Zákon č. 51/1954 Zb.Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov

Čiastka 32/1954
Platnosť od 25.11.1954 do31.08.1961
Účinnosť od 25.11.1954 do31.08.1961
Zrušený 65/1961 Zb.

51

Zákon

zo dňa 27. októbra 1954

o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je zaistiť bezpečnosť pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov a prispieť tak k rozvoju tvorivých síl, k zvýšeniu produktivity práce a k ďalšiemu vzostupu hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich v poľnohospodárstve.

§ 2

Povinnosti vedenia závodov

(1) Predstavenstvá jednotných roľníckych družstiev a jednotlivo hospodáriaci roľníci zodpovedajú za zaisťovanie bezpečnej a zdravotno nezávadnej práce vo svojich závodoch. Predstavenstvá jednotných roľníckych družstiev a jednotlivo hospodáriaci roľníci sú povinní najmä

a) zriaďovať a udržovať v závodoch zariadenia, ktoré sú potrebné pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a starať sa o bezpečné a zdravé prostredie aj v zariadeniach závodov, ktoré slúžia pracujúcim (závodné kuchyne, ubytovne a pod.),

b) starať sa o to, aby bezpečnostné zariadenia strojov neboli odstraňované,

c) zisťovať a odstraňovať v závodoch príčiny pracovných úrazov a nemocí z povolania a hneď oznamovať vážne nehody bezpečnostným technikom (odsek 3), ktorí sú povinní o nich viesť záznamy.

(2) Predstavenstvá jednotných roľníckych družstiev sú povinní sa starať o výchovu členov a ostatných pracovníkov družstva pre bezpečnú a zdravotno nezávadnú prácu; u jednotlivo hospodáriacich roľníkov plnia túto úlohu výkonné orgány národných výborov.

(3) Aby sa zabezpečilo plnenie úloh, ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci, ustanovuje pre jednotné roľnícke družstvo jeho predstavenstvo bezpečnostného technika. Bezpečnostní technici vykonávajú svoje úlohy v súčinnosti s orgánmi národných výborov. Pre jednotlivo hospodáriacich roľníkov obstaráva úlohy bezpečnostného technika výkonný orgán miestneho národného výboru.

§ 3

Povinnosť pracujúcich

(1) Pracujúci v poľnohospodárskom závode sú povinní počínať si pri práci tak, aby neohrozovali život a zdravie svoje a svojich spolupracovníkov. Členovia a ostatní pracovníci jednotného roľníckeho družstva, ktorí zistia na svojom pracovisku nedostatky ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie, musia ich oznámiť predstavenstvu družstva; jednotlivo hospodáriaci roľníci a ostatní pracovníci v ich závodoch oznamujú tieto nedostatky, pokiaľ ich nemôžu sami odstrániť, výkonnému orgánu miestneho národného výboru.

(2) Pracovníci uvedení v odseku 1 sú povinní zúčastniť sa výcviku vykonávaného v záujme ich bezpečnosti a zdravia pri práci, poprípade sa podrobiť lekárskym prehliadkam.

Inšpekcia práce

§ 4

Dozor nad bezpečnosťou pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov vykonáva pôdohospodárska správa rady krajského národného výboru svojimi orgánmi inšpekcie práce; pôdohospodárske odbory rád okresných národných výborov spolupôsobia pri vykonávaní tohto dozoru. Pôsobnosť orgánov inšpekcie práce sa vzťahuje na všetky pracoviská a zariadenia závodu.

§ 5

(1) Úlohou orgánov inšpekcie práce je najmä:

a) pomáhať radou predstavenstvám jednotných roľníckych družstiev a jednotlivo hospodáriacim roľníkom pri zaisťovaní bezpečnej a zdravotno nezávadnej práce,

b) sústavne prehliadať poľnohospodárske závody a ich zariadenia a dbať o to, aby predstavenstvá jednotných roľníckych družstiev, členovia a ostatní pracovníci v jednotných roľníckych družstvách, jednotlivo hospodáriaci roľníci a ostatní pracovníci v ich závodoch plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona,

c) starať sa o to, aby sa nebezpečná a ťažká práca nahradzovala prácou strojov,

d) nariaďovať odstránenie zistených závad a ak hrozí nebezpečie v meškaní, nariadiť vyradenie strojov alebo zastavenie práce.

(2) V otázkach zdravotných spolupracujú orgány inšpekcie práce s orgánmi štátnej zdravotnej správy.

(3) Predstavenstvá jednotných roľníckych družstiev, členovia a ostatní pracovníci v jednotných roľníckych družstvách, jednotlivo hospodáriaci roľníci a ostatní pracovníci v ich závodoch sú povinní umožniť orgánom inšpekcie práce plnenie ich úloh, poskytovať im potrebné vysvetlenia a predkladať príslušné doklady.


Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 6

Výskum v odbore bezpečnosti pri práci v poľnohospodárstve vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva svojimi výskumnými ústavmi.

§ 7

(1) Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona vydá minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými ministrami; pritom najmä vymedzí úlohy pôdohospodárskych správ (odborov) rád národných výborov.

(2) Pri vykonávaní tohto zákona postupuje Ministerstvo pôdohospodárstva a výkonné orgány národných výborov v úzkej súčinnosti s orgánmi jednotnej odborovej organizácie.

§ 8

Na zamestnancov (učňov) jednotných roľníckych družstiev a jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa nevzťahuje zákon č. 67/1951 Zb., o bezpečnosti pri práci.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Uher v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené