Nariadenie vlády č. 32/1951 Zb.Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru

Čiastka 20/1951
Platnosť od 24.04.1951
Účinnosť od 24.04.1951

OBSAH

32.

Vládne nariadenie

zo dňa 10. apríla 1951

o zriadení Správy služieb diplomatickému sboru.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Zriaďuje sa Správa služieb diplomatickému sboru so sídlom v Prahe pre obstarávanie vecných potrieb zastupiteľských úradov cudzích štátov na území Československej republiky, ich predstaviteľov a zamestnancov.

§ 2.

Podrobné vymedzenie organizácie a úloh Správy služieb diplomatickému sboru prislúcha Ministerstvu zahraničných vecí.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister zahraničných vecí po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené