Opatrenie č. 40/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 19/1962
Platnosť od 17.04.1962 do09.04.1967
Účinnosť od 17.04.1962 do09.04.1967
Zrušený 29/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 48/1962 Zb. zo dňa 18. mája 1962.

40

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. apríla 1962

o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Zriaďuje sa Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov; Ústredná správa je ústredným orgánom štátnej správy, zriadeným pri Predsedníctve vlády.

§ 2

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa v celej svojej činnosti zameriava dôsledným presadzovaním štátnej disciplíny na úseku nákupu poľnohospodárskych výrobkov na posilnenie autority štátneho plánu nákupu a záväznosti nákupných zmlúv s cieľom dosiahnuť toho, aby všetky poľnohospodárske závody plnili riadne svoje povinnosti voči spoločnosti.

Hlavnými úlohami Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sú najmä:

- zúčastňovať sa aktívne v úzkej spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pri zostavovaní a prerokúvaní návrhu jednotného plánu poľnohospodárskej výroby a nákupu v celoštátnom meradle i pri rokovaní s krajmi a okresmi a zabezpečovať, najmä pri rozpise plánu výroby a nákupu, aby úlohy štátneho nákupu sa opierali o dostatočné zabezpečenie úloh vo výrobe,

- zabezpečovať správne vykonanie kontraktácie,

- koordinovať a kontrolovať vo veciach nákupu činnosť všetkých nákupných organizácií,

- riadiť poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky včítane ich podnikovej činnosti a ich bilančnej činnosti týkajúcej sa zásob nakupovaných poľnohospodárskych výrobkov, riadnej ochrany prevzatých zásob a zabezpečovať riadne plnenie plánovaných potrieb a prostriedkov pre zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby,

- riadiť prácu Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov,

- sledovať účinnosť opatrení vyplývajúcich zo systému nákupu, skúmať podklady a predkladať rozbory a návrhy na riešenie systému nákupu poľnohospodárskych výrobkov.

§ 3

Na čele Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov je jej predseda, ktorého na návrh vlády vymenúva a odvoláva prezident republiky.

§ 4

Podrobné vymedzenie úloh Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov obsahuje štatút, ktorý na návrh jej predsedu vydá vláda.

§ 5

(1) Ako orgán Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa zriaďuje Oblastná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku. Na čele Oblastnej správy je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Ústrednej správy.

(2) Oblastná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s orgánmi Slovenskej národnej rady. Rozsah úloh Oblastnej správy vymedzí štatút Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov.

§ 6

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov je oprávnená vydávať na základe príslušných zákonov a vládnych nariadení vo svojej pôsobnosti všeobecne záväzné predpisy a metodicky riadiť činnosť na úseku nákupu poľnohospodárskych výrobkov.


§ 7

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené