Nariadenie č. 30/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch

Čiastka 16/1957
Platnosť od 01.07.1957 do31.03.1964
Účinnosť od 01.07.1957 do31.03.1964
Zrušený 24/1964 Zb.

30

Nariadenie ministra financií

z 20. júna 1957,

ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom spravodlivosti podľa § 27 zákona číslo 26/1957 Zb. o notárskych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


Prvá časť

Prvý oddiel

Notársky poplatok z dedičstva

K § 2 zákona

Z čoho sa poplatok platí

(1) Poplatok z dedičstva sa platí zo všetkých majetkových predmetov a práv (ďalej len „majetok“), ktoré smrťou poručiteľa prešli na dedičov, odkazovníkov alebo na iné osoby. Aj iný majetok, ktorý sa neprejednal ako dedičstvo, podlieha poplatku, ak ho niekto nadobudol následkom smrti; najmä sú to poistné plnenia z poistenia osôb, pokiaľ nie sú od poplatku oslobodené, a dary na prípad smrti poskytnuté z cudziny.

(2) Právo požívania a právo užívania pre vlastnú potrebu a práva na opakujúce sa plnenia (napr. výmenok, renta a pod.) sú predmetom poplatku bezo zreteľa na to, že sa ich hodnoty neodpočítavajú z majetku, ktorý dočasne zaťažujú.

(3) Poplatok z dedičstva sa taktiež platí z majetku, ktorý poručiteľ previedol v období troch mesiacov pred svojou smrťou, ak by inak podliehal poplatku z darovania.

(4) Z nehnuteľného majetku, ktorý je v tuzemsku, platí sa poplatok bezo zreteľa na štátne občianstvo alebo bydlisko poručiteľa. Z nehnuteľného majetku, ktorý je v cudzine, sa poplatok neplatí.

(5) Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti československým štátnym občanom, platí sa poplatok zo všetkého jeho hnuteľného majetku, i keď je majetok v cudzine. Dedičská dávka, ktorá sa musí preukázateľne platiť inému štátu z majetku, ktorý je v cudzine, je odpočítateľným záväzkom.

(6) Ak nebol poručiteľ v čase svojej smrti československým štátnym občanom, podlieha poplatku jeho hnuteľný majetok, ktorý je v tuzemsku. Dedičská dávka z tohto majetku, ktorá sa musí preukázateľne platiť v štáte, ktorého občanom bol poručiteľ, je odpočítateľným záväzkom.

(7) Za hnuteľný majetok, ktorý je v tuzemsku, sa považujú najmä pohľadávky zabezpečené na tuzemských nehnuteľnostiach, tuzemské patenty a iné tuzemské práva, napr. chránené vzory, chránené známky, autorské práva a podobne. Pre posúdenie, či ide o tuzemský majetok, je pri peňazoch a cenných papieroch smerodajné miesto, kde boli dané do úschovy, pri pohľadávkach nezabezpečených na tuzemských nehnuteľnostiach je rozhodujúce bydlisko dlžníkovo.

(8) Ustanovenia odsekov 4 až 7 platia, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

(9) Ak došlo k dohode o rozdelení dedičstva, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 2 ods. 3 zákona, vec sa na účely poplatkov posudzuje tak, že majetkové predmety a práva, ktoré účastník dohodou nadobudol, prešli naň smrťou poručiteľa.

(10) Ak bola v dohode o rozdelení dedičstva dojednaná odkladacia alebo rozväzovacia podmienka alebo začiatočná alebo konečná lehota, platí sa poplatok, ako keby podmienka alebo lehota dojednané neboli; ak dôjde pri splnení podmienky alebo po uplynutí lehoty k ďalšiemu prevodu majetku, platí sa z neho samostatný poplatok.

Vecné oslobodenie od poplatku

(11) Od poplatku z dedičstva sú oslobodené

a) dedičstvo záležiace len v hnuteľnom majetku, ktorého cena bez zrážky záväzkov neprevyšuje 500 Kčs,

b) majetok združený v jednotnom roľníckom družstve podľa § 4 ods. 4 zákona,

c) vklady na vkladných knižkách „na meno“ v tuzemských štátnych peňažných ústavoch,

d) poistné plnenia z poistenia osôb, dojednaného v Štátnej poisťovni, pokiaľ nie sú určené v prospech majiteľa alebo doručiteľa poistky,

e) dedičstvá záležiace v hnuteľnom majetku po zástupcoch cudzích štátov poverených v Československej republike, po príslušníkoch ich rodín žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti a po iných osobách, pokiaľ im prislúchala diplomatická imunita, neboli československými štátnymi občanmi a vzájomnosť je zaručená.

K § 3 zákona

Kto poplatok platí

(12) Právny nástupca vo vlastníctve veci, na ktorej viazne pre poplatok z dedičstva zákonné záložné právo, je povinný rukou spoločnou a nerozdielnou s pôvodným nadobúdateľom zaplatiť čiastku poplatku, ktorá pomerne pripadá na vec, ktorú nadobudol.

(13) Povinnosť právneho nástupcu zaplatiť poplatok nezaniká tým, že prišiel o vec, na ktorej viazne pre poplatok zákonné záložné právo.

Osobné oslobodenie od poplatku

(14) Poplatok z dedičstva neplatí

a) československý štát a štátne ústavy,

b) Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied,

c) Československá akadémia pôdohospodárskych vied,

d) kultúrne fondy zriadené podľa zákona číslo 115/1953 Zb. o autorskom práve,

e) dobrovoľné organizácie,

f) ľudové družstvá a družstevné organizácie.

K § 4 zákona

Všeobecné ustanovenia o základe poplatku

(15) Poplatok z dedičstva sa vypočíta, pokiaľ nie je ustanovené inak, zo všeobecnej ceny dedičského podielu každého jednotlivého dediča po zrážke odpočítateľných záväzkov.

(16) Všeobecnou (predajnou) cenou je suma, ktorá by sa dosiahla predajom majetkového predmetu v deň smrti poručiteľa.

(17) Pri oceňovaní sa prihliada aj k cene príslušenstva a práv spojených s vlastníctvom k veci.

(18) Peňažné pohľadávky, vklady na vkladných knižkách a cenné papiere patria do základu poplatku spravidla menovitou hodnotou.

(19) Ak je hodnota majetku udaná v cudzej mene, prepočíta sa na československú menu v pomere, ktorý určí Ministerstvo financií.

(20) Pohľadávka sa zahrnie do základu poplatku tiež vtedy, ak tvrdí poplatník, že je nevymožiteľná, pokiaľ nevymožiteľnosť nepreukáže v lehote, ktorú určí štátne notárstvo (ďalej len „notárstvo“). Hodnotu pochybných pohľadávok možno určiť dohodou s poplatníkom.

(21) Cenu majetkových predmetov a práv pre základ poplatku určí notárstvo. Pri majetku zahrnutom do súpisu vychádza notárstvo zo všeobecnej ceny určenej uznesením vydaným podľa § 330 ods. 1 o. s. p. Pri ostatnom majetku prihliadne najmä k dokladom predloženým poplatníkom a cenám zisteným pri prevodoch (prechodoch) toho istého majetkového predmetu (práva) alebo rovnakého alebo podobného majetkového predmetu (práva). Notárstvo si môže tiež vždy vyžiadať dobrozdanie o cene od kompetentných miestnych orgánov štátnej správy (§ 26 ods. 2 zákona).

(22) Ak je cena majetku nezahrnutého do súpisu vyšetrená notárstvom vyššia, než poplatníkom udaná a ak nedôjde s poplatníkom k dohode o cene, vyžiada notárstvo znalecký posudok jedného alebo viacerých prísažných znalcov. Zaplatenie trov znaleckého posudku uloží notárstvo účastníkovi spôsobom uvedeným v § 127 a nasl. o. s. p.

(23) Cena pozemku pojatého do hospodársko-technických úprav pozemkov, za ktorý bol pridelený iný pozemok do náhradného užívania, určí sa podľa ceny tohto pozemku.

(24) Pre výpočet poplatku sa spravidla oceňuje pôdohospodárska pôda s inventárom patriacim k pôdohospodárskemu hospodárstvu, ktorého výnos podlieha pôdohospodárskej dani, najmenej dvaapolnásobkom základu pôdohospodárskej dane.

Cena práva požívania, práva užívania pre vlastnú potrebu a práv na opakujúce sa plnenia

(25) Právo požívania a právo užívania pre vlastnú potrebu, výmenok a iné práva na opakujúce sa plnenia (ďalej len „právo na úžitky“) sa oceňujú násobkom ročnej ceny úžitkov podľa ich trvania.

(26) Ak sú úžitky vyhradené na určitú dobu, ocenia sa súčtom ročných cien, najviacej však dvadsaťnásobkom. Ak má právo na úžitky trvať na dobu neurčitú, ocenia sa šesťnásobkom ich ročnej ceny.

(27) Cena práva na úžitky obmedzené na dobu života jednej osoby vypočíta sa podľa veku tejto osoby násobkom ročnej ceny úžitkov, a to

pri veku do 15 rokov19-násobkom,
pri veku viacej než 15 rokov do 25 rokov17-násobkom,
pri veku viacej než 25 rokov do 35 rokov16-násobkom,
pri veku viacej než 35 rokov do 40 rokov15-násobkom,
pri veku viacej než 40 rokov do 45 rokov14-násobkom,
pri veku viacej než 45 rokov do 50 rokov13-násobkom,
pri veku viacej než 50 rokov do 55 rokov11-násobkom,
pri veku viacej než 55 rokov do 60 rokov 9-násobkom,
pri veku viacej než 60 rokov do 65 rokov 7-násobkom,
pri veku viacej než 65 rokov do 70 rokov 6-násobkom,
pri veku viacej než 70 rokov do 75 rokov 5-násobkom,
pri veku viacej než 75 rokov do 80 rokov 4-násobkom,
pri veku viacej než 80 rokov do 85 rokov 3-násobkom,
pri veku viacej než nad 85 rokov 2-násobkom.

(28) Ak závisí doba trvania práva na úžitky od života viacerých osôb tak, že právo zaniká smrťou prvej oprávnenej osoby, je rozhodujúci pre výpočet jeho ceny vek najstaršej osoby. Ak má právo trvať až do smrti poslednej oprávnenej osoby, je rozhodujúci vek najmladšej osoby.

(29) Za ročnú cenu práva požívania alebo užívania pre vlastnú potrebu sa považuje, pokiaľ nie je udaná, jedna dvadsatina ceny nehnuteľnosti týmto právom zaťaženej.

Majetok vylúčený zo základu poplatku

(30) Majetok, ktorý je združený v jednotnom roľníckom družstve, ktoré prijalo vzorové stanovy, vylúči sa podľa § 4 ods. 4 zákona zo základu poplatku z dedičstva, ak

a) poručiteľ bol členom družstva a je ním tiež nadobúdateľ alebo

b) nadobúdateľ je členom družstva a zdedený majetok združí do jedného roku odo dňa smrti poručiteľa, alebo

c) nadobúdateľ vstúpi do družstva do jedného roku odo dňa smrti poručiteľa a v tomto čase združí zdedený majetok.

(31) Zo základu poplatku sa vylúči aj pôda, ktorá sa ponecháva rodine člena jednotného roľníckeho družstva v osobnom hospodárstve (záhumienok). Poplatku však podlieha majetok, ktorý nie je združený na spoločné hospodárenie, najmä obytná budova, stajňa na ustajnenie zvierat, náradie a zvieratá, ktoré má člen v osobnom vlastníctve.

(32) Majetok združený na spoločné hospodárenie v jednotnom roľníckom družstve sa vylúči zo základu poplatku aj vtedy, ak družstvo nižšieho typu, ktorého členom je nadobúdateľ, prijalo vzorové stanovy do jedného roku odo dňa smrti poručiteľa.

(33) Ak nastane dôvod pre zníženie poplatku podľa odseku 30 písm. b) alebo c) alebo podľa odseku 32 až po jeho vyrubení, zníži sa poplatok na žiadosť poplatníka.

(34) Poplatník stratí výhodu a je povinný poplatok doplatiť, ak z jednotného roľníckeho družstva vystúpil alebo bol z neho vylúčený pred uplynutím päť rokov od smrti poručiteľa a užívanie jeho majetku mu bolo vrátené alebo mu boli za jeho pozemky, o ktorých užívanie prišiel, pridelené pozemky do náhradného užívania. Túto skutočnosť je poplatník povinný prihlásiť notárstvu do 15 dní, a to pod následkami § 7 ods. 2 zákona. Poplatok sa vyrubí (dorubí) aj so zreteľom na zníženie hodnoty majetku o vklad do nedeliteľného fondu.

(35) Zo základu poplatku sa vylúči tiež zdedený majetok,

a) ktorý bol prikázaný do užívania podľa predpisov vl. nar. č. 50/1955 Zb., o niektorých opatreniach na zabezpečenie pôdohospodárskej výroby, alebo

b) ktorý bol bezodplatne odovzdaný do užívania podľa predpisov toho istého vládneho nariadenia, alebo

c) ktorý z iného dôvodu bezodplatne užíva závod socialistického sektora.

O povinnosti poplatníka prihlásiť vrátenie užívania majetku alebo pridelenie pozemkov do náhradného užívania a poplatok doplatiť platia obdobne ustanovenia odseku 34. V prípadoch uvedených pod písm. b) a c) je poplatník povinný tiež prihlásiť, že užívateľ začal majetok užívať za odplatu.

K § 5 zákona

Odpočítateľné záväzky

(36) Od ceny zdedených majetkových predmetov a práv (dedičského podielu) sa odpočítajú

a) výdavky za liečenie poslednej choroby poručiteľa, ak je dôveryhodným spôsobom preukázané, že dedič je povinný ich zaplatiť;

b) náklady poručiteľovho pohrebu jednotnou sumou 1 500 Kčs, pokiaľ pohreb vypravil dedič; od jednotnej sumy sa odpočítajú náklady pohrebu, ktoré mala uhradiť iná osoba, najmä tiež pohrebné vyplácané podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov alebo podľa iných obdobných predpisov;

c) záväzky voči socialistickým právnickým osobám, ktoré na dedičov prešli smrťou poručiteľa, ak sú preukázané dôveryhodným spôsobom, najmä potvrdením veriteľa;

d) záväzky voči jednotlivcom, ktoré na dedičov prešli smrťou poručiteľa, pokiaľ vznikli predošlým dedičstvom alebo darom a je preukázané, že poplatok z dedičstva alebo z darovania (daň z obohatenia) bol zaplatený; to neplatí o práve na úžitky.

(37) Dlhy poručiteľa na daniach, poplatkoch, poistnom platenom podľa predpisov o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a dôchodkovom poistení osôb samostatne hospodáriacich, ako i na iných dávkach (aj na ošetrovnom v zdravotníckych zariadeniach) sa odpočítajú len vtedy, ak boli po smrti poručiteľa zaplatené alebo ak budú zaplatené v lehote, ktorú určí notárstvo. Lehota sa určí tak, aby zročnosť poplatku nebola neprimerane odsunutá. Proti ustanoveniu lehoty niet opravného prostriedku.

(38) Dane, poplatky a iné dávky sú dlhom, ak vznikol na ne nárok štátu pred smrťou poručiteľa bez rozdielu, či sa stali zročné pred alebo po jeho smrti.

(39) Ak sa nadobúda zároveň osobný majetok a majetok v súkromnom vlastníctve, odpočítajú sa od ceny osobného majetku záväzky výlučne tento majetok postihujúce; ostatné záväzky sa odpočítajú od ceny majetku v súkromnom vlastníctve.

Zaokrúhlenie

(40) Základ poplatku z dedičstva sa zaokrúhľuje dole na celé dvadsaťkoruny. Základ nižší než 20 Kčs sa nezaokruhľuje. Poplatok sa zaokrúhľuje dole na dvadsaťhaliere.

K § 6 zákona

Sadzba poplatku

(41) Sadzba poplatku z dedičstva s poznámkami je uvedená v prílohe 1 (sadzobník I), ktorá je nedielnou súčiastkou tohto nariadenia.

(42) Pre sadzbu poplatku je rozhodujúca cena dedičského podielu každého jednotlivého nadobúdateľa znížená o odpočítateľné záväzky naň pripadajúce. To platí tiež, ak nadobúdajú dve alebo viac osôb majetok spoločne.

(43) Ak prevyšuje základ poplatku najbližšiu nižšiu hranicu sadzby poplatku o tak malú sumu, že by po odpočítaní poplatku od jeho základu zostalo poplatníkovi menej, než keby hranica sadzby prekročená nebola, vyrubí sa poplatok tak, že sa k sume vypočítanej podľa najbližšej nižšej sadzby z najvyššieho základu tejto sadzbe zodpovedajúceho pripočíta suma, o ktorú základ poplatku túto hranicu sadzby prevyšuje. (Príklad: Podľa sadzobníka I je pri I. skupine z 30 000 Kčs 8 % poplatok Kčs 2 400, u 30 300 Kčs nebude 9 %, ale len 2 400 Kčs + 300 Kčs = 2 700 Kčs).

K § 7 zákona

Zoznanie dedičstva

(44) Poplatník je povinný najneskoršie v lehote troch mesiacov určenej v § 7 ods. 1 zákona zoznať notárstvu príslušnému na vyrubenie poplatku aj majetok, ktorý notárstvo neprejednáva, poplatku však podlieha (napr. majetok prevedený za života poručiteľa v období troch mesiacov pred jeho smrťou celkom alebo sčasti bezodplatne).

(45) Ak sú údaje o majetku, ktorý sa prejednáva, obsiahnuté v zápisnici o predbežnom vyšetrení alebo v zápisnici o prejednaní dedičstva spísaných v lehote určenej v § 7 ods. 1 zákona, netreba majetok osobitne zoznávať na vyrubenie poplatku.

Druhý oddiel

Notársky poplatok z darovania

K § 8 zákona

Z čoho sa poplatok platí

(46) Poplatok z darovania sa platí z majetkových predmetov a práv, ktoré sa celkom alebo sčasti bezodplatne prevádzajú do osobného alebo súkromného vlastníctva iných osôb alebo z práv, ktoré sa takto zriaďujú. Toto platí aj o vzdaní sa majetkových práv. Plnenie na základe zákonnej povinnosti nie je predmetom poplatku.

(47) Pri rozdelení spoločného majetku medzi spoluvlastníkmi sa platí poplatok, pokiaľ niektorý zo spoluvlastníkov nadobúda celkom alebo sčasti bezodplatne majetok väčšej hodnoty, než zodpovedá cene jeho podielu na spoločnom majetku.

(48) Poplatok sa neplatí z majetku prevádzaného do socialistického vlastníctva ani z majetku, ktorý sa zo socialistického vlastníctva prevádza do vlastníctva osobného. Ak sa však z osobného alebo súkromného vlastníctva prevádza do socialistického vlastníctva prevažne za odplatu majetok nehnuteľný, platí sa poplatok z prevodu nehnuteľností (§ 11 ods. 2 zákona); to neplatí o prevode nehnuteľností prijatých ako dar výkonným orgánom národného výboru podľa predpisov o daroch v prospech štátu.

(49) Poplatok sa platí tiež z hnuteľných vecí, ktoré sa celkom alebo sčasti bezodplatne prevádzajú z cudziny na nadobúdateľa v tuzemsku alebo z tuzemska na nadobúdateľa v cudzine.

(50) Ak sa prevádza majetok s podmienkou odkladacou lebo rozväzovacou (majetok prejde do vlastníctva alebo bude vrátený nadobúdateľovi, ak nastane určitá udalosť) alebo so začiatočnou alebo konečnou lehotou, platia obdobne ustanovenia odseku 10. Ak sa však pri splnení podmienky alebo po uplynutí lehoty majetok prevodcovi vráti do piatich rokov od pôvodného prevodu, poplatok sa neplatí.

(51) Ak sa prevádza majetok hnuteľný (ak sa zriaďuje právo), včítane práv zabezpečených na nehnuteľnostiach, a ak jeho cena bez zrážky záväzkov neprevyšuje 3 000 Kčs, poplatok sa neplatí. Oslobodenie však zanikne, len čo cena majetku prevedeného v období dvoch rokov tým istým prevodcom na toho istého nadobúdateľa sumu 3 000 Kčs prevýši.

(52) Ak je nadobúdateľ členom jednotného roľníckeho družstva, ktoré prijalo vzorové stanovy, neplatí poplatok z darovania majetku, ktorý je združený v jednotnom roľníckom družstve na spoločné hospodárenie alebo bude takto združený do jedného roku odo dňa nadobudnutia majetku. Ak nastane dôvod pre zníženie poplatku až po jeho vyrubení, zníži sa poplatok na žiadosť poplatníka.

(53) Nadobúdateľ je povinný poplatok zaplatiť, ak z družstva vystúpil alebo bol z neho vylúčený pred uplynutím piatich rokov od prevodu majetku a užívanie jeho majetku mu bolo vrátené alebo mu boli za jeho pozemky, o ktorých užívanie prišiel, pridelené pozemky do náhradného užívania. Túto skutočnosť je poplatník povinný prihlásiť notárstvu do 15 dní, ináč môže byť vyrubený osobitný poplatok podľa § 18 ods. 4 zákona.

(54) Od poplatku je oslobodený hnuteľný majetok prevedený zástupcami cudzích štátov poverenými v Československej republike, príslušníkmi ich rodín žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti a inými osobami, pokiaľ im prislúcha diplomatická imunita, nie sú československými štátnymi občanmi a vzájomnosť je zaručená.

K § 9 zákona

Kto poplatok platí

(55) Ustanovenia odsekov 12 a 13 platia obdobne tiež o povinnosti právneho nástupcu zaplatiť poplatok z darovania.

(56) Ak nadobúdajú dve alebo viaceré osoby majetok spoločne, sú povinné zaplatiť poplatok rukou spoločnou a nerozdielnou. Vo vzájomnom pomere je každý nadobúdateľ zaviazaný uhradiť časť poplatku pripadajúcu na jeho podiel.

(57) Osoby, ktoré za poplatok ručia, sú povinné zaplatiť poplatok rukou spoločnou a nerozdielnou s nadobúdateľom (právnym nástupcom), ak odovzdali majetok skôr, než bol poplatok zaplatený alebo zabezpečený.

K § 10 zákona

Základ a sadzba poplatku

(58) Poplatok z darovania sa vypočíta zo všeobecnej (predajnej) ceny prevedeného majetku. Ak je časť ceny prevedeného majetku krytá odpočítateľnou odplatou alebo odpočítateľnými záväzkami, zníži sa základ poplatku o túto odplatu a záväzky. Ustanovenia odsekov 15 až 29 a 40 platia obdobne tiež pre poplatok z darovania.

(59) Rozhodujúci pre výpočet poplatku je stav a cena majetku ku dňu, ktorého bol prevod uskutočnený (dovŕšený). Ak podľa platných predpisov je potrebné na prevod majetku privolenie výkonných orgánov národných výborov alebo iného orgánu alebo súhlas súdu, dovršuje sa prevod majetku v deň, ktorý je uvedený ako deň privolenia (schválenia) v doložke na zmluve alebo v osobitnom výmere; ak je potrebné viac privolení (súhlasov), je rozhodujúci posledný z nich.

(60) Ak ide o prevod na osoby blízke, odpočítajú sa od ceny prevedeného majetku

a) dojednaná cena vyplatená prevodcovi v hotovosti pri registrácii alebo do dňa vyrubenia poplatku zaplatená prostredníctvom peňažného ústavu (tiež prevedením vkladu na vkladnej knižke);

b) záväzky voči socialistickým právnickým osobám, ktoré nadobúdateľ prevzal, ak sú preukázané dôveryhodným spôsobom, najmä potvrdením veriteľa,

c) záväzky nadobúdateľom prevzaté alebo prevodcom vyhradené v prospech tretích osôb, pokiaľ vznikli dedičstvom alebo darom a poplatok z dedičstva alebo darovania (daň z obohatenia) bol zaplatený; to neplatí o práve na úžitky.

(61) Dlhované dane, poplatky, poistné platené podľa predpisov o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a dôchodkovom poistení osôb samostatne hospodáriacich, ako aj iné dávky (tiež ošetrovné v zdravotníckych zariadeniach), sa odpočítajú len vtedy, ak budú nadobúdateľom zaplatené v lehote, ktorú určí notárstvo. Lehota sa určí tak, aby zročnosť poplatku nebola neprimerane odsunutá. Proti určeniu lehoty nie je opravný prostriedok.

(62) Notárstvo môže z osobitných dôvodov uznať dohodnutú odplatu, ktorá nebola vyrovnaná spôsobom uvedeným v odseku 60 písm. a), pokiaľ sa pozemnoknižne zabezpečí a nie je podozrenie, že účastníci právneho úkonu dojednanie odplaty len predstierajú. Výmaz záložného práva pre pohľadávku kúpnej ceny je poplatník povinný prihlásiť notárstvu do 15 dní po uskutočnení výmazu, ináč môže byť vyrubený osobitný poplatok z darovania podľa § 18 ods. 4 zákona.

(63) Osobami prevodcovi blízkymi pre účely poplatku sú jeho manžel, osoby, ktoré sú s ním alebo s jeho manželom príbuzné buď v pokolení priamom alebo v pokolení pobočnom až po bratrancov (sesternice) včítane, ďalej manželia jeho detí a ich potomkov a manželia nevlastných detí a vnukov, ako aj iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti ako členovia rodiny; pomeru príbuzenskému sa rovná pomer založený osvojením.

(64) Ak nejde o prevod na osobu blízku, sú odpočítateľné dojednaná odplata a záväzky nadobúdateľom prevzaté, ak sú dôveryhodne preukázané.

(65) Sadzba poplatku z darovania je rovnaká ako sadzba poplatku z dedičstva (odsek 41).

(66) Pre sadzbu poplatku je rozhodujúca cena prevedeného majetku znížená o odpočítateľné odplaty a odpočítateľné záväzky. Ustanovenie odseku 43 platí obdobne aj pre poplatok z darovania.

(67) Ak nadobúdajú alebo prevádzajú dve alebo viaceré osoby majetok spoločne, je rozhodujúci pre sadzbu poplatku jeho základ, ktorý sa vypočíta osobitne pre každého nadobúdateľa, prípadne prevodcu.

Tretí oddiel

Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností

K § 11 zákona

Z čoho sa poplatok platí

(68) Pri prevodoch nehnuteľného majetku na osoby blízke platia o uznaní odplaty a záväzkov ustanovenia odsekov 60 až 63.

(69) Dočasnými stavbami, z prevodu (prechodu) ktorých sa platí poplatok z prevodu nehnuteľností, sú tiež rekreačné (weekendové) chaty.

(70) Rozdelenie nehnuteľností medzi spoluvlastníkmi nepodlieha poplatku, pokiaľ každý zo spoluvlastníkov nadobúda z nehnuteľností toľko, koľko zodpovedá cene jeho podielu.

(71) Pokiaľ ide o prevod nehnuteľností s podmienkou alebo lehotou, platia obdobne ustanovenia odsekov 10 a 50.

(72) Ak preberá nadobúdateľ nehnuteľnosti záväzky prevodcu viaznúce na prevádzanej nehnuteľnosti v prospech socialistických právnických osôb, ktoré prevyšujú dve tretiny základu poplatku, znižuje sa poplatok pripadajúci na časť základu poplatku takými záväzkami zaťaženú

a) o jednu polovicu, ak ide o prevod pôdohospodárskeho hospodárstva,

b) o jednu tretinu, ak ide o prevod inej nehnuteľnosti.

(73) Výmena pozemkov užívaných pre pôdohospodársku výrobu je oslobodená od poplatku, pokiaľ ich cena je rovnaká a kompetentný výkonný orgán okresného národného výboru potvrdí, že výmenou bolo docielené zaokrúhlenie pozemkov aspoň jedného z oboch účastníkov výmeny. Ak sú zameňované pozemky nerovnakej ceny, platí sa poplatok z rozdielu ceny.

K § 12 zákona

Kto poplatok platí

(74) Ustanovenia odsekov 12 a 13 platia obdobne aj o povinnosti právneho nástupcu zaplatiť poplatok z prevodu nehnuteľností.

K § 13 zákona

Základ a sadzba poplatku

(75) Pri kúpe nehnuteľnosti je základom poplatku z prevodu nehnuteľnosti spravidla kúpna cena s hodnotou vedľajších záväzkov, pri dražbe najvyššia ponuka, pri vyvlastnení určená náhrada.

(76) Ustanovenia odsekov 16, 17, 22, 25 až 29, 40 a 59 platia obdobne tiež pre poplatok z prevodu nehnuteľností.

(77) Výkonné orgány národných výborov sú povinné na žiadosť notárstva vyjadriť sa o primeranosti ceny nehnuteľnosti, ktorú poplatník udal (§ 26 ods. 2 zákona).

(78) Sadzba poplatku s poznámkami je uvedená v prílohe 2 (sadzobník II), ktorá je nedielnou súčasťou tohto nariadenia. Ustanovenie odseku 43 platí obdobne aj pre poplatok z prevodu nehnuteľností.

(79) Ak prevádzajú alebo nadobúdajú dve alebo viaceré osoby nehnuteľné veci spoločne, je rozhodná pre sadzbu poplatku ich úhrnná cena.

(80) Pri výmene nehnuteľností sa použije sadzba platná pre majetok v súkromnom vlastníctve, ak je jedna zo zameňovaných nehnuteľností vo vlastníctve súkromnom.

Štvrtý oddiel

Notárske poplatky za úkony

K § 14 zákona

Za čo sa poplatky platia

(81) Predmety a sadzby poplatkov za úkony sú uvedené v prílohe 3 (sadzobník III), ktorá je nedielnou súčasťou tohto nariadenia.

Oslobodenie od poplatkov

(82) Československý štát zastúpený výkonnými orgánmi národných výborov alebo inými orgánmi štátnej správy, ďalej štátne ústavy a fondy sú od poplatkov za úkony a náhrady výdavkov (§ 14 ods. 2 zákona) oslobodené celkom.

K § 15 zákona

Kto poplatok platí

(83) Ak je niektorý z účastníkov od poplatku celkom alebo sčasti oslobodený, sú ostatní povinní zaplatiť celý poplatok alebo jeho zvyšok, pokiaľ nejde o úkony vykonané v súvislosti s bezodplatným prevodom vecí alebo práv na subjekty uvedené v odseku 82.

K § 16 zákona

Základ a sadzba poplatkov

(84) Ak je poplatok určený podľa ceny predmetu úkonu, platia pre určenie základu poplatku ustanovenia odsekov 21 a 22.

(85) O najnižšej cene pôdohospodárskej pôdy platí ustanovenie odseku 24.

(86) Ak je predmetom úkonu opakujúce sa plnenie, určí sa jeho cena, ak ide o plnenie na dobu neurčitú, na dobu života alebo na dobu dlhšiu než 3 roky, trojnásobkom ceny ročného plnenia. Rovnakým spôsobom sa určí cena práv zodpovedajúcich vecným bremenám, najmä práva požívania, užívania pre vlastnú potrebu a výmenku.

(87) Ak je cena predmetu úkonu určená najnižšou a najvyššou sumou, je základom poplatku najvyššia suma.

(88) Pri zmluvách zámenných je základom poplatku cena zameňovanej nehnuteľnosti vyššej ceny.

(89) Ak nemožno cenu predmetu úkonu určiť, predpokladá sa cena 3 000 Kčs.

(90) O zaokrúhlení základu poplatku a zaokrúhlení vyrubeného poplatku platí ustanovenie odseku 40.

Druhá časť

Spoločné ustanovenia

K § 18 zákona

Registrácia prevodov majetku

(91) Prevod (prechod) nehnuteľného majetku podľa § 18 ods. 2 zákona sú účastníci povinní prihlásiť notárstvu do 15 dní odo dňa, keď k nemu došlo. Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti musí vydržiteľ prihlásiť notárstvu do 15 dní odo dňa, keď vydržanie uplatnil. Ak nie je prevod (prechod) prihlásený včas, môže byť vyrubený osobitný poplatok podľa § 18 ods. 4 zákona. Orgány, ktoré majú účasť pri poplatnom prevode nehnuteľností alebo vykonávajú konanie, pri ktorom došlo k prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo bolo uplatnené vydržanie, sú povinné oznámiť prevod (prechod) nehnuteľnosti notárstvu príslušnému na vyrubenie poplatku.

(92) Na registráciu právneho úkonu je príslušné notárstvo

a) v obvode ktorého je nehnuteľnosť, ak ide o prevod (prechod) nehnuteľnosti;

b) v obvode ktorého má nadobúdateľ bydlisko, ak ide o darovanie hnuteľností (§ 8 zákona).

(93) Ak by bolo podľa odseku 92 príslušných niekoľko notárstiev, vykoná registráciu to z nich, na ktoré sa účastník obráti.

(94) Vykonanie registrácie potvrdí notárstvo na originále listiny o prevode majetku, prípadne na rovnopise notárskej zápisnice. Ak sa nevyhotovuje listina (zápisnica), vydá notárstvo potvrdenie o registrácii.

(95) Notárstva poskytujú občianstvu i sebe navzájom všestrannú právnu pomoc vo veci registrácie; najmä je povinné ktorékoľvek notárstvo prijať podania a listiny pre notárstvo príslušné.

(96) Osobitný poplatok podľa § 18 ods. 4 zákona sa nevyrubí, ak bol právny úkon prihlásený na registráciu do 15 dní po dni, keď sa poplatník o dovŕšení prevodu dozvedel.

(97) Ak bol vyrubený osobitný poplatok podľa § 18 ods. 4 zákona, zostáva právny úkon neplatný, dokiaľ nebol registrovaný.

K § 19 zákona

Zaisťovacie ustanovenia

(98) Poistné plnenia z poistenia osôb, pokiaľ nie sú od poplatku oslobodené, je poisťovňa povinná prihlásiť notárstvu príslušnému na vyrubenie poplatku a zadržať na zabezpečenie poplatku jednu pätinu z poistného plnenia.

K § 20 zákona

Vyrubenie poplatku. Príslušnosť

(99) Poplatky do výšky 300 Kčs vyrubuje notárstvo ústne alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku. To platí i v prípade, že poplatok zahrnuje aj drobné hotové výdavky (§ 16 ods. 2 zákona).

(100) Ak súvisí vzájomne niekoľko úkonov, vyrubí z nich notárstvo spravidla po skončení posledného úkonu úhrnný poplatok, a to aj vtedy, keď niektorý zo súvisiacich úkonov podlieha poplatku určenému pevnou sumou; úhrnný poplatok sa rovná súčtu poplatkov za jednotlivé úkony. Úhrnný poplatok vyrubí notárstvo platobným výmerom.

(101) Na vyrubenie poplatku z dedičstva je príslušné notárstvo, ktoré je alebo by bolo príslušné na prejednanie dedičstva. Pri dedičstvách, ktoré notárstvo neprejednáva, je príslušné notárstvo, ktoré vykonáva opatrenia na zabezpečenie majetku alebo by bolo na to príslušné. Na vyrubenie poplatku z darovania alebo z prevodu nehnuteľností je príslušné notárstvo, ktoré je príslušné na registráciu.

K § 21 zákona

Spôsob platenia poplatkov

(102) Poplatky vyrubené platobnými výmermi sa platia na účet ľudového súdu, v obvode ktorého je notárstvo, ktoré poplatok vyrubuje.

(103) Ľudový súd môže uložiť štátnej sporiteľni, aby zo súm, ktoré boli po doručení jeho uznesenia o tom odvedené podľa § 12 zákona č. 80/1952 Zb., o domovej dani, na osobitný účet nájomného, uhradila po zaplatení domovej dane notársky poplatok z dedičstva vyrubený vlastníkovi (spoluvlastníkovi) z budovy (jej časti), pre ktorú je osobitný účet nájomného založený. Podmienkou je, že dlhovaný poplatok z dedičstva nemožno s úspechom vymáhať z iného majetku alebo príjmu vlastníka (spoluvlastníka). Ak nemá vlastník (spoluvlastník) iný príjem než výnos z budovy, nesmie byť úhrada poplatku z dedičstva na ujmu úhrade výdavkov spojených so správou budovy a nevyhnutných opráv budovy.

K § 22 zákona

Predaj zdedenej alebo darovanej veci za vyššiu cenu

(104) Ak zdedenú vec do troch rokov po nadobudnutí dedičstva predal nadobúdateľ za cenu o štvrtinu vyššiu, než bola cena spoplatnená pri nadobudnutí dedičstva, najmenej však o sumu 5 000 Kčs, podrobí sa rozdiel ten ako zvýšený dedičský podiel dodatočne poplatku z dedičstva, pokiaľ dotyčná vec nebola v tej dobe podstatne zmenená. Poplatník je povinný takýto predaj veci prihlásiť do 15 dní po predaji notárstvu, ktoré pôvodný poplatok z dedičstva vyrubilo, a to pod následkami § 18 ods. 4 zákona.

(105) Ustanovenia odseku 104 platia obdobne tiež, ak bola predaná vec, ktorá na predávajúceho bola predtým prevedená celkom lebo sčasti bezodplatne.

K § 24 zákona

Konanie

(106) Odvolanie proti vyrubeniu poplatkov nemá odkladný účinok.

(107) Konanie ukončené právoplatným vyrubením poplatku môže byť obnovené na žiadosť poplatníka alebo z úradnej povinnosti

a) ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať vplyv na vyrubenie poplatku a nemohli byť vo vyrubovacom konaní uplatnené bez viny poplatníka alebo notárstva,

b) ak záviselo vyrubenie poplatku od posúdenia predbežnej otázky a ak o nej kompetentný orgán rozhodol v podstatných bodoch ináč.

(108) Žiadosť o obnovu konania musí byť podaná na notárstve, ktoré poplatok vyrubilo, do 15 dní odo dňa, keď sa žiadateľ dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskoršie však pred uplynutím lehoty, v ktorej sa vyrubenie poplatku premlčuje. Okolnosti obnovu odôvodňujúce musia byť v žiadosti osvedčené.

(109) O obnove konania rozhoduje s konečnou platnosťou finančný odbor rady krajského národného výboru, v obvode ktorého je sídlo notárstva, ktoré poplatok vyrubilo. Ak možno žiadosti o obnovu konania a úpravu (odpis) poplatku plne vyhovieť, rozhodne o nej notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo. Pokiaľ konanie nebolo dotknuté dôvodom, pre ktorý sa obnova povoľuje, alebo nariaďuje, zostáva nedotknuté.

Oprava poplatku neprávom predpísaného

(110) Notárstvo opraví právoplatne vyrubený poplatok na žiadosť alebo z úradnej povinnosti,

a) ak bol predpísaný niekomu, kto podľa zákona a predpisov ho vykonávajúcich nie je povinný poplatok zaplatiť,

b) ak došlo pri výpočte alebo predpise poplatku k chybe v počítaní, písaní alebo k inému omylu, ktorý je zrejmou nesprávnosťou, najmä ak ide o dvojaké vyrubenie toho istého poplatku.

(111) Ak nevyhovelo notárstvo žiadosti poplatníka o opravu poplatku, môže poplatník proti jeho rozhodnutiu podať odvolanie.

(112) Opravu poplatku nemožno povoliť, ak ten, komu bol poplatok vyrubený, poplatok zaplatil a o opravu poplatku nepožiadal pred uplynutím lehoty, v ktorej sa vyrubenie poplatku premlčuje.

Vrátenie poplatku

(113) Ľudový súd vráti platiacemu z úradnej povinnosti

1. celý zaplatený poplatok,

a) ak odmietne notárstvo vykonať notársky úkon,

b) ak bol poplatok v dôsledku rozhodnutia odpísaný,

c) ak poplatníkovi bolo dodatočne priznané oslobodenie;

2. časť zaplateného poplatku, ak bol poplatok dodatočne znížený.

(114) Ak poplatník zaplatil viac, než je sadzobníkmi určené alebo ak zaplatil poplatok bez toho, že by bol povinný, vráti sa mu preplatok na jeho žiadosť, ak prevyšuje 5 Kčs.

(115) Vrátené sumy sa zaokrúhlia nadol na dvadsaťhaliere.

(116) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zaniká uplynutím troch rokov počítaných od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom nastali skutočnosti uvedené v odsekoch 113 a 114.

K § 28 zákona

Prechodné ustanovenia

(117) Ak zomrel poručiteľ pred účinnosťou zákona, vyrubí dedičskú daň a s ňou súvisiaci nehnuteľnostný poplatok podľa predošlých predpisov príslušný finančný odbor rady okresného národného výboru a notársky poplatok za prejednanie dedičstva príslušné notárstvo.

(118) Darovacia daň, nehnuteľnostný poplatok a prirážka k nemu, ako aj dávka z prírastku hodnoty nehnuteľností, platia sa podľa predošlých predpisov, ak bol prevod majetku uskutočnený (dovŕšený) pred účinnosťou zákona (odsek 59). Vyrubí ich orgán kompetentný podľa predošlých predpisov; povinnosť platiť nehnuteľnostný poplatok a prirážku k nemu priamo bez vyčkania úradného vyrubenia nie je dotknutá.


Účinnosť

(119) Zákon a toto nariadenie nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1957.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


Príloha 1

Sadzobník I

Notársky poplatok z dedičstva a notársky poplatok z darovania

Skupiny nadobúdateľov

I. skupina: Vlastné a osvojené deti a ich potomci; rodičia vlastní a osvojitelia; ostatní príbuzní v priamej línii; manželia; manželia vlastných a osvojených detí a ich potomkov.

II. skupina: Súrodenci; nevlastné deti i vnuci a nevlastní rodičia; manželia nevlastných detí a vnukov; príbuzní manžela poručiteľa (prevodcu) v priamej línii; osoby, ktoré s poručiteľom (prevodcom) žili najmenej po čas jedného roku pred jeho smrťou (pred prevodom) v spoločnej domácnosti ako členovia rodiny a ktoré z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa (prevodcu).

III. skupina: Ostatné osoby.

Poplatok je:

Základ poplatku do KčsI. skupina %II. skupina %III. skupina %
1 00051220
2 00061322
5 00061424
10 00071526
20 00081628
30 00081730
50 00091832
75 000101934
100 000112036
150 000132138
200 000152341
250 000172545
300 000202750
zo zvyšku nad 300 000253055

Poznámky k sadzbe:

1. Z majetku v súkromnom vlastníctve sa platí poplatok podľa sadzby zvýšenej o 3 %.

2. Pre posúdenie, o aký druh vlastníctva ide, je rozhodujúca osoba nadobúdateľa.

3. Poplatok podľa sadzby platnej pre osobný majetok sa platí tiež z pozemku určeného preukázateľne na stavbu rodinného domčeka, so stavbou ktorého sa začne do jedného roka od nadobudnutia pozemku.

4. Rodinný domček, ktorý nadobúda vlastník iného rodinného domčeka, spoplatní sa ako majetok v súkromnom vlastníctve.

5. Ak sa súčasne nadobúda osobný majetok a majetok v súkromnom vlastníctve, je pre sadzbu poplatku z osobného majetku rozhodujúca len jeho cena, zatiaľ čo pre sadzbu poplatku z majetku v súkromnom vlastníctve úhrnná cena majetku (osobného i súkromného); poznámka 1 sa použije aj v tomto prípade.

6. Ak nie je ustanovené ináč, vypočíta sa poplatok z celého základu poplatku podľa najvyššej sadzby zodpovedajúcej tomuto základu.

7. Ak sa vykonáva pri prejednaní dedičstva notársky úkon mimo úradovne notárstva, je poplatník povinný popri poplatku z dedičstva nahradiť skutočne vzniknuté výdavky (§ 14 ods. 2 zákona).

Príloha 2

Sadzovník II

Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností

Pri prevodoch nehnuteľného majetku

z rodičov na deti (tiež osvojené) alebo ich potomkov a opačne,

z rodičov na manželov detí alebo ich potomkov a opačne,

z nevlastných rodičov na nevlastné deti a

medzi manželmi

platí výhodná sadzba poplatku, pri iných prevodoch všeobecná sadzba poplatku.

Poplatok je:

Základ poplatku do KčsVýhodná sadzba poplatku %Všeobecná sadzba poplatku %
4 00016
10 00027
20 0002,58
50 00039
100 0003,510
150 000411
nad 150 000513

Poznámky k sadzbe:

1. Z nehnuteľného majetku v súkromnom vlastníctve sa platí poplatok podľa sadzby zvýšenej o 2 %.

2. Ak nie je ustanovené ináč, je pre posúdenie, o aký druh vlastnívtva ide, rozhodujúca osoba prevodcu.

3. Poznámky 3 až 6 k sadzbe poplatku z dedičstva a poplatku z darovania platia obdobne.

4. Ak je pri výmene nehnuteľností dôvod pre použitie výhodnej i všeobecnej sadzby poplatku, vypočíta sa poplatok z prevodu zameňovanej nehnuteľnosti, z ktorého je poplatok vyšší.

Príloha 3

Sadzobník III

Poplatky za notárske úkony

Pol.PredmetPoplatky
pevné Kčspercentové %
AZa spísanie notárskej zápisnice (včítane potrebných prípravných úkonov a vydania prvého rovnopisu notárskej zápisnice účastníkom a prvého notárskeho osvedčenia žiateľom)
1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu1
najmenej 40 Kčs
2. ak ide o zmluvu, z ceny predmetu1,5
najmenej 60 Kčs
3. ak ide o osvedčenie pravosti podpisu na listine alebo o osvedčenie, že podpis niekoho, kto nevie alebo nemôže písať, bol nahradený na listine samotnej potvrdením dvoch svedkov o jeho súhlase
a) na listine spísanej v českom alebo v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku, je však pripojený preklad, z každej osoby4
b) na cudzojazyčnej listine, ak nie je pripojený preklad, z každej osoby8
4. ak ide o osvedčenie, že je niekto nažive alebo na určitom mieste a o osvedčenie, že listina bola predložená a v ktorom čase8
5. ak ide o osvedčenie, že bolo odoslané alebo oznámené vyhlásenie a že malo určitý obsah, alebo o osvedčenie, aký bol priebeh a výsledky rokovania v schôdzi, alebo o osvedčenie, že sa v prítomnosti notára stali iné skutočnosti alebo že ich sám zisti, z ceny predmetu
a) v jednoduchých prípadoch0,5
najmenej 40 Kčs
b) v zložitých prípadoch1
najmenej 80 Kčs
6. ak ide o osvedčenie, že notár niekoho vyslúchol, a to aj prísažne, ak je to potrebné pre uplatnenie alebo zachovanie nároku v cuzine,
a) v jednoduchých prípadoch40
b) v zložitých prípadoch80
7. za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch, vynímajúc úkony uvedené pod č. 3, za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje
Poznámka č. 1 a 2:
Za spísanie notárskych zápisníc podľa § 39 obč. zák. sa platia poplatky polovicou sadzby pod č. 1 alebo 2.
Poznámka k č. 3:
Ak sa vykonáva osvedčenie mimo úradovne notárstva, zvyšuje sa poplatok na trojnásobok; v tom je zahrnuté aj prípadné miestne cestovné.
BZa overenie podpisu alebo kópie listiny, ako aj súhlasu niekoľkých prvopisov, za každú aj len začatú stranu
a) pri texte a kópii v českom alebo slovenskom jazyku2
b) pri cudzojazyčných listinách4
Poznámka:
Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre zbierku listín pozemkových, železničných alebo banských kníh. Na týchto odpisoch musí však byť vyznačený účel, pre ktorý boli vyhotovené.
CZa úhrn úkonov potrebných na protestovanie zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier20
DZa prijatie do úschovy,
a) ak sa prijímajú hnuteľné veci do úschovy preto, že podľa vyhlásenia zložiteľa nemožno záväzok, ktorého premetom sú tieto veci, splniť z dôležitého dôvodu (§ 3 zákona č. 52/1954 Zb.), z ceny vecí1
najmenej 10 Kčs
b) v iných prípadoch, ak ide o
aa) listinu10
ak sa dá do úschovy súčasne niekoľko listín, za každú ďalšiu listinu2
bb) hotové peniaze, cenné papiere a iné cenné hodnoty, z ich všeobecnej ceny (nominálnej hodnoty)0,25
najmenej 10 Kčs
najviacej 100 Kčs
EZa spísanie podania, osnovy zmluvy, plnomocenstva, vyhlásenia alebo inej listiny o právnom úkone, ktorá nemá povahu verejnej listiny, z ceny predmetu0,5
najmenej 25 Kčs
najviacej 400 Kčs
FZa vydanie ďalších rovnopisov notárskych zápisníc alebo ďalších notárskych osvedčení, za každú i len začatú stranu 4
GZa vyhotovenie vyžiadaného čistopisu (odpisu) listiny, za každú i len začatú stranu 2
HZa vydanie osvedčenia a iných odpisov alebo výpisov z listín uložených v notárskom archíve, za každú i len začatú stranu 4
CHZa spísanie notárskeho protokolu (§ 7 zákona č. 52/1954 Zb.),
1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu 0,75
najmenej 30 Kčs
2. ak ide o zmluvu, z ceny predmetu 1
najmenej 40 Kčs.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.