Nariadenie vlády č. 252/1949 Zb.Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949
Účinnosť od 13.12.1949

252

Vládne nariadenie

zo dňa 29. novembra 1949

o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 2. augusta 1945, č. 33 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej národnosti:


§ 1

Osobám nemeckej národnosti, ktoré stratily československé štátne občianstvo podľa § 1 dekrétu č. 33/1945 Sb., môže krajský národný výbor na návrh okresného národného výboru vrátiť československé štátne občianstvo, ak majú trvalé bydlisko na území Československej republiky a neporušily povinnosti československého občana, najmä nechovaly sa nepriateľsky voči ľudovodemokratickému zriadeniu.

§ 2

(1) Žiadateľovi, ktorý podal včas ma okresnom národnom výbore svojho bydliska žiadosť o vrátenie československého štátneho občianstva, vydá okresný národný výbor osvedčenie o tom, že sa do vybavenia žiadosti považuje za československého štátneho občana, ak nie sú známe prekážky uvedené v § 1 a ak možno podľa žiadateľovho chovania predpokladať, že sa stane riadnym občanom, ktorý sa podiela na budovateľskom úsilí československého pracujúceho ľudu; toto osvedčenie vydá za rovnakých podmienok aj rodinným príslušníkom pojatým do žiadosti.

(2) Krajský alebo okresný národný výbor môže toto osvedčenie odňať behom konania, ak zistí dodatočne, že žiadateľ nesplňuje všetky predpoklady vyznačené v predchádzajúcom odseku a v § 1.

§ 3

(1) Manželia môžu žiadať o vrátenie štátneho občianstva v spoločnej žiadosti; žiadosť každého manžela sa posudzuje samostatne. Deti mladšie než 15 rokov, ktoré jeden z rodičov pojal do svojej žiadosti, nadobúdajú štátne občianstvo spolu s ním.

(2) Vrátenie štátneho občianstva stáva sa pre osoby staršie než 15 rokov účinným až složením sľubu tohto znenia:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem vždy verným a oddaným (vernou a oddanou) Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že budem riadne plniť všetky povinnosti jej občana (jej občianky).“

Len vo výnimočných prípadoch môže sa složenie štátoobčianskeho sľubu Ministerstvom vnútra odpustiť.

§ 4

Okresný národný výbor vykonáva pôsobnosť vyznačenú v §§ 1 a 2 podľa smerníc Ministerstva vnútra.


§ 5

Vládne nariadenie zo dňa 13.apríla 1948, č. 76 Sb., o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej a maďarskej národnosti, sa zrušuje.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.