Nariadenie vlády č. 29/1962 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda

Čiastka 15/1962
Platnosť od 29.03.1962 do26.03.1975
Účinnosť od 29.03.1962 do26.03.1975
Zrušený 21/1975 Zb.

29

VLÁDNE NARIADENIE

zo 16. marca 1962

o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Štátne ceny Klementa Gottwalda sa udeľujú ako prejav uznania socialistického štátu za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie, vytvorili umelecké hodnoty alebo inak prispeli k vyriešeniu úloh socialistickej výstavby a k ďalšiemu rozvoju kultúry v našej vlasti.

§ 2

Štátne ceny Klementa Gottwalda udeľuje prezident republiky na návrh vlády každoročne k 9. máju.

§ 3

Štátne ceny Klementa Gottwalda sa môžu udeliť jednotlivým osobám alebo kolektívom v týchto skupinách:

v prvej skupine za diela, výkony alebo objavy z odboru spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických vied,

v druhej skupine za vynikajúce vynálezy a základné zmeny v rozvoji techniky a vynikajúce uplatnenie nových liečebných metód,

v tretej skupine za diela alebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, umeleckej a dokumentárnej kinematografie a užitkovej grafiky.

§ 4

(1) Vyznamenaným prislúcha čestný titul „Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“.

(2) Laureáti štátnej ceny Klementa Gottwalda majú právo nosiť červenú stužku lemovanú bielym a modrým prúžkom, s vavrínovou snietkou.

(3) Laureáti štátnej ceny Klementa Gottwalda dostanú súčasne so štátnou cenou Klementa Gottwalda listinu o tom, že im štátna cena Klementa Gottwalda bola udelená.

(4) Podrobnosti o tom, ako sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 3 v prípadoch, keď je vyznamenaný kolektív, upraví štatút.

§ 5

(1) So štátnymi cenami Klementa Gottwalda sú spojené odmeny, ktoré sú

v prvej skupine 40 000 Kčs,
v druhej skupine 30 000 Kčs,
v tretej skupine 20 000 Kčs.

(2) Odmeny nie sú podrobené daniam ani poplatkom.

§ 6

(1) Návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda podávajú verejné inštitúcie, organizácie alebo jednotlivci Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda.

(2) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda a jeho komisie pre odbory vedy, techniky a umenia sú zložené z vynikajúcich predstaviteľov vedy, techniky a umenia a ostatných odborov tvorivej činnosti. Členov Výboru a komisií vymenúva a odvoláva vláda.

(3) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda hodnotí predložené návrhy a predkladá vláde návrh na udelenie štátnych cien. Robí tak na základe posudkov svojich komisií.

§ 7

Náležitosti na predkladanie návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda, spôsob prejednávania návrhov a podrobnosti o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda upravuje štatút, ktorý vydá Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda.


§ 8

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 139/1960 Zb. o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené