Nariadenie vlády č. 203/1950 Zb.Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti

Čiastka 76/1950
Platnosť od 30.12.1950 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1951 do30.04.1990
Zrušený 105/1990 Zb.

OBSAH

203

Vládne nariadenie

zo dňa 12. decembra 1950

o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1

(1) Kompetentný národný výbor vezme na vedomosť oznámenie (opoveď) o nastúpení živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, udelí pre ňu povolenie (koncesiu, licenciu) alebo dovolí, aby jej výkon bol preložený do inej obce, len ak predpokladá, že proti tomu nie sú námietky z hospodárskych dôvodov alebo vôbec z dôvodov všeobecného záujmu. To isté platí, ak ide o zriadenie vedľajšieho závodu, predajne, opravovne alebo sberne, o premenu pobočného závodu alebo skladu na hlavný závod, o preloženie podniku vnútri obce, o danie živnosti do árendy, o rozšírenie prevodzovní alebo o schválenie nových prevodzovní.

(2) Národný výbor môže svoje rozhodnutie podľa odseku 1 viazať podmienkami.

§ 2

Dokiaľ nebolo podľa § 1 právoplatne rozhodnuté, nesmie sa s prevádzaním začať.

§ 3

Národné výbory sú povinné pri vykonávaní tohto nariadenia dbať na ciele a úlohy, ktoré ustanovuje zákon o päťročnom pláne a predpisy vydané podľa neho.


§ 4

Toto nariadenie platí v českých krajoch a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.,

aj za ministra Petra

Ing. Jankovcová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené