Vyhláška č. 111/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Čiastka 59/1962
Platnosť od 29.11.1962 do19.09.1963
Účinnosť od 01.12.1962 do19.09.1963
Zrušený 70/1963 Zb.

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby

z 22. novembra 1962

o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Ministerstvo výstavby v dohode s ostatnými dodávateľskými a odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 231/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 32 ods. 5 znie:

(5) Po predchádzajúcom súhlase okresného národného výboru môžu sa výnimočne odovzdať a prevziať nedokončené objekty bytovej a občianskej výstavby zahrnuté do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby, pokiaľ na ich úplné dokončenie chýbajú:

a) výťahy,

b) vzduchotechnické zariadenia,

c) zariadenia CO,

d) portály v obchodných miestnostiach,

e) v čase od 1. decembra do 30. apríla vonkajšie omietky s mokrým výrobným procesom,

f) záhradnícke práce (vysádzanie stromov a krov, vysiatie trávnikov a pod.), ktoré sa môžu vykonať len v zodpovedajúcich ročných obdobiach. To isté platí obdobne o bytovej a občianskej výstavbe, nezahrnutej do harmonogramov komplexnej bytovej a občianskej výstavby s tou odchýlkou, že v týchto prípadoch je namiesto súhlasu okresného národného výboru potrebný súhlas ústredného investora.“

2. Za § 32 ods. 5 sa vkladá ďalší odsek tohto znenia:

(6) V zápisnici o odovzdaní a prevzatí musí sa určiť lehota, kedy budú chýbajúce práce pripravené na odovzdanie a prevzatie; pri omietkach uvedených v odseku 5 písm. e) nesmie byť táto lehota dlhšia ako do najbližšieho 31. júla. Po dokončení jednotlivých chýbajúcich prác uvedených v odseku 5 písm. a) až e) dodávateľ odovzdá a odberateľ prevezme tieto práce dodatkom k pôvodnej zápisnici. Ak nedodrží dodávateľ uvedenú lehotu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále 500 Kčs za každý deň meškania, najviac však 2 % z ceny všetkých prác dojednaných v zmluve.“


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška č. 152/1961 Zb. o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.


Prvý námestník ministra:

inž. Pánek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené