organizačným pracovníkom Slovenského národného divadla, ktorí pracujú v tomto divadle najmenej 10 rokov, a to sústavne tak, že sa stávajú príkladom ostatným pracovníkom Slovenského národného divadla a iných divadiel.

§ 3

(1) Čestné tituly „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla“ a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla" udeľuje povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

(2) Zároveň s udelením čestných titulov podľa odseku 1 sa odovzdáva listina (diplom) o udelení čestného titulu.

§ 4

Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru odoberie čestný titul „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla“ alebo „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla“, ak ten, komu bol udelený, sa stal titulu nehodným.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.