68

Zákon

z 19. decembra 1957

o umelom prerušení tehotnosti

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

V záujme ďalšieho rozšírenia starostlivosti o zdravý vývoj rodiny, ohrozovanej škodami spôsobovanými pri umelom prerušení tehotnosti na zdraví a životoch žien zákrokmi nesvedomitých osôb a mimo zdravotníckych zariadení, upravuje tento zákon umelé prerušenie tehotnosti.

Podmienky umelého prerušenia tehotnosti

§ 2

(1) Tehotnosť možno umele prerušiť len so súhlasom tehotnej ženy a po predchádzajúcom povolení; ak je tehotná žena celkom pozbavená svojprávnosti alebo pre duševnú poruchu vôbec neschopná obstarávať svoje veci sama, možno jej súhlas nahradiť súhlasom jej zákonného zástupcu.

(2) Tehotnosť možno umele prerušiť len v lôžkovom zdravotníckom zariadení.

§ 3

(1) O povolení umelého prerušenia tehotnosti rozhoduje na žiadosť tehotnej ženy (jej zákonného zástupcu) komisia na to zriadená.

(2) Povolenie na umelé prerušenie tehotnosti možno udeliť len zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov osobitného zreteľa hodných.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Ministerstvo zdravotníctva vydá po dohode s Ministerstvom spravodlivosti predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona, najmä o zdravotných a iných dôvodoch osobitného zreteľa hodných (§ 3 ods. 2), o organizácii komisií a konaní vykonávanom týmito komisiami (§ 3 ods. 1).

§ 8

(2) Trest právoplatne uložený pred účinnosťou tohto zákona za trestný čin usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák. sa nevykoná. Ak bol takýto trest uložený ako trest úhrnný alebo dodatkový, použije sa primerane ustanovenie § 392 trestného poriadku.

(3) Na páchateľku odsúdenú pred účinnosťou tohto zákona pre trestný čin usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák. sa dňom účinnosti tohto zákona hľadí, ako by nebola odsúdená.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.