Nariadenie vlády č. 112/1950 Zb.Nariadenie o bohosloveckých fakultách

(v znení č. 123/1950 Zb.)

Čiastka 45/1950
Platnosť od 26.07.1950 do09.05.1990
Účinnosť od 26.07.1950 do09.05.1990
Zrušený 163/1990 Zb.

112

Vládne nariadenie

zo dňa 14. júla 1950

o bohosloveckých fakultách.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 34 ods. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podľa § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch Štátnych zamestnancov:


Bohoslovecké učilištia.

§ 1.

(1) Všetko rímskokatolícke bohoslovecké štúdium v českých krajoch sa sústreďuje v Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prahe, ktorá je samostatnou bohosloveckou fakultou a má názov „Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Prahe“. Na Slovensku sa sústreďuje toto štúdium v Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorá má názov „Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Bratislave“.

(2) Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Olomouci, diecézne učilište, rehoľné učilište a ostatné rímskokatolícke učilištia sa zrušujú.

§ 2.

(1) Na mieste doterajšej Husovej československej evanjelickej fakulty bohosloveckej v Prahe sa zriaďujú dve samostatné fakulty s názvami „Husova československá bohoslovecká fakulta v Prahe“ a „Komenského evanjelická bohoslovecká fakulta v Prahe“. Tieto fakulty sústredia aj bohoslovecké štúdium, ktoré dosiaľ zabezpečovaly najmä Biblický ústav Jednoty českobratskej v Kutnej Hore a Bohoslovecký seminár československých baptistov v Prahe, ktoré sa zrušujú.

(2) Evanjelické bohoslovecké štúdium na Slovensku sa sústreďuje v „Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave“.

§ 3.

Zriaďuje sa „Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prahe“, v ktorej sa sústredí všetko bohoslovecké štúdium pravoslávnej cirkvi na celom území štátu.

§ 4.

(1) Bohoslovecké fakulty vydržuje štát.

(2) Štátna správa spolu s cirkvami stará sa o to, aby sa výchova bohoslovcov diala v duchu ľudovodemokratickom a v súlade s cirkevnými zásadami.

Organizácia bohosloveckých fakúlt.

§ 5.

(1) Na čele bohosloveckej fakulty je dekan a fakultná rada.

(2) Dekan vedie a spravuje fakultu, zodpovedá za jej ideovú a výchovnú činnosť a zastupuje ju pred verejnosťou. Jeho námestníkom je prodekan. Dekana a prodekana vymenúva minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci na obdobie dvoch študijných rokov, a to spravidla z učiteľov bohosloveckých fakúlt.

(3) Za činnosť fakulty zodpovedá dekan ministrovi poverenému vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci.

(4) Fakultná rada sa skladá z dekana, ktorý jej predsedá, jeho námestníka a ďalších členov z radov učiteľov fakulty, zástupcov dotyčnej cirkvi a študentov. Rozhoduje o pedagogických a bohosloveckých veciach fakulty. Uznesenie fakultnej rady vykonáva dekan; ak nesúhlasí s jej uznesením, nevykoná ho, je však povinný predložiť bezodkladne sporné uznesenie so svojím návrhom ministrovi poverenému vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci na rozhodnutie, a upovedomiť o tom fakultnú radu.

(5) Pre správu fakulty sa zriaďuje dekanský úrad (dekanát).

§ 6.

Podrobnejšiu úpravu organizácie, správy a hospodárenia jednotlivých bohosloveckých fakúlt určia organizačné štatúty týchto fakúlt, ktoré vydá minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 7.

Bohoslovecké fakulty môžu prijímať pre štát dary, dedičstvá a odkazy, najmä aj účelovo určené.

Bohoslovecké štúdium.

§ 8.

Štúdium na bohosloveckých fakultách trvá spravidla 4 roky a končí sa záverečnou skúškou.

§ 9.

(1) Študenti sa prijímajú na bohoslovecké fakulty podľa schopností uchádzačov, a so zreteľom na plánované potreby cirkví a náboženských spoločností.

(2) Študijné a skúšobné plány, poriadky, študijné osnovy a spôsob prijímania študentov určí Štátny úrad pre cirkevné veci, prihliadajúc na návrhy fakultnej rady a zástupcov príslušných cirkví.

§ 10.

(1) Ako sa označujú absolventi bohosloveckých fakúlt, určí minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci.

(2) Minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci môže určiť podmienky pre udeľovanie hodnosti doktorátu teológie ako vyššej hodnosti bohosloveckej, ako aj podmienky pre udeľovanie čestných hodností bohosloveckých.

§ 11.

(1) Štát stará sa o študentov bohoslovia so stránky sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a mravnej.

(2) Študenti sú povinní pracovať zo všetkých síl, aby splnili čo najlepšie študijný plán, aby z nich vyrástli vlasteneckí kňazi alebo kazatelia, ktorí budú úprimne podporovať ľud v jeho budovateľskom úsilí.

(3) Predpisy o všeobecných právach a povinnostiach študentov vydáva minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci.

Učitelia.

§ 12.

(1) Profesorov a docentov bohosloveckých fakúlt pre určité bohoslovecké odbory ustanovuje minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci z osôb, ktoré preukázali potrebnú učiteľskú a bohosloveckú spôsobilosť.

(2) Minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci určuje, poprípade mení pôsobište profesorov a docentov na bohosloveckých fakultách a určuje im odbor i rozsah učiteľskej činnosti.

(3) Pre zamestnanecké práva a povinnosti učiteľov bohosloveckých fakúlt a pre ich platové pomery platia obdobne predpisy, vzťahujúce sa na učiteľov vysokých škôl.


Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 13.

Akademické hodnosti, nadobudnuté podľa starých predpisov, zostávajú nedotknuté.

§ 14.

Doterajším bohoslovcom bude poskytnutá možnosť, aby pokračovali ďalej v štúdiu. Spôsob prijatia upraví Štátny úrad pre cirkevné veci.

§ 15.

(1) Všetky predpisy z odboru upraveného týmto nariadením sa zrušujú.

(2) Minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci vydá podľa tohto nariadenia potrebné vykonávacie predpisy.

§ 16.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené