60

Vládne nariadenie

z 31. júla 1959

o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien

Vláda Československej republiky, vychádzajúc z nutnosti prehĺbiť plánovanie a tvorbu cien a zvýšiť účinnosť cenovej sústavy v národnom hospodárstve, nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Vláda

Vláda robí zásadné opatrenia v odbore plánovania a tvorby cien, najmä stanoví politicko-hospodárske smernice pre celkové úpravy cien, určí ceny tovaru, ktorý má osobitný význam pre životnú úroveň obyvateľstva, ako aj zmeny cien tovaru a cien prác a výkonov (ďalej len „služby“) platených obyvateľstvom alebo obyvateľstvu, pokiaľ určením týchto zmien nepoverila niektorý z orgánov uvedených v §§ 2, 3 a 5.

§ 2

Štátna plánovacia komisia

Štátna plánovacia komisia s výnimkou uvedenou v § 3 riadi, koordinuje a kontroluje plánovanie a tvorbu cien v národnom hospodárstve, najmä stanoví:

a) metodické smernice pre plánovanie a tvorbu cien,

b) veľkoobchodné ceny výrobkov a veľkoobchodné i maloobchodné ceny služieb v prípadoch, v ktorých si určenie ceny vzhľadom na ich význam pre rozvoj národného hospodárstva vyhradila,

c) zmeny veľkoobchodných cien, pokiaľ určením týchto zmien nepoverila niektorý z orgánov uvedených v § 5,

d) ceny opakovane vyrábaných výrobkov vo všetkých prípadoch, v ktorých došlo pri ich tvorbe k sporu o výške ceny medzi orgánmi, ktorým prislúcha ceny opakovane vyrábaných výrobkov určiť, pokiaľ tento spor nebol odstránený dohodou nadriadených ústredných úradov a orgánov (ďalej len „ústredné orgány“), prípadne výkonných orgánov krajských národných výborov.

§ 3

Štátny výbor pre výstavbu

Štátny výbor pre výstavbu riadi, koordinuje a kontroluje plánovanie a tvorbu cien stavebných, montážnych, projektových, geodetických, topografických a kartografických prác (ďalej len „práce“), najmä stanoví:

a) metodické smernice pre plánovanie a tvorbu cien prác,

b) ceny prác a ich zmeny v prípadoch, v ktorých si určenie cien prác vyhradil,

c) ceny prác vo všetkých prípadoch, v ktorých došlo pri ich tvorbe k sporu o výške ceny medzi orgánmi, ktorým prislúcha ceny prác určiť, pokiaľ tento spor nebol odstránený dohodou nadriadených ústredných orgánov, prípadne výkonných orgánov krajských národných výborov.

§ 4

Ministerstvá financií a štátnej kontroly

(1) Ministerstvo financií sa zúčastní plánovania, tvorby a kontroly cien v prípadoch, ktoré určí vláda.

(2) Ministerstvo štátnej kontroly sústavne preveruje tvorbu a dodržiavanie cien a koordinuje a metodicky usmerňuje kontrolu cien vykonávanú kontrolnými orgánmi ústredných orgánov a krajských národných výborov.

§ 5

Ústredné orgány a výkonné orgány krajských národných výborov

Ostatné ústredné orgány a výkonné orgány krajských národných výborov v svojej pôsobnosti:

a) určia ceny podľa smerníc vlády, Štátnej plánovacej komisie alebo Štátneho výboru pre výstavbu,

b) zúčastnia sa plánovania a tvorby cien v prípadoch, ktoré sa ich dotýkajú,

c) riadia tvorbu uskutočňovanú podriadenými organizáciami,

d) kontrolujú tvorbu cien a dodržiavanie určených cien.

§ 6

Organizácie podriadené ústredným orgánom alebo národným výborom

Organizácie podriadené ústredným orgánom alebo národným výborom určia ceny v prípadoch, ktoré určí Štátna plánovacia komisia.

§ 7

Štátna arbitráž

(1) Spory medzi dodávateľskými a odberateľskými organizáciami riešia ústredné orgány, prípadne výkonné orgány krajských národných výborov nadriadené týmto organizáciám. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, rozhodne na návrh ústredného orgánu (výkonného orgánu krajského národného výboru), do pôsobnosti ktorého náleží cenu určiť, Štátna arbitráž Československej republiky, ak ide o spor:

a) vzniknutý z dôvodu nedodržania určených cien alebo podmienok, za ktorých boli ceny určené,

b) o cenu neštandardného výrobku či neopakovane poskytovanej služby, s výnimkou prác uvedených v § 3.

(2) Pri rozhodovaní sporov uvedených v odseku 1 sa postupuje primerane podľa predpisov upravujúcich konanie o sporoch o základné podmienky dodávky.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

Vykonávacie predpisy podrobnejšie vymedzia pôsobnosť v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien, a to podľa zásad schválených vládou.

§ 9

(1) Organizácie a im nadriadené orgány sú povinné poskytovať orgánom povereným plánovaním, tvorbou a kontrolou cien podklady nutné na výkon ich funkcie. Orgány poverené kontrolou majú prístup na všetky pracoviská; môžu aj v rozsahu nevyhnutne potrebnom požadovať a odoberať vzorky jednotlivých druhov výrobkov. Obmedzenia platné na vstup do podnikov a pre utajovanie skutočností tvoriacich štátne tajomstvo zostávajú nedotknuté.

(2) Osoby poverené plnením úloh podľa tohto nariadenia alebo na ňom zúčastnené, najmä aj pracovníci kontrolnej služby, sú povinné zachovávať voči nepovolaným osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti. Povinnosť mlčanlivosti nezaniká skončením činnosti alebo pracovného pomeru.

§ 10

(1) Predpisy potrebné na vykonanie tohto nariadenia vydá Štátna plánovacia komisia.

(2) Opatrenia všeobecnej povahy v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien sa vyhlasujú v úradných listoch.

§ 11

Zrušujú sa

vládne nariadenie č. 28/1954 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien,

vládna vyhláška č. 202/1956 Ú. l. o pôsobnosti výkonných orgánov krajských národných výborov v odbore tvorby cien, a

vládna vyhláška č. 26/1958 Ú. l. o výške nájomného z niektorých hnuteľných základných fondov najatých organizáciami socialistického sektora.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené