Zákon č. 245/1948 Zb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti.

Čiastka 93/1948
Platnosť od 17.11.1948 do30.09.1949
Účinnosť od 17.11.1948 do30.09.1949
Zrušený 194/1949 Zb.

OBSAH

245

Zákon

zo dňa 25. októbra 1948

o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Osoby maďarskej národnosti, ktoré dňa 1. novembra 1938 boly československými štátnymi občanmi, majú bydlisko na území Československej republiky a nie sú príslušníkmi cudzieho štátu, nadobúdajú bez ďalšieho československé štátne občianstvo dňom, kedy tento zákon nadobúda účinnosť, ak složia do 90 dní od tohto dňa sľub vernosti Československej republike (§ 2, ods. 2).

(2) Spolu s manželom, prípadne spolu s otcom alebo matkou, nadobúdajú československé štátne občianstvo nerozvedená manželka a maloleté deti, pokiaľ ho už nenadobúdajú podľa odseku 1, ak majú bydlisko na území Československej republiky.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia pre osoby, ktoré sa ťažko previnily proti Československej republike alebo jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Ministerstvo vnútra sostaví do 30 dní od vyhlásenia tohto zákona soznam týchto osôb a dodá ho príslušným okresným národným výborom. Ďalej ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia pre osoby určené na výmenu podľa Dohody medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva zo dňa 27. februára 1946, č. 145 Sb.

§ 2

(1) Výrok o nadobudnutí československého štátneho občianstva podľa tohto zákona prislúcha okresnému národnému výboru.

(2) O výkone sľubu vernosti Československej republike platia všeobecné predpisy.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené