Zákon č. 71/1957 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani

(v znení č. 50/1959 Zb.)

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb. (nepriamo)

71

Zákon

z 19. decembra 1957,

ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy sa doplňuje takto:

Do § 22 ods. 3 sa vkladá ďalšie ustanovenie tohto znenia:

12. sa splnomocňuje, aby pre niektoré vedľajšie alebo príležitostné zamestnania určilo daň paušálnou sadzbou nepresahujúcou najvyššiu prípustnú sadzbu.“

Čl. II - Zrušený od 1. 1. 1960.

Čl. III

Zákon č. 78/1952 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 včítane nadpisu znie:

„Zdaňovacie obdobie

Daň sa vyrubuje za každý kalendárny rok po jeho uplynutí s výnimkou uvedenou v § 23 ods. 3 č. 2.“

2. V § 5 sa prečiarkujú slová „odmeny vynálezcov a zlepšovateľov za prijaté vynálezy a zlepšovacie námety,“.

3. V § 21 sa prečiarkuje ustanovenie č. 2.

4. Do § 23 ods. 3 sa vkladajú ako č. 1 až 3 ustanovenia tohto znenia:

1. sa splnomocňuje povoliť pre určité skupiny daňovníkov určenie dane z príjmov obyvateľstva paušálnou sumou, ktorá by zahrňovala prípadne aj povinnosť na živnostenskej dani;

2. určí, za akých podmienok nie je daňovník povinný podávať každoročne zoznanie k dani a kedy vyrubenie dane platí na viacej rokov;

3. určí, v ktorých prípadoch sú organizácie socialistického sektora povinné zrážať preddavky na daň z príjmov obyvateľstva;“

Doterajšie označenie č. 1 až 3 sa mení na č. 4 až 6.

Čl. IV

Zákon č. 79/1952 Zb. o živnostenskej dani sa doplňuje takto:

Do § 7 ods. 2 sa vkladá za ustanovenie písm. a) a b) ustanovenie, ktoré znie:

c) sa splnomocňuje upravovať lehoty na podávanie hlásenia o živnostenskej dani odchylne od ustanovenia § 4 a určiť, kedy a za akých podmienok nie je daňovník povinný podávať hlásenie o živnostenskej dani;“

Doterajšie označenie písm. c) a d) sa mení na písm. d) a e).


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1958; vykoná ho minister financií.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.